Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
maj

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Gmina uważa, że słusznie wnioskowała o zaliczenie VAT przy tej inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i nie będzie miała możliwości do jego odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

2018
26
maj

Istota:

 • prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowej w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o VAT,
 • obowiązek zastosowania prewspółczynnika określonego w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT przy odliczeniu podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowej
 • Fragment:

  Ponadto należy zaznaczyć, że w sytuacji gdy u Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej, oprócz czynności opodatkowanych, występują także czynności zwolnione od podatku, celem obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zastosowanie znajdzie również proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy. Zatem w odniesieniu do zakupów związanych z budową sieci wodociągowej, których Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować bezpośrednio wyłącznie do czynności opodatkowanych, tj. takich, które będą również wykorzystywane do celów innych niż działalność gospodarcza (czynności niepodlegające opodatkowaniu) Wnioskodawca będzie zobowiązany dokonać odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Z tym, że dokonując obliczenia podatku naliczonego, którego odliczenie przysługuje Wnioskodawca najpierw stosuje on prewspółczynnik zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, a następnie stosuje współczynnik proporcji zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego: w związku z realizacją inwestycji wodociągowej, gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości, ale na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a u.p.t.u. -jest prawidłowe. Ponadto Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego.

  2018
  26
  maj

  Istota:

  Odliczanie podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonywanych przez jednostkę organizacyjną na rzecz innej jednostki organizacyjnej zgodnie ze sposobem określenia proporcji w rozumieniu art. 86 ust. 2a oraz współczynnikiem, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy właściwymi dla jednostki organizacyjnej wykorzystującej nabyte towary i usługi

  Fragment:

  Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności nieopodatkowanych tym podatkiem.

  2018
  22
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu dotyczącego przebudowy drogi gminnej.

  Fragment:

  W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując zadanie nie działał w charakterze podatnika VAT, ponieważ inwestycja wykonana została jest przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym, a efekty realizacji zadania nie są/nie będą wykorzystywane do działalności o charakterze gospodarczym, generującej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania. Reasumując, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej .... Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

  2018
  20
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu dotyczącego przebudowy dróg gminnych.

  Fragment:

  W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie działał w charakterze podatnika VAT, ponieważ zadanie pod nazwą: przebudowa dróg gminnych (...), wykonane zostało przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym, a efekty realizacji projektu nie są/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu. Reasumując, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. przebudowa dróg gminnych (...). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

  2018
  20
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnik określonego w rozporządzeniu

  Fragment:

  Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy, należy wskazać, że w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do działalności gospodarczej i do działalności innej niż działalność gospodarcza, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. W tym miejscu należy podkreślić, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli podatnik jest w stanie przyporządkować zakupy w całości do działalności opodatkowanej, to odliczenie z tytułu tych zakupów przysługuje mu w całości. Z kolei, jeżeli jest w stanie przyporządkować zakupy wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających opodatkowaniu – to odliczenie podatku naliczonego od tych zakupów nie przysługuje mu w ogóle. Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług, które wykorzystywane będą zarówno do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (czynności opodatkowane i zwolnione z podatku VAT) oraz do celów innych niż działalność gospodarcza (czynności (...)

  2018
  20
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z opisu sprawy wynika, że Miasto realizuje projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działa w ramach reżimu publicznoprawnego oraz wydatki związane z realizacją planowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Podsumowując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ (...) – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych ”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

  2018
  18
  maj

  Istota:

  W zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem jeżeli podatek należny zostanie rozliczony przez korektę po upływie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  Fragment:

  Tym samym, przyjęcie odmiennej interpretacji art. 86 ust. 10i ww. ustawy skutkowałoby w niektórych przypadkach brakiem w ogóle możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z upływem terminu, o którym mowa w art. 10i. W konsekwencji podatnik mógłby zostać pozbawiony przysługującego mu, podstawowego w systemie VAT, uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, z analizy ww. przepisów wynika, że podatnik, który nie wykazał w sposób terminowy transakcji będącej opodatkowaną w ramach odwrotnego obciążenia (transakcje krajowe, WNT, jak również import usług) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego „ na bieżąco ”, aż do czasu przedawnienia począwszy od miesiąca wskazanego w ust. 10i. Nie ma on bowiem prawa ani do złożenia korekty deklaracji w tym zakresie, jak również prawa do odliczenia podatku w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych. Ograniczenie prawa podatnika wyłącznie do odliczenia VAT naliczonego wyłącznie w rozliczeniu za jeden miesiąc naruszałoby zasadę sprawiedliwości oraz równości wobec prawa. Podatnicy nabywający usługi, do których nie stosuje się tzw „ odwrotnego obciążenia ” mają bowiem prawo do odliczenia podatku aż w trzech okresach rozliczeniowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

  2018
  17
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej”.

  Fragment:

  Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika, że Gmina budując świetlicę wiejską będzie realizowała zadanie publiczne o znaczeniu lokalnym, zatem w tym zakresie będzie działała ona w ramach reżimu publicznoprawnego. Wybudowana świetlica wiejska będzie udostępniana nieodpłatnie (Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat). Tym samym Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej ” w ramach PROW na lata 2014-2020. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

  2018
  16
  maj

  Istota:

  Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania

  Fragment:

  Odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione. Wnioskodawca realizując opisaną operację dotyczącą scalenia gruntów nie działa bowiem w charakterze podatnika VAT, a towary i usługi zakupione w celu wykonania ww. zadania – jak jednoznacznie wskazano w opisie sprawy – nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Efekty nie generują sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT. W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. operacji „ xxx ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  2018
  14
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem ciągnika wraz z beczką asenizacyjną.

  Fragment:

  Stanowisko Gminy, zgodnie z którym ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze za dostawę ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, zostało potwierdzone w interpretacjach podatkowych wydanych w podobnych stanach faktycznych, m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2017 r. o sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.251.20I7.2.MK. W wydanej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że „ (...) z okoliczności sprawy nie wynika aby ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym miał być wykorzystywany do działalności innej niż działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym Gmina nie będzie zobowiązana stosować współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Z okoliczności sprawy nie wynika również aby ciągnik oraz wóz asenizacyjny miały być wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych i Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku w związku z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego. ” Reasumując, zdaniem Gminy, przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktury dokumentującej wydatki na zakup Zespołu pojazdów.

  2018
  14
  maj

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

  Fragment:

  Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Analiza przedstawionego stanu faktycznego w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie został spełniony, gdyż poniesione w ramach projektu wydatki na nabycie aparatu USG z wyposażeniem, nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (są wykorzystywane w całości do czynności zwolnionych od tego podatku). W konsekwencji, nie przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

  2018
  12
  maj

  Istota:

  – brak prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków

  Fragment:

  Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy, należy wskazać, że w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do działalności gospodarczej i do działalności innej niż działalność gospodarcza, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych. W tym miejscu należy podkreślić, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli podatnik jest w stanie przyporządkować zakupy w całości do działalności opodatkowanej, to odliczenie z tytułu tych zakupów przysługuje mu w całości. Z kolei jeżeli jest w stanie przyporządkować zakupy wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających opodatkowaniu – to odliczenie podatku naliczonego od tych zakupów nie przysługuje mu w ogóle. Natomiast w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług, które wykorzystywane będą zarówno do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (czynności opodatkowane i zwolnione z podatku VAT) oraz do celów innych niż działalność gospodarcza (czynności (...)

  2018
  12
  maj

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia służącego do rehabilitacji kręgosłupa oraz oprogramowania do tego urządzenia wykorzystywanego do czynności zwolnionych od podatku.

  Fragment:

  Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż nabywane towary w ramach realizowanego projektu – jak wskazał Wnioskodawca – będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, a zatem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu urządzenia służącego do rehabilitacji kręgosłupa (...) oraz oprogramowania do tego urządzenia. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku zakupione towary nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wykorzystywane będą do czynności zwolnionych od tego podatku), przez co nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jako prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

  2018
  10
  maj

  Istota:

  - prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją inwestycji, które Gmina będzie w stanie przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT
  - prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, które są związane tylko i wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych
  - prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, których Gmina nie będzie w stanie przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT

  Fragment:

  (...) odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, które są związane tylko i wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych – jest nieprawidłowe, prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, których Gmina nie będzie w stanie przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków związanych z realizacją inwestycji, które Gmina będzie w stanie przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, które są związane tylko i wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych oraz prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, których Gmina nie będzie w stanie przyporządkować wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

  2018
  10
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej (...)”.

  Fragment:

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej (...) ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina będzie realizowała opisane zadanie inwestycyjne w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, po zakończeniu przedmiotowego projektu obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, w analizowanym przypadku Zainteresowany nie będzie ponosił wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary bądź usługi nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT.

  2018
  10
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont bramy parkowej (...)”.

  Fragment:

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont bramy parkowej (...) ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina będzie realizowała opisane zadanie inwestycyjne w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, po zakończeniu przedmiotowego projektu obiekt nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, w analizowanym przypadku Zainteresowany nie będzie ponosił wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary bądź usługi nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT.

  2018
  1
  maj

  Istota:

  W zakresie możliwości nabycia przez Wnioskodawcę prawa do odliczenia ulgi uczniowskiej niewykorzystanej uprzednio przez zmarłego ojca Wnioskodawcy

  Fragment:

  W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje jedynie prawo do odliczenia tej części ulgi uczniowskiej, która nie została uprzednio odliczona przez zmarłego ojca Wnioskodawcy. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości nabycia przez Wnioskodawcę prawa do: ulgi uczniowskiej przysługującej uprzednio jego zmarłemu ojcu – jest nieprawidłowe, odliczenia tej części ww. ulgi, która nie została przed śmiercią odliczona przez ojca Wnioskodawcy – jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Jednocześnie wskazać należy, że do uzupełnienia wniosku Wnioskodawca dołączył dokumenty źródłowe. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

  2018
  1
  maj

  Istota:

  Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

  Fragment:

  Ponadto należy wyjaśnić, że podstawowym warunkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy, który należy przeanalizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu przyszłych działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że ich nabycie nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W konsekwencji warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując ww. projekt nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację planowanej Inwestycji pn. „ Przebudowa targowiska miejskiego ... ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

  2018
  1
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

  Fragment:

  Stanowisko Gminy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych w podobnych sprawach przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS): z dnia 1 lutego 2018 r. o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.5.2018.1.KSZ, gdzie DKIS stwierdził, że: „ prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik a towary usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. (...) zakupione w ramach realizacji zadania towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Tym samym nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniający do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania. Gminie nie będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ”, z dnia 10 stycznia 2018 r. o sygn. 0115-KDIT1-2.4012.902.2017.1.AJ, gdzie DKIS stwierdził, że: „ Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ brak jest związku poniesionych wydatków ze sprzedażą opodatkowaną (...), ponadto Gmina realizując tą część inwestycji występuje jako organ władzy publicznej wykonujący zadania własne nałożone odrębnymi przepisami i nie jest traktowana jako podatnik podatku od towarów i usług ”, z dnia 9 stycznia 2018 r. o sygn. 0114-KDIP4.4012.687.2017.2.MPE, gdzie DKIS stwierdził, że: „Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług wynikających z faktur związanych z realizacją opisanej inwestycji „ Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego ”.

  2018
  1
  maj

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  Wobec powyższego, w analizowanej sprawie, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją operacji. Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, w związku z realizacją ww. operacji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług sfinansowanych ze środków unijnych. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki związane z realizacją operacji nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Z powyższych względów stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. Zaznaczyć należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

  2018
  27
  kwi

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Fragment:

  Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż e-usługi realizowane w ramach tego projektu związane będą – jak wskazano we wniosku – z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu. Nie będzie przysługiwało również Gminie prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Tym samym stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.