0112-KDIL2-2.4012.574.2018.2.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia z faktur związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2018 r. (data wpływu 8 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej A i B” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej A i B”. Wniosek uzupełniono 4 grudnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o przeformułowanie stanowiska Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r.).

Rozliczenie podatku należnego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W projekcie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu będą służyły sprzedaży usług medycznych zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Forma prawna B (Szpitala) – inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Towary i usługi zakupione w ramach projektu będą służyły wyłącznie sprzedaży zwolnionej od opodatkowania.

Wskazany powyżej projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt jest projektem partnerskim z udziałem:

 1. Szpital A - Lider Projektu,
 2. Szpital B - Partner Projektu.

Cel główny projektu:

Działania w ramach projektu będą służyły poprawie jakości i dostępności do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji poprawie jakości życia mieszkańców regionu oraz przyczynią się do lepszych warunków pracy samego personelu partnerskich szpitali.

Celem głównym jest: uruchomienie systemów informatycznych zapewniających wymianę danych z Systemem Informacji Medycznej oraz zarządzanie dokumentacją medyczną.

Cel główny jest spójny z celami szczegółowymi osi pr. 2 RPO: Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost ilości załatwianych spraw w sektorze ochrony zdrowia poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną, co wpłynie bezpośrednio na oszczędność czasu zarówno po stronie pacjenta (mieszkańców województwa) jak i pracowników.

Problemem kluczowym A oraz B jest niski poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze ochrony zdrowia.

Opisany stan wpływa na niedostosowanie w pełni do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej; zbyt małej ilości elektronicznych usług publicznych – e-zdrowie. Realizacja projektu poprawi jakość i dostępność do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu oraz poprawę warunków pracy samego personelu. Zostanie to osiągnięte w szczególności m.in. poprzez usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja, integrację baz danych oraz systemów informatycznych służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w szczególności wymianę informacji z Systemem Informacji Medycznej, udostępnienie usług wewnętrznych, udostępnienie on-line dokumentów. Realizacja celów projektu przyczyni się do rozwiązania problemów wykazanych powyżej.

Realizacja projektu w B dotyczy dostaw i usług w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem obejmującej lokalizację B.

W ramach zadań własnych Wnioskodawca realizuje projekt w swoim zakresie rzeczowym (zgodnie ze specyfikacją zakupywanego sprzętu i usług) w poszczególnych wspólnych zadaniach, tj.:

  • Uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia EDM i e-usług;
  • Uzupełnienie platformy oprogramowania EDM i uruchomienie e-usług;
  • Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby EDM e-usług;
  • Promocja projektu.

Działanie związane z Zarządzaniem Projektem będzie realizowane wspólnie z Partnerem.

Zadania w ramach projektu:

 1. Wydatki na prace przygotowawcze – Studium Wykonalności;
 2. Zarządzanie projektem – usługi doradcze;
 3. Zarządzanie projektem – koszty osobowe personelu po stronie beneficjenta;
 4. Promocja projektu;
 5. Infrastruktura sprzętowa – Uzupełnienie platformy oprogramowania EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) i uruchomienie e-usług;
 6. Zakupy – Urządzenia komputerowe (komputery PC, serwery, macierze, dyski itp.);
 7. Zakupy – Oprogramowanie, uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia EDM i e-usług;
 8. Zakupy – Systemy teleinformatyczne;
 9. Infrastruktura teleinformatyczna – Rozbudowa infrastruktury sieciowej (przyłącza światłowodowe) na potrzeby EDM i e-usług.

W uzupełnieniu do wniosku w odpowiedzi na pytanie organu o treści: „na kogo będą wystawiane faktury za zakup towarów i usług w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem – związane z realizacją projektu w B?” – Wnioskodawca wskazał, że faktury będą wystawiane na B.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje prawna możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w A i B”?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r.), nie ma on prawnych możliwości do odliczenia podatku VAT zawartego w wartości całkowitej planowanego przedsięwzięcia, ponieważ rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca warunku tego nie spełni, ponieważ realizacja projektu będzie związana z wykonywaniem czynności zwolnionych.

Zatem Szpital nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w A i B”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie realizował projekt pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w A i B”. Towary i usługi zakupione w ramach projektu będą służyły wyłącznie sprzedaży zwolnionej od opodatkowania, będą służyły sprzedaży usług medycznych zwolnionych od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowy projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Jest to projekt partnerski z udziałem: A – Lider Projektu oraz B – Partner Projektu (Wnioskodawca).

Działania w ramach projektu będą służyły poprawie jakości i dostępności do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji poprawie jakości życia mieszkańców regionu oraz przyczynią się do lepszych warunków pracy samego personelu partnerskich szpitali. Celem głównym jest: uruchomienie systemów informatycznych zapewniających wymianę danych z Systemem Informacji Medycznej oraz zarządzanie dokumentacją medyczną. Cel główny jest spójny z celami szczegółowymi osi pr. 2 RPO: zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost ilości załatwianych spraw w sektorze ochrony zdrowia poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną, co wpłynie bezpośrednio na oszczędność czasu zarówno po stronie pacjenta (mieszkańców województwa) jak i pracowników. Problemem kluczowym A oraz B jest niski poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Opisany stan wpływa na niedostosowanie w pełni do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej; zbyt małej ilości elektronicznych usług publicznych – e-zdrowie. Realizacja projektu poprawi jakość i dostępność do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu oraz poprawę warunków pracy samego personelu. Zostanie to osiągnięte w szczególności m.in. poprzez usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja, integrację baz danych oraz systemów informatycznych służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w szczególności wymianę informacji z Systemem Informacji Medycznej, udostępnienie usług wewnętrznych, udostępnienie on-line dokumentów. Realizacja celów projektu przyczyni się do rozwiązania problemów wykazanych powyżej.

Realizacja projektu w Szpitalu (u Wnioskodawcy) dotyczy dostaw i usług w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem obejmującym lokalizację B. W ramach zadań własnych Wnioskodawca realizuje projekt w swoim zakresie rzeczowym (zgodnie ze specyfikacją zakupywanego sprzętu i usług) w poszczególnych wspólnych zadaniach, tj.: uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia EDM i e-usług; uzupełnienie platformy oprogramowania EDM i uruchomienie e-usług; rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby EDM e-usług; promocja projektu.

Działanie związane z Zarządzaniem Projektem będzie realizowane wspólnie z Partnerem.

Zadania w ramach projektu: wydatki na prace przygotowawcze – studium wykonalności; zarządzanie projektem – usługi doradcze; zarządzanie projektem – koszty osobowe personelu po stronie beneficjenta; promocja projektu; infrastruktura sprzętowa – uzupełnienie platformy oprogramowania EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) i uruchomienie e-usług; zakupy – urządzenia komputerowe (komputery PC, serwery, macierze, dyski itp.); zakupy – programowanie, uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia EDM i e-usług; zakupy – systemy teleinformatyczne; infrastruktura teleinformatyczna – rozbudowa infrastruktury sieciowej (przyłącza światłowodowe) na potrzeby EDM i e-usług. W uzupełnieniu do wniosku w odpowiedzi na pytanie organu o treści: „na kogo będą wystawiane faktury za zakup towarów i usług w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem – związane z realizacją projektu w B?” – Wnioskodawca wskazał, że faktury będą wystawiane na B.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż – jak oświadczył Zainteresowany – „Towary i usługi zakupione w ramach projektu będą służyły wyłącznie sprzedaży zwolnionej od opodatkowania”. Nie jest zatem w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w A i B”. Powyższe wynika z faktu, że nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Ponadto organ wskazuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności nie rozstrzygano czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Kwestia ta nie była przedmiotem wniosku. Przedmiotową informację przyjęto jako element opisu zdarzenia przyszłego, nie zadano pytania w tej części.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.