IPPP1-443-1745/08-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w odniesieniu do przedstawionego powyżej projektu Urząd Miasta ma prawo odliczenia w całości lub w części VAT naliczonego w fakturach dotyczących realizacji inwestycji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 07.09.2008 r. (data wpływu 17.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem „Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.09.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem „Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście”.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Gmina zrealizowała projekt „Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście”, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących stworzenia odpowiednich procedur zapewniających wiarygodność uzyskiwanych informacji w sprawie kwalifikowalności VAT oraz w związku z poleceniem Ministra Rozwoju Regionalnego, Urząd Wojewódzki zobowiązał Gminę Miejską do dostarczenia z właściwego organu podatkowego dokumentu zaświadczającego, czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Beneficjentem umów o dofinansowanie jest Gmina, natomiast realizacją inwestycji pod względem organizacyjnym i finansowo-księgowym zajmował się Urząd Miasta. Jako podatnik podatku VAT od 12.08.1993 r. zarejestrowany jest Urząd Miasta, który dokonuje rozliczeń w zakresie podatku VAT (składana jest jedna deklaracja VAT-7).

W ramach projektu Miasto wybudowało stację paliw, myjnię, utwardziło plac manewrowy, zakupiło 12 autobusów oraz słupki i wiaty przystankowe. Środki trwałe zakupione i wybudowane w ramach projektu z wyjątkiem słupków przystankowych i wiat przystankowych Miasto wniosło aportem do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. (spółka kapitałowa ze 100% udziałem Gminy). Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i realizuje nałożone na Gminę ustawą o samorządzie gminnym zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Dokonuje sprzedaży usług przewozowych, przy realizacji których wykorzystuje środki trwałe nabyte w ramach projektu. Sprzedaż dokonywana przez MZK Sp. z o.o. jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT wg stawki 7%.

Słupki przystankowe i wiaty przystankowe nabyte w wyniku realizacji projektu Gmina przekazała Zarządowi Komunikacji Miejskiej, działającemu w formie jednostki budżetowej. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie zadań Gminy Miejskiej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w szczególności zlecanie usług przewozowych przewoźnikom (głównie MZK Sp. z o.o.), utrzymanie przystanków, dystrybucja biletów, opracowywanie rozkładów jazdy, kontrola pasażerów i windykacja należności za przejazd bez biletów. Zarząd Komunikacji Miejskiej jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Dokonuje sprzedaży na rzecz pasażerów usług transportowych zakupionych u przewoźnika. Sprzedaż ta jest czynnością opodatkowaną wg stawki 7%.

Zarówno Gmina Miejska jak i Urząd Miasta nigdy nie wykorzystywały zrealizowanych w ramach projektu środków trwałych do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do przedstawionego powyżej projektu Urząd Miasta ma prawo odliczenia w całości lub w części VAT naliczonego w fakturach dotyczących realizacji inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy realizacja projektu ma służyć wypełnianiu przez Gminę Miejską zadań nałożonych ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o samorządzie powiatowym.

Część środków trwałych zakupionych bądź wybudowanych w ramach projektu „Racjonalizacja systemu transportu publicznego w mieście ” została wniesiona aportem do spółki (Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.). Pozostałe składniki majątku przekazano jednostce budżetowej, realizując w ten sposób obowiązek wyposażenia w majątek tworzonych jednostek organizacyjnych. Wniesienie mienia aportem do spółki prawa handlowego jest czynnością zwolnioną na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Zatem, nabycie towarów i usług podczas realizacji projektu związane jest z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. W tej sytuacji Urzędowi Miasta, który dokonuje rozliczeń Gminy w zakresie podatku VAT, nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o naliczony od towarów i usług nabytych w ramach realizacji przedmiotowych projektów.

Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w trakcie realizacji przedstawionego projektu w kwocie brutto. Gmina Miejska (ani Urząd Miasta) nie obniżała kwoty podatku należnego o naliczony, ani nie otrzymała zwrotu podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.