IBPP3/443-1094/14/ASz | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu
IBPP3/443-1094/14/ASzinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją zadania „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją zadania „...”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne (Wnioskodawca) jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie prowadzi działalności gospodarczą, nie jest płatnikiem VAT. Stowarzyszenie posiada przychody z tytułu prowadzenia sklepiku produktu lokalnego w L. oraz organizacji szkoleń – nie osiąga wymaganego poziomu przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, aby być podatnikiem VAT.

Wnioskodawca w lipcu 2012 r. złożył do Stowarzyszenia G. wniosek pt. „...” o przyznanie pomocy na operację w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007–2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty” wdrażanych za pośrednictwem LGD G. Celem projektu jest stworzenie mobilnego systemu informacji turystycznej w postaci aplikacji mobilnych na telefony komórkowe, a to nowe narzędzie informacyjne ma przyczynić się do rozwijania turystyki opartej na lokalnym dziedzictwie kulturalno-przyrodniczym obszaru LGD. Utworzenie mobilnego systemu informacji turystycznej, który będzie miał na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gmin L., S., M., K. Skierowany będzie zarówno do turystów, jak i do mieszkańców gmin. Przygotowanie publikacji w wersji mobilnej będzie tematycznie związane z ofertą turystyczną i informacyjną obszaru 4 gmin. Mobilny system informacji turystycznej to dwie aplikacje mobilne na telefony komórkowe i tablety (jedna aplikacja na platformę iOS i druga na platformę Android), zawierające opisy atrakcji turystycznych, zabytków, bazy noclegowo-żywieniowej. Baza ta będzie uwzględniać wszystkie obiekty tego typu, a więc każdy zainteresowany podmiot prowadzący ww. działalność na terenie LSR zostanie uwzględniony w aplikacji. Aplikacja umożliwia geolokalizację użytkownika względem wszystkich miejsc i obiektów. W systemie zostaną przedstawione szerokie i aktualne informacje dotyczące ciekawych miejsc i obiektów rekomendowanych do odwiedzenia, zdjęcia i opisy nie tylko obiektów i miejsc, ale także lokalnych produktów, imprez, regionalnego rzemiosła etc.

Uchwałą Rady LGD G. uznano, że ww. wniosek jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i mieści się w limicie środków przeznaczonych na działanie: „Małe projekty” w naborze VII/2013. Umowa dotacji z urzędem marszałkowskim na kwotę 24984,00 została podpisana 17 czerwca 2014 r. Okres realizacji to czerwiec – sierpień 2014 r.

Faktury przedstawione będą do refundacji do UMW wraz z wnioskiem o płatność. Stowarzyszenie w ramach wniosku wybrało wykonawcę, który otrzymał zlecenie wykonania aplikacji. Aplikacja będzie udostępniana bezpłatnie odbiorcom. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją Małego Projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT (nie osiąga wymaganego poziomu przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej) oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Interpretacja będzie stanowić jako załącznik do wniosku o płatność na etapie refundacji kosztów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację projektu „...” – przewodnik mobilny” w związku z realizacją działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych projektów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach projektu „...”, w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych projektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje – co do zasady – wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług nabywanych w związku z realizacją projektu, gdyż nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a zakupy – jak wskazuje treść wniosku – nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi w ramach projektu...” – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP3/443-1104/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.