Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

Fragment:

(...) odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn. „ ... ”. Wniosek uzupełniono w dniu 11 grudnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego, przeformułowanie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, adekwatnego do sformułowanego pytania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku). Miasto w 2018 roku zrealizowało inwestycję „ ... ”. Zrealizowana inwestycja ma służyć mieszkańcom, jest ogólniedostępna, bez żadnych opłat. Projekt ten korzystał z dofinansowania w ramach działania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Ponieważ realizowana inwestycja nie będzie służyła do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Miasto nie ubiega się o zwrot podatku VAT od poniesionych kosztów/wydatków inwestycyjnych, gdyż wykazał podatek VAT jako koszt kwalifikowany.

2018
30
gru

Istota:

Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją projektu, nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją operacji pn.: „ Remont... ”. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
30
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 1 i 4 z zastosowaniem prewskaźnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 2 i 3 z zastosowaniem wskaźnika struktury, o którym mowa w art. 90 ust. 3-10 ustawy, a także brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 5.

Fragment:

E, powtórzyć należy, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W odniesieniu do zakupu towarów i usług związanych z zadaniem nr 5, związek taki nie występuje. Jak jednoznacznie wynika bowiem z opisu sprawy, w budynku przy ul. E nie będzie prowadzona sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Budynek ten w całości służył będzie działalności pozostającej poza zakresem podatku od towarów i usług. W konsekwencji, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania nr 5. Podsumowując, w związku z realizacją ww. projektu: w zakresie zadania nr 1 i 4 Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem prewskaźnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy, w zakresie zadnia nr 2 i 3 Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem wskaźnika struktury, o którym mowa w art. 90 ust. 3-10 ustawy, w zakresie zadania nr 5 Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2018
29
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku VAT należnego. Powyższe przepisy wykluczają zatem możliwość dokonania odliczenia lub zwrotu podatku VAT naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w sytuacji ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Powstałe w wyniku inwestycji siłownia zewnętrzna i plac zabaw w miejscowości ....nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym Gmina realizując opisaną inwestycję nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, ponieważ nabyte usługi do zrealizowania tej inwestycji nie będą wykorzystywane do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Gminie nie będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego, zarówno w trakcie ponoszenia kosztów na inwestycję jak i po jej zakończeniu Mając na względzie obowiązujące przepisy ustawy o VAT oraz przedstawione zdarzenie faktyczne należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w całości lub w części, zarówno w trakcie realizowania, jak i po zakończeniu inwestycji pn. „ ...... ”.

2018
29
gru

Istota:

Dotyczy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z nabyciem usługi szkoleniowej.

Fragment:

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Wskazać należy, że ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być zatem bezpośredni lub pośredni.

2018
29
gru

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupionych towarów i usług w celu realizacji zadania.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania. Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy, w związku z realizacją zadania polegającego na budowie wiat rekreacyjnych wraz z placem tanecznym w miejscowości (...) w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. towary i usługi nabywane w ramach ww. zadania nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

2018
23
gru

Istota:

Uznanie nabywanej usługi organizacji Wydarzenia w postaci spotkań o charakterze marketingowym, szkoleniowym lub konferencji za świadczenie złożone oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie powyższej usługi.

Fragment:

Regulacja ta ma charakter wyjątkowy, bowiem wprowadza ograniczenie względem zasadniczego, przysługującego podatnikom prawa do odliczenia podatku naliczonego. Prawo to jest podstawowym prawem podatnika oraz fundamentalnym elementem systemu VAT, który umożliwia zachowanie zasady neutralności tego podatku. W związku z powyższym - a także biorąc pod uwagę systematykę ustawy o VAT i umiejscowienie w niej powołanego przepisu - należy uznać go za przepis szczególny. Co za tym idzie, szczególny charakter powyższego przepisu musi wpływać także na sposób jego interpretacji. Zgodnie z ogólnymi regułami w tym względzie, musi on być wykładany ściśle. Nie jest przede wszystkim dopuszczalna jego rozszerzająca wykładnia prowadząca do poszerzania zakresu wyłączeń z prawa do odliczenia, a tym samym ograniczająca zakres uprawnień podatników. W tym kontekście, w ocenie Wnioskodawcy fakt, iż na Usługi będą składać się i będą elementem kalkulacyjnym usługi, w stosunku od których, co do zasady, nie przysługiwałoby Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyby były nabywane odrębnie, nie wpływa na możliwość pełnego odliczenia VAT od nabywanych Usług, których są one elementem. Skoro więc ustawodawca nie wyłączył prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług (...)

2018
22
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Bowiem w ramach realizowanej inwestycji Gmina nie zamierza udostępniać powstałej w ramach projektu infrastruktury odpłatnie zatem nie będzie ona miała związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wytworzone w ramach projektu mienie będzie miało związek jedynie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. Zatem w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących ww. inwestycji. Reasumując, Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. „ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (...) ”.

2018
22
gru

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2018
22
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na budowie dwóch wiat rekreacyjnych.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego Projektu. Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy, w związku z realizacją zadania polegającego na budowie dwóch wiat rekreacyjnych w miejscowości X, w ramach realizacji działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. towary i usługi nabywane w ramach ww. operacji nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

2018
21
gru

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z nabywanymi towarami i usługami wynika, że ich nabycie nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Przedmiotowa inwestycja wykonana jest przez organ władzy publicznej wyłącznie w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisane we wniosku przedsięwzięcie nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
20
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na realizację inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa odliczenia podatku VAT naliczonego od ww. inwestycji w żadnej wysokości. Gmina nie będzie wykonywała usług, które będą stanowiły odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

2018
19
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku

Fragment:

Czy Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów w formie papierowej, które następnie będą przechowywane jedynie w formie elektronicznej w systemie informatycznym SAP, przy założeniu, że poniesione wydatki pozostaną w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT (dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego)? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w formie papierowej, które następnie będą przechowywane jedynie w formie elektronicznej kopii, zgodnie z rozważaną metodologią elektronicznej archiwizacji dokumentów (przy założeniu, że faktury te/inne dokumenty nie będą dotyczyć zakupów towarów i usług, w stosunku do których prawo do odliczenia nie przysługuje na podstawie przepisów szczególnych, np. na podstawie art. 88 Ustawy o VAT). Uzasadnienie Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w przedmiotowej sprawie).

2018
19
gru

Istota:

Prawo do odliczenia z faktur związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających opodatkowaniu VAT. Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. I tak, przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

2018
17
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

2018
17
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Fragment:

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych w związku z zakupem towarów handlowych. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zakup towarów handlowych będzie miał związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, wynikających z art. 88 ustawy. Tutejszy Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Natomiast, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

2018
16
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z poniesionymi kosztami na realizację ww. projektu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje, ponieważ wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w związku z poniesionymi kosztami na realizację projektu Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2018
12
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z usuwaniem pojazdów przeznaczonych do sprzedaży.

Fragment:

(...) odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej oraz aby stanowiło podstawę do określenia zakresu tego prawa. W orzeczeniu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie CIBO Participations S.A. (C-16/00) Trybunał doszedł do wniosku, że aby możliwe było odliczenie VAT naliczonego, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wydatkiem a sprzedażą opodatkowaną VAT, co oznacza, że wydatek musi stanowić element kosztowy sprzedaży opodatkowanej. Niemniej TSUE stwierdził, że wydatki na doradztwo związane z procesem przejmowania spółek zależnych przez CIBO stanowią koszty ogólne, mające związek z działalnością opodatkowaną tej spółki. Podobne stanowisko wyraził w orzeczeniu z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie C-465/03 Kretztechnik AG przeciwko Finanzamt Linz. Z kolei w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-104/12 Finanzamt Köln–Nord przeciwko Wolframowi Beckerowi, Trybunał podkreślił, że warunkiem powstania prawa do odliczenia podatku VAT od nabycia towarów lub usług na wcześniejszym etapie obrotu jest, by koszt nabycia owych towarów lub usług stanowił element ceny transakcji dającej prawo do odliczenia na późniejszym etapie. W świetle powyższego orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że kierując się wykładnią dokonywaną w zgodzie z zasadami Szóstej Dyrektywy (od 1 stycznia 2007 r. – Dyrektywy 2006/112/WE), na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy, podobnie jak i art. 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy (art. 167 i nast.

2018
12
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług wykorzystywanych wyłącznie w lokalach mieszkalnych, jak również czy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług wykorzystywanych zarówno w lokalach mieszkalnych jak i użytkowych, jeśli nie jest możliwie przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Fragment:

Z obowiązujących przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług: wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem), wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku. W ocenie Nadleśnictwa ..., nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy opodatkowaną działalnością a planowanymi w ramach Projektu działaniami. Nadleśnictwo nie prowadzi bowiem działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy Projekt.

2018
9
gru

Istota:

Uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo -rozwojową oraz możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Fragment:

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3. Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o: działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 38); badaniach naukowych – oznacza to: badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania (...)

2018
9
gru

Istota:

Uznanie prowadzonej działalności za działalność badawczo-rozwojową oraz możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Fragment:

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3. Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o: działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 38); badaniach naukowych – oznacza to: badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania (...)

2018
9
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że powstała w wyniku inwestycji infrastruktura będzie ogólnodostępna, a korzystanie z niej będzie nieodpłatne. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić w związku z zarządem drogą dojazdową oraz użytkowaniem placu na działkach 1548/1 i 1548/2 żadnych czynności opodatkowanych. Tym samym, w analizowanym przypadku, Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy, w związku z realizacją projektu pn.: „ Remont placu w miejscowości (...) ” Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj.

2018
9
gru

Istota:

Odliczenie podatku VAT w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy będzie miał on prawo do odliczenia podatku VAT od kosztów inwestycji polegającej na rozbudowie Domu Opieki oraz świetlicy. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W analizowanej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, ponieważ poniesione przez Zainteresowanego wydatki związane z realizacją inwestycji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu służyć będą do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Reasumując, Wnioskodawca, nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług w związku z realizacją ww. inwestycji, tj. rozbudowie Domu Opieki o 6 miejsc oraz rozbudowie świetlicy.

2018
8
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji przez podatnika niebędącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2018 r. (data wpływu 18 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła w G... – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z wymianą pokrycia dachowego kościoła w G. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Na terenie Parafii znajdują się dwa kościoły w Z... i G... . Parafia zamierza przeprowadzić wymianę pokrycia dachu wieży kościoła w G... . Od 1 grudnia 2016 r. parafia jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu wieży na rzecz ... w kościele w Z.... Od 1 grudnia 2017 r. Parafia nie jest już płatnikiem VAT – ma status podatnika zwolnionego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Parafia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną wymianą pokrycia dachu na wieży kościoła w G...? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną wymianą pokrycia dachu na wieży kościoła w G..., ponieważ Parafia jest podatnikiem zwolnionym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
8
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie będzie występował. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z zakupionymi towarami i usługami wynika, że Gmina nie nabywa ich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując zakupów nie działa w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanej inwestycji nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca realizując przedmiotową inwestycję nie działa w charakterze podatnika VAT. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2018
6
gru

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego z tytułu inwestycji realizowanej ze środków unijnych.

Fragment:

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
6
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Fragment:

Skoro w związku z ww. inwestycją Gmina będzie prowadziła tylko i wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, czy ma w związku z tym prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy, przy ww. projekcie będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją ww. inwestycji, gdyż w tym zakresie działa w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 t.j. ze zm.) – zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, a tym samym spełnia przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że prawo do odliczenia VAT występuje wyłącznie gdy świadczone usługi są związane ze sprzedażą opodatkowaną. W konsekwencji posiada prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dotyczących zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu. W ww. projekcie będzie występowała tylko i wyłącznie sprzedaż opodatkowana, ponieważ z wykonanej infrastruktury nie będą korzystały jednostki organizacyjne Gminy, zatem istnieje prawo do pełnego odliczenia VAT. Działalność prowadzona w ramach tego projektu jest całkowicie odpłatna.

2018
6
gru

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

Fragment:

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż powstała inwestycja – jak wynika z treści wniosku - nie będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Nie będzie przysługiwało również Gminie prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanym rozporządzeniu. Tym samym stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe. Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
3
gru

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia dla usług świadczonych w związku z zawartą umową reasekuracji, polegających na likwidacji szkód i wypłacie odszkodowań z reasekurowanych umów ubezpieczenia

Fragment:

Ponadto opodatkowanie stawką podstawową VAT likwidacji szkód w przedstawionym stanie faktycznym spowodowałby powstanie nieuzasadnionego prawa do odliczenia VAT od zakupów związanych z przedmiotowymi czynnościami, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powstanie prawa do odliczenia VAT przez zakład ubezpieczeń byłoby sprzeczne z wyłączeniem sektora finansowego i ubezpieczeniowego z systemu podatku od wartości dodanej, w którym zasadą jest ponoszenie kosztów przez ten sektor w wartościach brutto bez prawa do odliczania VAT. W wyroku Aktiebolaget NN przeciwko Skatteverket (C-111/05) TSUE podkreślił, że „Mając na uwadze (...), że transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT, należy w pierwszej kolejności poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji celem określenia, czy podatnik zapewnia klientowi kilka odrębnych świadczeń głównych, czy jedno świadczenie. (...) jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz klienta są ze sobą ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (podobnie TSUE wypowiedział się w wyroku w sprawie Card Protection Plan C-349/96 oraz w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatsscretaris van Financien).