0112-KDIL2-2.4012.263.2018.2.MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za usługi budowlane w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 19 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za usługi budowlane w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa boiska (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za usługi budowlane w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa boiska (...)”. Dnia 11 lipca 2018 r. wniosek został uzupełniony o oświadczenie Wnioskodawcy zgodne z aktualnie obowiązującym art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej oraz o stosowny dokument z którego wynika prawo reprezentacji podmiotu przed organem.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Klub Sportowy jako podatnik od towarów i usług realizuje projekt pn.: „Budowa boiska (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt zakłada wykonanie robót polegających na:

  • budowie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego. Obiekt ma pełnić funkcję rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców oraz turystów. Płyta boiska z wyłożeniem trawą syntetyczną o wymiarach 16m x 26m zasypana będzie piaskiem kwarcowym wraz z niezbędnym osprzętem sportowym. Wokół boiska wykonana będzie również opaska z kostki betonowej, boisko zostanie ogrodzone i wyposażone w kosze na śmieci, zastosowane zostaną piłko chwyty.
  • budowie ogólnodostępnej wiaty – zaprojektowanej jako parterowa, wolnostojąca. Wiata będzie służyć rekreacji mieszkańców. W środku przewidziane zostały dwa stoły drewniane z ławkami drewnianymi. W sąsiedztwie wiaty znajdował się będzie grill stalowy na trójnogu z regulacją z wybetonowanym dnem kamiennym oraz kosze na śmieci, znajdować się będzie huśtawka podwójna wykonana z bali oraz trzy niezależne ławki ogrodowe bez oparć. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Klub Sportowy nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Na fakturach związanych z realizacją projektu Wnioskodawca będzie widniał jako nabywca.

Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie przedmiotem wynajmu, najmu lub dzierżawy i tym samym nie będzie generować przychodów. Zainteresowany nie przewiduje również sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług. Boisko oraz wiata jest ogólnodostępna, a korzystanie będzie bezpłatne.

Zadanie dofinansowane jest z PROW 2014-2020, który wymaga od beneficjenta przedłożenia indywidualnej interpretacji w zakresie prawa podatkowego o kwalifikowalności podatku VAT. W związku z powyższym niezbędne jest wydanie interpretacji indywidualnej czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o zwrot VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizowana inwestycja jest zadaniem służącym dobru wspólnemu wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających turystów realizowanym przez Zainteresowanego, który nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi związane z realizacją tej inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Klub Sportowy ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących usługi budowlane związane z realizacją projektu: „Budowa boiska (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „Budowa boiska (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt zakłada wykonanie robót polegających na:

  • budowie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego. Obiekt ma pełnić funkcję rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców oraz turystów. Płyta boiska z wyłożeniem trawą syntetyczna o wymiarach 16m x 26m zasypana będzie piaskiem kwarcowym wraz z niezbędnym osprzętem sportowym. Wokół boiska wykonana będzie również opaska z kostki betonowej, boisko zostanie ogrodzone i wyposażone w kosze na śmieci, zastosowane zostaną piłko chwyty.
  • budowie ogólnodostępnej wiaty – zaprojektowanej jako parterowa, wolnostojąca. Wiata będzie służyć rekreacji mieszkańców. W środku przewidziane zostały dwa stoły drewniane z ławkami drewnianymi. W sąsiedztwie wiaty znajdował się będzie grill stalowy na trójnogu z regulacją z wybetonowanym dnem kamiennym oraz kosze na śmieci, znajdować się będzie huśtawka podwójna wykonana z bali oraz trzy niezależne ławki ogrodowe bez oparć. Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Na fakturach związanych z realizacją projektu będzie widniał jako nabywca. Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie przedmiotem wynajmu, najmu lub dzierżawy i tym samym nie będzie generować przychodów. Zainteresowany nie przewiduje również sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług. Boisko oraz wiata jest ogólnodostępna, a korzystanie będzie bezpłatne. Realizowana inwestycja jest zadaniem służącym dobru wspólnemu wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających turystów realizowanym przez Zainteresowanego, który nie ma możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi związane z realizacją tej inwestycji nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących usługi budowlane związane z realizacją projektu: „Budowa boiska (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu, nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca „(...) Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie nie będzie przedmiotem wynajmu, najmu lub dzierżawy i tym samym nie będzie generować przychodów. Zainteresowany nie przewiduje również sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT od towarów i usług. Boisko oraz wiata jest ogólnodostępna, a korzystanie będzie bezpłatne. (...) Efekty realizowanego projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT”. Zatem Klub nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za usługi budowlane związane z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących usługi budowlane związane z realizacją projektu: „Budowa boiska (...)”.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie również miał możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska (...)”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.