Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy Spółka jest uprawniona do odliczenia Kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach działalności B+R, momentu rozpoznania uprawnienia do odliczenia Kosztów kwalifikowanych.
Fragment:
Podkreślić należy, że na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, a w myśl art. 18e ustawy o CIT podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Jednocześnie koszty ponoszone przez Spółkę będą w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym, Spółka w danym roku podatkowym jest uprawniona do skorzystania z Ulgi B+R w odniesieniu do tych wydatków, które zostały faktycznie poniesione i spełniają definicję Kosztów kwalifikowanych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy Spółka jest uprawniona do odliczenia Kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach działalności B+R – jest prawidłowe. Podkreślić należy, że na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, a w myśl art. 18e ustawy o CIT podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, Ustawodawca wskazał na możliwość zakwalifikowania kosztu uzyskania przychodów do kosztów kwalifikowanych, przy czym zarazem przepis ten nie wskazuje na moment rozpoznania danego wydatku dla celów podatkowych.
2016
3
gru

Istota:
Czy Spółdzielni przysługiwało prawo od częściowego odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług od faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze sprzedażą na rzecz lokali mieszkalnych i użytkowych (jeżeli nie było możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego), a w stosunku do których przysługiwało Spółdzielni prawo do obniżenia podatku należnego?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa wskazać należy, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielni przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi służyły do czynności opodatkowanych. Skoro, nie jest możliwe wyodrębnienie kwot, o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, należy stwierdzić, że Spółdzielnia w związku z przedmiotowymi zakupami, miała prawo do korzystania z odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej części, jaka wynika z wyliczonego wskaźnika proporcji, (przy założeniu, że wskazana proporcja została określona prawidłowo, na podstawie powołanego art. 90 ust. 3 i 4 ustawy), mając jednocześnie na uwadze zasady dotyczące korekt podatku naliczonego, które zostały określone w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług. W tym miejscu należy wskazać, iż prawidłowe wyliczenie zakresu prawa do odliczenia należy do obowiązków podatnika, natomiast ocena prawidłowości przyjętych rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji. Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2016
3
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z wydatkami poniesionymi na budowę sieci kanalizacji i przekazania jej na rzecz zakładu budżetowego oraz korekty tego podatku.
Fragment:
W konsekwencji, przekazanie systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią, opisanych we wniosku, do użytkowania samorządowemu zakładowi budżetowemu (ZGKiM) uprawnia/będzie uprawniało Gminę do zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy, tj. do odliczenia podatku VAT z faktur zakupowych służących realizacji inwestycji wstecz (w przypadku wydatków już poniesionych) oraz ponoszonych na bieżąco (w przypadku wydatków podlegających rozliczeniu w aktualnym okresie rozliczeniowym oraz w okresach przyszłych), z uwagi na wykorzystanie tych towarów i usług (Inwestycji) do wykonywania czynności opodatkowanych VAT – realizowanych de facto przez Gminę. Przy czym odliczenie wstecz powinno być dokonane poprzez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego – art. 86 ust. 13 ustawy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego, czy Gmina będzie zobowiązana do częścio-wego rozliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych służących realizacji inwestycji. Wyrazem ścisłej zależności między uprawnionym odliczeniem podatku naliczonego, a wykonywaniem czynności opodatkowanych, są regulacje zawarte w art. 86, a także w art. 90 i art. 91 ustawy. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
2016
3
gru

Istota:
Sprzedaż wybudowanych przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych odbywać się będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż po ich wybudowaniu nie dojdzie do pierwszego zasiedlenia. W niniejszej sprawie nie została spełniona pierwsza z przesłanek warunkująca zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, tym samym zasadne jest zbadanie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
Fragment:
Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnił prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy.
2016
3
gru

Istota:
Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „...”?
Fragment:
Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z prowadzoną inwestycją Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanej. W myśl art. 86 ust. 2 pkt. l lit. a ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przedstawiona wyżej forma wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są czynnościami opodatkowanymi.
2016
2
gru

Istota:
Prawa do odliczenia części podatku naliczonego z tytułu modernizacji budynków szkół w ramach projektu oraz zastosowania współczynników preproporcji i proporcji
Fragment:
Tym samym nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi nakładami na realizację zarówno w chwili obecnej jak i po centralizacji. W analizowanej sprawie w odniesieniu do wydatków związanych z modernizacją energetyczną budynku w ZS w J. nie będzie miał zastosowanie współczynnik preproporcji i proporcji. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych z prowadzoną inwestycją w zakresie modernizacji energetycznej budynku w R., który będzie przez Powiat wykorzystywany do czynności opodatkowanych i zwolnionych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu w ramach działalności publicznoprawnej, Powiatowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w części, w jakiej efekt inwestycji będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych przez Powiat. Przy czym w celu ustalenia wysokości kwoty podatku naliczonego do odliczenia, Powiat będzie zobowiązany do wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. „ preproporcji ” obliczonej dla jednostki, której inwestycja dotyczy tj.
2016
2
gru

Istota:
Brak prawa do pełnego lub częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu polegającego na rozbudowie oraz brak prawa do pełnego lub częściowego odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z projektem „..” po dokonaniu przez Gminę centralizacji rozliczeń w podatku VAT ze swoimi jednostkami budżetowymi
Fragment:
(...) odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji projektu „ ... ” oraz czy Gmina będzie miała prawo do pełnego lub częściowego odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z projektem „ ... ” po dokonaniu przez Gminę centralizacji rozliczeń w podatku VAT ze swoimi jednostkami budżetowymi? Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje Gminie odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami realizowanymi w ramach projektu „ .. ” zarówno w roku 2016 – jak i od 2017 roku po centralizacji jednostek samorządu terytorialnego z ich jednostkami budżetowymi. Przed dokonaniem centralizacji przedszkola korzystają ze zwolnienia podatkowego ze względu na wysokość obrotów (art. 113 ustawy o VAT) pomimo osiągania dochodów niepodlegających i zwolnionych, które to nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi dochodami. Po centralizacji Gmina jako podatnik VAT czynny rozliczając dochody przedszkola z tytułu opłat za wyżywienie i opiekę przedszkolną będą stanowiły obroty gminy z tytułu świadczenia usług i będą wykazywane w deklaracji VAT-7 jako zwolnione od podatku.
2016
2
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu polegającego na rozwoju cyfrowych usług publicznych
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina będąc podatnikiem posiadającym osobowość prawną, niewykonującym działalności gospodarczej, posiada możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”? Stanowisko Wnioskodawcy: Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest również niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Wyżej wymieniona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zakupione towary i usługi nie będą służyły do osiągania przychodów, ponieważ korzystanie z systemu informatycznego powstałego w ramach projektu nie będzie odpłatne, a co za tym idzie nie będzie powodowało powstawania podatku należnego. W zaistniałej sytuacji Gmina stoi na stanowisku, że nie będzie posiadać możliwości do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
2016
1
gru

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Odliczenia może dokonać czynny podatnik podatku od towarów i usług a nabyte towary i usługi powinny być wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych. Ustawa nie przewiduje możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wykonywaniem czynności, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Związek pomiędzy zakupem towarów i usług a wykonaniem czynności opodatkowanych jest warunkiem koniecznym dla zastosowania procedury określonej w art. 86 ust. 1 ww. ustawy. W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy ...” -
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację ww. zadania. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - efekty przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z okoliczności sprawy wynika więc, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ulicy ... ”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji (...)
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. ... , realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej – ulicy L. K. w B. S.? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. ... Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2016
29
lis

Istota:
Możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pt. „...”
Fragment:
(...) odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pt. „ ... ”. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przez Wnioskodawcę projektem jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Jak wskazał Wnioskodawca zakupiony sprzęt oraz systemy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz nie będą generowały żadnych obrotów (przychodów). Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro, jak wskazał Wnioskodawca, zakupiony w ramach projektu sprzęt oraz systemy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Wnioskodawca nabywając sprzęt oraz systemy celem zrealizowania projektu, nie będzie ich nabywał do działalności gospodarczej i tym samym nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, zatem nie spełni przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. ..., realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej – ulicy B. Ch. w B. S.? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania pn. ... Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2016
29
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik – aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego – nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.
2016
29
lis

Istota:
Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części od wydatków poniesionych przy realizacji ww. projektu? Zdaniem Gminy, stosownie do przepisów art. 87, 87 i 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki: odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa odliczenia podatku VAT jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W związku z tym że efekty przedmiotowej inwestycji będą miały wymierny związek z czynnościami opodatkowanymi (sprzedaż usługi najmu mieszkań) Gmina będzie miała możliwość prawa do obniżenia kwoty podatku należnego w części dotyczącej czynności opodatkowanych, natomiast w pozostałej nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanej inwestycji. Budynek szkoły ma powierzchnię 1149 m2, natomiast powierzchnia (...)
2016
29
lis

Istota:
Odliczenie podatku VAT od wydatkow ponoszonych w ramach realizacji zadania
Fragment:
Warunkiem umozliwiajacym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwiazek zakupow z wykonywanymi czynnosciami opodatkowanymi. Przedstawiona powyzej zasada wyklucza zatem mozliwosc dokonania obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego zwiazanego z uslugami i towarami, ktore nie sa w ogole wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynnosci zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegajacych temu podatkowi. Nalezy rowniez podkreslic, iz prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna czesc systemu VAT, w zasadzie nie moze byc ograniczane ani pod wzgledem czasu, ani tez pod wzgledem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjatkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Mozliwosc wykonania tego prawa powinna byc zapewniona niezwlocznie i wzgledem wszystkich kwot podatku, ktore zostaly pobrane (naliczone) od transakcji zwiazanych z zakupami. Decydujace znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) zwiazek podatku naliczonego z czynnosciami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug zgodnie z zasada powszechnosci opodatkowania podlegaja wszelkie transakcje, ktorych przedmiotem jest dostawa towarow lub swiadczenie uslug, pod warunkiem, ze sa one realizowane przez ?podatnikow? w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach dzialalnosci gospodarczej.
2016
29
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku w zwiazku z realizacja projektu.
Fragment:
Wydatki, od ktorych przysluguje Gminie odliczenie musza bezposrednio lub posrednio ? w sposob dostrzegalny i bezsporny ? wplywac na jej dzialalnosc opodatkowana. Tylko taki zwiazek przyczynowo-skutkowy pozwala na zrealizowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur dokumentujacych wydatki. Poniewaz planowana inwestycja drogowa nie bedzie zwiazana ze sprzedaza opodatkowana po jej zakonczeniu i oddaniu do uzytkowania nie ?wygeneruje podatku VAT naleznego? i dlatego Gmina nie bedzie miala prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupow towarow i uslug zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej. W zwiazku z powyzszym nalezy uznac, ze podatek naliczony w zwiazku z realizacja inwestycji powinien zostac uznany i ujety we wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych, jako tzw. koszt kwalifikowany. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe. Generalna zasada okreslajaca prawne mozliwosci odliczenia podatku naliczonego wyrazona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z pozn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawcy - w związku z brakiem możliwości porozumienia się z byłą żoną w sprawie sposobu rozliczenia ulgi podatkowej za każde dziecko (za 2014 r. żona Wnioskodawcy rozliczała całość ulgi bez porozumienia z nim) - przysługuje na podstawie art. 27f zwrot ulgi w wysokości połowy kwoty podlegającej odliczeniu na każde z dwójki małoletnich dzieci za 2015 r. i lata następne, gdy stan faktyczny i prawny nie ulegnie zmianie?
Fragment:
W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem (art. 27f ust. 3 ustawy). Z przepisu art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą; zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
2016
28
lis

Istota:
Okres rozliczeniowy dokonania odliczenia podatku nieodliczonego.
Fragment:
W treści powyższej interpretacji organ zauważył, że: „ w przypadku, kiedy Wnioskodawca dokonuje częściowego odliczenia podatku na podstawie proporcji, to odliczenie dokonywane na bieżąco jest odliczeniem jedynie szacunkowym a nie odliczeniem rzeczywistym. W takiej sytuacji prawo do odliczenia rzeczywistego występuje dopiero w deklaracji VAT za styczeń kolejnego roku podatkowego. W związku z tym nieuprawnione jest twierdzenie Wnioskodawcy, że w opisanej sytuacji wystąpi prawo do odliczenia rzeczywistego poprzez złożenie korekt deklaracji VAT za miesiące, w których wystąpiło prawo do odliczenia podatku (poszczególne miesiące np. 2008 roku). W tej sytuacji prawo do rzeczywistego odliczenia podatku wystąpi zawsze w deklaracji VAT za styczeń kolejnego roku podatkowego. W konsekwencji Gmina będzie zobligowana do dokonania korekty odliczenia w deklaracji VAT za styczeń kolejnego roku podatkowego. (2009) ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe - w zakresie możliwości zastosowania od razu proporcji właściwej dla danego roku, w sytuacji dokonywania korekt deklaracji VAT za lata wcześniejsze, nieprawidłowe – w zakresie określenia okresu rozliczeniowego, w którym skorygować można nieodliczony podatek naliczony.
2016
28
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wówczas, gdy są spełnione określone warunki, tzn. odliczenie dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Czyli musi zachodzić bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Brak możliwości dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Gmina własnych dróg nie wykorzystuje do czynności związanej z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Podobnie droga, którą poddano przebudowie, stanowi gminną infrastukturę drogową, służy potrzebom lokalnej społeczności i wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem, nigdy nie była i w przyszłości nie będzie wykorzystywania do czynności związanych z opodatkowaniem podatkiem VAT. W związku z powyższym, Gmina uważa, iż spełnia wymogi art. 86 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług i nie widzi możliwości do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji ww. operacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej
Fragment:
Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w ograniczonym zakresie i nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu prowadzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura nie będzie wynajmowana innym podmiotom, a dostęp do niej jest wolny, ogólnodostępny i nieodpłatny. Nie występują przychody z tytułu sprzedaży opodatkowanej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją ww. inwestycji. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - efekty przedmiotowej inwestycji nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Z okoliczności sprawy wynika więc, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami ponoszonymi na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zderzana w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki: odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Powiat realizując inwestycje polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr ... nie może odzyskać poniesionego kosztu VAT, gdyż brak jest związku zakupu usługi z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przebudowana droga nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej. Powiatowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2016
28
lis

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zadań publicznych o charakterze lokalnym, wykonywanych przez gminę, należą m.in. zadania w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika aby powstała infrastruktura wykorzystywana była do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
28
lis

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2016 r. (data wpływu 18 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 5 września 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 sierpnia 2016 r. został złożony, uzupełniony w dniu 5 września 2015 r. ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina B. jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem od towarów i usług. W dniu ..... 2016 roku Gmina zawarła z Województwem ........umowę o przyznaniu pomocy Nr ........... dla realizowanej operacji: „ .................... ........................ ”. Operacja będzie dofinansowana z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji typu: „ ............... ”, poddziałanie: „ .................. ”. Zgodnie z powyższą umową dofinansowanie z PROW wyniesie ...........% kosztów kwalifikowanych operacji. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane z wkładu własnego gminy (środki własne zabezpieczone w budżecie Gminy na 2016 rok).
2016
28
lis

Istota:
Odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem usług odbioru i zagospodarowania odpadów.
Fragment:
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w ww. uchwale trafne należy uznać wynikające z tych orzeczeń stanowisko, że w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. W przypadku gdy podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdyby ewentualnie chciał ustalać proporcję sprzedaży dla celów odliczenia, to wyniesie ona 100%". NSA zwrócił również uwagę na fakt, że w obecnie obowiązującym brzmieniu ustawy o VAT, brak jest przepisów określających sposób ustalenia proporcji dającej podstawę do odliczenia podatku naliczonego od wydatków odnoszących się zarówno do sfery działalności gospodarczej i niegospodarczej podatnika. Brak odpowiednich przepisów nie może jednak prowadzić do pozbawienia podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego od takich wydatków, gdyż godziłoby to w zasadę neutralności VAT, poprzez bezpodstawne obciążenie podatnika podatkiem naliczonym wynikającym z tego rodzaju wydatków. Potwierdzają to również liczne wyroki (...)
2016
26
lis

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z rozbudową i przebudową świetlicy oraz prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlicy.
Fragment:
Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Z powyższego wynika, że Gmina w odniesieniu do wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie świetlicy zobowiązana jest wyodrębnić część podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i tylko w tej części ma prawo do odliczenia. Gmina jest zobowiązana do przyjęcia przy odliczeniu podatku naliczonego obiektywnego kryterium zapewniającego, że obliczenie proporcji pomiędzy działalnością gospodarczą, a działalnością niemającą charakteru gospodarczego będzie obiektywnie odzwierciedlało część podatku faktycznie przypadającą odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności. Zatem możliwe jest zastosowanie jakiegokolwiek sposobu rozdziału dokonanych zakupów towarów i usług pod warunkiem jednak, że gwarantuje on najdokładniejsze ustalenie kwoty podatku naliczonego do odliczenia (vide: wyrok TSUE w sprawie C-511/10 – pkt 23 i 24). Reasumując, zgodnie z zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na bieżące utrzymanie świetlicy wyłącznie w zakresie, w jakim wydatki te są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2016
26
lis

Istota:
Czy w świetle obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. regulacji art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, dla ustalenia wysokości odliczenia VAT przy zakupie usług/towarów w ramach Kosztów Ogólnego Zarządu, konieczne jest uwzględnianie wysokości wypłat, które będą otrzymywane z tytułu umowy o kompleksowe zarządzanie za wynagrodzeniem?
Fragment:
(...) odliczenia VAT przy zakupie przez Wnioskodawcę usług/towarów w ramach Kosztów Ogólnego Zarządu, Wnioskodawca nie powinien uwzględniać wysokości Wypłat, które będzie otrzymywać z tytułu Umowy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Skoro zatem Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i realizuje czynności opodatkowane VAT (sprzedaż nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami), z którymi związane są Koszty Ogólnego Zarządu, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z Kosztami Ogólnego Zarządu. Z uwagi na fakt, iż Koszty Ogólnego Zarządu związane są z całokształtem działalności Wnioskodawcy, a – jak wskazano w stanie faktycznym – w ramach działalności Wnioskodawcy może pojawiać się również sprzedaż zwolniona z VAT, w celu określenia wysokości odliczenia podatku VAT Wnioskodawca powinien zastosować tzw. współczynnik VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Jak wynika ze wskazanych regulacji oraz jednolitego orzecznictwa, w celu kalkulacji wysokości samego współczynnika VAT (proporcji), Wnioskodawca powinien uwzględniać – mając na uwadze charakter prowadzonej przez niego działalności – tylko obrót podlegający opodatkowaniu VAT, tj. obrót opodatkowany i zwolniony z VAT.
2016
26
lis

Istota:
Prawo do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją.
Fragment:
Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Powyższe tezy wyroku w sprawie C-378/02 zachowują aktualność również w odniesieniu do odpowiadających im przepisów Dyrektywy 2006/112/WE (art. 167-168 oraz art. 184-192). Analiza przedstawionych przez Miasto okoliczności sprawy w kontekście przywołanych przepisów art. 91 ustawy i orzeczenia TSUE prowadzi do wniosku, że planowane przez Miasto wykorzystanie wybudowanej infrastruktury do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (zawarcie umowy dzierżawy), nie oznacza, że w momencie zakupów towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji, Miasto nabyło prawo do odliczenia podatku naliczonego. Skoro – jak już stwierdzono – Miasto nie realizowało inwestycji z zamiarem jej wykorzystania do czynności opodatkowanych, przekazanie jej w 2016 r. na podstawie umowy dzierżawy odrębnemu podatnikowi (spółce z o.o.), nie spowoduje powstania prawa do odliczenia podatku, gdyż prawo takie powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny (art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE).
2016
26
lis

Istota:
Prawo do odliczenia w drodze korekty podatku naliczonego związanego ze zrealizowaną inwestycją.
Fragment:
Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot nie działał w charakterze podatnika wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie art. 167 Dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Powyższe tezy wyroku w sprawie C-378/02 zachowują aktualność również w odniesieniu do odpowiadających im przepisów Dyrektywy 2006/112/WE (art. 167-168 oraz art. 184-192). Analiza przedstawionych przez Miasto okoliczności sprawy w kontekście przywołanych przepisów art. 91 ustawy i orzeczenia TSUE prowadzi do wniosku, że planowane przez Miasto wykorzystanie wybudowanej infrastruktury do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (zawarcie umowy dzierżawy), nie oznacza, że w momencie zakupów towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji, Miasto nabyło prawo do odliczenia podatku naliczonego. Skoro – jak już stwierdzono – Miasto nie realizowało inwestycji z zamiarem jej wykorzystania do czynności opodatkowanych, bo taki zamiar nie mógł (...)
2016
26
lis

Istota:
Opodatkowanie odpłatnego świadczenia usług oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego, którego przedmiotem była modernizacja targowiska oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska.
Fragment:
Powyższe wiąże się z faktem, że w związku z ww. przepisami zmieni się jedynie moment powstania prawa do odliczenia VAT a nie samo prawo do odliczenia. W szczególności, co Gmina podkreślała powyżej, będzie miała ona od 1 stycznia 2014 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (pod warunkiem udzielenia przez organ twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone przez Gminę we wniosku jako Pytanie nr 1) w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymane zostaną faktury VAT dokumentujące nakłady. Brak wpływu art. 86 ust. 7b na zakres prawa do odliczenia podatku VAT W ocenie Gminy na powyższą konkluzję odnośnie zakresu prawa do odliczenia w przypadku Targowiska nie będzie miało wpływu brzmienie art. 86 ust. 7b ustawy o VAT. Przepis ten nie znajduje zastosowania w sytuacji Gminy. Zgodnie z jego treścią w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do działalności gospodarczej.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.