IBPP1/4512-360/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”
IBPP1/4512-360/15/BMinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją działania 4.31. „” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją działania 4.31. „”.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie „” - jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podst. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DZ. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634).

Obecnie stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe. Na podstawie umowy nr: ... podpisanej w dniu: 21/05/2009r. z Zarządem Województwa Lokalna Grupa Działania (LGD) została wybrana do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2009-2015.

Jako Lokalna Grupa Działania wybrana do realizacji LSR- LGD złożyła do Samorządu Województwa wniosek o przyznanie pomocy finansowej i podpisała umowę nr ... zawartą w dniu: 28/02/2011 na realizację w latach 2011-2015 operacji w ramach Działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” zgodnie z przepisem § 3 rozporządzenia MRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej objętej PROW na lata 2007-2013(Dz. U. Nr 103 poz. 660).

Od dnia 30 maja 2014 r. LGD zaprzestała wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Od tej daty stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym i nie odlicza podatku VAT od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT- 7. Nie osiąga przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. W wyniku realizacji Działania 4.31 „” Wnioskodawca nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu realizuje zadania zmierzające do osiągnięcia celów Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura i sprawnej obsługi administracyjnej.

LGD Stowarzyszenie „” realizuje i będzie realizować działania, które obejmuje zakres wydatków i czynności z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z wniosku o przyznanie pomocy na lata 2011-2015 w ramach działania 4.31 „”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „” dokona nabycia następujących towarów i usług w 2015 roku w ramach kosztów z zestawienia rzeczowo-finansowego operacji:

  • Funkcjonowanie LGD (w tej pozycji zostaną poniesione koszty na wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych członków organów LGD oraz pracowników LGD, najmu i utrzymania pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, obsługa finansowo-księgowa, oraz obsługa informatyczna).
  • Nabywanie umiejętności i aktywizacja (w tej pozycji realizowane będą badania dotyczące obszaru objętego LSR) takie jak:
  • Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR (zamieszczanie materiałów prasowych, opracowanie i druk czasopisma pn.:)
  • Przeprowadzenie badań ankietowych i opracowanie raportu.
  • Szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR (koszty najmu sprzętu i pomieszczeń, wynagrodzenie osób prowadzących, noclegu i wyżywienia uczestników szkolenia, opracowania i druku materiałów szkoleniowych).

Zgodnie z przepisem ust. 2 w § 3 rozporządzenia MRiRW do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także niepodlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT), uiszczony w związku z poniesieniem kosztów wymienionych wyżej. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.31 „” w ramach PROW 2007-2013 obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest „Oświadczenie LGD o kwalifikowalności podatku WVT.

Ponadto, jeżeli LGD zalicza do kosztów kwalifikowalnych podatek VAT, to zobowiązane jest wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej Izby Skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT. Otrzymana interpretacja stanowi obowiązkowy załącznik do wniosków o płatność przedkładanych w kolejnych etapach ubiegania się o refundację środków.

LGD Stowarzyszenie „” w złożonym przez siebie wniosku o przyznanie pomocy uiszczony podatek zaliczyła do kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji. Z tego powodu zobowiązana jest wystąpić o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT. LGD dokonuje zakupów towarów i usług objętych podatkiem VAT. Zakupy powyższe nie mają jednak związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zakupione mienie w wyniku realizacji projektu przez Stowarzyszenie pozostanie jego własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31. „” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami) podatnikami podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. LGD Stowarzyszenie „” stoi na stanowisku, że uzyskanie zwrotu podatku naliczonego od zakupów w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie może mieć zastosowania ze względu na brak związku dokonywania zakupów związanych z realizacją Działania 4.31 „” w ramach PROW 2007- 2013 ze sprzedażą opodatkowaną.

W celu prawidłowej realizacji projektów Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „” dokonuje zakupów towarów i usług objętych podatkiem VAT. Zakupy powyższe nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „” nie prowadzi działalności gospodarczej. Projekt z założenia nie generuje żadnych przychodów.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „” nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją działania 4.31. „” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje działanie 4.31. „” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Od dnia 30 maja 2014 r. Wnioskodawca zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Od tej daty stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym i nie odlicza podatku VAT od towarów i usług. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT- 7. Nie osiąga przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku.

W wyniku realizacji Działania 4.31 „” Wnioskodawca nie będzie osiągać przychodów, które są opodatkowane podatkiem VAT, bądź też nie podlegają opodatkowaniu czy też zwolnione są od podatku. Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług objętych podatkiem VAT. Zakupy powyższe nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zakupione mienie w wyniku realizacji projektu przez Stowarzyszenie pozostanie jego własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia w opisanej sytuacji, należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Jak już wskazano, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT-7.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Analiza opisanego stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych ww. podatkiem. W związku z tym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. z realizacją Działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego ani do zwrotu na rachunek bankowy różnicy kwoty podatku naliczonego i kwoty podatku należnego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. kwestia możliwości uzyskania zwrotu podatku zawarta jest w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów także obwarowany jest pewnymi warunkami, które powinny być spełnione. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ z opisu sprawy nie wynika aby środki finansowania stanowiły środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 lub środki, o których mowa w § 8 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia, Wnioskodawca nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Równocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów. Tym samym dokumenty te nie były przedmiotem merytorycznej oceny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP1/4512-214/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.