IPTPB2/415-419/12-4JR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2012 r. (data wpływu 14 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 6 września 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu oraz ulgi prorodzinnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu oraz ulgi prorodzinnej.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym pismem z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr IPTPB2/415-419/12-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 sierpnia 2012 r., natomiast w dniu 6 sierpnia 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 4 sierpnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem w dniu _grudnia 2006 r. zaciągnęła w banku kredyt w kwocie X zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z budową budynku mieszkalnego. Kredyt był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego do udzielania kredytów, a z umowy kredytu wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r.

Wnioskodawczyni rozliczeń rocznych podatku dochodowego dokonuje z mężem oddzielnie, ponieważ mąż opodatkowany jest na zasadach podatku liniowego. W związku z powyższym mąż nie korzystał z ulgi odsetkowej określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r.

Wnioskodawczyni wskazuje, że jako podatnik spełnia warunki określone w art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., do zastosowania ulgi odsetkowej. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez bank zapłacone odsetki od wyżej opisanego kredytu wyniosły: w 2007 r. - 10.964,96 zł, w 2008 r. - 22.085,33 zł, w 2009 r. - 14.034,38 zł.

Inwestycja, na którą przeznaczony był kredyt, została zakończona w roku 2008. Na ten rok - zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. - odliczenie obejmuje zapłacone odsetki od części kredytu wartości 212.870 zł. Stosownie do art. 26b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. - Wnioskodawczyni w zeznaniu podatkowym za rok 2007 nie dokonała odliczenia odsetek zapłaconych w roku 2007. Pierwszego odliczenia odsetek dokonała w zeznaniu podatkowym za rok 2008. Z kwoty zapłaconych w 2008 r. odsetek 22.085,33 zł, Wnioskodawczyni dokonała odliczenia od dochodu kwoty do wysokości limitu to znaczy 13.059,28 zł. Ponadto w zeznaniu podatkowym za rok 2008 dokonała od podatku odliczenia przysługującej Jej na dziecko ulgi. Wnioskodawczyni informuje, iż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy. Z maksymalnej kwoty ulgi na dziecko 1.173,70 zł, Wnioskodawczyni odliczyła kwotę 812,04 zł jako kwotę nie większą od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej. Wyliczając w zeznaniu podatkowym należny podatek dochodowy za rok 2008 nie skorzystała z prawa określonego w art. 26b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. do odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji od dochodu za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonała odliczenia odsetek.

Wyliczając w zeznaniu podatkowym należny podatek dochodowy za rok 2009, Wnioskodawczyni nie skorzystała z prawa określonego w art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. do odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji od dochodu za rok podatkowy bezpośrednio następujący po roku, w którym po raz pierwszy dokonała odliczenia odsetek.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku doprecyzowała, iż inwestycja dotyczyła budynku mieszkalnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Zakończenie inwestycji w 2008 roku nastąpiło przed upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskała pozwolenie na budowę budynku na cele mieszkalne. Wnioskodawczyni wskazała, że odsetki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, nie zostały również odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że ani Ona, ani Jej małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

 1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 2. budowę budynku mieszkalnego,
 3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Wnioskodawczyni wskazała, że środki z kredytu nie zostały wykorzystane na nabycie gruntu ani prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z budową budynku mieszkalnego.

Odliczenie ulgi prorodzinnej za lata 2008, 2009, 2010 i 2011 dotyczy dziecka małoletniego. Wnioskodawczyni w roku 2009 i latach kolejnych w stosunku do dziecka, którego dotyczy zapytanie o ulgę prorodzinną, wykonywała władzę rodzicielską.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, może dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przez Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia, natomiast czy po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu może również - gdyż spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przysługuje Jej ulga za pełny rok podatkowy - w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, poprzez złożenie w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa korekty rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009 - może Ona dokonać od dochodu za rok 2009 odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do l stycznia 2007 r. odsetek zapłaconych w roku 2009 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. oraz równocześnie odliczenia zgodnie z art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r., odsetek zapłaconych w roku 2007 w proporcji określonej zgodnie z art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do l stycznia 2007 r., które to odsetki nie zostały odliczone przeze Nią w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia. Jej zdaniem może ponadto po dokonaniu wyżej wymienionych odliczeń od dochodu w zeznaniu za rok 2009 dokonać odliczenia od podatku ulgi na dziecko w kwocie nie większej od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej - maksymalnie 1.112,04 zł.

Ustawodawca w art. 26b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. dopuścił możliwość dokonania przez podatnika odliczenia od dochodu odsetek zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji w rozliczeniu za rok, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki. W przepisie tym jednoznacznie wskazał, że podatnicy mogą dokonać tego odliczenia, jednakże nie muszą - jest to prawo podatnika, z którego skorzystać może, lecz nie musi. Wnioskodawczyni z tego prawa nie skorzystała. Równocześnie w art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. ustawodawca daje podatnikowi prawo do odliczenia odsetek zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji od dochodu za rok podatkowy bezpośrednio następujący po roku, w którym po raz pierwszy dokonał odliczenia odsetek. W takim przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia. Ponieważ Wnioskodawczyni w roku 2008, tj. w roku, w którym dokonała pierwszego odliczenia odsetek, nie odliczyła wcale odsetek zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji, to uważa, że ma prawo skorzystać z prawa określonego w art. 26b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. i odliczyć od dochodu za 2009 r. również odsetki zapłacone w 2007 r. w pełnej wysokości wyliczonej zgodnie z proporcjami określonymi w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r.

Jej zdaniem, ma również prawo dokonać odliczenia od podatku za rok 2009 ulgi na dziecko w kwocie nie wyższej niż 1.122,04 zł i równocześnie nie przekraczającej kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej.

Zastosowanie odliczeń od dochodu zgodnie z art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. nie wyłącza zastosowania przez podatnika odliczenia od podatku ulgi na dziecko, jeżeli podatnik spełnia warunki określone w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a Ona jak wskazuje warunki te spełnia, byleby kwota odliczenia nie przekraczała kwoty podatku po odliczeniu od niego składki zdrowotnej. I odwrotnie zastosowanie ulgi podatkowej na dziecko nie wyklucza Jej zdaniem, zastosowania odliczenia od dochodu ulgi odsetkowej.

Wobec powyższego korekta rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2009, którą Wnioskodawczyni zamierza złożyć w trybie art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa zawierałaby kwotę odliczenia od dochodu tzw. ulgi odsetkowej w łącznej wartości 14.782,36 zł, na którą to kwotę składałyby się: z kwoty zapłaconych w 2007 roku odsetek 10.964,96 zł - odliczenie od dochodu kwoty do wysokości limitu to znaczy 6.483,69 zł. oraz z kwoty zapłaconych w 2009 roku odsetek 14.034,38 zł - odliczenie od dochodu kwoty do wysokości limitu to znaczy 8.298,67 zł. Ponadto korekta zeznania podatkowego Wnioskodawczyni za rok 2009 zawierałaby odliczenie od podatku przysługującej Jej na dziecko ulgi. Z maksymalnej kwoty ulgi na dziecko 1.112,04 zł odliczyłaby kwotę 789,12 zł jako kwotę nie większą od kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu, udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Przepis ten stanowi, iż podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

-do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie z treścią art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkaniowego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem, korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu w latach 2002-2006 na cel określony w art. 26b ust. 1 ww. ustawy przy równoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów jakie stawia w art. 26b ww. ustawa.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem od podstawy opodatkowania można odliczyć odsetki na spłatę kredytu, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w art. 26b ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku takiego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2K, o wysokości wszystkich wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 6. odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są dokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia tego lokalu, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej unormowania prawne, uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków, przy czym niespełnienie któregokolwiek z nich pozbawia podatnika prawa do odliczenia odsetek.

Z cyt. wyżej przepisu art. 26b ust. 2 pkt 7 wynika, iż uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi będą miały osoby, które w latach ubiegłych nie korzystały z tzw. dużej ulgi mieszkaniowej, czyli osoby, które wcześniej nie odliczały od dochodu lub podatku wydatków związanych z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych. Jednocześnie w przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych do tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż w 2006 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zaciągnęła kredyt w banku, w kwocie X zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z budową budynku mieszkalnego. Wnioskodawczyni wskazała, iż budowa została zakończona w 2008 r., przed upływem trzech lat (liczonych od końca roku kalendarzowego w zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę). Wnioskodawczyni wskazuje, iż spełnienia warunki określone w art. 26b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że inwestycja została zakończona w 2008 r., Wnioskodawczyni pierwszego rozliczenia odsetek dokonała za ten rok, odliczając tylko odsetki zapłacone w 2008 roku. Wnioskodawczyni nie odliczyła odsetek zapłaconych w 2007 r. tj. przed rokiem zakończeniem inwestycji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki). Tak, więc zgodnie z art. 26b ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwszego odliczenia odsetek można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym inwestycja została zakończona. Odsetki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym została zakończona inwestycja mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki (art. 26 ust. 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki. W tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ponadto zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia z tytułu omawianej ulgi, należy dołączyć oświadczenie (PIT-2K), o wysokości poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją. Natomiast stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., odliczeniu podlegają wyłącznie odsetki, o ile zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty zostały udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2 (tj. podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek)).

Reasumując w świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów należy uznać, że Wnioskodawczyni w korekcie zeznania za 2009 r., (jako roku bezpośrednio następującym po roku 2008 w którym po raz pierwszy dokonała odliczenia odsetek), zgodnie z art. 26b ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma prawo do odliczenia odsetek w ramach limitu, zapłaconych przed rokiem zakończenia inwestycji (czyli zapłaconych w 2007 r.). W zeznaniu tym Wnioskodawczyni ma również prawo do odliczenia w ramach limitu odsetek zapłaconych w 2009 r.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską,
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W myśl art. 27f ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 2. wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Z przepisu art. 27f ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprawnionymi do skorzystania z ulgi za 2009 r. są zatem podatnicy, którzy spełnili poniższe przesłanki tj:

 • osiągali dochody opodatkowane wg skali podatkowej,
 • w stosunku do małoletniego dziecka wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcje opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) lub sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • wykażą podatek (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne).

Oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej. Do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane według skali.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli władzę rodzicielską wykonują oboje rodzice, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi.

Przy czym warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów:

 • art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jest matką małoletniego dziecka, której jak wskazuje przysługuje ulga za pełny rok podatkowy.

Reasumując, w świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawczyni w 2009 r. wykonywała ciążący na Niej obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka wspólnie z ojcem dziecka, to zgodnie z art. 27f ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązana do ustalenia z ojcem dziecka, że tylko Ona będzie korzystała z tego odliczenia. Tylko w takim przypadku Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć kwotę ulgi na małoletnie dziecko do wysokości limitu 1.112,04 zł., jednakże kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty Jej podatku po odliczeniu składki zdrowotnej.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż pomimo wskazania przez Wnioskodawczynię we własnym stanowisku różnych kwot dotyczących limitu ulgi prorodzinnej, tut. Organ przyjął, iż intencją Wnioskodawczyni było powołanie się na limit w kwocie 1.112,04 zł.

Jak z powyższego wynika, odliczenie od dochodu odsetek od kredytu nie wyklucza możliwości odliczenia od podatku ulgi na małoletnie dziecko. Jednakże podkreślenia wymaga fakt, iż korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulg przewidzianych w art. 26b i 27f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do ich zastosowania.

Końcowo należy zaznaczyć, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów nie ma możliwości potwierdzenia prawidłowości wyliczeń przedstawionych w przedmiotowym wniosku z uwagi na fakt, iż przepis art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe tutejszy Organ nie może odnieść się do wyliczeń wskazanych przez Wnioskodawczynię. Prawidłowość bądź nieprawidłowość wyliczeń podlega weryfikacji przez właściwy organ podatkowy w toku, np. postępowania kontrolnego, postępowania podatkowego, czy też czynności sprawdzających.

Należy wskazać, iż przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, dopuszczają możliwość złożenia korekty zeznania rocznego. Wynika to z treści art. 81 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Jednocześnie należy nadmienić, że stosownie do brzmienia art. 81 § 2 cyt. ustawy skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Prawo złożenia korekty istnieje dopóki zobowiązanie nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej i prorodzinnej, został złożony przez jednego ze współmałżonków, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla drugiego współmałżonka, tj. męża Wnioskodawczyni

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.