Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją.
Fragment:
Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jak stanowi art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „ sposobem określenia proporcji ”.
2017
22
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących realizację opisanej we wniosku inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących realizację ww. inwestycji. Wybudowane obiekty służyć będą mieszkańcom nieodpłatnie. Będą to obiekty publiczne ogólnodostępne. Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych w zakresie planowanej inwestycji po jej zakończeniu. Wstęp na obiekty będzie bezpłatny. W zaistniałej sprawie podatek VAT naliczony w fakturach za realizację inwestycji będzie stanowić koszt kwalifikowany inwestycji i nie będzie mógł być w żaden sposób odzyskany przez Gminę. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi.
2017
20
cze

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że Powiat nie nabywa ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Wobec powyższego, w analizowanej sprawie, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca realizując ww. inwestycję nie będzie działał w charakterze podatnika VAT. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. projektu. W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.
2017
15
cze

Istota:
Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z opisu sprawy wynika, że Spółka (zarejestrowany, czynny podatnik podatku VAT) ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego (...)
2017
15
cze

Istota:
Na które z wydatków poniesionych w projekcie Miasto będące podatnikiem VAT ma prawo do odliczenia podatku?
Fragment:
Odnosząc się do powyższego podnieść należy, że podstawowym aspektem, którego spełnienia należy analizować w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych przez podatnika towarów i usług, jest późniejsze (finalne) wykorzystanie ich w wykonywaniu czynności opodatkowanych. Analizując przedstawione okoliczności dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego stwierdzić należy, że Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie wykonania sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, linii kablowej i oświetleniowej ulic, budowy drogi wewnętrznej, dokumentacji technicznej drogi i ww. sieci oraz mikroniwelacji terenu i nadzoru inwestorskiego dotyczących tej części inwestycji, która jest związana z wyżej wymienioną infrastrukturą. Odnosząc się w pierwszej kolejności do wydatków związanych z wykonaniem sieci wodociągowej, z której użytkownicy będą korzystać odpłatnie, ale za pośrednictwem innego podmiotu stwierdzić należy, że Miasto nie będzie dokonywało w tym zakresie sprzedaży opodatkowanej, co wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego. Miastu nie będzie przysługiwało również ww. prawo w przypadku wydatków związanych z tymi elementami infrastruktury, z których ich użytkownicy będą korzystać w sposób nieodpłatny tj. kanalizacja deszczowa, droga wewnętrzna wraz z oświetleniem ulicznym oraz związana z tymi elementami dokumentacja techniczna oraz nadzór inwestorski.
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy ...”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje/nie wystąpi. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z nabywanymi usługami wynika, że ich nabycie nie ma/nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Inwestycja w zakresie przebudowy drogi wykonana jest/będzie przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są/nie zostaną spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane we wniosku przedsięwzięcie nie działa/nie będzie działał w charakterze podatnika VAT. Podsumowując, w związku z realizacją Zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej ulicy ... ”, Wnioskodawcy nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2017
9
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oddziału (...)”.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowy zakup towarów i usług, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT ujętego na fakturach zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oddziału (...) ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane tylko do czynności zwolnionych od tego podatku). Zatem nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. W tym miejscu należy podkreślić, że – co do istoty rozstrzyganego problemu, czyli braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem – stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe.
2017
7
cze

Istota:
Czy dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak, to jaką należy zastosować stawkę?
Fragment:
Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane − na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy − rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu − zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy wskazać, że opodatkowane podatkiem od towarów i usług są, co do zasady, dostawy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane, czyli przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
2017
6
cze

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
UE L 347 z 11 grudnia 2006 r„ str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „ dyrektywą VAT ”, należy zauważyć, że aby można było przyznać podatnikowi prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT i określić zakres tego prawa, zasadniczo konieczne jest istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku, a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług należą do jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika (por. wyrok TSUE w sprawie: C-29/08). Zatem istnienie prawa do odliczenia ustalane jest na podstawie transakcji objętych podatkiem należnym, do których transakcje powodujące naliczenie podatku są przyporządkowane. Prawo do odliczenia dotyczy całego podatku VAT, obciążającego wydatki podatnika w związku z różnymi świadczeniami wykonanymi na jego rzecz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile wszystkie czynności tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane (por. wyrok TSUE w sprawie: C-465/03). Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy.
2017
3
cze

Istota:
Prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją.
Fragment:
Na tym tle Gmina powzięła wątpliwość dotyczącą prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z planowaną inwestycją. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych organ interpretacyjny stwierdza, że Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą (pełną) kwotę podatku naliczonego, który zostanie wykazany na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na inwestycję opisaną powyżej. Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego Gmina uzyskałaby gdyby zakupy dokonywane przez nią w ramach realizowanego zadania dotyczyłyby tylko i wyłącznie jej działalności opodatkowanej VAT. Na gruncie analizowanej sprawy tak jednak nie jest. W uzupełnieniu do wniosku Gmina wyjaśniła bowiem, że infrastruktura wodociągowa będzie wykorzystywana również do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT, tj. do dostarczania wody na rzecz jej jednostek organizacyjnych. Wobec tego Gminie – wbrew jej stanowisku – przysługuje prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy i powołanym rozporządzeniu. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
3
cze

Istota:
Brak opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania gminnej spółce stacji wodociągowych i nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją.
Fragment:
Prawo zaś do odliczenia podatku VAT powstaje w momencie ponoszenia wydatków udokumentowanych otrzymanymi fakturami z wykazanym na nich podatkiem VAT, tj. wówczas gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny (art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE). Zatem w momencie nabywania usług modernizacji i przebudowy SUW Gmina nie będzie: podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem inwestycja jest realizowana przez Gminę w ramach władztwa publicznego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nabywane usługi dotyczące inwestycji SUW nie są związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, gdyż: sieć wodociągowa przekazana nieodpłatnie w ramach użyczenia gminnej Spółce z o.o. nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT (art. 8 ust.2) i nie jest przekazana w ramach działalności gospodarczej Gminy, ale w ramach działalności zadań własnych Gminy, czynności dostawy wody za odpłatnością dokonuje Spółka - odrębny podatnik VAT, a nie Gmina. W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. „ M. ”, co oznacza, że podatek VAT zawarty w fakturach zakupu będzie kosztem kwalifikowanym inwestycji.
2017
2
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dowodów zakupu towarów i usług niewykazanych w załączniku nr 8 w ramach realizowanego projektu.
Fragment:
W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu – jak wskazał Zainteresowany – będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Tym samym nie jest w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego – mimo, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT – nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach (dowodach zakupu) dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z planowanym przedsięwzięciem. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie jest spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka związku wydatków na zakup towarów i usług niewykazanych w załączniku nr 8 z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
27
maj

Istota:
Czy Gminie przysługuje odliczenie podatku VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji na podstawie art. 86 ustawy o VAT?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy, w opinii Gminy xxx w odniesieniu do wydatków na zakup towarów i usług związanych z realizacją inwestycji pt. „ xxx ” wymienionych jako zadania, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż nie jest spełniona żadna przesłanka warunkująca powstanie prawa do odliczenia. Po pierwsze Gmina realizując (poprzez działalność przeciwpożarową, ratowniczą czy przeciwpowodziową) zadania o charakterze publicznoprawnym we wskazanym zakresie ustawowym nie będzie działać w roli podatnika VAT, lecz będzie wykonywać swoje zadania jako organ władzy publicznej. Po drugie wskazana działalność przeciwpożarowa, ratownicza czy przeciwpowodziowa będzie miała charakter nieodpłatny i nie będzie stanowiła działalności opodatkowanej VAT. Z powyższego jednoznacznie wynika, że towary i usługi nabyte celem wykonania tych działalności nie będą wykorzystywane dla celów działalności opodatkowanej VAT, a w przedmiotowej sprawie Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT. W konsekwencji Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pt. „ xxx ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
27
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Ustawodawca formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z aktualnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczające jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie będzie spełniony warunek, o którym mowa w wyżej cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonane przez Gminę w ramach realizowanego projektu nie będą służyły – jak zadeklarowała Gmina – do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
26
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy (...)”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina dokonuje poprawy gminnej infrastruktury drogowej w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działa w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie ponosi wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione. W związku z poniesionymi wydatkami, Gmina nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić.
2017
24
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu ponoszenia Wydatków Mieszanych przy zastosowaniu proporcji sprzedaży.
Fragment:
Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy; w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. W przypadku gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdyby ewentualnie chciał ustalać proporcję sprzedaży dla celów odliczenia, to wyniesie ona 100%); brak jest – przy braku w ustawie jednoznacznej regulacji tegoż zagadnienia – podstaw do pozbawiania podatnika w ogóle możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi, gdyż godziłoby to w zasadę neutralności VAT, poprzez bezpodstawne obciążenie podatnika podatkiem naliczonym wynikającym z tego rodzaju wydatków.
2017
24
maj

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu.
Fragment:
Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.
2017
24
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.