ITPB1/415-242/10/TK | Interpretacja indywidualna

Czy nie uzyskując za dany rok podatkowy dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% ma Pan prawo odliczenia opłaconych dodatkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne (między innymi w roku 2009 w kwocie 2.294 zł) od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu wynagrodzenia za pracę?
ITPB1/415-242/10/TKinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. odliczenia od podatku
  3. podatek liniowy
  4. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  5. wynagrodzenie za pracę
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenie składek na ubezpieczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2010 r. (data wpływu 9 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych oraz jest zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na umowę o pracę. Od dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% oraz z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłaca dodatkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W roku podatkowym 2008 z uwagi na fakt, iż do kosztów uzyskania przychodów w związku z niewypłacalnością kontrahentów zostały zaliczone wierzytelności, poniósł Pan stratę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w znacznych rozmiarach. W roku podatkowym 2009 od dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia działalności została odliczona powyższa strata, co skutkuje tym iż składając zeznanie podatkowe (na druku PIT-36L) nie może Pan odliczyć opłaconych w roku 2009 dodatkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie ogółem 2.294 zł od podatku. Wskazuje Pan, iż składając zeznanie dotyczące dochodów uzyskanych na podstawie umowy o pracę (PIT–37) za rok 2009 odliczył od należnego podatku od osób fizycznych według zasad ogólnych od dochodów uzyskanych na umowę o pracę zapłacone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.294 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nie uzyskując za dany rok podatkowy dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% ma Pan prawo odliczenia opłaconych dodatkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne (między innymi w roku 2009 w kwocie 2.294 zł) od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z tytułu wynagrodzenia za pracę...

Pana zdaniem, ustawodawca w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, iż podatnik ma prawo wyłącznie odliczenia opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też w przypadku nie uzyskania dochodu z działalności gospodarczej lub też w przypadku gdy podstawa opodatkowania zostanie pomniejszona o stratę z lat ubiegłych, dodatkowe składki na upieczenie zdrowotne mogą zostać odliczone od podatku należnego z tytułu uzyskanych dochodów na podstawie umowy o pracę. Reasumując, Pana zdaniem należy potwierdzić, iż podatnik miał prawo odliczyć w roku 2009 od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych według zasad ogólnych opłacone dodatkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z zastosowaniem jednakże ograniczeń o których mowa w art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027); opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Możliwość odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne została wyrażona również bezpośrednio także w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Wskazać jednocześnie należy, że zgodnie z art. 27b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Zatem składki zdrowotne opłacone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej, bądź jest zwolniony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że uzyskuje Pan dochody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody ze stosunku pracy. W 2009 r. pomniejszył Pan uzyskany dochód o stratę poniesioną z prowadzonej działalności gospodarczej w 2008 r., a w konsekwencji nie miał możliwości odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w 2009 r. Niemniej uzyskał Pan również dochody ze stosunku pracy w związku z czym odliczył od należnego podatku z tego tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych ograniczeń, co do możliwości odliczania od podatku dochodowego składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od podatku dochodowego ze źródła przychodu jakim jest stosunek pracy. Zatem stanowisko Pana należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, iż powołany w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego przepis art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych utracił swą moc prawną z dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 202 poz. 1956).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.