Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zrealizowana inwestycja w ramach ww. projektu nie jest – jak wynika z treści wniosku – wykorzystywana przez Gminę do czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również Gminie prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Tym samym stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
17
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez Prezesa Zarządu.
Fragment:
Regulacja zawarta w art. 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. I tak, według art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2018
17
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Gminie – o ile rzeczywiście będzie w stanie przyporządkować koszty zakupów związanych z nabyciem autobusów do czynności opodatkowanych – będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup tych autobusów w ramach przedmiotowego projektu. Zostaną one przekazane do użytkowania Z., na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia przysługiwać będzie, o ile nie będą zachodziły wyłączenia zawarte w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. W efekcie powyższego, Gmina nie będzie zobowiązana do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Natomiast w stosunku do pozostałych zakupów związanych z wymianą oświetlenia ulicznego, montażem doświetlaczy na słupach przy przystankach autobusowych, budową ścieżki pieszo-rowerowej, zakupem i montażem stojaków na rowery oraz wiat przystankowych warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie zostanie spełniony, gdyż – jak wskazano w treści wniosku – majątek wytworzony w ramach zadania będzie ogólnodostępny i nie będzie generował po stronie Gminy jakichkolwiek przychodów. Zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją tej części projektu.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego.
Fragment:
Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary bądź usługi w ramach realizowanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Podsumowując, Stowarzyszenie nie będzie mogło odliczyć podatku VAT, poniesionego w ramach realizacji działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2: „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” – Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „ B ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie realizacji zadania służącego osiągnięcia celu Projektu grantowego.
2018
17
mar

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektu pn. „E-platforma ...”
Fragment:
Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Podsumowując, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwość odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „ E-platforma ... ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Interpretację niniejszą wydano w oparciu o informacje, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej
Fragment:
Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na sprzęt do zapisu audio i video, komputer oraz drobne do tego akcesoria, należy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ocenić poprzez analizę zapisu art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zaznaczyć, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Należy również podkreślić, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową. Wykluczone jest w tym wypadku stosowanie wykładni rozszerzającej jak i zawężającej. Mając powyższe na względzie należy podkreślić, że każdy wydatek musi być rozpatrywany indywidualnie i w odniesieniu do konkretnego podatnika, który zamierza skorzystać z odliczenia. Zaakcentować należy, że określenie „ indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji ” oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne – mające cechy sprzętu, urządzeń i narzędzi indywidualnych, niezbędnych w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiającej tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonywania wynika z niepełnosprawności.
2018
16
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem (...)”.
Fragment:
Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik – aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego – nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2018
10
mar

Istota:
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z „faktur zakupowych” związanych z realizacją inwestycji, które z kolei zostaną przekazane nieodpłatnie swojej jednostce, tj. zakładowi budżetowemu, który to zakład realizuje zadania własne Gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym?
Fragment:
Artykuł 86 ust. 1 ustawy wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary lub usługi służą np. dalszej odsprzedaży lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub wykonania usług będących przedmiotem sprzedaży.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących czynności związane z „Budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu (...)”.
Fragment:
W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją planowanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Reasumując, Gmina, nie będzie miała prawa do doliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących czynności związane z „ Budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu (...) ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
9
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z modernizacją i przebudową dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. W ramach realizowanego projektu w zakresie modernizacji i przebudowy dróg gminnych wraz z infrastruktura towarzyszącą Gmina nie będzie dokonywała zakupu towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem w omawianej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane zadanie inwestycyjne nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Gmina nie ma/nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z zadaniem dotyczącym modernizacji i przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanym w ramach projektu pn. „ Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu ”.
2018
9
mar

Istota:
Zwolnienia od podatku najmu gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Fragment:
O zastosowaniu zwolnienia z podatku od towarów i usług będzie decydować faktyczne przeznaczenie przez Najemcę oraz wykorzystanie przez niego gruntu na cele rolnicze, co stanowi spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia. Jak wynika z orzecznictwa, celem rolniczym jest także najem gruntu przeznaczonego pod ogródki przydomowe. Stanowisko takie zostało zawarte w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt I FSK 571/15. W wyroku tym, Sąd orzekł, że dzierżawa gruntu przeznaczonego pod przydomowe ogródki działkowe i zieleń, który – zgodnie z umową – będzie wykorzystywany na cele rolnicze, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, niezależnie od tego, czy dzierżawca jest rolnikiem ryczałtowym, czy też osobą wykorzystującą produkty rolne pochodzące z uprawy tego gruntu jedynie na własne potrzeby (konsumpcję). Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, najem gruntów przeznaczonych w umowie zawartej z osobami fizycznymi na cele ogródków przydomowych, podlega u.p.t.u., jednak korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia. Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy są także interpretacje: Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r., znak: PT8.8101.71.2016; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 lipca 2017 r., znak: 0115-KDIT1-2.4012.224.2017.1.AJ; Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 lipca 2017 r., znak: 0115-KDIT1-1.4012.308.2017.1.BK.
2018
8
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na działalność I drużyny oraz drużyn juniorskich.
Fragment:
TSUE w orzeczeniu w sprawie Portugal Telecom SGPS SA (C-496/11 z 26 września 2012 r.) zauważył, że jeżeli towary i usługi są wykorzystywane przez podmiot w celu dokonywania jednocześnie transakcji gospodarczych dających prawo do odliczenia i transakcji gospodarczych niedających prawa do odliczenia odliczenie jest dopuszczalne jedynie w części VAT, który jest proporcjonalny do kwoty przypadającej na pierwsze transakcje i krajowy organ podatkowy może przewidzieć jedną z metod ustalania prawa do odliczenia wymienionych w art. 17 ust. 5 VI dyrektywy. Jeżeli towary i usługi są jednocześnie wykorzystywane do działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej, art. 17 ust. 5 VI dyrektywy nie znajduje zastosowania, a metody odliczenia i podziału są określane przez państwa członkowskie, które przy wykonywaniu tego prawa powinny uwzględniać cel i systematykę VI dyrektywy i w tym celu przewidzieć metodę obliczania rzeczywiście odzwierciedlającą część wydatków faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych dwóch rodzajów działalności. Skoro zatem przepis art. 90 ust. 1-3 ustawy o VAT stanowi implementację art. 17 ust. 5 VI Dyrektywy (obecnie art. 173 Dyrektywy 112) to faktycznie nie może mieć on zastosowania do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT. W konsekwencji należy stwierdzić, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zarówno w części, która jest związana ze sprzedażą zwolnioną, jak również w odniesieniu do tej części, która związana jest z czynnościami będącymi poza systemem VAT.
2018
8
mar

Istota:
Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na nabyciu sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego w działalności leczniczej.
Fragment:
Czy w związku z realizacją ww. projektu Spółka ma możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług od zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania, który jest wykorzystywany do prowadzenia tylko podstawowej działalności leczniczej? Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji ww. projektu nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ służy wyłącznie czynnościom zwolnionym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek naliczony w cenie sprzętu medycznego jest poniesionym wydatkiem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2018
6
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Podstawowym celem, jaki miały spełnić przepis art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT, było bowiem zapewnienie podatnikom odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w stosunku do tej części wydatków, która jest związana z czynnościami opodatkowanymi. Tymczasem zastosowanie prewspółczynnika skalkulowanego w oparciu o przepis Rozporządzenia w tym obszarze działalności Gminy prowadzi do nieuzasadnionego zaniżenia zakresu przysługującego Gminie prawa do odliczenia. Jak bowiem Gmina wskazała powyżej, Infrastruktura jest w ok. 2% wykorzystywana do czynności w ramach transakcji wewnętrznych i zużycia własnego, z tytułu których Gmina za pośrednictwem zakładu nie dokonuje rozliczeń VAT należnego. W związku z tym powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia na poziomie ok. 98% VAT naliczonego od wydatków związanych z Infrastrukturą. Tymczasem, w wyniku zastosowania prewspółczynnika z Rozporządzenia (właściwego dla Zakładu) Gmina mogłaby dokonać odliczenia na poziomie 49%, co prowadziłoby do nieuzasadnionego zaniżenia prawa Gminy do odliczenia VAT i tym samym naruszenia zasady neutralności VAT (Gmina ma świadomość, iż każda z tych proporcji może ulegać niewielkim zmianom na przestrzeni lat - na ten moment, tytułem przykładu, posługuje się danymi wyliczonymi na 2017 r.).
2018
2
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją planowanego projektu pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi ...”.
Fragment:
Ochotnicza Straż Pożarna jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową, nie prowadzi działalności związanej z osiąganiem dochodów, a w konsekwencji nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, oraz na podstawie statutu. Zgodnie z powołanymi w wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do w wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – nie figuruje w ewidencji podatkowej, a więc nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabyte towary w związku z realizacją projektu, nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją planowanego projektu „ Zagospodarowanie centrum wsi ... ”. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2018
28
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektów.
Fragment:
Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi poniesione na realizację wszystkich czterech projektów nie służą wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków (towarów i usług) poniesionych z tytułu realizacji ww. projektów. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Podsumowując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków w ramach realizacji projektów pn.: „ (...) ”, „ (...) ”, „ (...) ”, Wystawa rolnicza „ (...) ”, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanów faktycznych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
28
lut

Istota:
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług w związku z realizacją projektu?
Fragment:
Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro – jak wynika z okoliczności sprawy - infrastruktura drogowa i kanalizacja deszczowa stanowią własność Gminy i korzystanie z nich przez użytkowników nie generuje bezpośrednio na rzecz Gminy żadnych przychodów, to nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług z nimi związanych. Gmina bowiem, działała w charakterze organu realizującego zadania własne, niebędące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Gminie nie przysługuje także prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych na sieć kanalizacją i wodociągową. Należy zauważyć, że jakkolwiek infrastruktura ta nie jest przedmiotem umowy, ale to Spółka (P.), jako odrębny podatnik, wykorzystuje ją do czynności opodatkowanych (pobiera opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków). W konsekwencji, stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie wskazać należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania aportu infrastruktury do Spółki z o.o., bowiem nie przystawiono w tym zakresie własnego stanowiska i nie postawiono pytania. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2018
26
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z zakupem środków trwałych związanych z realizacją umowy.
Fragment:
Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, gdyż korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem środków trwałych związanych z realizacją ww. umowy. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem środków trwałych związanych z realizacją umowy o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.
2018
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku związanego z zakupami dotyczącymi inwestycji pn. "Remont kapliczki”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny (opodatkowaną). W niniejszej sprawie związek taki nie wystąpi, skoro – jak wskazano we wniosku – zakupy towarów i usług służących do przeprowadzenia remontu przydrożnej kapliczki będą wykorzystane wyłącznie do czynności nieopodatkowanych. W świetle powołanych przepisów prawa należy zatem stwierdzić, że w przedstawionej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione. Gmina realizując ww. inwestycję nie będzie bowiem działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z wykonaniem tej inwestycji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dotyczącymi inwestycji pn. „ Remont kapliczki ”. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2018
21
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.