0112-KDIL2-2.4012.175.2017.1.EW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku sygn. datą 8 maja 2017 r. (data wpływu 1 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie A. Jest to osoba prawna, stowarzyszenie, które może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Celem Stowarzyszenia jest realizowanie stref zadań publicznych, którymi są m.in: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, realizuje główną działalność w zakresie 9499Z: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wnioskodawca jest Partnerem Projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)” w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Całkowity koszt realizowanego projektu to kwota ok. 2.500.000,00 zł brutto. Projekt dotyczy przede wszystkim zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową obiektu na siedzibę Stowarzyszenia B. Projekt utworzenia Centrum Aktywności i Rehabilitacji dzieci obejmuje przebudowę, remont i wyposażenie budynku. W powstałym Centrum w ramach realizowanego projektu zostaną przygotowane sale terapeutyczne, rehabilitacyjna, pokój zajęć integracyjnych, kuchnia, pokój zabaw terapeutycznych – gdzie będą odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne indywidualne i grupowe dzieci.

W ramach kompleksowej rehabilitacji prowadzone będą terapie: logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej, dogoterapia, warsztaty fotograficzne, rytmika, nauka obsługi komputera i inne.

Lider Projektu – Stowarzyszenie C – w ramach projektu prowadzić będzie roboty budowlane oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centrum, natomiast Partnerzy projektu, w tym Wnioskodawca – realizować będzie działania: Działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w różnych sferach i dziedzinach. Celem tych działań jest stworzenie możliwości integracji tych grup społecznych, promowanie ich uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, uświadamianie społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych i tym samym aktywizowanie społecznie osób niepełnosprawnych.

W szczególności Wnioskodawca zajmować się będzie poradnictwem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie profilaktyki zdrowia, organizacją konferencji szkoleniowo-warsztatową specjalistów zakresu profilaktyki zdrowia; doradztwem w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego. W celu efektywnej realizacji tych zadań ponieść musi wydatki w wysokości ok. 50 tys. zł brutto. W szczególności będą to wydatki dot. zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby szkoleń realizowanych przez partnera, organizacji poradnictwa, konferencji i doradztwa. Koszt obejmuje m.in. wynagrodzenia dla prowadzącego – trenera /specjalisty podczas konferencji szkoleniowo-warsztatowej.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej i wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi nie będą służyć działalności opodatkowanej. Wszystkie świadczone w ramach projektu usługi mieszczą się w pojęciu usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i jako takie podlegać będą zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o VAT. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi po realizacji projektu będą służyć zatem wykonywaniu czynności podlegających zwolnieniu od podatku VAT lub też czynnościom nieopodatkowanym. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Właścicielem zakupywanych środków trwałych, praw i publikacji stanowiących produkt projektu będzie Wnioskodawca, będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia i odzyskania części lub całości podatku VAT naliczonego w trakcie realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)”, ponieważ realizacja ww. projektu nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca swoje stanowisko opiera na brzmieniu artykułu 86 ustawy dnia 11 marca 2004 r. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z brzmieniem w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług wtedy, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku w przypadku ich wykorzystania do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do przedmiotowego projektu ponieważ niespełniona jest podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcą jest osoba prawna, stowarzyszenie, które może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Celem Stowarzyszenia jest realizowanie stref zadań publicznych, którymi są m.in: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, realizuje główną działalność w zakresie 9499Z: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wnioskodawca jest Partnerem Projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)” w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Całkowity koszt realizowanego projektu to kwota ok. 2.500.000,00 zł brutto. Projekt dotyczy przede wszystkim zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową obiektu na siedzibę Stowarzyszenia B. Projekt utworzenia Centrum Aktywności i Rehabilitacji dzieci obejmuje przebudowę, remont i wyposażenie budynku. W powstałym Centrum w ramach realizowanego projektu zostaną przygotowane sale terapeutyczne, rehabilitacyjna, pokój zajęć integracyjnych, kuchnia, pokój zabaw terapeutycznych – gdzie będą odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne indywidualne i grupowe dzieci.

W ramach kompleksowej rehabilitacji prowadzone będą terapie: logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej, dogoterapia, warsztaty fotograficzne, rytmika, nauka obsługi komputera i inne.

Lider Projektu – Stowarzyszenie C – w ramach projektu prowadzić będzie roboty budowlane oraz zakup sprzętu i wyposażenia Centrum, natomiast Partnerzy projektu, w tym Wnioskodawca – realizować będzie działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych w różnych sferach i dziedzinach. Celem tych działań jest stworzenie możliwości integracji tych grup społecznych, promowanie ich uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, uświadamianie społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych i tym samym aktywizowanie społecznie osób niepełnosprawnych.

W szczególności Wnioskodawca zajmować się będzie poradnictwem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie profilaktyki zdrowia, organizacją konferencji szkoleniowo-warsztatową specjalistów zakresu profilaktyki zdrowia; doradztwem w zakresie doboru sprzętu rehabilitacyjnego. W celu efektywnej realizacji tych zadań ponieść musi wydatki w wysokości ok. 50 tys. zł brutto. W szczególności będą to wydatki dot. zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby szkoleń realizowanych przez partnera, organizacji poradnictwa, konferencji i doradztwa. Koszt obejmuje m.in. wynagrodzenia dla prowadzącego – trenera/ specjalisty podczas konferencji szkoleniowo-warsztatowej.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej i wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi nie będą służyć działalności opodatkowanej. Wszystkie świadczone w ramach projektu usługi mieszczą się pojęciu usług pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej i jako takie podlegać będą zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o VAT. Wszystkie zakupywane w ramach projektu towary i usługi po realizacji projektu będą służyć zatem wykonywaniu czynności podlegających zwolnieniu od podatku VAT lub też czynnościom nieopodatkowanym. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Właścicielem zakupywanych środków trwałych, praw i publikacji stanowiących produkt projektu będzie Wnioskodawca, będzie także zarządzać powyższym po realizacji projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik od towarów a nabyte w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci (...)”.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik od towarów i usług, a wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.