Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Z cytowanych powyżej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego albo ma zastosowanie 0% stawka podatku. Wskazana norma prawna jest wyrazem zasady neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Ustawodawca formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z aktualnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
2017
14
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na uzbrojeniu strefy inwestycyjnej w ....
Fragment:
Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
12
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej.
Fragment:
Zatem w omawianej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisany projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego).
2017
11
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy podkreślić, że podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, natomiast nie przysługuje w ogóle w przypadku, gdy nabyte towary/usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tzn. służą do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu lub opodatkowanych ale korzystających ze zwolnienia od podatku.
2017
9
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy podkreślić, że podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, natomiast nie przysługuje w ogóle w przypadku, gdy nabyte towary/usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tzn. służą do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu lub opodatkowanych ale korzystających ze zwolnienia od podatku.
2017
9
paź

Istota:
Czy Stowarzyszenie w związku z realizacją zadania ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu VAT?
Fragment:
Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686) normuje przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2017
6
paź

Istota:
Czy Stowarzyszenie w związku z realizacją zadania ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu VAT?
Fragment:
Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686) normuje przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2017
6
paź

Istota:
Czy Stowarzyszenie w związku z realizacją zadania ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu VAT?
Fragment:
Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686) normuje przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2017
6
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada z kolei, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do odliczenia (innymi słowy, wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie). Wskazując na powyższe TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a transakcją opodatkowaną wyrażającego się w braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku, bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT. Podobnie stanowisko zostało wyrazone w wyrokach TSUE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciw Midland Bank plc oraz z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc przeciwko Commissioners of Customs and Excise).
2017
5
paź

Istota:
Czy przy realizacji powyższej inwestycji Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT biorąc pod uwagę fakt, że zakup towarów i usług związanych z powyższą inwestycją nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi Gminy?
Fragment:
Zdaniem Gminy, nie będzie możliwości odliczenia podatku VAT. Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy - co w związku z brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego. Gmina jest bowiem podatnikiem tego podatku wyłącznie w związku z czynnościami wykonywanymi na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina jest podatnikiem podatku VAT z tytułu m. in. opłat z tytułu dostaw wody, odprowadzania ścieków, opłat z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego. Ponadto zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2017
5
paź

Istota:
Brak odliczenia podatku naliczonego w związku z budową pomieszczeń szatni sportowej
Fragment:
Wobec powyższego, nawet późniejsze oddanie inwestycji w najem klubowi sportowemu wykorzystywanie jej do działalności opodatkowanej, dla której Gmina będzie posiadać status podatnika VAT, nie spowoduje powstania prawa do odliczenia podatku VAT, gdyż prawo takie powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Prawo do odliczenia może powstać tylko w przypadku, gdy podatnik VAT w momencie nabycia towarów i usług przeznacza je do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot niedziałający w charakterze podatnika przeznacza takie towary na cele inne niż wykonywane w ramach działalności gospodarczej VAT, wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia VAT naliczonego. Również przepisy art. 91 ustawy, regulujące kwestie korekt podatku naliczonego, nie przyznają prawa do odliczenia, ani nie zmienią podatku naliczonego związanego pierwotnie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek podlegający odliczeniu w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy. Zatem, skoro już na etapie realizacji inwestycji, Gmina wyłączyła przedmiotową infrastrukturę poza regulacje objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nawet późniejsze włączenie jej do działalności gospodarczej oraz przeznaczenie tej inwestycji do czynności opodatkowanych, nie daje prawa do dokonania korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług służących do jej wybudowania.
2017
5
paź

Istota:
Możliwość ubiegania się o zwrot podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych.
Fragment:
Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a nabywane towary i usługi nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu. Ponadto, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r.
2017
4
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca - Izba Rolnicza Województwa ....nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług i poniesione wydatki na realizację operacji pn. „ ... ”, nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją małego projektu pn. „ .... ”, ponieważ Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz efekty zadania są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
3
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca - Izba Rolnicza Województwa ...nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny podatku od towarów i usług i poniesione wydatki na realizację operacji pn. „ ... ”, nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją małego projektu pn. „ ... ”, ponieważ Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz efekty zadania są wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją Projektu
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacja projektu. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wynika z wniosku - poniesione wydatki w ramach realizowanego Projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia uiszczonego podatku VAT. Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT w związku z ponoszeniem wydatków związanych z realizacja Projektu w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie uznania sprzedaży Zbywanych Aktywów na rzecz Wnioskodawcy za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem ww. Aktywów od Sprzedawcy
Fragment:
Okoliczność ta, oceniana na moment zakupu Działek wraz z Budynkiem i Naniesieniami, a tym samym prawa do odliczenia w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stanowić będzie o ich wykorzystywaniu przez Spółkę do działalności opodatkowanej (wspomniany wynajem opodatkowany będzie podstawową stawką VAT), a co za tym idzie możliwości odliczenia w pełnej kwocie VAT naliczonego związanego z planowanym zakupem. Zgodnie z intencją Spółki, także późniejszy sposób wykorzystania zakupionych składników będzie generował sprzedaż opodatkowaną VAT. W omawianym przypadku przeszkodą w odliczeniu VAT przez Spółkę naliczonego przy nabyciu Działek wraz z Budynkiem i Naniesieniami nie będzie fakt, iż podatek ten został naliczony nieprawidłowo na czynności zwolnionej od podatku, tj. okoliczność, o której mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z uwagami zawartymi w uzasadnieniu w zakresie pytań nr 1-2, Wnioskodawcy będą uprawnieni do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania VAT dostawy. W przypadku skutecznego złożenia przez strony takiego oświadczenia planowana sprzedaż będzie podlegać w całości opodatkowaniu VAT według podstawowej 23% stawki. W omawianym przypadku nie wystąpi również druga przeszkoda dla odliczenia VAT z wymienionych w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, tj. naliczenie VAT na transakcji wyłączonej spod opodatkowania VAT, w szczególności obejmującej przedsiębiorstwo/ZCP.
2017
30
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji
Fragment:
Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca - Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
2017
30
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących realizacji inwestycji.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2017 r. (data wpływu 25 lipca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. „ U. ”– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. „ U. ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Ochotnicza Straż Pożarna jest w trakcie realizacji operacji pn. „ U. ” dofinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”. Celem operacji jest utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej w okresie do 31 października 2017 r. W zakres prac wchodzą następujące działanie – wykonanie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości S. poprzez wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (zadanie w trakcie realizacji). Planowany koszty zadania wynosi 50.087,87 zł, zakończenie realizacji projektu planowane jest do 31 października 2017 r.
2017
30
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Biorąc pod uwagę, że przyszłe zadanie zostanie przekazane na majątek samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który prowadzi działalność w tym zakresie i dokonuje rozliczeń w 100 %, a inwestycja jest bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością Zakładu, dlatego też przy realizacji tego zadania będzie można skorzystać ze 100 % odliczenia podatku VAT. Urząd Miasta po centralizacji rozlicza VAT po określeniu proporcji współczynnika wynoszącego 25, prewspółczynnika 12, a wskaźnika do odliczenia VAT 3, który jest zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Miasta, obliczony zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.
2017
30
wrz

Istota:
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2015-2016 w związku z budową boiska piłkarskiego i adaptacją części pomieszczeń parku wodnego na zaplecze dla boiska.
Fragment:
W wyroku tym TSUE stwierdził, że art. 17 szóstej dyrektywy określa moment powstania prawa do odliczenia i stanowi, że jedynie charakter, w jakim podmiot działał w chwili nabycia dobra, determinuje istnienie prawa do odliczenia. Trybunał stwierdził, że art. 20 dyrektywy zatytułowany „ Korekta odliczeń ” nie zawiera żadnego postanowienia odnoszącego się do powstania prawa do odliczenia. Trybunał orzekł, że ów przepis ogranicza się do ustanowienia mechanizmu umożliwiającego obliczenie korekt odliczenia początkowego, a zatem nie przyznaje prawa do odliczenia ani nie zmienia podatku zapłaconego przez podatnika w związku z czynnościami nieopodatkowanymi w podatek podlegający odliczeniu w rozumieniu art. 17” (pkt 38). Oznacza to, że jeżeli w momencie nabycia towarów podmiot nie działał w charakterze podatnika VAT wtedy takiemu podmiotowi nie przysługuje w żadnym momencie prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zgodnie bowiem z obowiązującym obecnie art. 167 dyrektywy 2006/112/WE prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny. Późniejsza zmiana przeznaczenia takich towarów z działalności niedającej prawa do odliczenia na działalność dającą takie prawo, nie będzie skutkowała dla podatnika nabyciem prawa do odliczenia VAT. Powyższe tezy wyroku w sprawie C-378/02 zachowują aktualność również w odniesieniu do odpowiadających im przepisów dyrektywy 2006/112/WE (art. 167-168 oraz art. 184-192).
2017
23
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży.
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową targowiska i jego bieżącym funkcjonowaniem oraz dokonania korekty deklaracji VAT-7.
Fragment:
Termin „ dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych ” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia. W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że prawo do odliczenia w rozpatrywanej sprawie powstało w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług oraz Wnioskodawca posiada dokument (fakturę VAT). Jeżeli jednak podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, będzie miał prawo dokonać korekty deklaracji, o czym stanowi art. 86 ust. 13 ustawy. Należy jednak podkreślić, że może dokonać korekty deklaracji jedynie za ten okres rozliczeniowy, nie mając wyboru złożenia korekty za kolejne dwa okresy rozliczeniowe. Jak wskazano powyżej Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji (w tym również wynikającego z faktury VAT otrzymanej w miesiącu 09/2016 r. dokumentującej wydatek na dokumentację projektową przebudowy targowiska miejskiego) – o ile do tej pory nie dokonywał odliczenia lub też odliczał podatek w nieprawidłowej wysokości – będzie miał prawo do korekty deklaracji VAT-7 w oparciu o art. 86 ust. 13 ustawy.
2017
21
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
W konsekwencji jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić – dokonać określenia, z jakim rodzajem działalności jest związany podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur zakupu dotyczących projektu pn.: „ Poprawa stanu technicznego budynku przychodni SP ZOZ (...) ”, to Wnioskodawca ma uprawnienie do częściowego odliczenia podatku naliczonego, przy zastosowaniu proporcji, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy. W przypadku natomiast, gdy Zainteresowany byłby w stanie dokonać bezpośredniej alokacji, czyli przypisać określony wydatek wyłącznie do sprzedaży zwolnionej, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w sytuacji kiedy wydatek byłby związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, to będzie przysługiwało mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
21
wrz

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nakładów w obcym środku trwałym.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że nie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku ze sprzedażą budynków i budowli, które jako nakłady w obcym środku trwałym zakupił Pan od spółki jawnej, ponieważ planowana sprzedaż będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – co zostało potwierdzone w odrębnej w interpretacji indywidualnej nr .... Tym samym nie zostanie spełniony warunek uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, a mianowicie wykupione nakłady, poniesione przez spółkę jawną na budynki i budowle, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Konsekwencją tego jest to, że zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy. Niemniej jednak stwierdzić należy, że w przypadku, gdy zarówno Pan jak i przyszły nabywca skorzystają z opcji opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy i złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 11 ustawy, będzie przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nakładów, które poniosła spółka jawna. W konsekwencji tego, że w Pana ocenie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, oceniając stanowisko całościowo należało uznać je za nieprawidłowe.
2017
21
wrz

Istota:
W zakresie metodologii ustalenia limitu odliczenia podatku u źródła zapłaconego za granicą oraz rozliczenia przychodu osiągniętego na Ukrainie.
Fragment:
Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ustalając limit odliczenia Podatku u Źródła zapłaconego na Ukrainie, Spółka powinna ustalić proporcję kwoty Przychodu Osiągniętego na Ukrainie w danym roku podatkowym do Dochodu Całkowitego. Tak ustalona proporcja powinna zostać następnie odniesiona do obliczonego Podatku od Dochodu Całkowitego. Powyższe obliczenia można przedstawić za pomocą następującego wzoru: L= 19%*B*(A/B), gdzie: L - limit odliczenia Podatku u Źródła zapłaconego na Ukrainie od Podatku od Dochodu Całkowitego A - Przychód Osiągnięty na Ukrainie w danym roku podatkowym B - Dochód Całkowity Spółki za dany rok podatkowy W przypadku, gdy tak wyliczony limit odliczenia (L) będzie większy lub równy kwocie Podatku u Źródła zapłaconego na Ukrainie, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od Podatku od Dochodu Całkowitego całej kwoty Podatku u Źródła zapłaconego na Ukrainie. W sytuacji natomiast, gdy kwota limitu odliczenia (L) będzie mniejsza niż Podatek u Źródła uiszczony na Ukrainie, Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonania odliczenia jedynie części Podatku u Źródła zapłaconego na Ukrainie odpowiadającej ustalonej kwocie limitu odliczenia (L). Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy Przychód Osiągnięty na Ukrainie podlega uwzględnieniu dopiero w rozliczeniu rocznym podatku, a zatem nie uwzględnia się go na etapie ustalania wysokości zaliczek na podatek.
2017
20
wrz

Istota:
Czy w związku z opisaną sytuacją, Gmina, ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego przy ponoszonych wydatkach związanych z realizacją zadania polegającego na: „xxx”?
Fragment:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego podatku dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego, związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Sytuacja taka ma właśnie miejsce w opisanym zdarzeniu, w związku z tym Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na mocy obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2013.247- § 12 ust. 1, pkt 12) - zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, które wykonywane są w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, w myśl postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym.
2017
20
wrz

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zostało uregulowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 poz. 710). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust. 1 niniejszej ustawy, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy. W myśl powyższej regulacji, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn.: odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie wobec powyższego spełniony, efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
16
wrz

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Na mocy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług odliczenie naliczonego podatku VAT od podatku należnego jest możliwe wówczas, gdy nabywanie towary lub usługi będą służyły czynnością opodatkowanym. Jeżeli nabywane towary lub usługi związane są z czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu, wówczas prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje. Związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi winien mieć bezpośredni charakter. Ponadto wskazano, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z realizacją inwestycji pn. „ P. ” Gmina ma prawo do odzyskania podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT (odliczenie, zwrot) przy realizacji ww. inwestycji, gdyż naliczony podatek VAT nie jest związany z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
16
wrz

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Czy w odniesieniu do realizowanego projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..., Miastu przysługuje prawo odliczenia naliczonego w fakturach w całości lub w części w zakresie realizacji projektu pn. B.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku realizacji projektu, Miastu nie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT naliczonego, bowiem wydatki inwestycyjne dotyczące w/w projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Miastu nie przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego w fakturach związanych z realizacją wyżej opisanego zadania inwestycyjnego. Dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji inwestycji wskazanego projektu nie będą wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Warunkiem umożliwiającym podatnikom skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami. Miasto ... nie prowadzi działalności w zakresie świadczenia usług związanych z realizowaną inwestycją, a proporcja określona w art. 86 ust. 2g cytowanej ustawy w Mieście ... na 2017 r. wynosi 2%.
2017
16
wrz

Istota:
1) Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych na Gminę dokumentujących realizację zadania z zakresu mającej nastąpić budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowy stacji uzdatniania wody na terenie Gminy?
2) Czy nieodpłatne przekazanie i udostępnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Gminę firmie zewnętrznej na podstawie zawartej umowy jako dzierżycielowi w trybie art. 338 Kodeksu Cywilnego na zarządzanie urządzeniami wodociągowymi i kanalizacją sanitarną wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków jak i nieodpłatne przekazanie Gminie B. (po upływie 5 lat) jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu VAT?
Fragment:
Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności prowadzi do stwierdzenia, że w związku z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy S., Gminie – jak słusznie wskazała – nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż towary i usługi nabyte w ramach tej części projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu (nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej spółce prawa handlowego). Tym samym stanowisko Gminy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe. Niemniej jednak wskazać należy, że interpretacja w tej części wydana została jedynie w zakresie zadanego pytania, a więc nie rozstrzyga kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci wodociągowej rozdzielczej na trenie Gminy B. Odnośnie kwestii opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę na rzecz spółki prawa handlowego sieci wodociągowej wybudowanej na jej terenie stwierdzić należy, że czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
16
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.