Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej”.
Fragment:
Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
12
sie

Istota:
Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury wodociągowej?
Fragment:
Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury wodociągowej? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury wodociągowej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a taki zdaniem Gminy zaistnieje. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
12
sie

Istota:
Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług oraz pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Fragment:
Mając na uwadze fakt, że towary i usługi, które zostaną nabyte w związku z inwestycją będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy na gruncie sytuacji opisanej we wniosku ma zastosowanie tzw. odwrotne obciążenie (por. art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy), co wprawdzie nie może mieć wpływu na sam zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale rzutuje na sposób skorzystania z tego prawa. Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
11
sie

Istota:
Brak prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanymi przez Gminę projektami jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia czyli sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Jak już nadmieniano wcześniej, zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Mając na względzie stan faktyczny przedmiotowej sprawy, zdaniem Gminy, taki związek pomiędzy ponoszonymi wydatkami na budowę i remont obiektów nie istnieje, a tym samym Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na budowę boiska, bieżni oraz remontu hali gimnastycznej. Nie można bowiem za czynności opodatkowane VAT traktować nieodpłatnego udostępnienia obiektów klubom sportowym czy organizacjom pozarządowym. Także nieodpłatne korzytanie przez mieszkańców z obiektów nie będzie generowało obowiązków w zakresie podatku VAT, tj. Gmina z tego tytułu nie ma obowiązku traktowania takich czynności jako opodatkowanych, a tym samym nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku. Jednocześnie niezależnie od powyższego stwierdzenia, Gmina stoi na stanowisku, że skoro przedmiotowe wydatki ponoszone są przez Gminę, to (w razie uznania), iż istnieje związek pomiędzy wydatkami a czynnościami opodatkowanymi, to podatek VAT powinien być odliczany wg prewskaźnika obliczonego dla urzędu Gminy, a nie jednostek oświatowych, którym obiekty będą lub są oddane w trwały zarząd.
2017
10
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Należy podkreślić, że fakt, że podmioty zewnętrzne będą pobierały opłaty z tytułu eksploatacji opisanych we wniosku sieci, nie spowoduje powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie Gminy, ponieważ podmioty te stanowią odrębnych od Gminy podatników podatku od towarów i usług. Zatem z uwagi na rzeczywisty charakter podjętych czynności odnośnie ww. sieci, nie można mówić nawet o pośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi. Tym samym nie są spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, a mianowicie zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, skoro Gmina zarówno w związku z realizacją inwestycji w części dotyczącej budowy dróg, jak i w części dotyczącej budowy sieci nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych, to Gminie również w odniesieniu do wydatków dotyczących całości projektu (tj. dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego) nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, ze względu na brak związku dokonywanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Reasumując, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego nie tylko od wydatków, jakie będzie ponosić w związku z budową dróg wraz z niezbędną infrastrukturą, ale również od wydatków, które będzie ponosić w związku z budową sieci (wodociągowej, sanitarnej, gazowej i energetycznej), jak i służących całości zadania, które będzie realizować (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski).
2017
10
sie

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Z tego tytułu Gmina już na etapie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązana jest do oświadczenia czy ma lub nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług zapłaconego w związku z przyszłą inwestycją. Po zakończeniu realizacji inwestycji wartość księgowa budynku zostanie zwiększona o wykonaną modernizację i będzie stanowiła majątek Gminy, zaś zarządzać nią będzie spółka gminna Sp. z o.o. na podstawie ww. umowy o zarządzanie nieruchomościami, która będzie wykorzystywać mienie do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W tym celu przedmiot umowy zostanie rozszerzony o nowy środek trwały w postaci budynku świetlicy wiejskiej. Spółka ta ma osobowość prawną i jest odrębnym podatnikiem podatku VAT, tzn. jest całkowicie wyodrębniona pod względem organizacyjnym, majątkowym i finansowym. Otrzymane dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej zostaną odprowadzone na konto dochodów gminy ... . W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku, gdy czynności opodatkowane będą realizowane przez gminną spółkę prawa handlowego Sp. z o.o. Gmina realizując ww. zadanie może skorzystać z prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje jej prawo do odliczania w (...)
2017
9
sie

Istota:
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego?
Fragment:
Po realizacji inwestycji Gmina będzie właścicielem i zarządcą placu zabaw, jednak nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup towarów i usług związanych z powyższą inwestycją nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy Gmina ..... ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ B... ”? Zdaniem Gminy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług związanego z realizowaną inwestycją pod nazwą „ ........ ”. Uzasadniając powyższe stanowisko należy zauważyć, że po jej zakończeniu, pomimo iż pozostanie ona w zasobach Gminy ....., to nie będzie ona osiągać w przyszłości żadnych przychodów z tytułu realizowanej inwestycji. Gmina nie może skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ nie spełnia warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z brakiem przychodów ze sprzedaży związanej z przedmiotowym placem zabaw. Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114 art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
9
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją wydarzenia pn. „(...)”.
Fragment:
Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (towarów i usług) poniesionych w związku z realizacją operacji pn. „ (...) ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a w ramach realizacji operacji nie będzie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany tych elementów przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.
2017
7
sie

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
W konsekwencji, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z przedmiotowym zadaniem zarówno w trakcie jego realizowania, jak i po zakończeniu. Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Tym samym stanowisko uznano za prawidłowe. Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
7
sie

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z wniosku – zakupy dokonane w związku z realizacją projektu „ P. ” nie miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
2017
7
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje, bowiem – jak wskazał Wnioskodawca –nabyte w trakcie realizacji zadania towary i usługi będą związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT. Zatem biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Tym samym Spółdzielni Mieszkaniowej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabywanych towarów i usług na cele realizacji zadania nasadzeń drzew i krzewów, ponieważ nabycia te związane są wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej.
2017
5
sie

Istota:
Czy Gmina powinna potraktować dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod uprawę warzywno- ogrodniczą oraz na inne cele rolnicze jako sprzedaż podlegającą ustawie o VAT, lecz korzystającą ze zwolniona z VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, niezależnie od tego czy dzierżawca przedmiotowych gruntów jest/będzie rolnikiem, czy też osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej/rolniczej, wykorzystującą produkty rolne pochodzące z uprawy tego gruntu jedynie na własne potrzeby oraz niezależnie od tego jak sklasyfikowany jest/będzie grunt w ewidencji gruntów?
Fragment:
(...) Skarbowej w Łodzi z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. IPTPP1/443-730/14-7/AK , w której organ stwierdził, iż: „decydujące znaczenie w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego na cele rolnicze. Bez znaczenia pozostaje fakt przeznaczenia tych gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego np. jako grunty budowlane. Usługa dzierżawy nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku /AT (Gmina) będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy działki na cele rolnicze jeżeli umowa dzierżawy będzie zawierać postanowienia, z których będzie wynikało, że dotyczy ona gruntu przeznaczonego wyłącznie na cele rolnicze; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 marca 2016 r., sygn. ILPP1/4512-2-2/16-2/HMW , w której organ wskazał, że: „(...) skoro grunty - jak wskazano w umowach (...)
2017
5
sie

Istota:
Dotyczy braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.
2017
4
sie

Istota:
Czy Gminie przysługuje zwrot podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację projektu?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 20 czerwca 2017 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina w 2017 r. planuje złożyć wniosek o dofinasowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ ... ” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ..., cel ogólny: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru S... poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r. Cel szczegółowy: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina będzie realizowała projekt jako wykonanie jednego z zadań własnych Gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
2017
4
sie

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją inwestycji budowy hali produkcyjno-magazynowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją inwestycji budowy hali produkcyjno-magazynowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zakład Karny, z chwilą przyznania dotacji na budowę opisanej poniżej inwestycji, planuje stać się płatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.). Jednostka wykonuje zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności. Do podstawowych zadań należy min. prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawionych wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Jednostka podjęła się zadania polegającego na wybudowaniu na terenie zakładu hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby produkcji mebli tapicerowanych.
2017
4
sie

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej i prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości.
Fragment:
Drugim warunkiem niezbędnym do zastosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Gminy, należy uznać, iż w przypadku odpłatnego korzystania z Infrastruktury przez Wykonawcę istnieje bezpośredni związek podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową, rozbudową i modernizacją Infrastruktury a wykonywaniem czynności opodatkowanych, tj. oddaniem Infrastruktury w odpłatne korzystanie. Zatem również drugi ze wskazanych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunków odliczenia podatku VAT jest spełniony. Reasumując, Gmina może odliczyć całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji Infrastruktury. Stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku dotyczące możliwości pełnego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych, oddanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi, znajduje potwierdzenie m.in. w: indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 15 maja 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy sygn.
2017
4
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów, które zostały utracone w wyniku popełnienia czynu zabronionego.
Fragment:
(...) odliczenia podatku VAT zostaje zachowane. W świetle powołanego wyroku TSUE należy stwierdzić, że w przypadku gdy zakup danego towaru przez Wnioskodawcę był dokonany z zamiarem wykorzystania tego towaru do czynności podlegających opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn niezależnych, tj. w sposób niezawiniony, czy jak to ujął Trybunał – „ z powodów pozostających poza kontrolą podatnika ”, jego prawo do odliczenia w związku z nabyciem tego towaru zostaje zachowane. Zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z niedoborami spowodowanymi kradzieżą dokonaną przez odpowiedzialnego za skład opału pracownika. Wobec tego, niedobory te należy uznać za niezawinione przez Wnioskodawcę (właściciela składu opału). Wobec powyższego, Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupionych towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, a następnie utraconych w wyniku popełnienia czynu zabronionego przez pracownika. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
3
sie

Istota:
Dotyczy braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Czy Powiat ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację ww. zadania dokonanego w ramach zadań własnych, w celu poprawy warunków komunikacyjnych dróg powiatowych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z otrzymanych faktur, dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadania. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.710, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powiat, realizując przedmiotowe zadania, wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
28
lip

Istota:
Dotyczy braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Czy Powiat ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację ww. zadania dokonanego w ramach zadań własnych, w celu poprawy warunków komunikacyjnych dróg powiatowych? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z otrzymanych faktur, dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadania. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.710, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powiat, realizując przedmiotowe zadania, wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
28
lip

Istota:
Dotyczy braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
W konsekwencji Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Tym samym stanowisko uznano za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.
2017
25
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg, tj.,: wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi do przepompowni, dojazd do xxx - droga gminna, dojazd do xxx - droga wojewódzka, nie występuje charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową/przebudową infrastruktury drogowej. Podsumowując, Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi, wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna - drogi do przepompowni, dojazd do xxx - droga gminna, dojazd do xxx - droga wojewódzka. w ramach projektu pn. „ U. ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione - wskazane w art. 86 ust. 1 u.p.t.u. - przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT i wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.
2017
22
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.
2017
22
lip

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z wniosku – zakupy dokonane w związku z realizacją projektu „ G. ” nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
20
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
Fragment:
Odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług. Następnym, a zarazem najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
20
lip

Istota:
Dotyczy braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż budynek podlegający termomodernizacji – jak wynika z treści wniosku - nie jest i nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Tym samym stanowisko uznano za prawidłowe. Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
20
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji
Fragment:
Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku od towarów i usług wynikających z faktur dokumentujących realizację ww. zadania, realizowanego w ramach zadań własnych Gminy w celu poprawy warunków komunikacyjnych drogi gminnej? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku od towarów i usług wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. zadania. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie, wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową drogi gminnej, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną. Gminie nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu unijnego.
Fragment:
Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż poniesione wydatki w ramach projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Domowi Kultury nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Istotną zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest istnienie związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. W związku z faktem, iż poniesione przez Powiat wydatki związane z realizacją inwestycji nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku, o którym mowa w art. 87 ust.1 ustawy. Ponadto Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach realizowanego projektu, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
19
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Gdy towary lub usługi nabyte przez Gminę są wykorzystywane do wykonywania jej czynności publicznych wymienionych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie następuje ani pobór podatku należnego ani możliwość odliczenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.
2017
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.