Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Odliczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odliczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Wydana interpretacja ma być pomocna Gminie w ocenie możliwości bądź braku takiej możliwości odliczenia podatku VAT od powyższej inwestycji w myśl obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z planowaną inwestycją mającą na celu budowę Centrum ... ? Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje odliczenie podatku VAT od planowanej inwestycji. Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, natomiast zgodnie z pkt 6 nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ponadto w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem przepisów niemających zastosowania w przedmiotowej sprawie.
2017
22
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji? Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości W.Ł. Powstała inwestycja będzie wykorzystana do sprzedaży opodatkowanej, tj. świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r, poz. 1054 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl przywołanej regulacji, prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tj. gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczany są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku.
Fragment:
W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia będą spełnione, gdyż Zainteresowany jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu będą mu służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy Wnioskodawca w odniesieniu do inwestycji pn. „ ..... ”, będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących poniesienie wydatków związanych z realizacją ww. inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że w rozpatrywanym przypadku będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz wydatki związane z realizacją projektu będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Zaznaczenia wymaga, że Wnioskodawca będzie mógł zrealizować prawo do odliczenia VAT naliczonego pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
14
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją zadania.
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ M ”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy w celu skrócenia czasu dojazdu oraz poprawy warunków technicznych drogi poprzez zmianę nawierzchni drogi na odcinku 2700 m? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikającego z faktur zakupowych otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710, z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie, wykonuje zadania własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
14
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją zadania.
Fragment:
(...) odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnie przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie, wykonuje zadanie własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
14
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku od wydatków związanych z realizacją zadania.
Fragment:
Czy Gmina ma możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „ M ” realizowanego w ramach zadań własnych gminy w celu skrócenia czasu dojazdu oraz poprawy warunków technicznych drogi poprzez zmianę nawierzchni drogi na odcinku 850 m? Zdaniem Wnioskodawcy nie ma prawa do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją zadania. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnie przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina realizując przedmiotowe zadanie, wykonuje zadanie własne zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
14
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „ XXX ” w ramach poddziałania „ XXX ”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja polegać będzie na: przebudowie części drogi gminnej nr XXX w miejscowości R. - etap II z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię dwuwarstwową asfaltową o szerokości 4-5 m wraz z poboczami o szerokości 2 x 0,75 m o łącznej długości 0,979 km. Dofinansowanie ma wynosić do 63,63% kosztów kwalifikowanych brutto z programu PROW 2014-2020. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację opisanej we wniosku inwestycji i czy stanowić on będzie koszt inwestycji? Zdaniem Gminy, nie będzie mogła dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację inwestycji pod nazwą „ XXX ”. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków drogowych poprzez przebudowę i modernizację drogi gminnej.
2017
14
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
14
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Gdy towary lub usługi nabyte przez Gminę są wykorzystywane do wykonywania jej czynności publicznych, wymienionych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czyli niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie następuje ani pobór podatku należnego, ani możliwość odliczenia podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług.
2017
11
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Czy Gmina będzie miała prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT z tytułu wydatków związanych z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towary i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a taki zdaniem Gminy zaistnieje.
2017
10
lut

Istota:
Możliwość odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur dokumentujących realizację zadania pn. „...”.
Fragment:
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2017
8
lut

Istota:
Brak prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadania.
Fragment:
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „ podatników ” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2017
8
lut

Istota:
Czy Gmina w związku z realizacją inwestycji pn.: „xxx” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013 miała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących wyżej wymienionej inwestycji?
Fragment:
Gmina nie wykorzystywała infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych i zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji. Zgodnie z umową o dofinasowanie ww. zadania na koniec okresu trwałości projektu Gmina zwraca się z prośbą o ponowne wydanie pisemnej inwestycji podatkowej, że Gmina nie miała prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tyt. wybudowania Parku .... W związku z powyższym opisem zadano pytanie. Czy Gmina w związku z realizacją inwestycji pn.: „ xxx ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego xxx na lata 2007-2013 miała możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących wyżej wymienionej inwestycji? Zdaniem Gminy, nie miała prawa do odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na budowę Parku ..., ponieważ towary i usługi związane z realizacją inwestycji nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4 art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
3
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach planowanego zadania pn. „Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina będzie realizowała opisane zadanie w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie będzie działała w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary bądź usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach planowanego zadania pn. „ Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury ”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją zadania nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.
2017
2
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację inwestycji.
Fragment:
Z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wskazanej inwestycji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
1
lut

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego w związku z realizacją zadania.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy. Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją zadania „ ... ”. Stosownie do art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710 z późn. zm.), Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacja inwestycji, ponieważ efekty tej inwestycji nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Przedmiotowa realizacja inwestycji będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, a więc wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy. Z tytułu udostępniania obiektu Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ nabywane podczas realizacji zadania towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
1
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu.
Fragment:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy, będąc podatnikiem VAT, ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, ponieważ efekty tej inwestycji będą wykorzystywane przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Warunkiem umożliwiającym Gminie skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Gmina, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia – w przypadku Gminy zapisana w części opisowej do uchwały budżetowej na 2017 r. – po zakończeniu inwestycji planuje się nowopowstały obiekt wydzierżawić spółce.
2017
1
lut

Istota:
Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych po aporcie na rzecz osoby fizycznej.
Fragment:
Mając na uwadze fakt, że Spółka, w wyniku aportu Przedsiębiorstwa, wstąpi we wszelkie prawa wynikające z przepisów prawa podatkowego Osoby fizycznej pozostające w związku ze składnikami majątku wniesionego Przedsiębiorstwa, będzie ona uprawniona do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur, w stosunku do których prawo do odliczenia powstanie po dniu aportu. Należy podkreślić, iż odliczenie podatku naliczonego jest prawem wynikającym z Ustawy VAT, które może być kontynuowane przez Spółkę Komandytową. Fakt, iż sprzedawcy wystawiając faktury wskażą jako nabywcę Osobę fizyczną, pozostanie bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę Komandytową. Wskazać należy, że faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego na potrzeby opodatkowania VAT. Określenie w fakturze jako nabywcy Osoby fizycznej, nie wyłącza praw Spółki Komandytowej do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury, ale przede wszystkim data wniesienia aportem Przedsiębiorstwa do Spółki Komandytowej. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy po aporcie sprzedawcy wystawią faktury dokumentujące dostawy i usługi świadczone w całości lub w części po aporcie, wskazując jako nabywcę Osobę fizyczną, uprawnionym do odliczenia podatku z takich faktur będzie Spółka Komandytowa.
2017
1
lut

Istota:
Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „...”?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „ ... ”? Zdaniem Wnioskodawcy. Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016.710 j.t. z dnia 2016.05.25 z późn. zm.), Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, ponieważ efekty tej inwestycji nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności podlegających opodatkowaniu. Przedmiotowa realizacja inwestycji będzie służyła wyłącznie zaspokojeniu potrzeb wspólnoty, a więc wyłącznie realizacji zadań własnych Gminy. Z tytułu udostępniania obiektu Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat. Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, ponieważ nabywane podczas realizacji zadania towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
31
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W konsekwencji Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji tego zadania. Ponadto, nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku naliczonego, gdyż środki wskazane we wniosku nie są środkami, o których mowa w powołanym rozporządzeniu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
29
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia, w ca3ooci lub w czeoci, podatku od towarów i us3ug zwi1zanego z realizacj1 operacji pn. „Budowa ci1gu pieszo-rowerowego (...)”.
Fragment:
Podstawowym warunkiem, którego spe3nienie nale?y analizowaa w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest zwi1zek dokonywanych nabya towarów i us3ug ze sprzeda?1 uprawniaj1c1 do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzeda?1 generuj1c1 podatek nale?ny. W omawianej sprawie zwi1zek taki nie wystepuje. Z ca3okszta3tu dzia3an Wnioskodawcy zwi1zanych z zakupionymi towarami i us3ugami wynika, ?e nabycie tych towarów i us3ug nie bedzie mia3o zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnoociami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniaj1ce do odliczenia nie bed1 spe3nione, gdy? Wnioskodawca realizuj1c opisane we wniosku zadanie nie bedzie dzia3a3 w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji maj1c na uwadze opis sprawy oraz powo3ane przepisy prawa nale?y stwierdzia, ?e Wnioskodawca nie bedzie mia3 prawa do odliczenia, w ca3ooci lub w czeoci, podatku od towarów i us3ug zwi1zanego z realizacj1 operacji pn. „ Budowa ci1gu pieszo-rowerowego (...) ”. Powy?sze wynika z faktu, ?e w analizowanym przypadku nie bed1 spe3nione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przes3anki warunkuj1ce prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie bedzie dzia3a3 jako podatnik VAT i wydatki zwi1zane z realizacj1 zadania nie bed1 s3u?y3y do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT.
2017
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych wydatki na budowe przydomowych oczyszczalni ocieków.
Fragment:
Jak wskazano powy?ej, najistotniejszym warunkiem umo?liwiaj1cym czynnemu podatnikowi VAT realizacje prawa do odliczenia jest zwi1zek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynnooci opodatkowanych. Jednoczeonie oceny, czy zwi1zek ten istnieje lub bedzie istnia3 w przysz3ooci, nale?y dokonaa w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasad1 niezw3ocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyra?a sie tym, ?e podatnik – aby skorzystaa z prawa do odliczenia podatku naliczonego – nie musi czekaa a? nabyty towar lub us3uga zostan1 odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby dzia3alnooci opodatkowanej. W ka?dym przypadku nale?y dokonaa oceny, czy intencj1 podatnika wykonuj1cego okreolone czynnooci, z którymi 31cz1 sie skutki podatkowo-prawne, by3o wykonywanie czynnooci opodatkowanych. Ponadto podkreolia nale?y, ?e ustawodawca stworzy3 podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w ca3ooci lub w czeoci, pod warunkiem spe3nienia przez niego zarówno przes3anek pozytywnych, wynikaj1cych z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przes3anek negatywnych, okreolonych w art. 88 ustawy. Przepis ten okreola liste wyj1tków, które pozbawiaj1 podatnika prawa do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczen zosta3o wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowi1 podstawy do obni?enia podatku nale?nego oraz zwrotu ró?nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana faktur1 nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
2017
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów zwi1zanych z realizacj1 inwestycji.
Fragment:
Zatem w analizowanej sprawie – mimo, ?e Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – warunki uprawniaj1ce do odliczenia nie bed1 spe3nione, gdy? Zainteresowany realizuj1c opisan1 inwestycje dotycz1c1 utworzenia ogólnodostepnego miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku dla mieszkanców Gminy nie bedzie dzia3a3 w charakterze podatnika VAT, a zakupione na realizacje inwestycji towary i us3ugi – jak wskaza3 – nie bed1 s3u?ya do wykonywania czynnooci opodatkowanych podatkiem od towarów i us3ug. Zatem Gmina nie bedzie mia3a prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj1cych wydatki zwi1zane z realizacj1 ww. inwestycji. Podsumowuj1c, w okolicznoociach analizowanej sprawy, w zwi1zku z realizacj1 inwestycji polegaj1cej na utworzeniu ogólnodostepnego miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku w , Wnioskodawcy nie bedzie przys3ugiwa3o prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Powy?sze wynika z faktu, ?e w analizowanym przypadku nie bed1 spe3nione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przes3anki warunkuj1ce prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie bedzie dzia3a3 jako podatnik VAT i wydatki zwi1zane z realizacj1 inwestycji nie bed1 s3u?y3y do wykonywania czynnooci opodatkowanych VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.
2017
26
sty

Istota:
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i us3ug w zwi1zku z wykonan1 realizacj1 zadania inwestycyjnego pod nazw1 „xxx”?
Fragment:
Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i us3ug w zwi1zku z wykonan1 realizacj1 zadania inwestycyjnego pod nazw1 „ xxx ”? Zdaniem Gminy, nie ma mo?liwooci odliczenia podatku od towarów i us3ug zwi1zanego z zakonczon1 inwestycj1, dlatego ?e po jej zakonczeniu pozostaje ona w zasobach Gminy, a samorz1d, nie bedzie osi1gaa w przysz3ooci ?adnych przychodów z tytu3u zrealizowanej inwestycji. Gmina nie mo?e skorzystaa z mo?liwooci odliczenia podatku VAT, poniewa? nie spe3nia warunku okreolonego w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug w zwi1zku z brakiem przychodów ze sprzeda?y zwi1zanej z przedmiotow1 drog1. Z treoci przytoczonego powy?ej przepisu wynika, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug oraz gdy towary i us3ugi, z których nabyciem podatek zosta3 naliczony, s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych. Warunkiem umo?liwiaj1cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwi1zek zakupów z wykonywanymi czynnoociami opodatkowanymi. Przedstawiona powy?ej zasada wyklucza mo?liwooa dokonania obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego zwi1zanego z us3ugami i towarami, które nie s1 w ogóle wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynnooci zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegaj1cych temu podatkowi.
2017
26
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u wydatków na realizacje projektu unijnego.
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano pytanie sprowadzaj1ce sie do kwestii: Czy Gmina bedzie mia3a prawn1 mo?liwooa odliczenia podatku VAT, który zawieraa sie bedzie w realizacji zadania opisanego w niniejszym wniosku? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma i nie bedzie mia3 mo?liwooci prawnych do odliczenia podatku VAT z tytu3u kosztów za wykonanie zadania objetego niniejszym wnioskiem, poniewa? poniesione koszty nie bed1 zwi1zane ze sprzeda?1 opodatkowan1. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z dyspozycj1 zawart1 w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powy?szego przepisu wynika, ?e prawo do odliczenia podatku naliczonego przys3uguje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy maj1 ocis3y zwi1zek z czynnoociami opodatkowanymi. Odliczya zatem mo?na podatek naliczony, który jest zwi1zany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których nastepstwem jest okreolenie podatku nale?nego (powstanie zobowi1zania podatkowego).
2017
26
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytu3u wydatków na realizacje projektu unijnego.
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano pytanie sprowadzaj1ce sie do kwestii: Czy Gmina bedzie mia3a prawn1 mo?liwooa odliczenia podatku VAT, który zawieraa sie bedzie w realizacji zadania opisanego w niniejszym wniosku? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma i nie bedzie mia3 mo?liwooci prawnych do odliczenia podatku VAT z tytu3u kosztów za wykonanie zadania objetego niniejszym wnioskiem, poniewa? poniesione koszty nie bed1 zwi1zane ze sprzeda?1 opodatkowan1. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z dyspozycj1 zawart1 w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z póYn. zm.), w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powy?szego przepisu wynika, ?e prawo do odliczenia podatku naliczonego przys3uguje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy maj1 ocis3y zwi1zek z czynnoociami opodatkowanymi. Odliczya zatem mo?na podatek naliczony, który jest zwi1zany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których nastepstwem jest okreolenie podatku nale?nego (powstanie zobowi1zania podatkowego).
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odliczenia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.