IBPP1/443-800/14/BM | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w związku z realizowanymi projektami
IBPP1/443-800/14/BMinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 18 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w związku z realizowanymi projektami - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług w związku z realizowanymi projektami.

Wniosek został uzupełniony pismem z 18 listopada 2014 r. (data wpływu 25 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 3 listopada 2014 r. nr IBPP1/443-800/14/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Firma Wnioskodawcy od 2000 r. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych. Od roku 2012 podjęto działania zmierzające do poprawy konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w kompetencje pracowników. Pozyskano dofinansowanie zewnętrze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu szkoleniowo- doradczego dla pracowników i właścicieli firmy. Pomyślna realizacja projektu połączona z wykreowaniem kadry merytorycznej gotowej do prowadzenia dalszych projektów skutkowała pozyskaniem dofinansowania na kolejne projekty, skierowane do firm zewnętrznych.

Na chwilę obecną Wnioskodawca realizuje samodzielnie następujące projekty:

1.„Ś” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu możliwa jest na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy firmą a Wojewódzkim Urzędem Pracy. Załącznikiem do umowy jest wniosek aplikacyjny zawierający opis projektu oraz budżet działań, z którego wynika, iż firma nie ujmuje podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego. Przekazywane w formie transz środki, z których finansowane są działania projektowe, pozwalają na pokrycie kosztów netto działań. Każda faktura otrzymana od podwykonawców płacona jest więc z wyodrębnionego rachunku bankowego projektu - kwota netto oraz z konta ogólnego firmy (podatek VAT). Otrzymane dofinansowaniepochodzi w 85% ze środków europejskich oraz 15% z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i właścicieli 50 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie w następujących branżach:

 • Technologie budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego (kody PKD: F.41, F.42, F.43);
 • technologia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów oraz oszczędność energii (Sekcja D).

Z firmami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie podpisywane są indywidualne umowy szkoleniowo - doradcze. Udział danej firmy w projekcie jest bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Firmy zakwalifikowane do projektu biorą udział w szkoleniach branżowych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

Uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach, otrzymując:

 • pakiet materiałów szkoleniowych (teczki, długopisy, notesy z logotypem Wnioskodawcy) pakiet materiałów dydaktycznych (skrypty merytoryczne, wydruki prezentacji zawierające logotyp Wnioskodawcy);
 • wyżywienie (catering) podczas trwania szkolenia;
 • certyfikaty uczestniczenia w szkoleniu zawierające logotyp Wnioskodawcy.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę trenerską.

Wszystkie ww. usługi, w tym usługi szkoleniowe (kadrę trenerską), realizowane są przez podwykonawców (nie są świadczone przez pracowników) i rozliczane na podstawie otrzymanych faktur.

Grupa docelowa, dla której realizowane są szkolenia jest zbieżna z charakterystyką klientów firmy (szkolenia kierowane są do firm budowlanych, montażowych, wykonawców budowlanych itp.), przez co uznać należy, że osoby delegowane z poszczególnych firm biorących udział w projekcie stanowią potencjalną grupę klientów firmy. Zakres tematyczny szkoleń (związany m.in. z urządzeniami służącymi do produkcji energii odnawialnej) także jest zbieżny z wachlarzem oferowanych przez firmę towarów.

2.„Ekologia w turystyce - to się opłaca” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu możliwa jest na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy firmą a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Struktura dofinansowania i sposób rozliczania projektu jest analogiczny jak w przypadku projektu opisanego w pkt 1. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i właścicieli 150 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie małopolskim i śląskim w branży turystycznej i gastronomicznej. Z firmami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie podpisywane są indywidualne umowy szkoleniowo - doradcze. Udział danej firmy w projekcie jest bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1064). Oferowane szkolenia związane są z tematyką wprowadzania ekologicznych rozwiązań w obiektach hotelowych i gastronomicznych, w przeważającej części związane są z Odnawialnymi Źródłami Energii.

Zakres oferowanych usług jest tożsamy z opisanym powyżej, dla części z uczestników przewidziano dodatkowo nocleg w miejscu realizacji szkoleń.

Ponadto firma Wnioskodawcy jest partnerem w realizacji niżej wymienionych projektów (na mocy umowy partnerskiej z Liderem projektu, który jest Beneficjentem projektu i otrzymuje dofinansowanie ze środków EFS).

 • Budownictwo z przyszłością. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i właścicieli 60 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie śląskim w następujących branżach:
 • Technologie budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego (kody PKD: F.41, F.42, F.43); technologia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, spalanie i termiczna utylizacja odpadów oraz oszczędność energii (Sekcja D).
 • E”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i właścicieli 250 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie śląskim, małopolskim i dolnośląskim
 • E”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i właścicieli 240 firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w województwie małopolskim.

Podsumowując powyższe informacje związane ze sposobem finansowania należy podkreślić, iż otrzymane dotacje stanowią wyłącznie zwrot kosztów faktycznie poniesionych/planowanych do poniesienia przez firmę w trakcie realizacji szkoleń przewidzianych w projektach. Firma ma bowiem przyznany zwrot 100% kosztów kwalifikowanych (rozumianych jako cena towarów i usług netto), związanych z nabyciem towarów i usług w celu realizacji szkoleń. Zwrot dotyczy głównie wydatków na organizację szkoleń i doradztwa, w tym na zakup: materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, usług przeprowadzenia szkoleń, usług cateringowych, usług doradczych dotyczących tematyki szkoleń, usług wynajmu sali, materiałów promocyjnych/kampanii promocyjnych związanych z akcją rekrutacyjno- informacyjną (m.in. zakup ogłoszeń prasowych, reklama, utworzenie strony internetowej projektu).

Wszystkie ww. projekty łączy charakter udzielonego wsparcia - związany w prowadzeniem w firmach uczestniczących w projekcie rozwiązań proekologicznych, głównie poprzez zakup/wymianę/instalacje urządzeń i materiałów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Urządzenia te są dostępne w ofercie firmy. Celem pośrednim dofinansowanych projektów jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez lepszą rozpoznawalność marki, zwiększenie grona klientów, rozbudowę oferty szkoleniowej. W efekcie przekłada się to na wzrost sprzedaży w firmie.

Całościowa akcja rekrutacyjno-informacyjna prowadzona w ww. projektach, w ramach której silnie promowana jest nazwa firmy, przyczynia się do budowania marki firmy i jej postrzegania przez konsumentów (dotychczasowych i przyszłych) Działania marketingowe (ogłoszenia dot. projektu w prasie regionalnej i branżowej, kampania internetowa), umieszczanie logotypów i informacji o firmie na materiałach informacyjnych i szkoleniowych dotyczących ww. projektu, zwiększenie liczby odwiedzin strony internetowej firmy dało wymierny skutek w postaci zwiększenia przychodów firmy. W ramach standardowych badań marketingowych prowadzonych przez firmę (anonimowe ankiety wśród klientów) wynika ze 48% spośród nowych klientów o firmie i jej produktach dowiedziała się właśnie za pośrednictwem projektów, co potwierdza związek pomiędzy realizacją projektów a zwiększeniem przychodów firmy.

Dodatkowo, planuje się przeprowadzenie szkoleń komercyjnych - odpłatnych dla firm biorących udział w projekcie. Zgłoszone zapotrzebowanie wynika z bardzo wysokich ocen szkoleń organizowanych w ramach projektów i chęci dalszego kontynuowania procesu poszerzenia wiedzy w specjalistycznej tematyce jakiej są nowoczesne technologie w pozyskiwaniu energii odnawialnej. Istnieć więc będzie bezpośredni związek między kosztami jakie poniosła firma na organizację usług szkoleniowych finansowanych w ramach projektu (tj. dofinansowanych ze środków publicznych) a opodatkowaną sprzedażą firmy (dokumentowaną fakturami na sprzedaż usługi szkoleniowej świadczonej komercyjnie). Dostrzegając związek pomiędzy opodatkowanymi przychodami firmy a poniesionymi kosztami w okresach realizacji projektów odzyskiwano podatek VAT. W przekładanych do Instytucji Wdrażających wnioskach o płatność koszty kwalifikowane pokazywane były jako kwoty netto.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku:

I.W odniesieniu do projektu „Ś”:

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 14 czerwca 1993 r. z tytułu sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych i innych.

2.Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie. Każdy uczestnik projektu (firma zgłaszająca chęć udziału w projekcie i spełniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje od Wnioskodawcy wsparcie szkoleniowo - doradcze, w skład którego wchodzą:

 • usługa szkoleniowa - udział danej firmy w 11 - dniowym cyklu szkoleniowym, na który składa się: prowadzenie zajęć przez trenera, dystrybucja materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes z logotypem Wnioskodawcy) oraz dydaktycznych (wydruki oraz skrypty), catering na szkoleniu (przerwy kawowe oraz obiad). Każdorazowo szkolenie otwiera pracownik firmy Wnioskodawcy, który m.in. przekazuje uczestnikom informacje dot. firmy oraz jej oferty;
 • usługa doradcza związana z wzmocnieniem wiedzy uzyskanej na szkoleniu przez uczestnika w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Udział danej firmy w projekcie jest bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. - Dz. U. Nr 239, poz. 1598 - w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach projektu są bezpłatne, a więc nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Otrzymana dotacja stanowi wyłącznie zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu i nie ma bezpośredniego wpływu na świadczone usługi, dotacja ta nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT i nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

3.Nawiązując do informacji podanych w pkt 1.2 nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi są niezbędne do realizacji usługi szkoleniowo - doradczej dla firm, biorących udział w projekcie. Wnioskodawca dokonuje więc:

 • zakupu usług doradczych od firmy zewnętrznej (stawka VAT 23%);
 • zakupu usług szkoleniowych od firmy zewnętrznej (zwolnione na podstawie art. 43 ust. l pkt 29 lit. c ustawy o VAT),
 • zakupu materiałów dydaktycznych - szkoleniowych (zlecenie wydruku teczek, notesów, długopisów z nadrukiem, skryptów na każde szkolenie). Każdy materiał zawiera informację o firmie Wnioskodawcy, tj. nazwę Wnioskodawcy, stronę internetową, dane teleadresowe (stawka VAT 23%),
 • zakupu usług cateringowych dla uczestników szkoleń od firmy zewnętrznej (stawka VAT 8%). Dodatkowo, w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu i jego promocją przeprowadzono kampanię informacyjno-marketingową polegająca na nabyciu:
 • plakatów i ulotek/folderów zawierających informację o projekcie i firmie Wnioskodawcy (sławka VAT 23%);
 • ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej (stawka VAT 23%);
 • ogłoszeń radiowych (stawka VAT 23%).

4.Towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie służą wprost sprzedaży opodatkowanej lub zwolnionej - jak wskazano powyżej usługi dla firm, biorących udział w projekcie są świadczone na zasadzie udzielania pomocy o charakterze de minimis. Niemniej jednak istnieje pośredni związek pomiędzy dokonanym w ramach projektu nabyciem towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, tj.:

 • firmy, biorące udział w projekcie są zainteresowane dalszym udziałem w szkoleniach na zasadzie komercyjnej (usługi opodatkowane będą stawką 23% VAT);
 • tematyka podejmowanych szkoleń (Odnawialne Źródła Energii, w tym omówienie poszczególnych rozwiązań i urządzeń) ma bezpośredni związek z ofertą sprzedażową Wnioskodawcy (sprzedaż urządzeń OZE i materiałów do ich montażu). Sprzedaż będzie opodatkowana 23% stawką VAT. Omawianie oferowanych rozwiązań i urządzeń stanowi reklamę dla Wnioskodawcy.
 • dzięki nabyciu towarów i usług w ramach projektu Wnioskodawca stworzył bazę dostawców (usługi cateringowe, druki materiałów, usługi doradcze i szkoleniowe), z którymi wynegocjował korzystne stawki jednostkowe (dzięki stosunkowo dużej ilości zamówień). Stąd ponowny zakup tych towarów lub usług do wykorzystania w ofercie komercyjnej szkoleń po obniżonej cenie przekładać się będzie na poprawienie konkurencyjności oferowanych szkoleń (atrakcyjna cena szkoleń komercyjnych).

5.Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Każdy rozliczany wydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu (podniesienie poziomu kwalifikacji kadr w 90% firm z sektora mikro, małych, średnich firm biorących udział w projekcie, prowadzących działalność w dwóch kluczowych obszarach technologicznych na terenie województwa śląskiego). Dodatkowo, każdy dokument księgowy musi być odpowiednio opisany, tzn. wskazywać jednoznacznie czego dotyczy (np. w przypadku zakupu usług szkoleniowych należy jednoznacznie wskazać datę przeprowadzenia szkolenia, temat szkolenia, ilość uczestników). Wykorzystanie nabytych towarów i usług jest dokumentowane w postaci list obecności na szkoleniach z potwierdzeniem odbioru cateringu i materiałów szkoleniowo - dydaktycznych dokonywanym przez przedstawicieli poszczególnych firm. W odniesieniu do szkoleń prowadzony jest także dziennik zajęć, dokumentujący ilość godzin pracy trenera, w przypadku usługi doradczej prowadzony jest raport z usługi ze wskazaniem liczby godzin pracy doradcy wraz z listą obecności na doradztwie.

6.Szkolenia komercyjne będą opodatkowane stawką 23% VAT.

7.Jak pisano powyżej, usługi świadczone komercyjnie będą powiązane z nabytymi w ramach projektu usługami i towarami. W odniesieniu do kadry trenerów i doradców (wydatek związany z zakupem usług szkoleniowo-doradczych) stworzona została baza osób, których kompetencje są odpowiednie do prowadzenia szkoleń. Stawki wynegocjowane z firmami świadczące dla Wykonawcy usługi szkoleniowo-doradcze są wynikiem dużej ilości zamówień dokonywanych w ramach projektu, stąd świadczenie usługi szkoleniowej komercyjnej będzie się odbywało z wykorzystaniem wynegocjowanych cen. Podobnie w przypadku dostawców usług cateringu. W ramach projektu wypracowane zostały materiały szkoleniowo-dydaktyczne, których merytoryczne treści będą wykorzystywane w świadczeniach komercyjnych.

8.Materiały promocyjne dystrybuowane w wersji papierowej (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie) skupiają się na zachęceniu do udziału w projekcie. W każdym z nich jednak podano nazwę Wnioskodawcy, odesłanie do strony ogólnej Wnioskodawcy (obecnie jest to główne narzędzie promocji działalności Wnioskodawcy, zarówno pod względem sprzedaży materiałów budowlanych, w tym urządzeń OZE jak i działalności szkoleniowo-doradczej), pełne dane teleadresowe Wnioskodawcy. Materiały te były dystrybuowane wśród obecnych klientów Wnioskodawcy, podczas spotkań indywidualnych i grupowych z zainteresowanymi udziałem w projekcie, przekazane do instytucji, w których skupiają się przedsiębiorcy (wybrane Urzędy Miast/gmin w województwach, objętych zasięgiem projektu) jak i również dystrybułowane w sklepie Wnioskodawcy.

9.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają reklamy w Internecie, ogłoszenia prasowe i kampania promocyjna ... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób, Wnioskodawca odpowiedział „Kampania internetowa: stworzono podstronę projektu na głównej stronie Wnioskodawcy (www.grafitolkusz.pl), stąd promocja strony projektu (sama nazwa strony: www.grafitolkusz.pl/oze) stanowiła jednocześnie reklamę Wnioskodawcy.

 1. odniesieniu do projektu „E”.

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 14 czerwca 1993 r. z tytułu sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych i innych.

2.Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie. Każdy uczestnik projektu (firma zgłaszająca chęć udziału w projekcie i spełniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje od Wnioskodawcy wsparcie w projekcie i spełniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje od Wnioskodawcy wsparcie szkoleniowo-doradcze, w skład którego wchodzą:

 • usługa doradcza związana z analizą funkcjonowania danej firmy i doborem optymalnych rozwiązań ekologicznych możliwych do wdrożenia w danej firmie (np. montaż solarów, pompy ciepła lub innych urządzeń OZE). Finalnym efektem usługi jest przekazanie w wersji papierowej Planu Wdrożenia Rozwiązań Ekologicznych (który zawiera możliwości techniczne oraz kosztorys wprowadzenia ww. rozwiązań);
 • usługa szkoleniowa - udział danej firmy w 4-dniowym spotkaniu szkoleniowym, na które składa się: prowadzenie zajęć przez trenera, dystrybucja materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes z logotypem Wnioskodawcy) oraz dydaktycznych (podręczniki oraz skrypty), catering na szkoleniu (przerwy kawowe oraz obiad), nocleg (dla części uczestników). Każdorazowo szkolenie otwiera pracownik firmy Wnioskodawcy, który m.in. przekazuje uczestnikom informacje dot. firmy oraz jej oferty.

Udział danej firmy w projekcie jest bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1064). W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach projektu nie są opodatkowane podatkiem VAT. Otrzymana dotacja stanowi wyłącznie zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu i nie ma bezpośredniego wpływu na świadczone usługi, dotacja ta nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT i nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

3.Nawiązując do informacji podanych w pkt II. 2 nabyte w związku z realizacją projektu towary i usługi są niezbędne do realizacji usługi szkoleniowo-doradczej dla firm, biorących udział w projekcie. Wnioskodawca dokonuje więc:

 • zakupu usług doradczych od firmy zewnętrznej (stawka VAT 23%);
 • zakupu usług szkoleniowych od firmy zewnętrznej (zwolnione na podstawie art. 43 ust. l pkt 29 lit. c ustawy o VAT);
 • zakupu materiałów szkoleniowych (podręczniki) na potrzeby prowadzenia szkoleń (stawka VAT 5%);
 • zakupu materiałów dydaktycznych (zlecenie wydruku teczek, notesów, długopisów z nadrukiem, skryptów na każde szkolenie). Każdy materiał zawiera informację o firmie Wnioskodawcy, tj. nazwę Wnioskodawcy, stronę internetową, dane teleadresowe (stawka VAT 23%);
 • zakupu usług cateringowych dla uczestników szkoleń od firmy zewnętrznej (stawka VAT 8%); Dodatkowo, w związku z prowadzoną rekrutacją do projektu i jego promocją przeprowadzono kampanię informacyjno-marketingową polegającą na nabyciu:
 • plakatów i ulotek/folderów zawierających informację o projekcie i firmie Wnioskodawcy (stawka VAT 23%);
 • ogłoszeń prasowych w prasie branżowej i regionalnej (stawka VAT 23%);
 • kampanii internetowej (stawka VAT 23%).

4.Na pytanie tut. Organu jakim czynnościom – opodatkowanym czy zwolnionym od podatku –służą/będą służyły towary i usługi nabyte w ramach realizacji danego projektu, i na czym polega związek danego zakupu z daną sprzedażą opodatkowaną bądź zwolnioną, Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 4”.

5.Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy rozliczany wydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu (wzrost aktywności proekologicznej 150 firm sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, śląskiego). Dodatkowo, każdy dokument księgowy musi być odpowiednio opisany, tzn. wskazywać jednoznacznie czego dotyczy (np. w przypadku zakupu usług szkoleniowych należy jednoznacznie wskazać datę przeprowadzenia szkolenia, temat szkolenia, ilość uczestników). Wykorzystanie nabytych towarów i usług jest dokumentowane w postaci list obecności na szkoleniach z potwierdzeniem odbioru cateringu i materiałów szkoleniowo - dydaktycznych dokonywanym przez przedstawicieli poszczególnych firm. W odniesieniu do szkoleń prowadzony jest także dziennik zajęć, dokumentujący ilość godzin pracy trenera, w przypadku usługi doradczej prowadzony jest raport z usługi ze wskazaniem liczby godzin pracy doradcy.

6.Na pytanie tut. Organu, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w przyszłości w ramach szkoleń komercyjnych będą czynnościami opodatkowanymi 23% stawką VAT czy też będą to usługi zwolnione od podatku i na jakiej podstawie Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 6.

7.Na pytanie tut. Organu, czy, a jeśli tak to w jaki sposób z tymi usługami świadczonymi komercyjnie będą związane towary i usługi nabyte w ramach realizowanych obecnie przez Wnioskodawcę projektów finansowanych ze środków publicznych (należy odnieść się odrębnie do każdego zakupu w ramach danego projektu), Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 7.

8.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają materiały promocyjne (plakaty, ulotki wraz z informatorem, strona www)... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 8.

9.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają reklamy w Internecie, ogłoszenia prasowe i kampania promocyjna ... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób, Wnioskodawca odpowiedział „Kampania internetowa Adwords polegająca na promowaniu strony internetowej projektu (www.ekologiawturystyce.eu). Po wpisaniu określonych słów w wyszukiwarce Google, link do strony projektu ukazywał się jako pierwszy w kolejności. Strona projektu zawiera informacje o firmie Wnioskodawcy oraz baner z przekierowaniem na główną stronę przedsiębiorstwa.

 1. odniesieniu do projektu „E” - Wnioskodawca jest partnerem w jego realizacji.

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 14 czerwca 1993 r. z tytułu sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych i innych.

2.Usługi świadczone przez Realizatora i Partnera (Wykonawcę) w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie. Każdy uczestnik projektu (firma zgłaszająca chęć udziału w projekcie i spetniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze, w skład którego wchodzą:

 • usługa doradcza związana z analizą funkcjonowania danej firmy i doborem optymalnych rozwiązań ekologicznych możliwych do wdrożenia w danej firmie. Finalnym efektem usługi jest przekazanie w wersji papierowej Planu Wdrożenia Rozwiązań Ekologicznych;
 • usługa szkoleniowa - udział danej firmy w 7-dniowym spotkaniu szkoleniowym, na które składa się: prowadzenie zajęć przez trenera, dystrybucja materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes z logotypem Wnioskodawcy) oraz dydaktycznych (podręczniki oraz skrypty), catering na szkoleniu (przerwy kawowe oraz obiad), nocleg.

Udział danej firmy w projekcie jest bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1064). W związku z powyższym świadczone przez Realizatora i Partnera (Wykonawcę) usługi w ramach projektu nie są opodatkowane podatkiem VAT. Otrzymana dotacja stanowi wyłącznie zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu i nie ma bezpośredniego wpływu na świadczone usługi, dotacja ta nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT i nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

3.Wnioskodawca jako partner w niniejszym projekcie nabywa następujące towary:

 • materiały informacyjno-promocyjne dot. projektu (plakaty, foldery) zawierające logotypy Realizatora i Partnera (Wykonawcy), dane teleadresowe, adres strony internetowe;
 • materiały dydaktyczno-szkoleniowe dot. projektu, tj.: teczki, notesy z logotypem Realizatora i Partnera (Wykonawcy), skrypty i prezentację merytoryczne wykorzystywane na szkoleniu z logotypem Realizatora i Partnera (Wykonawcy).

4.Na pytanie tut. Organu jakim czynnościom – opodatkowanym czy zwolnionym od podatku –służą/będą służyły towary i usługi nabyte w ramach realizacji danego projektu, i na czym polega związek danego zakupu z daną sprzedażą opodatkowaną bądź zwolnioną, Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 4”.

5.Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy rozliczany wydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu (wzrost konkurencyjności 240 mikro, małych i średnich firm poprzez wzrost kompetencji ich pracowników w zakresie konkretnych rozwiązań ekologicznych). Dodatkowo, każdy dokument księgowy musi być odpowiednio opisany, tzn. wskazywać jednoznacznie czego dotyczy (np. w przypadku zakupu usług szkoleniowych należy jednoznacznie wskazać datę przeprowadzenia szkolenia, temat szkolenia, ilość uczestników). Wykorzystanie nabytych towarów i usług jest dokumentowane w postaci list obecności na szkoleniach z potwierdzeniem odbioru cateringu i materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dokonywanym przez przedstawicieli poszczególnych firm.

6.Na pytanie tut. Organu, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w przyszłości w ramach szkoleń komercyjnych będą czynnościami opodatkowanymi 23% stawką VAT czy też będą to usługi zwolnione od podatku i na jakiej podstawie Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 6.

7.Na pytanie tut. Organu, czy, a jeśli tak to w jaki sposób z tymi usługami świadczonymi komercyjnie będą związane towary i usługi nabyte w ramach realizowanych obecnie przez Wnioskodawcę projektów finansowanych ze środków publicznych (należy odnieść się odrębnie do każdego zakupu w ramach danego projektu), Wnioskodawca odpowiedział, że materiały szkoleniowe wypracowane w ramach projektu (pod względem merytorycznym i graficznym) będą mogły być wykorzystywane w szkoleniach komercyjnych.

8.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają materiały promocyjne (plakaty, ulotki wraz z informatorem, strona www)... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 8.

9.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają reklamy w Internecie, ogłoszenia prasowe i kampania promocyjna ... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób, Wnioskodawca odpowiedział: „Wnioskodawca nie ponosił wydatków związanych z kampanią internetową (był to koszt Realizatora projektu).

 1. odniesieniu do projektu „B” - Wnioskodawca jest partnerem w jego realizacji.

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 14 czerwca 1993 r. z tytułu sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych i innych.

2.Rolą Wnioskodawcy jest prowadzenie rekrutacji uczestników projektu i rozliczanie projektu. Nie świadczy on żadnych usług na rzecz innych podmiotów (tj. firm, stanowiących uczestników projektu).

3.Wnioskodawca nabywa jedynie usługę księgową związaną z rozliczaniem projektu.

4.Brak jest bezpośredniego związku pomiędzy zakupioną usługą, a sprzedażą opodatkowaną bądź zwolnioną. Niemniej jednak warto dodać, iż dzięki współpracy w ramach projektu z firmą świadczącą te usługi uzyska się obniżenie cen usług księgowych, w tym związanych z realizacją szkoleń komercyjnych dot. tematyki ekologicznych rozwiązań i urządzeń z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

5.Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Każdy rozliczany wydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu (kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji u 90% kadry zarządzającej i pracowników 60 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw działających w obszarze technologicznym, technologie dla ochrony środowiska). Zakres usługi księgowej związanej z rozliczeniem projektu został szczegółowo opisany w umowie pomiędzy Wnioskodawcą i firmą swiadczącą usługi księgowe, rozliczenie następuje na podstawie wystawionej co miesiąc faktury. Zakres usług jest na bieżąco wykonywany przez firmę, wiąże się m.in. z opisywaniem dokumentów księgowych, sporządzaniem części finansowej wniosku o płatności, harmonogramów płatności.

6.Na pytanie tut. Organu, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w przyszłości w ramach szkoleń komercyjnych będą czynnościami opodatkowanymi 23% stawką VAT czy też będą to usługi zwolnione od podatku i na jakiej podstawie Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 6.

7.Na pytanie tut. Organu, czy, a jeśli tak to w jaki sposób z tymi usługami świadczonymi komercyjnie będą związane towary i usługi nabyte w ramach realizowanych obecnie przez Wnioskodawcę projektów finansowanych ze środków publicznych (należy odnieść się odrębnie do każdego zakupu w ramach danego projektu), Wnioskodawca odpowiedział, że nie ma związku pomiędzy nabytymi w związku z realizacją niniejszego projektu usługami a świadczonymi w przyszłości usługami komercyjnymi. Należy wspomnieć jednak, że w związku z obniżeniem kosztów stałych Wnioskodawcy (jak wspomniano w pkt. IV.4) cena świadczonych usług szkoleniowych komercyjnych będzie bardziej konkurencyjna.

8.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają materiały promocyjne (plakaty, ulotki wraz z informatorem, strona www)... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób Wnioskodawca odpowiedział, że mimo, iż Wnioskodawca w niniejszym projekcie nie jest odpowiedzialny za nabycie materiałów informacyjno-promocyjnych realizatorzy projektu (czyli zarówno lider jak i Wnioskodawca - Partner) są promowani na równorzędnych warunkach. W związku z tym odpowiedź na to pytanie jest analogiczna jak w pkt I.8.

9.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają reklamy w Internecie, ogłoszenia prasowe i kampania promocyjna ... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób, Wnioskodawca odpowiedział: „Powstała strona internetowa projektu, na której umieszczony został baner z przekierowaniem na główną stronę Wnioskodawcy.

V.W odniesieniu do projektu „E” - Wnioskodawca jest partnerem w jego realizacji.

1.Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT od 14 czerwca 1993 r. z tytułu sprzedaży hurtowej i detalicznej wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych i innych.

2.Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne dla firm biorących udział w projekcie. Każdy uczestnik projektu (firma zgłaszająca chęć udziału w projekcie i spełniająca odpowiednie kryteria) otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze, w skład którego wchodzą:

 • usługa doradcza związana z analizą funkcjonowania danej firmy i doborem optymalnych rozwiązań ekologicznych możliwych do wdrożenia w danej firmie (np. montaż solarów, pompy ciepła lub innych urządzeń OZE). Finalnym efektem usługi jest przekazanie w wersji papierowej Planu Wdrożenia Rozwiązań Ekologicznych (który zawiera możliwości techniczne oraz kosztorys wprowadzenia w/w rozwiązań);
 • usługa szkoleniowa - udział danej firmy w 4-dniowym spotkaniu szkoleniowym, na które składa się: prowadzenie zajęć przez trenera, dystrybucja materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes z logotypem Wnioskodawcy) oraz dydaktycznych (podręczniki oraz skrypty), catering na szkoleniu (przerwy kawowe oraz obiad), nocleg (dla części uczestników).

Udział danej firmy w projekcie jest bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r. poz. 1064). W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach projektu nie są opodatkowane podatkiem VAT. Otrzymana dotacja stanowi wyłącznie zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu i nie ma bezpośredniego wpływu na świadczone usługi, dotacja ta nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT i nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

3.W ramach niniejszego projektu za część świadczenia usługi szkoleniowo-doradczej związanej z przygotowaniem i wydrukiem certyfikatów uczestnictwa w projekcie (stawka 23% VAT) odpowiedzialny jest Wnioskodawca. Dodatkowo nabywa usługi związane z informacją i promocją projektu, tj. (plakaty, ulotki, teczki, roll-upy - stawka 23% VAT), był też odpowiedzialny za stworzenie strony internetowej projektu (zakupu usługi w tym zakresie, 23% VAT) oraz zakup ogłoszeń prasowych (23% VAT).

4.Na pytanie tut. Organu jakim czynnościom – opodatkowanym czy zwolnionym od podatku –służą/będą służyły towary i usługi nabyte w ramach realizacji danego projektu, i na czym polega związek danego zakupu z daną sprzedażą opodatkowaną bądź zwolnioną, Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 4.

5.Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Każdy rozliczany wydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu (wzrost konkurencyjności 250 mikro, małych i średnich firm z województw małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ich pracowników w zakresie konkretnych rozwiązań ekologicznych). Uczestnik szkoleń potwierdza odbiór certyfikatów na szkoleniu. Materiały promocyjne są dystrybuowane do firm zainteresowanych udziałem w projekcie, plakaty i roll-up są wykorzystywane jako oznakowanie miejsc szkoleń.

6.Na pytanie tut. Organu, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę w przyszłości w ramach szkoleń komercyjnych będą czynnościami opodatkowanymi 23% stawką VAT czy też będą to usługi zwolnione od podatku i na jakiej podstawie Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I. 6.

7.Na pytanie tut. Organu, czy, a jeśli tak to w jaki sposób z tymi usługami świadczonymi komercyjnie będą związane towary i usługi nabyte w ramach realizowanych obecnie przez Wnioskodawcę projektów finansowanych ze środków publicznych (należy odnieść się odrębnie do każdego zakupu w ramach danego projektu), Wnioskodawca odpowiedział, że projekty graficzne opracowanych materiałów promocyjnych będą wykorzystywane w realizowanych szkoleniach komercyjnych i przekazie marketingowym dotyczącym tych szkoleń.

8.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają materiały promocyjne (plakaty, ulotki wraz z informatorem, strona www)... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób Wnioskodawca odpowiedział „analogicznie jak w pkt I .8.

9.Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają reklamy w Internecie, ogłoszenia prasowe i kampania promocyjna ... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób, Wnioskodawca odpowiedział: „W ramach kampanii internetowej publikowane były banery projektu zawierające logotypy Realizatorów (w tym Partnera - Wnioskodawcy), odsyłające na stronę internetową projektu. Na stronie projektu widoczny był baner odsyłający bezpośrednio na stronę Wnioskodawcy.

Dodatkowo, w odniesieniu do wszystkich projektów, w całości korespondencji prowadzonej z firmami - uczestnikami projektu stosuje się papier firmowy zawierający logotyp Wnioskodawcy, dane teleadresowe i odesłanie do strony głównej Wnioskodawcy. Tożsame oznaczenie Wnioskodawcy stosowane jest w korespondencji mailowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT dotyczący realizowanych projektów z faktur za:

 1. wynajmem sali szkoleniowej (73%),
 2. catering dla uczestników szkolenia (8%),
 3. materiały dydaktyczne (wydruk skryptów, prezentacji dla uczestników projektu) - Wnioskodawca posiada potwierdzenia odebrania ww. materiałów,
 4. materiały szkoleniowe (długopis, notes, teczka lub segregatory dla uczestników projektu) - Wnioskodawca posiada potwierdzenia odebrania ww. materiałów,
 5. materiały promocyjne (plakaty, ulotki wraz z informatorem, strona www),
 6. reklamy w Internecie i ogłoszenia prasowe, kampania promocyjna...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczania VAT z faktur dokumentujących usługi doradztwa, jak i pozostałych faktur z nimi związanych (materiały szkoleniowe, dydaktyczne, promocyjne, reklamy, ogłoszenia, catering). Zgodnie bowiem z zasadą neutralności podatku VAT, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nie ponosi kosztu nieodliczalnego podatku VAT, gdyż z treści art. 1 ust. 2 Dyrektywy VAT 2006/112/WE wynika, że podatek ten obciąża konsumpcję towarów i usług. Przy czym zasada ta dotyczy nie tylko wydatków bezpośrednio związanych z czynnościami opodatkowanymi, np. zakupu towarów w celu ich odsprzedaży, lecz również kosztów, które wprost nie przekładają się na sprzedaż opodatkowaną, ale są elementem prowadzonej działalności podatnika. Poprzez realizację projektów unijnych firma rozprzestrzenia swój wizerunek w pozytywny sposób co przyczynia się do wzrostu sprzedaży oraz wzrostu dochodu. Według badań własnych (anonimowa ankieta uzupełniona w sklepie 48% spośród nowych klientów stanowiły osoby, które właśnie o produktach Wnioskodawcy lub firmie (Wnioskodawca nie ma tego sprecyzowanego) dowiedziały się właśnie dzięki projektom unijnym.

Co więcej przepisy ustawy o VAT w szczególności art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który mówi o przypadkach, kiedy odliczanie VAT nie jest możliwe, nie wyklucza odliczania VAT od faktur, które w sposób pośredni mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przepisy ustawy o VAT w pewnych przypadkach wyłączają całkowicie możliwość odliczenia przez podatnika podatku od towarów i usług związanego z zakupionymi towarami i usługami czy to pośrednio czy bezpośrednio związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zamknięty katalog takich negatywnych przypadków określa powyższy art. 88. W przypadku Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego wynika właśnie z pośredniego związku, jaki istnieje między dokonanymi zakupami na realizację projektów, a prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności opodatkowanych. Co więcej firma planuje w przyszłości prowadzić szkolenia odpłatne dla już zainteresowanych firm, co przełoży się na bezpośredni związek realizowanych projektów z działalnością opodatkowaną firmy i przyczyni się do generowania przez firmę jeszcze większych obrotów.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uważa, że firma ma prawo do odliczania VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradztwa, wynajmu sali, cateringu, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, reklam oraz ogłoszeń prasowych związanych z realizacją projektów unijnych. Występują tu bowiem przesłanki do odliczania VAT:

 • przesłanka pozytywna wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT - wydatek ten jest związany z czynnościami opodatkowanymi firmy,
 • brak przesłanki negatywnej wynikającej z art. 88 ustawy o VAT - nie występują w tym przypadku sytuacje wymienione w tym przepisie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl natomiast art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Tak skonstruowana zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną.

Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. przez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług. Firma Wnioskodawcy prowadzi działalność w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych. Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie zewnętrze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu szkoleniowo-doradczego dla pracowników i właścicieli firmy. Wnioskodawca realizuje samodzielnie projekty „......................” oraz „.......................”. Z firmami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie podpisywane są indywidualne umowy szkoleniowo-doradcze w skład której wchodzi:

 • usługa szkoleniowa - udział danej firmy w cyklu szkoleniowym, na który składa się: prowadzenie zajęć przez trenera, dystrybucja materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notes z logotypem Wnioskodawcy) oraz dydaktycznych (wydruki oraz skrypty), catering na szkoleniu (przerwy kawowe oraz obiad). Każdorazowo szkolenie otwiera pracownik firmy Wnioskodawcy, który m.in. przekazuje uczestnikom informacje dot. firmy oraz jej oferty:
 • usługa doradcza związana z wzmocnieniem wiedzy uzyskanej na szkoleniu przez uczestnika w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Udział danej firmy w projekcie jest bezpłatny, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis. W związku z powyższym świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach projektu są bezpłatne, a więc nie są opodatkowane podatkiem VAT.

Otrzymana dotacja stanowi wyłącznie zwrot poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu i nie ma bezpośredniego wpływu na świadczone usługi, dotacja ta nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT i nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Ponadto Wnioskodawca jest partnerem w realizacji niżej wymienionych projektów (na mocy umowy partnerskiej z Liderem projektu, który jest Beneficjentem projektu i otrzymuje dofinansowanie ze środków EFS: „Ekologia w biurze - to się opłaca” „Budownictwo z przyszłością” „Ekobiuro - to się opłaca”. Otrzymane dotacje stanowią wyłącznie zwrot kosztów faktycznie poniesionych/planowanych do poniesienia przez firmę w trakcie realizacji szkoleń przewidzianych w projektach. Firma ma bowiem przyznany zwrot 100% kosztów kwalifikowanych (rozumianych jako cena towarów i usług netto), związanych z nabyciem towarów i usług w celu realizacji szkoleń. Zwrot dotyczy głównie wydatków na organizację szkoleń i doradztwa, w tym na zakup: materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, usług przeprowadzenia szkoleń, usług cateringowych, usług doradczych dotyczących tematyki szkoleń, usług wynajmu sali, materiałów promocyjnych/kampanii promocyjnych związanych z akacją rekrutacyjno-informacyjną (m.in. zakup ogłoszeń prasowych, reklama, utworzenie strony internetowej projektu). Katalog niezbędnych zakupów związanych z realizacją projektu wynika z budżetu szczegółowego zatwierdzonego wniosku o dofinansowane. Każdy rozliczanywydatek musi mieć bezpośredni związek z celem projektu.

Wszystkie ww. projekty łączy charakter udzielonego wsparcia - związany w prowadzeniem w firmach uczestniczących w projekcie rozwiązań proekologicznych, głównie poprzez zakup/wymianę/instalacje urządzeń i materiałów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Urządzenia te są dostępne w ofercie firmy. Celem pośrednim dofinansowanych projektów jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez lepszą rozpoznawalność marki, zwiększenie grona klientów, rozbudowę oferty szkoleniowej. W efekcie przekłada się to na wzrost sprzedaży w firmie.

Wnioskodawca twierdzi, że istnieje pośredni związek pomiędzy dokonanym w ramach projektu nabyciem towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy, tj.:

 • firmy, biorące udział w projekcie są zainteresowane dalszym udziałem w szkoleniach na zasadzie komercyjnej (usługi opodatkowane będą sławką 23% VAT);
 • tematyka podejmowanych szkoleń (Odnawialne Źródła Energii, w tym omówienie poszczególnych rozwiązań i urządzeń) ma bezpośredni związek z ofertą sprzedażową Wnioskodawcy (sprzedaż urządzeń OZE i materiałów do ich montażu). Sprzedaż będzie opodatkowana 23% stawką VAT. Omawianie oferowanych rozwiązań i urządzeń stanowi reklamę dla Wnioskodawcy.
 • dzięki nabyciu towarów i usług w ramach projektu Wnioskodawca stworzył bazę dostawców (usługi cateringowe, druki materiałów, usługi doradcze i szkoleniowe), z którymi wynegocjował korzystne stawki jednostkowe (dzięki stosunkowo dużej ilości zamówień). Stąd ponowny zakup tych towarów lub usług do wykorzystania w ofercie komercyjnej szkoleń po obniżonej cenie przekładać się będzie na poprawienie konkurencyjności oferowanych szkoleń (atrakcyjna cena szkoleń komercyjnych).

Wnioskodawca wskazał, że szkolenia komercyjne będą opodatkowane stawką 23% VAT. Usługi świadczone komercyjnie będą powiązane z nabytymi w ramach projektu usługami i towarami. W odniesieniu do kadry trenerów i doradców (wydatek związany z zakupem usług szkoleniowo-doradczych) stworzona została baza osób, których kompetencje są odpowiednie do prowadzenia szkoleń. Stawki wynegocjowane z firmami świadczące dla Wykonawcy usługi szkoleniowo-doradcze są wynikiem dużej ilości zamówień dokonywanych w ramach projektu, stąd świadczenie usługi szkoleniowej komercyjnej będzie się odbywało z wykorzystaniem wynegocjowanych cen. Podobnie w przypadku dostawców usług cateringu. W ramach projektu wypracowane zostały materiały szkoleniowo-dydaktyczne, których merytoryczne treści będą wykorzystywane w świadczeniach komercyjnych.

Materiały promocyjne dystrybuowane w wersji papierowej (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie) skupiają się na zachęceniu do udziału w projekcie. W każdym z nich jednak podano nazwę Wnioskodawcy, odesłanie do strony ogólnej Wnioskodawcy (obecnie jest to główne narzędzie promocji działalności Wnioskodawcy, zarówno pod względem sprzedaży materiałów budowlanych, w tym urządzeń OZE jak i działalności szkoleniowo-doradczej), pełne dane teleadresowe Wnioskodawcy. Materiały te były dystrybuowane wśród obecnych klientów Wnioskodawcy, podczas spotkań indywidualnych i grupowych z zainteresowanymi udziałem w projekcie, przekazane do instytucji, w których skupiają się przedsiębiorcy (wybrane Urzędy Miast/gmin w województw, objętych zasięgiem projektu) jak i również dystrybułowane w sklepie Wnioskodawcy.

Na pytanie tut. Organu jakie konkretnie informacje zawierają reklamy w Internecie, ogłoszenia prasowe i kampania promocyjna... Czy dotyczą one wyłącznie danego szkolenia realizowanego w ramach danego projektu czy też dotyczą innego zakresu działalności Wnioskodawcy – jakiego... Czy służą czynnościom opodatkowanym (jakim...) czy zwolnionym od podatku (jakim...) i w jaki sposób, Wnioskodawca odpowiedział, że przeprowadził kampanię internetową polegającą na stworzeniu podstrony projektu na głównej stronie Wnioskodawcy (promocja strony projektu stanowiła jednocześnie reklamę Wnioskodawcy), promowaniu strony internetowej projektu, gdzie po wpisaniu określonych słów w wyszukiwarce Google, link do strony projektu ukazywał się jako pierwszy w kolejności. Strona projektu zawiera informacje o firmie Wnioskodawcy oraz baner z przekierowaniem na główną stronę przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy może odliczyć podatek VAT dotyczący realizowanych projektów z faktur za wynajmem sali szkoleniowej, catering dla uczestników szkolenia, materiały dydaktyczne (wydruk skryptów, prezentacji dla uczestników projektu), materiały szkoleniowe (długopis, notes, teczka lub segregatory dla uczestników projektu), materiały promocyjne (plakaty, ulotki wraz z informatorem, strona www), reklamy w Internecie i ogłoszenia prasowe, kampania promocyjna.

Analizując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów, należy jeszcze raz zauważyć, że prawo to przysługuje w zakresie w jakim zakupy bezspornie związane są z realizowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wydatki na realizowanie projektów w postaci usługi wynajmu pomieszczeń, cateringu, druku materiałów dydaktycznych (wydruk skryptów, prezentacji), materiałów szkoleniowych (długopis, notes, teczka lub segregatory dla uczestników projektu), materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki wraz z informatorem, strona www, reklamy w Internecie, ogłoszenia prasowe, kampania promocyjna) służą organizacji i realizacji usług szkoleniowo-doradczych w ramach ww. projektów. Celem tych zakupów jest zorganizowanie i realizacja usług szkoleniowo- doradczych w ramach ww. projektów, a nie świadczenie usług reklamowych promujących działalność komercyjną Wnioskodawcy.

Z przedstawionych okoliczności bezsprzecznie wynika, że Wnioskodawca w związku z realizowanymi usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach konkretnych projektów (niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT) świadczy usługi wynajmu pomieszczeń, cateringu, druku materiałów dydaktycznych, przekazuje uczestnikom danego projektu materiały szkoleniowe, a przy okazji udostępnia materiały promocyjne i prowadzi kampanię promocją w Internecie. Podkreślenia wymaga, że zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki) rozdawanych uczestnikom zajęć szkoleniowo-doradczych w ramach ww. projektów czy prowadzona kampania promocyjna ma na celu w pierwszej kolejności zachęcenie do uczestnictwa w zajęciach szkoleniowo-doradczych w ramach ww. projektów (Wnioskodawca wskazał np. że materiały promocyjne dystrybuowane w wersji papierowej (ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie skupiają się na zachęceniu do udziału w projekcie, w każdym z nich jednak podano nazwę Wnioskodawcy, promocja strony projektu stanowiła jednocześnie reklamę Wnioskodawcy). Zatem umieszczenie na materiałach i kampaniach promocyjnych dotyczących usług szkoleniowo- doradczych w ramach ww. projektów reklam związanych z działalnością komercyjną (opodatkowaną) Wnioskodawcy jest kwestią drugorzędną.

Tak więc celem zakupionych przez Wnioskodawcę ww. towarów i usług jest zorganizowanie i realizacja usług szkoleniowo- doradczych w ramach ww. projektów (zgodnie ze specyfikacjami ściśle określonymi w umowach o dofinansowanie projektów), a nie umieszczanie reklam działalności komercyjnej Wnioskodawcy.

Jeżeli określone wydatki mają bezpośredni związek z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, to ewentualne doszukiwanie się pośredniego wpływu tych czynności na działalność opodatkowaną nie może prowadzić do zmiany ich kwalifikacji z punktu widzenia możliwości zastosowania odliczenia. Taki związek jest bowiem zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

Istnienie bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1 ze zm.). Przepisy Rozdziału 1–4 Tytułu X Dyrektywy VAT (art. 167 i nast.) wprowadzają podstawową regułę wspólnego systemu podatku VAT, zgodnie z którą podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast prawo takie nie przysługuje w przypadku dokonywania transakcji zwolnionych lub nieopodatkowanych.

Warunek zachowania związku zakupów z działalnością opodatkowaną, jest również akcentowany w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W orzeczeniu

z dnia 6 kwietnia 1995 r., (w sprawie C-4/94, BLP Group plc v. Commissioners of Customs

Excise) TSUE stwierdził, że powstanie prawa do odliczenia podatku jest uzależnione od bezpośredniego i niezwłocznego związku z transakcjami opodatkowanymi (ang. direct and immediate link with the taxable transactions ). Także w wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r.

(w sprawie C-98/98, Commissioners of Customs and Excise a Midland Bank plc), TSUE nie miał wątpliwości, że artykuł 2 Pierwszej Dyrektywy i artykuł 17 ust. 2, 3 i 5 Szóstej Dyrektywy w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w taki sposób, aby warunkiem odliczenia przez podatnika VAT oraz podstawą do ustalenia zakresu tego prawa było zasadniczo istnienie bezpośredniego związku pomiędzy daną transakcją nabycia a daną transakcją (lub transakcjami) sprzedaży, uprawniającymi do dokonania odliczenia. Ponadto Trybunał w wyroku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie C-437/06 Securenta przesądził, że w sytuacji gdy podatnik wykonuje działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego, prawo do odliczenia z tytułu ewentualnych wydatków jest dopuszczalne jedynie w zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności gospodarczej podatnika.

W świetle powyższych regulacji, w ocenie Organu, nie każdy zaistniały rodzaj powiązania o charakterze pośrednim przy dokonywaniu świadczeń opodatkowanych, lecz oczywistość oraz bezpośredniość tego powiązania z dokonywaną przez Wnioskodawcę sprzedażą opodatkowaną, może dopiero dawać uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Za taki rodzaj powiązań nie można uznać tego, że usługi świadczone komercyjnie będą powiązane z nabytymi w ramach projektu wydatkami poprzez stworzenie bazy kadry trenerów i doradców odpowiednich do prowadzenia szkoleń komercyjnych, wynegocjowanie dla usług komercyjnych (w wyniku dużej ilości zamówień dokonywanych w ramach projektów) korzystnych cen z firmami świadczącymi usługi w ramach ww. projektów, wypracowanie w ramach projektu materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, których merytoryczne treści będą wykorzystywane w świadczeniach komercyjnych a także umieszczanie reklam związanych z działalnością komercyjną Wnioskodawcy na materiałach promocyjnych dotyczących usług szkoleniowo-dydaktycznych w ramach ww. projektów

W omawianych okolicznościach, zdaniem Organu, nie występuje związek przyczynowo-skutkowy, który decydowałby o prawie do odliczenia podatku związanego z wydatkami na realizowanie projektów o których mowa we wniosku. Wspomniane wydatki niewątpliwie mogą przyczynić się do uzyskania sprzedaży opodatkowanej, niemniej jednak, związek ten nie jest dostrzegalny i bezsporny, a tylko taki pozwalałby na zrealizowanie przez Wnioskodawcę prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione przez niego wydatki w ramach realizowanych projektów.

W konsekwencji, w ocenie Organu, Wnioskodawcy w tym przypadku nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę w ramach realizowanych projektów, gdyż jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabyte w ramach realizacji projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, a wykorzystanie tych towarów i usług między innymi na cele komercyjne – jak wynika z okoliczności sprawy – w niewielkim zakresie, nie może przesądzić o uprawnieniu do realizacji tego prawa. Związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest w rozpatrywanej sprawie zbyt nieuchwytny, mało konkretny w porównaniu do wyraźnego i jednoznacznego związku tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że ma on prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług doradztwa, wynajmu sali, cateringu, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, reklam oraz ogłoszeń prasowych związanych z realizacją projektów unijnych, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu usługi, za które otrzymuje zapłatę w formie dotacji, są związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie wniósł zapytania i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie. Informacja ta została przyjęta przez tut. Organ jako element przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i nie podlegała ocenie.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
IBPP1/443-472/13/BM | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-800/14/BM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.