Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie okreolenia miejsca owiadczenia (opodatkowania) wykonywanych na rzecz niemieckiego Zleceniodawcy us3ug oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych dokonywane na terytorium kraju zakupy towarów i us3ug, dla których przepisy ustawy o VAT nie przewiduj1 wy31czen oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych dokonywane na terytorium kraju zakupy us3ug hotelowych.
Fragment:
Ustawodawca wprowadzi3 wiele wy31czen i ograniczen reguluj1cych odliczenie podatku VAT, zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe. Art. 88 ustawy zawiera wy31czenia stosowania obni?enia kwoty podatku. Jak stanowi art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy – obni?enia kwoty lub zwrotu podatku nale?nego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika us3ug noclegowych i gastronomicznych (...). W konsekwencji nale?y stwierdzia, ?e Wnioskodawcy – co do zasady – przys3uguje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentuj1cych dokonywane na terytorium kraju zakupy towarów i us3ug, dla których przepisy ustawy nie przewiduj1 wy31czen, w sytuacji owiadczenia przez niego wy31cznie us3ug niepodlegaj1cych opodatkowaniu na terytorium kraju. Wobec powy?szego, stanowisko Wnioskodawcy w tej czeoci jest prawid3owe. Jednak z tytu3u nabywanych us3ug hotelowych Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w czeoci dotycz1cej prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych dokonywane na terytorium kraju zakupy us3ug hotelowych, jest nieprawid3owe. Ograniczone prawo do odliczenia obowi1zuje tak?e w zwi1zku z wydatkami zwi1zanymi z pojazdami samochodowymi. Obecnie, zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 – w przypadku wydatków zwi1zanych z pojazdami samochodowymi kwote podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikaj1cego z faktury otrzymanej przez podatnika.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie uznania czynnooci darowizny sk3adników materialnych i niematerialnych za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa i wy31czenia z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug tej czynnooci.
Fragment:
ITPP2/443-15/11/AP : „Wyodrebnienie finansowe nie oznacza samodzielnooci finansowej, ale sytuacje, w której poprzez odpowiedni1 ewidencje zdarzen gospodarczych mo?liwe jest przyporz1dkowanie przychodów i kosztów oraz nale?nooci i zobowi1zan do zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana czeoa przedsiebiorstwa mog3a stanowia potencjalne, niezale?ne przedsiebiorstwo samodzielnie realizuj1ce zadania gospodarcze, których realizacji s3u?y w istniej1cym przedsiebiorstwie. Powy?sze oznacza, ?e przez zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa mo?na rozumiea wy31cznie te czeoa przedsiebiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrebniona organizacyjnie, ale tak?e posiada wewnetrzn1 samodzielnooa finansow1.” Dodatkowo nale?y wskazaa, i? w sk3ad zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa musz1 wchodzia równie? zobowi1zania. Jak wskaza3 przyk3adowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2010 r., nr ILPP1/443-261/10-4/BD : „ Zbycie zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa jest zatem mo?liwe tylko w przypadku, gdy na nabywce zostan1 przeniesione wszystkie zobowi1zania wczeoniej jej przypisane. Wy31czenie wiec z przedmiotu zbycia istotnych elementów zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa, w tym zobowi1zan, powoduje, ?e czynnooa t1 nale?y uznaa za nabycie sumy sk3adników maj1tkowych i niemaj1tkowych, a nie nabycie zorganizowanej czeoci (...)
2017
19
sty

Istota:
Czy do okreolenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 i 5 nale?y wliczya obrót uzyskany z aportu tej czeoci orodków trwa3ych na który przys3uguje zwolnienie z podatku VAT wynikaj1ce z art. 43 ust. 1 pkt 10?
Fragment:
Gdy sprzeda? ta stanowi zwyk31 i podlegaj1c1 opodatkowaniu dzia3alnooa podatnika, nale?y uwzglednia uzyskany z niej obrót przy obliczaniu czeoci podlegaj1cej odliczeniu. Art. 90 ust. 5 ustawy nie budzi w1tpliwooci, ?e podstawowym kryterium wy31czaj1cym obrót uzyskany z dostawy dóbr inwestycyjnych z mianownika wspó3czynnika sprzeda?y, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy – jest u?ycie tych dóbr inwestycyjnych przez podatnika na potrzeby jego dzia3alnooci gospodarczej (przedsiebiorstwa). Kryterium to, obok koniecznooci zaliczenia towarów do orodków trwa3ych podatnika oraz ubocznego (okazjonalnego) charakteru dostawy tych dóbr w ramach podejmowanej przez niego dzia3alnooci, ma kluczowe znaczenie dla zakwalifikowania obrotu do zakresu stosowania wspomnianych norm podatkowych i systemu VAT. Ustawodawca krajowy i prawodawca unijny nie przewidzia3 w tym wypadku ?adnego innego kryterium, które mog3oby stanowia o zastosowaniu wspomnianego odstepstwa przy obliczaniu proporcji podlegaj1cej odliczeniu. Z powy?szego wynika, ?e obrót uzyskany z tytu3u dostaw nieruchomooci stanowi1cych mienie komunalne, nie mo?e bya uwa?any za wchodz1cy w zakres pojecia dóbr inwestycyjnych u?ywanych przez Gmine do potrzeb jej dzia3alnooci. Sformu3owanie bowiem z art. 90 ust. 5 ustawy „ u?ywanych na potrzeby dzia3alnooci podatnika ” dotycz1ce orodków (...)
2017
12
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
Z treoci wskazanej powy?ej regulacji wynika zatem, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje, gdy zostan1 spe3nione dwie przes3anki: odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug oraz gdy towary lub us3ugi s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych VAT. Powiat realizuj1c inwestycje polegaj1c1 na przebudowie drogi powiatowej nr ... nie mo?e odzyskaa poniesionego kosztu VAT, gdy? brak jest zwi1zku zakupu us3ugi z wykonywanymi czynnoociami opodatkowanymi na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug. Przebudowana droga nie bedzie s3u?y3a sprzeda?y opodatkowanej. Powiatowi nie bedzie przys3ugiwa3o prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednoczeonie nale?y zaznaczya, ?e organy podatkowe nie s1 kompetentne do rozstrzygania kwestii mo?liwooci zaliczania wartooci podatku od towarów i us3ug do kosztów kwalifikowanych, poniewa? kwestie te rozstrzygaj1 przepisy reguluj1ce zasady korzystania ze orodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.
2017
12
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwi1zku z realizacj1 projektu.
Fragment:
U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 19 paYdziernika 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 14 grudnia 2016 r. (daty wp3ywu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z realizacj1 projektu pn. „ ... ” – jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 19 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek, uzupe3niony w dniach 14 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z realizacj1 projektu pn. „ ... ”. We wniosku oraz jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. Gmina ... (dalej jako „ Gmina ”) jako jednostka samorz1du terytorialnego, w zwi1zku z planowan1 inwestycj1 „ ... ”, planuje z3o?ya wniosek o przyznanie pomocy ze orodków Unii Europejskiej na operacje typu „ Gospodarka wodno-ociekowa ” w ramach poddzia3ania „ Wsparcie inwestycji zwi1zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow1 wszystkich rodzajów ma3ej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialn1 i w oszczedzanie energii ” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do wniosku o dofinansowanie konieczne jest do31czenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego odnoonie do mo?liwooci odzyskania VAT w ca3ooci lub w czeoci po zakonczeniu inwestycji. Gmina zarejestrowa3a sie jako czynny podatnik VAT od dnia 1 kwietnia 2015 r. na podstawie zg3oszenia rejestracyjnego VAT-R.
2017
12
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z nabyciem zabudowanej nieruchomooci gruntowej.
Fragment:
Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug a towary i us3ugi, z których nabyciem podatek zosta3 naliczony, s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych. Warunkiem umo?liwiaj1cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpooredni i bezsporny zwi1zek zakupów z wykonanymi czynnoociami opodatkowanymi. Ustawodawca stworzy3 zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spe3nienia przez nich zarówno tzw. przes3anek pozytywnych, m.in. tego ?e zakupy towarów i us3ug bed1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 ustawy. Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowi1 podstawy do obni?enia podatku nale?nego oraz zwrotu ró?nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana faktur1 nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, ?e podatnik nie mo?e skorzystaa z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest nale?ny wy31cznie z tego wzgledu, ?e zosta3 wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2017
12
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zwi1zanego z nabyciem zabudowanej nieruchomooci gruntowej.
Fragment:
Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug a towary i us3ugi, z których nabyciem podatek zosta3 naliczony, s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych. Warunkiem umo?liwiaj1cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpooredni i bezsporny zwi1zek zakupów z wykonanymi czynnoociami opodatkowanymi. Ustawodawca stworzy3 zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spe3nienia przez nich zarówno tzw. przes3anek pozytywnych, m.in. tego ?e zakupy towarów i us3ug bed1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 ustawy. Stosownie do zapisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowi1 podstawy do obni?enia podatku nale?nego oraz zwrotu ró?nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana faktur1 nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, ?e podatnik nie mo?e skorzystaa z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest nale?ny wy31cznie z tego wzgledu, ?e zosta3 wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2017
12
sty

Istota:
Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z tytułu poniesienia wskazanych nakładów inwestycyjnych?
Fragment:
Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w danym stanie faktycznym należy wziąć pod uwagę, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego. Towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją projektu: nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT, wykonany projekt odnosić się będzie do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania (oczywiście bezpłatnie) zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty, to Gmina - w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu.
2017
11
sty

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych do zdarzeń pozostających poza ustawą o VAT, prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych.
Fragment:
I SA/Po 604/12), zgodnie z którym „ w przypadku gdy podatnik wykonuje włącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (a gdyby ewentualnie chciał ustalać proporcje sprzedaży dla celów odliczenia, to wyniesie ona 100%) ”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 19 lipca 2012 r. (sygn. I SA/Op 173/12), w którym stwierdził, że: „ skoro bowiem w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi, nie da się jednoznacznie przypisać go w wydzielonej części do jednej z tych kategorii czynności, to podatnik nie ma możliwości zastosowania odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz winien dokonać odliczenia pełnego. Wartość czynności niepodlegających w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży. W przypadku, gdy podatnik wykonie wyłącznie czynności opodatkowane oraz czynności niepodlegające podatkowi, nie ma obowiązku stosowania odliczenia częściowego (gdyby ewentualnie chciał ustalać proporcję sprzedaży dla celów odliczenia, to wyniesie ona 100%). ” oraz wiele innych, np.: WSA w Rzeszowie sygn. „ 196/15 ”, I SA/Rz 207/15, WSA w Szczecinie sygn.
2017
11
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację zadania przez z....
Fragment:
Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
11
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej (...)”.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jak wskazano powyżej, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
2017
5
sty

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu służbowego, zakupu paliwa do jego napędu i innych wydatków eksploatacyjnych.
Fragment:
Co prawda, zarówno używanie samochodu przez pracowników do świadczenia pracy na rzecz Muzeum, jak i wynajem samochodu tym pracownikom stanowi wykorzystywanie pojazdu do działalności gospodarczej, jednakże aby Muzeum mogło skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z tym samochodem, należy wykluczyć możliwość jego wykorzystania w celach prywatnych. Sposób użytkowania tego samochodu, jaki przedstawiło Muzeum, nie wyklucza możliwości wykorzystania go do celów prywatnych również poza umową najmu. Ta sama osoba – co do zasady – będzie bowiem mogła użytkować samochód do celów służbowych, jak i osobistych – prywatnych. Fakt wprowadzenia obowiązku postawiania samochodu po godzinach pracy w garażach mieszczących się w siedzibie Muzeum, przy jednoczesnym braku regulacji wewnętrznych (regulamin lub inny akt wewnętrzny) dotyczących sposobu korzystania z pojazdu służbowego, nie jest wystarczającą przesłanką by obiektywnie uznać, że przedmiotowy pojazd, wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji Muzeum nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem będącym przedmiotem zapytania. Przysługuje mu zatem prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu i paliwa do jego napędu oraz z tytułu ponoszenia innych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
5
sty

Istota:
Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących realizowanej inwestycji pn. „...”.
Fragment:
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
30
gru

Istota:
Czy w związku z zakupem towarów i usług na potrzeby termomodernizacji budynku szpitala, Powiatowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących te zakupy?
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro - jak wynika z wniosku - zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną (tj. dzierżawą szpitala), to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Powiatowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki. Interpretacja dotyczy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
30
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
30
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych od kancelarii prawnej.
Fragment:
Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „ prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT zapłaconego łub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny ”. Zdaniem Gminy, nie powinna ona być traktowana mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług celem wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro bowiem Gmina, jako czynny podatnik VAT, zobowiązana jest uiszczać VAT należny, powinna mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków pozostających w związku z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi VAT, w tym od nabywanych usług doradztwa prawnego. Reasumując, Gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury otrzymanej od kancelarii prawniczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe Mając powyższe na względzie stosownie do treści art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2016
30
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Czy Przedsiębiorstwo ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
2016
30
gru

Istota:
Czy Powiat, będący beneficjentem projektu, nie będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma możliwość odzyskania poniesionego podatku od towarów i usług?
Fragment:
W związku z powyższym nie przysługuje prawo do odliczenia, bądź zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z projektem przebudowy dróg powiatowych. Inwestycja polegająca na przebudowie dróg nie będzie wykorzystywana do świadczenia czynności podlegających opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z przepisu tego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2016
29
gru

Istota:
Czy w związku z planowaną inwestycją Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w trakcie inwestycji, jak i po jej zakończeniu?
Czy Gmina słusznie wnioskuje o zaliczenie podatku od towarów i usług od tej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu?
Fragment:
Gmina uważa, że słusznie wnioskowała o zaliczenie podatku od towarów i usług od tej inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i nie będzie miała możliwości jego odliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z przepisu tego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.
2016
28
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Czy Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „ ... ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak wynika z powołanych wyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina, mimo tego że jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT, realizując opisane zadanie inwestycyjne dotyczące budowy i przebudowy dróg gminnych nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Gmina w tym przypadku nie może być uznana za podatnika, gdyż będzie realizowała zadania własne służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W związku z tym nie będzie miał tu zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy dający prawo Gminie do odliczenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
23
gru

Istota:
Czy usługa dzierżawy Kanalizacji deszczowej świadczona przez Gminę na rzecz ZGK podlega/ będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
Czy Gmina ma/będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne, które zostały poniesione na Kanalizację deszczową będącą przedmiotem dzierżawy do Spółki?
W jaki sposób Gmina ma prawo dokonać odliczenia nieodliczonego podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Zadania?
Fragment:
W podatku VAT obowiązuje zasada tzw. „ niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego ”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Niemniej jednak, po ukończeniu Zadania do planowanej dzierżawy nie doszło. Kanalizacja deszczowa została przyjęta na stan środków trwałych Gminy i do dnia jej przekazania ZGK w dzierżawę, tj. do dnia 1 maja 2015 r. nie była przez Gminę wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Tym samym, za okres pomiędzy przekazaniem Kanalizacji deszczowej do użytkowania, tj. pomiędzy dniem 20 stycznia 2014 r. a 30 kwietnia 2015 r. Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z budową przedmiotowego majątku. Od momentu wydzierżawienia Kanalizacji deszczowej do Spółki, wydatki poniesione na realizację Zadania ponownie wykazują związek z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, a więc Gmina ma prawo do odliczenia VAT od tych wydatków. Ad. 3. Sposób odliczenia podatku VAT. Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy.
2016
23
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Podkreśliła Pani, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeden z nich wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
2016
23
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Z art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar/usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
22
gru

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż realizowana inwestycja nie będzie miała związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie będzie przysługiwał również zwrot podatku poniesionego w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, gdyż środki finansowe wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2013 r. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.
2016
22
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego przysługuje gdy zostaną spełnione dwie przesłanki: odliczenia tego dokonuje podatnik towarów i usług oraz gdy towary lub usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Gmina realizując inwestycję polegające na „ Budowie i przebudowie dróg gminnych.... ” nie może odzyskać poniesionego kosztu VAT, gdyż brak jest związku zakupu usługi z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przebudowane drogi nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania (...)
2016
22
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków związanych z rozbudową i przebudową drogi.
Fragment:
Z treści wskazanej powyżej wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki, tj: odliczenie tego dokonuje podatnik towarów i usług oraz gdy towary/usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W konsekwencji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
2016
22
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2016 r. (data wpływu 17 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ ... ” - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „ ... ”. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013 zrealizował projekt pn. „ ... ” współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „ Turystyka ”, Działanie 2.2 „ Promocja województwa i jego oferty turystycznej ” - Umowa z dnia 29 grudnia 2009 r. Dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach realizacji ww. zadania obejmowało pokrycie podatku od towarów i usług uznanego jako koszt kwalifikowany. Zgodnie z zawartą umową projekt był realizowany przez Starostwo Powiatowe – jednostkę organizacyjną Powiatu. Starostwo Powiatowe jest zarejestrowane od 15 lutego 1999 r. jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Jako nabywca w fakturach wystawionych przez wykonawców figuruje Starostwo Powiatowe.
2016
21
gru

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji
Fragment:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2016
21
gru

Istota:
Czy Gmina jako czynny podatnik VAT będzie mogła odzyskać poprzez odliczenie podatek naliczony zawarty na opisanych w stanie faktycznym fakturach?
Fragment:
W związku z powyższym Gminie nie przysługuje prawo odliczenia VAT z tego tytułu wydatków. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
2016
21
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.