ITPP2/443-1215/14/EB | Interpretacja indywidualna

Czy dostawa Nieruchomości I-VI stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym, czy transakcja ta będzie podlegać regulacjom ww. ustawy jako transakcja opodatkowana tym podatkiem?
Jeżeli dostawa Nieruchomości I-VI będzie podlegała opodatkowaniu, to czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia poszczególnych nieruchomości będących przedmiotem dostawy?
Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem pozostałych składników majątkowych wchodzących w skład Nieruchomości I i III niestanowiących nieruchomości?
ITPP2/443-1215/14/EBinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. zbycie nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.), uzupełnionym w dniach 12 września i 27 października 2014 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania nabywanych składników majątkowych i niemajątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do zbycia ww. składników oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych składników – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 12 września i 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania nabywanych składników majątkowych i niemajątkowych za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, braku możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do zbycia ww. składników oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem tych składników.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje dokonać nabycia nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka na moment transakcji będzie posiadała status podatnika VAT czynnego. Zamierza wykorzystywać nabyte składniki do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dostawa, będąca po stronie Spółki przedmiotem nabycia, będzie obejmowała następujące składniki:

 1. Nieruchomość I, składającą się z:

 1. prawa własności gruntu (dalej: Grunt 1);
 2. prawa własności dwóch budynków (dalej: Budynek 1 i Budynek 2) zlokalizowanych na Gruncie 1;
 3. parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Budynkiem 1;
 4. infrastruktury towarzyszącej Budynkowi 1 i Budynkowi 2, tj. zlokalizowanych na Gruncie 1 dróg wewnętrznych, zewnętrznych miejsc parkingowych, instalacji oświetleniowych oraz innych środków trwałych;

 1. Nieruchomość II, składającą się z:

 1. prawa własności dwóch przylegających do siebie gruntów (dalej: Grunty 2 i 3);
 2. prawa własności budynku (dalej: Budynek 3) zlokalizowanego na Gruntach 2 i 3;
 3. parkingu podziemnego zlokalizowanego pod Budynkiem 3;
 4. infrastruktury towarzyszącej Budynkowi 3, tj. zlokalizowanych na Gruntach 2 i 3 dróg wewnętrznych, zewnętrznych miejsc parkingowych, instalacji oświetleniowych oraz innych środków trwałych;

 1. Nieruchomość III, składającą się z:

 1. prawa własności dwóch przylegających do siebie gruntów (dalej: Grunty 4 i 5);
 2. infrastruktury zlokalizowanej na Gruntach 4 i 5 tj. dróg wewnętrznych, zewnętrznych miejsc parkingowych, instalacji oświetleniowych oraz innych środków trwałych;

 1. Nieruchomość IV, składającą się z:

 1. prawa własności gruntu (dalej: Grunt 6);
 2. drogi dojazdowej zlokalizowanej na Gruncie 6;

 1. Nieruchomość V, składającą się z:

 1. prawa własności gruntu (dalej: Grunt 7);
 2. drogi dojazdowej zlokalizowanej na Gruncie 7;

 1. Nieruchomość VI, składająca się z prawa własności gruntu (dalej: Grunt 8).

Dostawa Nieruchomości I-V będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ale od pierwszego zasiedlenia nie upłynie okres dłuższy niż dwa lata.

Ponadto w odniesieniu do Nieruchomości VI, Spółka pragnie zaznaczyć, że jest ona objęta uchwalonym przez władze miejskie planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego przewidzianego dla Nieruchomości VI jest ona przeznaczona pod zabudowę o funkcji usługowej.

Dodatkowo w związku z nabyciem Nieruchomości I-VI, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych pomiędzy obecnym właścicielem (dalej: Dostawca), a najemcami Nieruchomości I, II i III (jeśli w momencie Dostawy umowy takie będą obowiązywać). Wstąpienie to odbędzie się z mocy prawa na podstawie art. 678 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz. 16, nr 93 z poźn. zm.), zgodnie z którym „w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”. Zatem przejęcie tych praw i obowiązków nie będzie przedmiotem czynności prawnej pomiędzy Spółką a zbywcą ale jedynie konsekwencją – prawnym skutkiem – nabycia przedmiotowych nieruchomości.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dostawcy, podmiot ten wytworzył poszczególne składniki transakcji we własnym zakresie. Ponadto miał on prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na zamiar wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych. Od momentu pierwszego zasiedlenia Nieruchomości I-V do dnia Dostawy minie okres krótszy niż dwa lata. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, Dostawca w celu sfinansowania wybudowania Nieruchomości I-III oraz dróg zlokalizowanych na nieruchomościach IV i V zaciągnął kredyt bankowy. Spółka pragnie podkreślić, że zobowiązania Dostawcy z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z Nieruchomościami I-V nie zostaną przeniesione na Spółkę w związku z realizacją transakcji ich nabycia. Ponadto, w ramach przedmiotowej transakcji Spółka nie nabędzie również całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z obecnym wykonywaniem działalności gospodarczej przez Dostawcę w zakresie wynajmowania Budynków 1-3, parkingów podziemnych zlokalizowanych pod Budynkami 1 i 3, zewnętrznych miejsc parkingowych zlokalizowanych na Nieruchomościach I-III (łącznie jako: Przedmioty najmu), w szczególności:

 • wierzytelności wynikające z umów najmu,
 • praw i obowiązków wynikających z umowy związanej z zarządzaniem Przedmiotami najmu,
 • praw i obowiązków wynikających z umów w zakresie:
 • dostawy mediów do Przedmiotów najmu,
 • ubezpieczenia Przedmiotów najmu,
 • umów serwisowych związanych z dostarczeniem dla Przedmiotów najmu usług wymaganych zgodnie z umowami najmu oraz koniecznych do eksploatacji i utrzymania Przedmiotów najmu,
 • rachunków bankowych Dostawcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonywane są obecnie rozliczenia z najemcami),
 • świadczenia usług księgowych, prawnych lub marketingowych,
 • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie,
 • nazwy Dostawcy,
 • zobowiązań na rzecz podmiotów trzecich powstałych do dnia dokonania dostawy Nieruchomości I-VI,
 • ksiąg rachunkowych Dostawcy związanych z prowadzoną przez niego działalnością w zakresie wynajmu Przedmiotów najmu,
 • tajemnicy przedsiębiorstwa Dostawcy.
W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytania:
 • Czy dostawa Nieruchomości I-VI stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym, czy transakcja ta będzie podlegać regulacjom ww. ustawy jako transakcja opodatkowana tym podatkiem...
 • Jeżeli dostawa Nieruchomości I-VI będzie podlegała opodatkowaniu, to czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia poszczególnych nieruchomości będących przedmiotem dostawy...
 • Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem pozostałych składników majątkowych wchodzących w skład Nieruchomości I i III niestanowiących nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego:

 1. Dostawa Nieruchomości I-VI nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym, transakcja ta będzie podlegać regulacjom ww. ustawy jako transakcja opodatkowana.
 2. Jeżeli dostawa Nieruchomości I-VI będzie podlegała opodatkowaniu, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia poszczególnych nieruchomości będących przedmiotem dostawy.
 3. Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem pozostałych składników majątkowych wchodzących w skład Nieruchomości I-III niestanowiących nieruchomości.

Ad. 1

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlega m. in. „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju”. Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że „przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.” Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT „przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.” Powyższy przepis wskazuje, że w każdym przypadku, gdy mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, czynność taka nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka pragnie wskazać, że polski ustawodawca w przepisie w art. 6 pkt 1 ustawy posłużył się pojęciem „zbycia”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług. Niemniej jednak, zdaniem Spółki, pojęcie to powinno być odczytywane w sposób analogiczny do terminu „dostawa towarów” zdefiniowanego w art. 7 ust. 1 ustawy. Mając powyższe na uwadze, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, które prowadzą do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W szczególności termin „zbycie” obejmuje: sprzedaż, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport) czy zamianę.

W świetle powyższego, przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się w przypadku zbycia, w tym dostawy, zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z powyższym przy ustaleniu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, istotne znaczenie ma określenie, czy przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwa” dla celów tej ustawy. Ze względu na powyższe oraz uwzględniając definicję zawartą w innych ustawach, w doktrynie prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, że – dla celów podatku od towarów i usług – pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego. W myśl regulacji zawartej w tym przepisie, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa „rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oraz stanowiskiem organów podatkowych, z powyższej definicji ZCP wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązania) mógł zostać uznany za ZCP muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Tym samym, biorąc pod uwagę obydwie definicje, można stwierdzić, że są one do siebie zbliżone i wymagają, co do zasady, występowania podobnych elementów:

 1. istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (uzupełnionego o zobowiązania, w przypadku zorganizowanej części przedsiębiorstwa);
 2. wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego;
 3. funkcjonalnego wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zespół składników.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem dostawy będzie określony zespół składników materialnych (nieruchomości, maszyny i urządzenia techniczne, wyposażenie) oraz składniki niematerialne. Co więcej, przedmiotem dostawy nie będą również środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie Dostawcy, nazwa spółki Dostawcy, jak również należności i zobowiązania wobec podmiotów trzecich powstałe przed dniem dokonania dostawy, czy prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami usług. Zgodnie z ustaleniami stron, przedmiotowa dostawa nie będzie obejmowała zobowiązań inwestycyjnych z tytułu zaciągniętych kredytów związanych z Nieruchomościami I-VI.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, transakcja ta nie obejmuje kluczowych składników, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania działalności w zakresie wynajmowania nieruchomości, a które tworzą odpowiednio przedsiębiorstwo zbywcy lub jego zorganizowana część. Należy także podkreślić, że skoro zobowiązania odnoszące się do przenoszonych składników, w tym zaciągnięte kredyty w celu wybudowania Nieruchomości I-V oraz infrastruktury towarzyszącej nie będą przeniesione na Spółkę, nie można mówić o jakimkolwiek spełnieniu definicji ZCP, bezpośrednio wskazanej w ustawie o podatku od towarów i usług. Dlatego też, zdaniem Spółki, nie można w tym przypadku mówić o przedsiębiorstwie lub zespole składników materialnych i niematerialnych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe.

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że określone składniki majątkowe dla uznania za przedsiębiorstwo muszą stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym.

Tymczasem Dostawie Nieruchomości I-VI na rzecz Spółki nie będzie towarzyszył transfer szeregu aktywów Dostawcy. W szczególności, po dacie Dostawy w rękach Dostawcy pozostanie szereg wierzytelności i zobowiązań związanych z Nieruchomościami I-III, rachunki bankowe oraz inne aktywa związane z prowadzeniem przez Dostawcę działalności gospodarczej.

W konsekwencji – po nabyciu od Dostawcy Nieruchomości I-Vl – Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lub dzierżawie Nieruchomości I-VI, przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz, zasadniczo, na podstawie umów zawartych przez siebie z podmiotami trzecimi. Zdaniem Spółki, fakt ten dodatkowo potwierdza, że w wyniku planowanej Dostawy nie dojdzie do przeniesienia całości przedsiębiorstwa Dostawcy, a jedynie poszczególnych (choć znaczących) składników jego majątku. Na uwagę zasługuje również zawarta w ustawowej definicji przedsiębiorstwa i niejednokrotnie podkreślana w orzecznictwie sądów kwestia, że przedsiębiorstwo nie jest tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem. Z uwagi na fakt, że Spółka nabędzie jedynie wybrane składniki majątkowe Dostawcy nie można – zdaniem Spółki – uznać, że:

 • jest to zespół elementów, oraz
 • elementy te łączy więź o charakterze organizacyjnym.

Z powyższych względów, zdaniem Spółki, nie ma podstaw, aby Dostawę Nieruchomości I-VI zaklasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa Dostawcy. Ponadto, w ocenie Spółki, przedmiot Dostawy nie umożliwia dalszego samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dla prowadzenia takiej działalności niezbędne jest uzupełnienie przedmiotu Dostawy o szereg dodatkowych elementów (w dużej mierze są to elementy, które nie będą zbyte przez Dostawcę w ramach Dostawy). W szczególności, trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez rachunków bankowych, czy funkcjonowanie Nieruchomości I-VI bez szeregu umów, które nie zostaną przeniesione przez Dostawcę na Spółkę.

Podobnie, aby określony zespół składników materialnych i niematerialnych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Oznacza to, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest tylko suma aktywów i pasywów, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewien zorganizowany zespół tych składników umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast ocenie podlegać tutaj powinna rola, jaką poszczególne składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa. W ocenie Spółki, o wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa tworzy odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa np. oddział, wydział, dział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być zasadniczo dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnym charakterze. Natomiast odrębność finansowa powinna być, zdaniem Spółki, rozpatrywana w szczególności na płaszczyźnie formalnej, np. prowadzenie odrębnej księgowości, która pozwalałaby na rozdzielenie przychodów i kosztów działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, w odniesieniu do składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Nieruchomości I-VI, nie można powiedzieć, że odznaczają się wystarczającą odrębnością organizacyjną i finansową, aby mogły samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym, a zatem nie stanowią one zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Samodzielność.

Zdaniem Spółki, samodzielność zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza, że wyodrębnione składniki muszą posiadać pełną zdolność do niezależnego funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo. Ponadto, wyłączenie z przedmiotu dostawy składników wskazanych powyżej, pozbawia zbywane składniki zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych. Spółka będzie musiała podjąć określone działania w celu prawidłowego wykorzystania Nieruchomości I-VI, m.in. dostosować organizację Spółki do obsługi najemców Przedmiotów najmu, podpisać umowy z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie mediów, itp.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie można uznać składników będących przedmiotem transakcji, jako samodzielnego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, przedmiot transakcji nie wykazuje odrębności organizacyjnej, finansowej, ani nie stanowi zespołu składników materialnych i niematerialnych, wraz ze zobowiązaniami, który mógłby funkcjonować, jako niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone cele gospodarcze. W konsekwencji powyższego, realizowana transakcja, w opinii Spółki, nie będzie mogła zostać uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Mając zatem na uwadze fakt, że przedmiot transakcji nie będzie spełniał przesłanek wskazanych w definicji ZCP zawartej w art. 2 ust. 27e ustawy oraz definicji „przedsiębiorstwa” zawartej w art. 551 Kodeksu cywilnego, dostawa poszczególnych Nieruchomości I-VI będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe stanowisko potwierdzają również interpretacje indywidualne:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lipca 2014 r., o sygn. ILPP1/443-319/14-5/AI, w której – w stanie faktycznym Wnioskodawca zaznaczył, że w ramach transakcji nabycia nieruchomości nie wstąpi w szereg praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z obecnym wykonywaniem działalności gospodarczej przez dostawcę w zakresie wynajmowania pomieszczeń handlowych i usługowych na terenie nieruchomości – stwierdził że: „(...) należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że do sprzedaży nieruchomości nie będzie mieć zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy. Sprzedawana nieruchomość nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, bowiem – jak wynika z opisu sprawy przedstawiony zespół składników majątkowych będący przedmiotem nabycia, nie został wyodrębniony na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-69S/13-2/PR, w której wskazał, że grunt zabudowany kompleksem budynków biurowo-magazynowych, oddanych do użytkowania na podstawie umów najmu, które zostaną dostarczone bez przenoszenia na nabywcę praw i obowiązków wynikających z umowy związanej z zarządzaniem nieruchomością, umowy agencyjnej w ramach usług związanych z zawieraniem umów najmu nieruchomości, umów z dostawcami mediów, ubezpieczycielem lub umów serwisowych związanych z dostarczaniem dla nieruchomości poszczególnych usług, nie będzie stanowiło zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W interpretacji wskazano, że taka dostawa, dotyczy „zbycia składników majątku przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego. Opisana we wniosku transakcja nie obejmuje bowiem istotnych elementów przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego, takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, księgi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzytelności, zobowiązania i środki pieniężne Zbywcy”. Dalej podkreślono, że „zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-712/13-2/MP, w której potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że dostawa dotychczas wynajmowanych nieruchomości bez przeniesienia na nabywcę m.in. należności i zobowiązań zbywcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa zbywcy, zobowiązań związanych z finansowaniem działalności, środków pieniężnych zbywcy zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-133/13-4/MP, w której potwierdził stanowisko wnioskodawcy będącego nabywcą, że nabycie od przedsiębiorcy nieruchomości wykorzystywanych w celu wynajmu biur, z zamiarem prowadzenia działalności w postaci najmu powierzchni lub dalszego obrotu nabytymi aktywami, bez przenoszenia na nabywcę m.in. umowy z zarządcą nabywanej nieruchomości, umów z dostawcami mediów, umowy o usługi księgowe, wymagalnych należności, zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych sprzedającemu, ksiąg oraz umowy dotyczącej siedziby sprzedającego nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r., o sygn. IPPP1/443-504/13-2/MP, w której wskazał, że w przypadku dostawy nieruchomości, które nie stanowią wyodrębnionego organizacyjnie (na bazie statutu, regulaminu, czy też innego aktu o podobnym charakterze) zespołu składników w postaci odrębnego oddziału, działu ani departamentu, a ponadto nie ma odrębnego zakładowego planu kont przyporządkowanego do tych nieruchomości, odrębnych planów finansowych oraz brak odrębnego rachunku (subrachunku) bankowego, na który wpływają należności i są spłacane zobowiązania związane z działalnością sprzedawanych nieruchomości, „nie będzie mieć zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedawana Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, bowiem transakcji dostawy Nieruchomości nie będzie towarzyszył transfer wszystkich kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji przedsiębiorstwa i determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa Zbywcy. Przedmiotem zbycia będą tylko niektóre składniki tego przedsiębiorstwa, tj. niektóre z posiadanych Nieruchomości oraz niektóre prawa nierozerwalnie z nimi związane. Sprzedaż Nieruchomości nie będzie również stanowić zorganizowanej jego części, ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e cyt. ustawy. Zbywane składniki majątku (Nieruchomości) nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot Transakcji nie spełnia ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie stanowi masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 r., o sygn. ILPP1/443-Sl/13-4/AWa, w której wskazał, że w przypadku nabycia nieruchomości wraz ze składnikami majątkowymi, w tym przynależnościami związanymi z nabywanymi nieruchomościami (windy, klimatyzatory, przepompownie ścieków i wód odpadowych, transformatory, itp.) wyłączając jednocześnie z dostawy takie składniki, jak zawarte przez zbywającego umowy z dostawcami mediów, pośrednikami nieruchomości, podmiotami świadczącymi na rzecz zbywającego usługi serwisowe dotyczące elementów wyposażenia budynku, inne wierzytelności i inne prawa majątkowe związane z nabywanymi nieruchomościami, zobowiązania wynikające z zawartych przez zbywającego umów o pracę, umowy ubezpieczenia, środki pieniężne, umowa o rachunek bankowy zbywającego, księgi rachunkowe i podatkowe zbywającego, zawarte przez zbywającego umowy licencyjne oraz o świadczenie usług marketingowych, jak również firma zbywającego, nie będzie stanowiło przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a wskazany powyżej „zespół składników majątkowych obejmujących wyłącznie: Nieruchomości i ich przynależności, wraz z gwarancjami bankowymi i poręczeniami stanowiącymi zabezpieczenie należności Zbywającego oraz umowami najmu z najemcami powierzchni usługowo-handlowych, miejsc postojowych oraz lokali biurowych położonych w budynku posadowionym na ww. Nieruchomościach, nie uzyska samodzielności gospodarczej i nie będzie realizował jej w praktyce. Tym samym, zespól ten nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Opisane składniki majątkowe stanowią jedynie sumę tych składników, brak im bowiem w stopniu dostatecznym cech „zorganizowania”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-133/13-4/MP, w której potwierdził stanowisko wnioskodawcy będącego nabywcą, że nabycie od przedsiębiorcy nieruchomości wykorzystywanych w celu wynajmu biur, z zamiarem prowadzenia działalności w postaci najmu powierzchni lub dalszego obrotu nabytymi aktywami, bez przenoszenia na nabywcę m.in. umowy z zarządcą nabywanej nieruchomości, umów z dostawcami mediów, umowy o usługi księgowe, wymagalnych należności, zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych sprzedającemu, ksiąg oraz umowy dotyczącej siedziby sprzedającego nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2013 r., o sygn. LPPP1/443-392/13-4/JL, w której potwierdził, że w przypadku dostawy prawa własności budynku wraz z wyposażeniem, prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest budynek oraz parkingu, w sytuacji, gdy dodatkowe koszty wynikające z warunków umów najmu oraz koszty eksploatacyjne będą regulowane przez nabywcę i zbywcę odpowiednio do okresów, w których każdy z nich był lub będzie właścicielem budynku i stroną tych umów, przed dokonaniem dostawy nastąpi rozwiązanie wszystkich pozostałych umów związanych z budynkiem (m.in. umów z dostawcami mediów, umów o zarządzanie nieruchomością), których dotychczasową stroną był zbywca nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, organ potwierdził, że „Budynek razem z przejmowanymi przez Spółkę tytko niektórymi składnikami majątku związanymi z Budynkiem nie będzie stanowić zatem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Zbywany Budynek będący składnikiem majątku Zbywcy nie stanowi również ZCP, gdyż przedmiot Transakcji nie spełnia ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie stanowi masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo, nie jest także działem, oddziałem, ani wydziałem, nie jest również wydzielony w żaden inny sposób w wewnętrznej dokumentacji Zbywcy”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o sygn. IPPP1/443-322/12-2/PR, w której stwierdził, „iż pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W sytuacji więc gdy zobowiązania wygenerowane przez aportowane przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną istnieją, winny wchodzić do masy majątkowej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.

Opodatkowanie dostawy budynków, budowli i ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, lub gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Mając na uwadze powyższą regulację oraz fakt, że od momentu pierwszego zasiedlenia Nieruchomości I-V minie okres nie dłuższy niż 2 lata, dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, zatem do dostawy przedmiotowych Nieruchomości I-V zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy nie znajdzie zastosowania.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, lub dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając na uwadze powyższą regulację oraz fakt, że jak Spółka wskazała, Dostawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przedmiotowej sytuacji nie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy. Zatem norma prawna zawarta w tym przepisie nie znajdzie zastosowania. W związku powyższym transakcja dostawy Nieruchomości I-V będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych 23% stawką podatku.

Opodatkowanie dostawy terenu niezabudowanego

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt. 33 ustawy, przez tereny „zabudowane” rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze powyższe regulacje oraz fakt, że – jak Spółka wskazała opisie zdarzenia przyszłego – dla Nieruchomości VI ustalony został plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie którym działka ta przeznaczona jest pod zabudowę o funkcji usługowej, nie zostanie zatem spełniona przesłanka o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W związku z powyższym transakcja dostawy Nieruchomości VI będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych 23% stawką podatku.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi wyjątkami.

Jak Spółka wskazała w uzasadnieniu do stanowiska w zakresie pytania 1, transakcja dostawy Nieruchomości I-VI będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze fakt, że Spółka zamierza wykorzystywać przedmiotowe nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a transakcja będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych składników.

Ad. 3

Jak wskazano wcześniej, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z pewnymi wyjątkami. Co do zasady sprzedaż składników majątku innych niż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu m.in. nabycia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Mając na uwadze fakt, że Dostawca wykorzystywał przedmiotowe składniki do wykonywania czynności opodatkowanych lub miał zamiar ich wykorzystania do czynności opodatkowanych, natomiast nie wykorzystywał ich do czynności zwolnionych od podatku, przepis ten nie znajdzie zastosowania. W konsekwencji zatem, w ocenie Spółki, transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, mając na uwadze fakt, że Spółka zamierza wykorzystywać przedmiotowe składniki do wykonywania czynności opodatkowanych, a dostawa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych składników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do treści art. 14c § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego nie wynika, aby przedmiotowe składniki majątkowe w istniejącym przedsiębiorstwie były wyodrębnione funkcjonalnie, finansowo i organizacyjnie, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.