0112-KDIL2-2.4012.164.2017.1.EW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. (data wpływu 13 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. o wskazanie adresu elektronicznego do doręczeń oraz wskazanie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z nowym okresem programowania finansowego na lata 2014 – 2020 Gmina aplikuje o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie (...)”. Planowane przedsięwzięcie dotyczy terenów przy zbiorniku wodnym. Prawo do dysponowania powyższymi nieruchomościami wynika z tytułu użytkowania wieczystego. Realizacja tego projektu została zaplanowana na lata 2017 – 2018. Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym terenu wraz z rozbudową i przebudową budynku oraz terenu (...). Celem projektu jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do utworzenia programu aktywizacji społecznej ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar sołectwa w Gminie poprzez rewitalizację obszarów przy Zalewie.

Projekt umożliwi stworzenie warunków mających na celu wdrożenie programu aktywizacji społecznej, w tym niwelację zidentyfikowanych problemów na rewitalizowanym obszarze oraz przyczyni się do objęcia wsparciem grupy docelowej w ramach projektu komplement, realizowanego w EFS. Inwestycja wynika z diagnozy i wpisuje się w cele Strategii LGD Partnerstwo X.

Projekt obejmuje 2 tereny.

Zakres robót budowlanych w ramach terenu 1 obejmują: rozbudowę i adaptację istniejącego budynku – stworzenie niezbędnego zaplecza sanitarnego i technologicznego dla wodnego placu zabaw, wykonanie chodników, placów zabaw z elementami architektury wodnej, altany, parku linowego, urządzenia street werkout, a także stojaków na rowery oraz ławek i mobilnej sceny.

Planowane roboty budowlane w ramach terenu 2 obejmują: wykonanie utwardzonych dojść do placu zabaw oraz terenów zielonych, wykonanie placu zabaw, altany, urządzeń fitness, boiska do siatkówki plażowej, a także stojaków na rowery oraz ławek.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie miejsce służące do prowadzenia różnorodnych działań przyczyniających się do poprawy dostępu do usług zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu mieszkańców zdegradowanego obszaru, integracji społeczno -gospodarczej mieszkańców, jak również do rozwoju przedsiębiorczości. Zagospodarowanie terenu poprawi ofertę w zakresie spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. Pozwoli również na integrację społeczną mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa.

Realizacja przedmiotowego projektu wynika z zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2016, poz. 446, z późn. zm.), które obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1);
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10);
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15).

Należy również nadmienić, że przedmiotowy teren w żaden sposób nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawcy.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Również efekty w wyniku realizacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie gmina. Korzystanie z obiektu będzie odbywać się nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (t.j. Dz. U. 2016, poz. 710, z późn. zm.) Gmina kieruje zapytanie, czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Zadania własne obejmują m.in.: sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; a także utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 10 i pkt 15 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w związku z nowym okresem programowania finansowego na lata 2014 – 2020 aplikuje o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie (...)”. Planowane przedsięwzięcie dotyczy terenów przy zbiorniku wodnym. Prawo do dysponowania powyższymi nieruchomościami wynika z tytułu użytkowania wieczystego. Realizacja tego projektu została zaplanowana na lata 2017 – 2018. Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym terenu wraz z rozbudową i przebudową budynku z oraz terenu przy (...). Celem projektu jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do utworzenia programu aktywizacji społecznej ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar sołectwa w Gminie poprzez rewitalizację obszarów przy Zalewie.

Projekt umożliwi stworzenie warunków mających na celu wdrożenie programu aktywizacji społecznej, w tym niwelację zidentyfikowanych problemów na rewitalizowanym obszarze oraz przyczyni się do objęcia wsparciem grupy docelowej w ramach projektu komplement, realizowanego w EFS. Inwestycja wynika z diagnozy i wpisuje się w cele Strategii LGD Partnerstwo X.

Projekt obejmuje 2 tereny.

Zakres robót budowlanych w ramach terenu 1 obejmuje: rozbudowę i adaptację istniejącego budynku – stworzenie niezbędnego zaplecza sanitarnego i technologicznego dla wodnego placu zabaw, wykonanie chodników, placów zabaw z elementami architektury wodnej, altany, parku linowego, urządzenia street werkout, a także stojaków na rowery oraz ławek i mobilnej sceny.

Planowane roboty budowlane w ramach terenu 2 obejmują: wykonanie utwardzonych dojść do placu zabaw oraz terenów zielonych, wykonanie placu zabaw, altany, urządzeń fitness, boiska do siatkówki plażowej, a także stojaków na rowery oraz ławek.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie miejsce służące do prowadzenia różnorodnych działań przyczyniających się do poprawy dostępu do usług zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu mieszkańców zdegradowanego obszaru, integracji społeczno -gospodarczej mieszkańców, jak również do rozwoju przedsiębiorczości. Zagospodarowanie terenu poprawi ofertę w zakresie spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. Pozwoli również na integrację społeczną mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa.

Realizacja przedmiotowego projektu wynika z zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, które obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1);
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10);

– utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15).

Należy również nadmienić, że przedmiotowy teren w żaden sposób nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych Wnioskodawcy.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Również efekty w wyniku realizacji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Właścicielem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będzie Gmina. Korzystanie z obiektu będzie odbywać się nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w odniesieniu do planowanego projektu będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. Z całokształtu działań jakie zamierza podjąć Wnioskodawca w związku z realizacją projektu wynika, że nie będzie on nabywać towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem w analizowanej sprawie – warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisany projekt dotyczący rewitalizacji obszarów przy Zalewie, nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przy Zalewie (...)” Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało jako prawidłowe.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.