Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2017 r. (data wpływu 6 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Gmina w 2017 roku realizuje zadanie inwestycyjne pn. „ ... ” z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt polega na przebudowie odcinka drogi gminnej, który to w całości będzie służył realizacji zadań własnych gminy, tj. spraw dróg gminnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875). Gmina uznała podatek od towarów i usług za koszt kwalifikowany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części od wydatków poniesionych przy realizacji inwestycji pn. „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
16
gru

Istota:
Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na powyższy projekt i nakładów inwestycyjnych na kompleksową modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta w 100%, czy też należałoby wyliczać go prewspółczynnikiem, po centralizacji rozliczeń Gminy i jej jednostek?
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z kompleksową modernizacją obiektów użyteczności publicznej (krytej pływalni), jednakże nie w pełnej wysokości lecz w części. Wynika to z faktu, że modernizowany budynek krytej pływalni jest wykorzystywany zarówno do czynności pozostających poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług oraz do celów działalności gospodarczej. Jednocześnie ww. budynek w ramach działalności gospodarczej wykorzystywany jest zarówno do czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku. Zatem w celu wyliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu Gmina powinna najpierw zastosować treść art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od towarów i usług. W dalszej kolejności będzie obowiązana, do zastosowania reguł wynikających z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy, aby dokonać wyliczenia kwoty podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, podlegającego odliczeniu. W związku powyższym rozstrzygnięciem i koniecznością zastosowania proporcji, o której mowa w ww. przepisach, nie można zgodzić się ze stanowiskiem Gminy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie jej przysługiwało w 100% w odniesieniu do części pomieszczeń wynajmowanych budynku pływalni krytej.
2017
14
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta (...)”.
Fragment:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją Inwestycji. Uzasadnienie Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje co do zasady prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z treści powyższej regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla oceny możliwości skorzystania przez podatnika VAT z prawa do odliczenia w każdym przypadku istotne jest więc ustalenie, czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT, w szczególności pozostają w bezspornym związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Odnosząc się do wskazanej powyżej przesłanki warunkującej możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, brak będzie bezsprzecznego i bezpośredniego związku pomiędzy wydatkami ponoszonymi na realizację Inwestycji a wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu grantowego.
Fragment:
Z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu geotermalnego, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Geologia i Górnictwo.
Fragment:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego. Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją: Budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (...).
Fragment:
Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a wybudowana i przebudowana ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna zostanie udostępniona bezpłatnie mieszkańcom (nie będą pobierane żadne opłaty za wstęp), co oznacza, że nabyte towary i usługi nie będą miały związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją: Budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wybudowana i przebudowana ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna zostanie udostępniona bezpłatnie mieszkańcom (nie będą pobierane żadne opłaty za wstęp).
2017
13
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług zarządzania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2017 r. (data wpływu 8 września 2017 r.), uzupełnionym w dniu 6 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług zarządzania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu, ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług zarządzania. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką ze 100% udziałem Gminy ...... Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest ściśle związana z realizowaniem celów określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 255, z późn. zm.), tj. celów określonych w art. 27 wymienionej ustawy, a mianowicie: zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym, wynajmowanie lokali użytkowych, budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
(...) odliczenia VAT wykazanego w fakturze ? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku, gdyż dostawa budynku wraz z prawem do użytkowania wieczystego powinna być zwolniona od podatku, spełnia ona warunek wskazany w art. 43. ust. 1 pkt 10, a mianowicie dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia ani przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli upłynie więcej niż 2 lata, zakładając, że pierwszym zasiedleniem był rok 1997. Natomiast w sytuacji rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust.10 Spółka będzie miała prawo do odliczenia VAT od zakupionego budynku wraz z użytkowaniem wieczystym. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i zostanie złożone zgodne oświadczenie ze sprzedającym o wyborze opodatkowania budynku wraz z prawem do użytkowania wieczystego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.
2017
11
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Odnowa i zagospodarowanie stawu oraz zadrzewienie śródpolne ...”.
Fragment:
Ponadto należy wyjaśnić, że podstawowym warunkiem wynikającym z art. 86 ust. 1 ustawy, który należy przeanalizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu przyszłych działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że ich nabycie nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W konsekwencji warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując ww. projekt nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Podsumowując, należy stwierdzić, że w trakcie realizacji zadań wchodzących w skład projektu pn. „ Odnowa i zagospodarowanie stawu oraz zadrzewienia śródpolne ... ” Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur z tytułu nabycia towarów i usług. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
11
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku z realizacją projektu, Szpital będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione. Pomimo bowiem, że zakupów będzie dokonywał zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, to wydatki (zakupiony sprzęt i zmodernizowana infrastruktura) ponoszone przez Szpital w związku z realizacją projektu, będą służyły czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług, czyli nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ (...) ”, gdyż wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, będą służyły czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług.
2017
11
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku złożenia wniosku przez czynnego zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniająca do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi, bowiem jak wskazał Zainteresowany towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu będą służyć Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, związanego z projektem pn. „ (...) ” Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
9
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją samochodów.
Fragment:
W podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawnopodatkowe, jest wykonywanie czynności opodatkowanych. Zatem już w momencie nabycia towarów lub usług obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju czynności, z którymi wydatki te są związane.
2017
7
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
Fragment:
(...) odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług zakłada z kolei, iż wydatki poczynione celem ich uzyskania stanowiły element cenotwórczy transakcji obciążonych podatkiem należnym, rodzącym prawo do odliczenia (innymi słowy, wydatki te powinny stanowić część składową kosztów świadczenia, uwzględnioną w cenie). Wskazując na powyższe TSUE stwierdził, że brak bezpośredniego związku pomiędzy zakupami (wydatkami) a transakcją opodatkowaną wyrażającego się w braku konkretnej transakcji opodatkowanej nie musi zawsze prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. W przypadku, bowiem wydatków zaliczanych do tzw. kosztów ogólnych, wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem tych towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną, lecz w sytuacji, gdy stanowią one element cenotwórczy produktów podatnika, pozostając w ten sposób w bezpośrednim związku z jego opodatkowaną działalnością gospodarczą, prawo do odliczenia z tytułu tych zakupów (wydatków) powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT. Podobnie stanowisko zostało wyrażone w wyrokach TSUE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie C-98/98 Commissioners of Customs and Excise przeciw Midland Bank plc oraz z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C-408/98 Abbey National plc przeciwko Commissioners of Customs and Excise).
2017
7
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych (...)”.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupione towary związane z realizacją projektu będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach dotyczących zakupu aparatury medycznej i sprzętu medycznego związanych z realizacją projektu pn. „ Podniesienie jakości i wydajności usług medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych (...) ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wykorzystywane będą wyłącznie do czynności zwolnionych od tego podatku), przez co nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
7
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem (...)”.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – zakupione towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku. Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, co wynika z art. 86 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT zawartego na fakturach dotyczących zakupu aparatury medycznej oraz na fakturach za usługi remontowe i inne usługi świadczone w związku z realizacją projektu pn. „ Podniesienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem (...) ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wykorzystywane będą wyłącznie do czynności zwolnionych od tego podatku), przez co nie zostanie spełniony warunek o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub w części związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi. Podkreślić w tym miejscu należy, że możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TS UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TS UE zwracał uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny.
2017
7
gru

Istota:
Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?
Fragment:
Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż zagospodarowany plac udostępniony został nieodpłatnie mieszkańcom wsi, a zatem nie jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Tym samym stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie braku możliwości, w odniesieniu do realizowanej inwestycji, odliczenia podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie trwania inwestycji jak również po jej zakończeniu
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Powiat realizuje zadanie o charakterze ponadgminnym określone w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, tj. m.in. w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych. Powiat nie poniesie wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. W konsekwencji mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Powiat nie będzie miał prawa, w odniesieniu do realizowanej inwestycji, do odliczenia podatku VAT w całości lub w części zarówno w trakcie trwania inwestycji jak również po jej zakończeniu. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj.
2017
7
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej w związku z nabyciem budynku hotelu oraz gruntu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej w związku z nabyciem ruchomości.
Fragment:
W przywoływanym wyroku stwierdzono, że faktura będąca podstawą do odliczenia powinna zawierać właściwą stawkę VAT, jak również wszelkie informacje o zwolnieniach. Wzmianka dotycząca podatku odpowiadającego dostawie towarów i usług jest elementem faktury, warunkującym prawo do odliczenia. Wynika z tego, że prawo do odliczenia nie może być wykonane w odniesieniu do podatku, który nie odpowiada faktycznej transakcji, ponieważ taki podatek jest wyższy niż należny z mocy prawa lub dana transakcja nie podlega podatkowi VAT. Nie stwierdzono w nim natomiast, że taka, błędna, faktura, nie daje prawa do odliczenia w części, w jakiej podatek od towarów i usług został na niej wykazany zasadnie. Podsumowując, intencją ustawodawcy wprowadzającego przepis w obecnym brzmieniu było odebranie prawa do odliczenia podatku wykazanego na fakturze „ kosztowej ” podatnika pomimo tego, że transakcja faktycznie podlegała zwolnieniu z opodatkowania. A contrario, wykazany na takiej fakturze podatek faktycznie należny (z punktu widzenia Spółki jako nabywcy - naliczony), podlega odliczeniu na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 i następne ustawy o VAT. Potwierdzenie takiego stanowiska można odnaleźć w praktyce organów podatkowych.
2017
7
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu
Fragment:
Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wymienione w art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez członka zarządu z tytułu realizacji opisanej w stanie faktycznym umowy.
2017
6
gru

Istota:
Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu dotyczącego lokali mieszkalnych w budynkach Spółdzielni, które stanowi usługę związaną wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT?
Fragment:
Z powołanych przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2017
6
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi. W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W związku z tym, że nabycia dokonane w związku z realizacją ww. projektu są czynnościami nie podlegającymi opodatkowaniu VAT, Ośrodek nie będzie korzystał z prawa do odliczenia podatku VAT od tych czynności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 6 listopada 2017 r.) Czy Ośrodek może uznać podatek naliczony zawarty w dokumentach rozliczających projekt jako niepodlegający odliczeniu? Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 6 listopada 2017 r.), towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, czyli z główną przesłanką umożliwiającą odliczenie podatku naliczonego. Dlatego Ośrodkowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa we wniosku, w sytuacji doliczenia podatku VAT przez Sprzedającego, tut. Organ stwierdza, co następuje: Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków powoduje brak tego prawa. Ponadto, podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Podstawę dokonania odliczenia stanowi bowiem faktura wystawiona przez podmiot uprawniony i dokumentująca czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak wskazał Zainteresowany w opisie sprawy, zarówno Sprzedający, jak i Wnioskodawca są czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia przez Spółkę podatku naliczonego z tytułu nabycia usług.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Faktura stanowi podstawę dla nabywcy towaru lub usługi do odliczenia podatku naliczonego, bowiem z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy wynika, że podatkiem naliczonym jest kwota podatku wynikająca z faktury. Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia kwot podatku VATwynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację szkolenia.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7. W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.
2017
6
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem polegającym na organizacji narodowego stoiska na targach.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że otrzymane dofinansowanie nie będzie związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji ww. projektu nie będzie podlegał odliczeniu z uwagi na brak zaistnienia związku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym Spółka nie będzie mogła skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach w związku z organizacją wyżej wymienionych targów w ramach działalności gospodarczej, a tym samym przy realizacji i rozliczeniu tego zadania wydatki udokumentowane fakturami otrzymanymi od podatników VAT czynnych będą stanowiły w kwocie brutto wydatek kwalifikowalny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że w związku z organizacją targów nie wystąpią po stronie Spółki czynności opodatkowane, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
6
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego? Zdaniem Stowarzyszenia: Jako podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej „ ustawą ” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W świetle ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
2017
6
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z wniosku – Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług a organizacja imprezy pod nazwą „ ... ” nie będzie służyła sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z wniosku nie wynika również, że środki, które otrzymało Stowarzyszenie na dofinansowanie zakupów, są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Tym samym Stowarzyszeniu nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego. Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z zagospodarowaniem terenu przy Domu Pomocy Społecznej.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Zatem, skoro efekty zrealizowanego zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Wnioskodawcę, to w świetle przepisów ustawy, nie będzie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków związanych z jego realizacją. Powołane przepisy wyraźnie wskazują, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z zagospodarowaniem terenu przy Domu Pomocy Społecznej poprzez urządzenie rekreacyjno-rehabilitacyjnego ogrodu parkowego współfinansowanego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.