0111-KDIB3-2.4012.526.2018.1.ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z projektem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Organu w dniu 3 sierpnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Projekt pn. „...” otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO ... 2014-2020, Oś Priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla Działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla Poddziałania: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rewitalizację osiedla robotniczego w R. przy ul. K. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. Projekt obejmuje rewitalizację 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. K.) oraz rewitalizację przestrzeni publicznej przylegającej do osiedla, tj. w rejonie ulic: J., W i P. W ramach projektu planuje się m.in. generalny remont klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych, naprawę elewacji, remont dachów, rewitalizację przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury komunikacyjno-społecznej (boiska, siłownie, place zabaw, miejsca do gry w szachy i inne). Działania pozwolą dostosować obszar do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wdrożenie działań projektowych umożliwi poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej R. w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 8 ha. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu. Powstanie tam infrastruktura społeczna dla mieszkańców wyposażona w przejścia, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, małą architekturę.

Rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w 2018 r., a zakończy się w 2020 r. Ze względu na stan techniczny budynków i zagospodarowanie obszaru objętego projektem konieczne jest podjęcie szeregu działań mających na celu dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów i mających na celu poprawę dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Brak działań naprawczych spowoduje nawarstwianie i utrwalanie negatywnych zjawisk i pogłębianie sytuacji kryzysowych. Konieczne jest podjęcie działań wpływających na rewitalizację zdegradowanych obszarów w wymiarze technicznym, społecznym i przestrzenno-funkcjonalnym, w tym w szczególności wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznych na terenie podobszaru „R.”. Obszar objęty projektem posiada duży potencjał, który nie jest obecnie wykorzystywany, a jest reprezentatywny dla gminy m.in. w zakresie lokalizacji, wykorzystania lokalnego środowiska i kształtowania pozytywnego samopoczucia mieszkańców.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia (zgodnie z postanowieniami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013).

Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Trwałość projektu gwarantować będzie Gmina (Wnioskodawca) jako jednostka samorządu terytorialnego. Gmina jest zobligowana do świadczenia usług na rzecz mieszkańców gminy. Gmina po zakończeniu projektu będzie ponosiła koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją produktów projektu, w tym: ponoszenie wydatków bieżących oraz nakładów odtworzeniowych – Gmina nie działa w tym zakresie w celu osiągnięcia zysku.

Nowo powstała infrastruktura w ramach projektu zostanie udostępniona ogółowi mieszkańców nieodpłatnie. Wnioskodawca nie wykorzysta produktów projektu w działalności o charakterze gospodarczym. Projekt nie dotyczy rewitalizacji przestrzeni w celach zarobkowych.

Cele projektu:

Cel główny: poprawa estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawa bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także przeciwdziałanie nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego projektem o szczególnych potrzebach (osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci, długotrwale bezrobotni) i gospodarstw domowych o niskich dochodach,
 • zmniejszenie występowania patologii społecznych poprzez zapewnienie odpowiedniej, bezpłatnej infrastruktury do spędzania czasu wolnego, poprawa estetyki otoczenia osiedla robotniczego,
 • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności R. (w tym zwiększenie potencjału turystycznego obszaru),
 • poprawa bezpieczeństwa na terenie obszaru objętego rewitalizacją (oświetlenie).

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Kolejne wydatki, jakie zostaną poniesione w ramach projektu dotyczyć będą rzeczowej realizacji inwestycji, tj. wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu.

Czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT składającym deklarację VAT-7 jest Gmina. Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych oraz planowanych do poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj.:

 • opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • wykonaniem robót budowlanych,
 • przeprowadzeniem promocji projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nabyte przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu usługi i towary nie są i nie będą związane z działalnością opodatkowaną i w związku z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Gmina jako podatnik podatku VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego (art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym), kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy), promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje projekt pn. „...”. Projekt obejmuje rewitalizację 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych oraz rewitalizację przestrzeni publicznej przylegającej do osiedla. W ramach projektu planuje się m.in. generalny remont klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych, naprawę elewacji, remont dachów, rewitalizację przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury komunikacyjno-społecznej (boiska, siłownie, place zabaw, miejsca do gry w szachy i inne). Działania pozwolą dostosować obszar do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie infrastruktura społeczna dla mieszkańców wyposażona w przejścia, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, małą architekturę.

Nowo powstała infrastruktura w ramach projektu zostanie udostępniona ogółowi mieszkańców nieodpłatnie. Wnioskodawca nie wykorzysta produktów projektu w działalności o charakterze gospodarczym. Projekt nie dotyczy rewitalizacji przestrzeni w celach zarobkowych.

Towary i usługi nabyte przez Gminę w związku z realizacją projektu nie były związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem VAT, gdyż efekty tego projektu nie będą wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej i Gmina nie będzie uzyskiwać z tego tytułu żadnych przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie uzyska żadnych środków finansowych związanych z efektami realizacji projektu, tzn. nie wystąpi związana z tym sprzedaż opodatkowana w Gminie. Wykonany projekt odnosi się do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części od poniesienia wydatków związanych z realizacją projektu, tj.:

 • opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
 • wykonaniem robót budowlanych,
 • przeprowadzeniem promocji projektu?

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W rozpatrywanej sprawie związek taki nie wystąpi. Z opisu sprawy wynika bowiem, że Gmina będzie realizuje opisany projekt w ramach zadań własnych, nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym. Tym samym Gmina nie nabywa towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a zatem dokonując zakupów nie będzie działać w charakterze podatnika podatku VAT. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie – mimo że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT – warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca realizując ww. projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT.

W konsekwencji, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia całości ani części podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu towarów i usług poniesionych w związku z realizacją projektu (związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej, opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej, wykonaniem robót budowlanych, czy też przeprowadzeniem promocji projektu). Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina realizując ww. projekt nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, a zakupy związane z realizacją inwestycji nie będą jej służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.