0111-KDIB1-3.4010.155.2018.1.MBD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy ustalenia, czy nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy CIT, Wnioskodawca może już w trakcie tego roku podatkowego dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 lutego 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy CIT, Wnioskodawca może już w trakcie tego roku podatkowego dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy CIT, Wnioskodawca może już w trakcie tego roku podatkowego dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest polską spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia szeroko rozumianych usług wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej (dalej: „spółki z Grupy”).

W ramach świadczonych usług na rzecz spółek z Grupy, na podstawie zawieranych umów Wnioskodawca zobowiązuje się m.in. do wykonywania prac badawczo-rozwojowych (dalej: „prace B+R”).

Spółki z Grupy, które zlecają Wnioskodawcy wykonywanie prac B+R są spółkami prowadzącymi działalność w sektorze TSL (Transport Spedycja Logistyka), których profile działalności obejmują:

 • usługi transportu krajowego oraz międzynarodowego w zakresie ładunków częściowych oraz drobnicowych;
 • kompleksowe rozwiązania logistyczne dla produktów świeżych wymagających kontrolowanej temperatury od 0 do +2°C (Ultrafresh) i +2°C do +6°C w całym łańcuchu dostaw;
 • międzynarodowy i krajowy przewóz ładunków całopojazdowych oraz usługi transportowe na bazie rozwiązań intermodalnych;
 • usługi logistyki kontraktowej, która dotyczy szeregu operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej, począwszy od wyładunku i dekonsolidacji, następnie kompletacji, zabezpieczeniu przesyłki oraz przygotowania do dystrybucji. Logistyka magazynowa to także szereg usług dodatkowych takich jak: etykietowanie, foliowanie czy przygotowywanie zestawów promocyjnych;
 • usługi dla sklepów internetowych - od przyjęcia towaru do magazynu, przez kompletowanie wysyłek i przesyłkę, po reklamację (zwrot) produktu, zarządzanie płatnościami i pomoc w zakresie platform e-sklepowych;
 • usługi integratora działań logistycznych w całym łańcuchu dostaw klienta od transportu surowców po finalną dystrybucję do odbiorców końcowych.

Wnioskodawca w ramach wykonywanych prac B+R na rzecz spółek z Grupy realizuje szereg projektów nakierowanych w szczególności na:

 • poszukiwanie, wypracowanie zaawansowanych, innowacyjnych rozwiązań opartych na systemach technologii informacyjnej zapewniających optymalizację procesów biznesowych na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Przykładem takich działań jest uruchomiona platforma x.com, która dzięki wykorzystaniu koncepcji danych w chmurze umożliwia klientom spółek z Grupy oraz odbiorcom dostarczanych przez spółki z Grupy towarów, uzyskanie za pośrednictwem Internetu natychmiastowy dostęp m.in. do zamówień, statusów przesyłek i faktur oraz wykorzystać spersonalizowany zestaw raportów. Wnioskodawca prowadzi również m.in. prace związane z opracowaniem zintegrowanego systemu do zarządzania flotą pojazdów, weryfikacji dostępnego czasu jazdy, pracy kierowców, zarządzania tzw. giełdą wymiany pojazdów między oddziałami, który pozwala zoptymalizować przepływ informacji, udoskonalić procesy, usprawnić kontakt z interesariuszami;
 • badanie oraz opracowanie możliwości wykorzystania założonych koncepcji;
 • działalność w zakresie rozwijania posiadanych systemów informatycznych, aplikacji poprzez wprowadzanie nowych modułów oferując nowe funkcjonalności, poszukiwanie alternatywnych technologii;
 • poszukiwanie, badanie możliwości zastosowania zaawansowanych rozwiązań z wykorzystaniem automatyki oraz robotyki w celu optymalizacji procesów logistycznych głównie w zakresie magazynowania, przeładunku, transportu różnorodnych produktów. Przykładowo, opracowanie możliwości zastosowania zaawansowanych rozwiązań magazynowych z wykorzystaniem systemów układnic służących do automatycznego składowania ładunków, systemów wymiarowania, ważenia i skanowania przesyłek;
 • prace związane z opracowywaniem kompleksowych rozwiązań w celu optymalizacji, wsparcia rozwoju procesów logistycznych a tym samym oferowanych usług dopasowanych do specyficznych potrzeb rynku, np. z wykorzystaniem tzw. magazynów multi-klienckich jak również działania ukierunkowane na automatyzację procesów w tym zakresie.

Prace B+R są realizowane przez specjalnie dedykowany personel, posiadający odpowiednie kompetencje i wykształcenie, skupiony w specjalnie utworzonym przez Wnioskodawcę dziale ds. badań i rozwoju.

Ponadto realizowane prace B+R:

 • nie stanowią badań podstawowych, mają charakter twórczy, kreatywny, których rezultaty mają indywidualny i oryginalny charakter nakierowany na wynalezienie, opracowanie nowych rozwiązań dla procesów biznesowych,
 • prowadzone są w sposób systematyczny; są realizowane w formie projektów koordynowanych przez managera działu, który prowadzi wszystkie kolejne fazy projektu, począwszy od zebrania informacji o wymaganiach stawianych przez rynek poprzez fazę koncepcyjną możliwości rozwoju, badanie aspektów technicznych projektów, stopnia ich użyteczności, możliwego poziomu osiągnięcia założonych efektów, opracowanie rozwiązania oraz przekazania go wraz z rekomendacjami do wdrożenia innym zespołom,
 • nie mają charakteru rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku.

Z tytułu realizowanych na rzecz spółek z Grupy prac B+R Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie, które kalkulowane jest na zasadzie koszt plus marża. Kalkulacja wynagrodzenia (baza kosztowa) obejmuje poza kosztami stricte związanymi z pracami B+R również inne koszty ponoszone równolegle do prowadzonych prac tj. związane ze świadczeniem pozostałych usług objętych umową oraz koszty administracyjne.

Spółka dotychczas nie korzystała z prawa do preferencyjnego rozliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d ustawy CIT, w rozliczeniu za rok 2018 oraz w kolejnych latach podatkowych.

Wnioskodawca oraz spółki z Grupy nie prowadzą i nie zamierzają prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ustawa CIT”), Wnioskodawca może już w trakcie tego roku podatkowego dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy CIT, jest on uprawniony do dokonywania odliczeń kosztów kwalifikowanych, poniesionych na działalność badawczo - rozwojową, o których mowa w tym przepisie, już w trakcie tego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo - rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Skorzystanie z ulgi na działalność badawczo - rozwojową polega na dokonaniu odliczenia wydatków objętych ulgą od podstawy opodatkowania.

W art. 18 ust. 1 ustawy CIT, ustawodawca zdefiniował podstawę opodatkowania jako dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a (po odliczeniu darowizn, o których mowa w tym przepisie). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Rok podatkowy został przez ustawodawcę zdefiniowany w art. 8 ust. 1 ustawy CIT. Zgodnie z nim rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, lub (po spełnieniu warunków w tym przepisie - inny niż rok kalendarzowy okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych).

W opinii Wnioskodawcy, postanowienia dotyczące roku podatkowego mają zastosowanie również do okresów miesięcznych. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy CIT, podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Pomimo tego, że ww. przepis odnosi się do „dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego” nie ma wątpliwości, że chodzi o „dochód” w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy CIT, który to przepis odnosi się do roku jako całości.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 ustawy CIT, odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

W opinii Wnioskodawcy, ujęcie kosztów kwalifikowanych w zeznaniu rocznym ma jedynie techniczny, deklaratywny charakter. Należy pamiętać, że przygotowanie zeznania rocznego nie jest jednorazowym zdarzeniem następującym ex post po zakończeniu roku podatkowego - jest to proces, w którym podatnik wykazuje kumulatywny dochód osiągnięty w toku prowadzonej działalności gospodarczej od początku roku podatkowego. W tym celu jest on zobowiązany m.in. do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 9 ust. 1 ustawy CIT) oraz wpłacania zaliczek na podatek (art. 25 ust. 1 ustawy CIT). Za argumentem o technicznym charakterze art. 18d ust. 8 ustawy CIT, przemawia również fakt, że obecnie nie ma obowiązku składania deklaracji miesięcznych.

Ponadto, rozliczanie ulgi na działalność badawczo - rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy CIT, już w ciągu roku podatkowego jest zasadne biorąc pod uwagę założenie racjonalnego ustawodawcy. Skoro odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania jest prawem podatnika wynikającym z faktu poniesienia kosztu kwalifikowanego, to nieracjonalny byłby obowiązek wpłat zaliczek na podatek dochodowy w zawyżonej wysokości jedynie po to, by po zakończeniu roku podatkowego wykazać nadpłatę.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, bowiem tylko zgodnie z wyrażonym w nim poglądem, suma zaliczek na podatek dochodowy będzie równa wysokości zobowiązania podatkowego wykazanego w zeznaniu rocznym. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy CIT, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Skoro więc, w zeznaniu rocznym Wnioskodawca wykaże zobowiązanie podatkowe z uwzględnieniem odliczenia kosztów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 18d ustawy CIT, to ex ante w ciągu roku nie może istnieć obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od równowartości kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu.

Na uwagę zasługuje również fakt, że zasadniczo cel ulgi na działalność badawczo - rozwojową, o której mowa w art. 18d ustawy CIT, jest taki sam jak cel nieobowiązującego już art. 18b ustawy CIT (tzw. ulga na nowe technologie). Również treść przepisów w zakresie konstrukcji obu ulg, nie została zmieniona.

Zgodnie z nieobowiązującym obecnie art. 18b ust. 6 ustawy CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. Natomiast, obecnie art. 18d ust. 8 ustawy CIT, brzmi następująco: odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że w odniesieniu do nieobowiązujących już przepisów dotyczących tzw. ulgi na nowe technologie (art. 18b ustawy CIT), organy podatkowe prezentowały stanowisko, zgodnie z którym tzw. ulga na nowe technologie w brzmieniu przewidzianym w art. 18b ustawy CIT, mogła być rozliczana już w trakcie roku podatkowego. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2013 r., nr ILPB4/423-13/13-2/ŁM, gdzie stanowisko podatnika zostało zaakceptowane bez uzasadnienia: „Jeżeli podatnik spełnił warunki określone do nabycia prawa do skorzystania z ulgi, o której nowa w art. 18b ustawy w ciągu roku, brak jest przesłanek do odmówienia mu prawa do skorzystania z tej ulgi już w rozliczeniu zaliczek za dany rok.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o uznanie jej stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „updop”), zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, od 1 stycznia 2018 r. zmieniono brzmienie przepisów art. 18d updop.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową ustawodawca wskazał w art. 18d ust. 2-3 updop.

Zgodnie z art. 18d. ust. 5 updop, ustawodawca wskazał, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

W myśl art. 18d ust. 6 updop, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Zgodnie z art. 18d ust. 7 updop, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Z art. 9 ust. 1b updop, wynika, jednakże ogólny obowiązek wyodrębniania przez podatników, zamierzających skorzystać z ulgi B+R, w prowadzonych przez nich księgach podatkowych, kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady odnoszą się do roku podatkowego. Rok podatkowy jest „podstawowym okresem rozliczeniowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych” (K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2016).

Tym samym, zgodnie z art. 18d ust. 8 updop, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podkreślić należy, że rok podatkowy został przez ustawodawcę zdefiniowany w art. 8 ust. 1 updop, zgodnie z którym rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zatem, organ nie może zgodzić się z opinią Wnioskodawcy, że nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 updop, jest on uprawniony do dokonywania odliczeń kosztów kwalifikowanych, poniesionych na działalność badawczo – rozwojową już w trakcie tego roku podatkowego.

W tym miejscu wskazać należy na treść art. 18d ust. 8 updop, zgodnie z którym odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane koszty kwalifikowane. Oznacza to, że Wnioskodawca w danym roku podatkowym jest uprawniony do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w odniesieniu do tych kosztów kwalifikowanych, które zostały przez niego rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów w tym roku podatkowym.

Końcowo, wskazać należy, że rok podatkowy jest podstawowym okresem rozliczeniowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 18d ust. 8 updop, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, a w myśl art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy z którego wynika że, nabywając w trakcie roku podatkowego prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy CIT, Wnioskodawca może już w trakcie tego roku podatkowego dokonywać odliczeń kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową należy uznać za nieprawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji indywidualnych w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te oraz wyroki, co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.