0112-KDIL1-3.4012.158.2018.1.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia służącego do rehabilitacji kręgosłupa oraz oprogramowania do tego urządzenia wykorzystywanego do czynności zwolnionych od podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia służącego do rehabilitacji kręgosłupa (...) oraz oprogramowania do tego urządzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia służącego do rehabilitacji kręgosłupa (...) oraz oprogramowania do tego urządzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest szpital uzdrowiskowy będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca świadczy usługi medyczne zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej i Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Uchwałą Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projekt został wybrany do dofinansowania.

W związku z uznaniem we wniosku o dofinansowanie projektu wydatków wraz z podatkiem VAT jako kwalifikowane oraz przedłożeniem oświadczenia o braku możliwości odzyskania podatku VAT, Urząd Marszałkowski wskazał jako jeden z warunków niezbędnych do podpisania umowy wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej brak prawa do odliczenia VAT od zakupów związanych z planowaną inwestycją prowadzoną przed Wnioskodawcę.

W wyniku realizacji projektu zakupione zostanie urządzenie do rehabilitacji kręgosłupa (...) wraz z oprogramowaniem „(...)”.

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego przedmiot przeważającej działalności Wnioskodawcy to działalność szpitali (PKD 86.10.Z).

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych.

Wśród usług medycznych świadczonych przez Wnioskodawcę można wydzielić usługi świadczone na podstawie:

  1. Umowy podpisanej z NFZ – pacjenci ze schorzeniami układu krążenia bezpośrednio przez NFZ kierowani są do szpitala. Pacjenci w ramach skierowania objęci są całodobową opieką lekarsko-pielęgniarską. O długości pobytu decyduje NFZ, najczęściej rehabilitacja trwa od 3 do 5 tygodni w zależności od stanu pacjenta. Na początku rekonwalescencji pacjent jest badany i na podstawie przeprowadzonego badania oraz historii choroby zlecane są odpowiednie zabiegi i proponowany program ćwiczeń.
  2. Umów podpisanych ze szpitalami na Koordynowaną Opiekę Zdrowotną. W tych umowach Wnioskodawca jest podwykonawcą dla szpitali. Pacjenci kierowani są ze szpitali na rehabilitację do szpitala uzdrowiskowego. Podobnie jak wyżej są to pacjenci objęci całodobową opieką, zakres świadczeń rehabilitacyjnych i ćwiczeń ustalany jest po przeprowadzonym na wstępie badaniu lekarskim. Celem badania jest ustalenie zabiegów i ćwiczeń umożliwiających pacjentom w jak największym stopniu odzyskanie pełnej sprawności. Są to pobyty trwające od kilku do kilkunastu dni.
  3. Oraz zabiegi komercyjne – pacjenci bez skierowania zgłaszający się na zabiegi dzienne. W pierwszej kolejności przeprowadzone jest badanie. Po badaniu lekarz akceptuje lub nie (w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych) zabiegi, na które zgłosił się pacjent lub sugeruje inne optymalne z punktu widzenia stanu jego zdrowia. Zabiegi dzienne to oferta bez posiłków i bez noclegów.
  4. Pacjenci komercyjni wykupujący turnusy sanatoryjne, na wstępie podlegają badaniu, na podstawie którego lekarz zezwala na zabiegi mieszczące się w pakiecie wykupionym przez pacjenta, jeśli nie ma przeciwwskazań lub zleca inne odpowiednie do stanu zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja prowadzona w szpitalu oparta jest o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza we współpracy z magistrem fizjoterapii.

Zakupione w ramach wyżej wskazanego projektu urządzenie będzie służyło do rehabilitacji kręgosłupa pacjentów przebywających w szpitalu. Zlecenie rehabilitacji kręgosłupa odbywać się będzie na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza (rehabilitacji medycznej) w szpitalu uzdrowiskowym oraz wskazań wynikających z historii choroby pacjenta lub dostarczonych badań. Urządzenie wykorzystywane będzie jedynie do świadczenia usług medycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia służącego do rehabilitacji kręgosłupa (...) oraz oprogramowania do tego urządzenia?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie urządzenia (...) służącego do rehabilitacji kręgosłupa oraz zawartego w cenie oprogramowania do urządzenia (...).

Wnioskodawca świadczy usługi medyczne zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Urządzenie (...) wraz z oprogramowaniem wykorzystywane będzie do rehabilitacji kręgosłupa pacjentów przebywających w szpitalu. Rehabilitacja kręgosłupa podobnie jak inne usługi rehabilitacyjne świadczone w szpitalu jest usługą medyczną i korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Mając na uwadze art. 86 ust. 1: „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego” podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego zawartego w planowanych zakupach, ponieważ zakupiony sprzęt będzie służył działalności zwolnionej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcą jest szpital uzdrowiskowy będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Wnioskodawca złożył wiosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej i Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 i jego projekt został wybrany do dofinansowania. W wyniku realizacji projektu zakupione zostanie urządzenie do rehabilitacji kręgosłupa (...) wraz z oprogramowaniem „(...)”. Zakupione w ramach projektu urządzenie będzie służyło do rehabilitacji kręgosłupa pacjentów przebywających w szpitalu. Zlecenie rehabilitacji kręgosłupa odbywać się będzie na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza (rehabilitacji medycznej) w szpitalu uzdrowiskowym oraz wskazań wynikających z historii choroby pacjenta lub dostarczonych badań. Urządzenie wykorzystywane będzie jedynie do świadczenia usług medycznych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż nabywane towary w ramach realizowanego projektu – jak wskazał Wnioskodawca – będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, a zatem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia służącego do rehabilitacji kręgosłupa (...) oraz oprogramowania do tego urządzenia. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku zakupione towary nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wykorzystywane będą do czynności zwolnionych od tego podatku), przez co nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jako prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocy bezzwrotnej. Zasady i przepisy podatkowe powołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.