IBPP1/4512-31/15/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych
IBPP1/4512-31/15/BMinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 marca 2015 r. znak: IBPP1/4512-31/15/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (zwany dalej Spółką) jest spółką z wyłącznym udziałem Powiatu (100%). Spółka, wykonuje zadania własne Powiatu w sferze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym między innymi zarządzania obiektami sportowymi. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Spółka świadczy usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu obiektów (hal sportowych, boiska i lodowiska) na cele sportowe. Usługa ta jest opodatkowana stawką VAT 8%. Z usług korzystają placówki oświatowe, kluby sportowe, zakłady pracy oraz osoby prywatne. Dodatkowo Spółka wynajmuje powierzchnie na automaty z napojami, ta usługa jest opodatkowana stawką VAT 23%.

Spółka spełniając warunki konieczne do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) zamierza ubiegać się o jego otrzymanie i prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W uzupełnieniu z 7 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Wnioskodawca planuje uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego od 1 lipca 2015 r.

Wnioskodawca zamierza uzyskać status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w oparciu o art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy.

Wnioskodawca będzie wyłącznie organizacją pożytku publicznego o charakterze non-profit tj. nie działającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczającą zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców i pracowników.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na udostępnianiu obiektów sportowych wyłącznie odpłatnie.

Wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych będą dokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca.

Na pytanie tut. Organu „Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją ww. obiektów sportowych będą miały związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT - jakimi... czy też będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jakimi...”, Wnioskodawca odpowiedział, że wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych będą mieć związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Czynnościami tymi będzie odpłatne udostępnianie obiektów sportowych i sprzętu sportowego.

Na pytanie tut. Organu „Czy Wnioskodawca ma obiektywną możliwość przyporządkowania kwot podatku naliczonego dot. wydatków za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych do poszczególnych kategorii czynności wykonywanych w tych obiektach (odrębnie do czynności opodatkowanych, zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu)”, Wnioskodawca odpowiedział, że jak wyjaśniono powyżej wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych (a więc i naliczony podatek) będą mieć związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy fakt uzyskania przez Spółkę statusu OPP i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie miał wpływ na prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskanie przez Spółkę statusu Organizacji Pożytku Publicznego i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego nie będzie miało wpływu na prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jeden z nich wynika z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w art. 1 ust. 1 reguluje m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Organizacjami pozarządowymi są niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia (art. 7).

Natomiast, działalnością odpłatną pożytku publicznego jest, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

  1. działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie;
  2. sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, różni się od definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Wskazać należy w tym miejscu, że definicja działalności gospodarczej wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter autonomiczny i winna być rozpatrywana niezależnie od innych przepisów regulujących działalność stowarzyszenia oraz organizacji pożytku publicznego. Ponadto wskazać należy, że definicja zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy stanowi wprost jakiego rodzaju czynności należy uznać za działalność gospodarczą, stąd też należy dokonać jej wykładni literalnej.

Działalność gospodarcza, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie musi być – co do zasady – prowadzona w celu uzyskania zysku. W ramach działalności gospodarczej podatnik VAT może dążyć do osiągnięcia celów innych niż zarobkowe. Tym samym, podatnikami VAT mogą być również podmioty typu non profit, realizujące np. zadania charytatywne, przy czym opodatkowaniu mogą podlegać jedynie takie czynności wykonywane przez tych podatników, działających w tym charakterze, które są realizowane pod tytułem odpłatnym. Bez znaczenia także dla bycia podatnikiem VAT jest efekt prowadzonej działalności, w szczególności, czy jest to działalność dochodowa, czy też przynosząca straty.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Świadczy usługi polegające na odpłatnym udostępnianiu obiektów (hal sportowych, boiska i lodowiska) na cele sportowe. Usługa ta jest opodatkowana stawką VAT 8%. Z usług korzystają placówki oświatowe, kluby sportowe, zakłady pracy oraz osoby prywatne. Dodatkowo Spółka wynajmuje powierzchnie na automaty z napojami, ta usługa jest opodatkowana stawką VAT 23%.

Wnioskodawca planuje uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego od 1 lipca 2015 r.

Wnioskodawca zamierza uzyskać status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w oparciu o art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy.

Wnioskodawca będzie wyłącznie organizacją pożytku publicznego o charakterze non-profit.

Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na udostępnianiu obiektów sportowych wyłącznie odpłatnie.

Wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych będą dokumentowane fakturami VAT, na których Wnioskodawca będzie figurował jako nabywca.

Wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych będą mieć związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Czynnościami tymi będzie odpłatne udostępnianie obiektów sportowych i sprzętu sportowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy fakt uzyskania przez Spółkę statusu organizacji pożytku publicznego i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie miał wpływ na prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych.

Należy stwierdzić, iż Wnioskodawca prowadząc odpłatną działalność statutową polegającą na odpłatnym udostępnianiu obiektów (hal sportowych, boiska i lodowiska) na cele sportowe, świadczy usługi stanowiące realizację istniejących pomiędzy stronami stosunków cywilnoprawnych.

Stosunki te składają się z dwustronnych zobowiązań stron transakcji do wykonania skonkretyzowanych świadczeń – z jednej strony świadczenia Wnioskodawcy, a z drugiej strony świadczenia usługobiorcy tj. zapłaty wynagrodzenia za wyświadczoną przez Wnioskodawcę usługę. Tym samym uznać należy, iż Wnioskodawca jest usługodawcą i mieści się wśród podmiotów wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wynika bowiem z definicji określonej w art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat tej działalności.

Bez znaczenia zatem jest fakt, że Wnioskodawca będzie wyłącznie organizacją pożytku publicznego o charakterze non-profit. Brak bowiem charakteru zarobkowego czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę nie może stanowić przesłanki wyłączającej ten podmiot z definicji podatnika określonej w powyższym przepisie.

W związku z powyższym Wnioskodawca będąc organizacją pożytku publicznego, świadcząc odpłatne usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT będzie działał w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

Tak więc skoro wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych będą miały związek, jak podał Wnioskodawca, wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i będą udokumentowane wystawionymi na Wnioskodawcę fakturami VAT z wykazanym podatkiem naliczonym z tego tytułu, w rozpatrywanej sprawie będą spełnione warunki uprawniające Wnioskodawcę do odliczenia podatku z ww. faktur, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT o ile nie będą zachodziły ewentualne inne wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT. Wnioskodawca jest bowiem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca będzie ponosił wydatki za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych, które będą mieć związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, polegającymi na odpłatnym udostępnianiu obiektów sportowych i sprzętu sportowego.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskanie przez Spółkę statusu Organizacji Pożytku Publicznego nie będzie miało wpływu na prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur za media, monitoring i inne koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku gdyby poniesione wydatki służyły czynnościom zwolnionym od podatku lub niepodlegającym opodatkowaniu) lub zmiany stanu prawnego.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy i nie było przedmiotem oceny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP1/443-1250/14/BM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-31/15/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.