0112-KDIL2-2.4012.92.2017.1.MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2017 r. (data wpływu 19 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2017 r. (data wpływu 8 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. W dniu 8 maja 2017 r. uzupełniono wniosek o braki formalne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Parafia planuje przystąpić do zadania polegającego na modernizacji parafialnego budynku w celu utworzenia zapewnienia mieszkańcom miejsca spotkań – Oazy. Obiekt stanowił będzie bazę spotkań mieszańców, w tym osób starszych, samotnych, wykluczonych, objętych ubóstwem, jak również emerytów i rencistów oraz dzieci i młodzieży, w tym Szkolnego Koła Caritas oraz Parafialnego Koła Caritas. Działanie obiektu nie będzie generowało przychodów. W tym celu, aby zapewnić zakładane cele niezbędne jest przystosowanie i modernizacja obecnego budynku. Zakres prac obejmuje prace remontowe, budowlane polegające na usunięciu zawilgoconych elementów i wymianie ich na nowe, zastosowanie izolacji i ocieplenia budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie dachu i instalacji elektrycznej. Koszty operacji mają zostać dofinansowane ze środków budżetu europejskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych. Parafia będzie otrzymywała od wykonawców i dostawców faktury VAT, które będą zawierały w cenie podatek naliczony od towarów i usług. Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług i nie prowadzi ewidencji związanej z rozliczeniem tego podatku. W działalności Parafii nie występują czynności, które powodowałyby powstanie obowiązku rejestracji i rozliczenia podatku VAT. Aktywność Parafii dotyczy głównie kultu religijnego, który nie wiąże się z powstaniem przepływów pieniężnych. Parafia utrzymuje się z datków parafian, które nie mają charakteru wynagrodzenia – ekwiwalentnej odpłatności. Wykonanie przytoczonej wyżej operacji nie będzie miało znaczenia dla zmiany takiego stanu rzeczy. Projekt odnosi się już do istniejącego składnika majątku. Celem jest przede wszystkim utrzymanie podstawowych walorów użytkowych budynku. Wykonanie operacji nie doprowadzi do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będzie w żaden sposób związane z ich wykonaniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Parafii będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu towarów i usług nabytych w związku z projektem. W zaistniałym stanie rzeczy nie będzie spełniony podstawowy warunek związku zakupu z czynnościami opodatkowanymi, który został określony w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Parafia planuje przystąpić do zadania polegającego na modernizacji parafialnego budynku w celu utworzenia zapewnienia mieszkańcom miejsca spotkań – Oazy. Obiekt stanowił będzie bazę spotkań mieszańców, w tym osób starszych, samotnych, wykluczonych, objętych ubóstwem, jak również emerytów i rencistów oraz dzieci i młodzieży, w tym Szkolnego Koła Caritas oraz Parafialnego Koła Caritas. Działanie obiektu nie będzie generowało przychodów. W tym celu, aby zapewnić zakładane cele niezbędne jest przystosowanie i modernizacja obecnego budynku. Zakres prac obejmuje prace remontowe, budowlane polegające na usunięciu zawilgoconych elementów i wymianie ich na nowe, zastosowanie izolacji i ocieplenia budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie dachu i instalacji elektrycznej. Koszty operacji mają zostać dofinansowane ze środków budżetu europejskiego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac budowlanych. Parafia będzie otrzymywała od wykonawców i dostawców faktury VAT, które będą zawierały w cenie podatek naliczony od towarów i usług. Parafia nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i nie prowadzi ewidencji związanej z rozliczeniem tego podatku. W działalności Parafii nie występują czynności, które powodowałyby powstanie obowiązku rejestracji i rozliczenia podatku VAT. Aktywność Parafii dotyczy głównie kultu religijnego, który nie wiąże się z powstaniem przepływów pieniężnych. Parafia utrzymuje się z datków parafian, które nie mają charakteru wynagrodzenia – ekwiwalentnej odpłatności. Projekt odnosi się już do istniejącego składnika majątku. Celem jest przede wszystkim utrzymanie podstawowych walorów użytkowych budynku. Wykonanie operacji nie doprowadzi do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie będzie w żaden sposób związane z ich wykonaniem.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy Parafii będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu towarów i usług nabytych w związku z projektem.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.