0111-KDIB3-2.4012.42.2018.2.ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2018 r. (data wpływu 17 stycznia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 2 lutego 2018 r. (data wpływu 9 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „...”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 lutego 2018 r. (data wpływu 9 lutego 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 25 stycznia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.42.2018.1.ASZ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina Ł. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Zdecydowana większość z tych zadań jest realizowanych przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Jednak niektóre, wybrane czynności Gmina wykonuje na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je, jako podlegające regulacjom VAT.

Od 1 września 2016 r. Gmina dokonała centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług z jednostkami budżetowymi do niej należącymi.

W roku 2018 Gmina zamierza przeprowadzić projekt pod tytułem „.... Projekt ten będzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020. W programie tym będą realizowane zadania a w jego ramach działania, tj.

 • wymiana nieekologicznego źródła energii, poprzez:
  1. wymianę starego, przestarzałego urządzenia grzewczego na nowoczesne źródło ciepła na paliwo stałe – kocioł węglowy oraz
  2. poprzez prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej. W ramach tego działania zostaną wykonane wszelkie prace związane z instalacją nowego źródła ciepła wewnątrz budynku –instalacja wewnętrzna  niezbędna do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Niezbędne koszty instalacyjne niezbędne do uruchomienia zamontowanego pieca zostaną pokryte z programu.
 • działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców, poprzez pakiet działań promocyjnych. Jest to komplet działań związanych z propagowaniem i podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców. Obok standardowych działań takich jak przygotowanie ulotek, materiałów informacyjnych oraz ogłoszeń o programie, będą dodatkowo prowadzone działania uświadamiające podczas imprez organizowanych przez Gminę. Będą to punkty konsultacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o szkodliwości starych przestarzałych źródeł ciepłą, o szkodliwościach z tego rodzaju emisji płynących.
 • koszty operacyjne poprzez pokrycie wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem i zarządzaniem projektem.

Adresatem projektu są indywidualne gospodarstwa domowe. Zaplanowano wymianę kotła w 98 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców Gminy. Wszelkie prace w ramach tego projektu będą wykonane przez beneficjenta – dysponenta budynkiem jednorodzinnym zgodnie z umową zawartą przez niego z Gminą. Wypłata dofinansowania kosztów wymiany kotła będzie się odbywała na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy Gminą (będąca operatorem projektu), a właścicielem budynku – osobą fizyczną (beneficjent końcowy). Umowa określi szczegółowe warunki wymiany kotła oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji. Beneficjent końcowy dostarczy imienną fakturę potwierdzającą wymianę kotła. Po spełnieniu warunków umowy beneficjent końcowy otrzyma dotację z budżetu gminy na wymianę źródła ciepła.

Towary i usługi nabywane do realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych. Będą one związane z czynnościami nieopodatkowanymi podatkiem VAT – przewiduje wymianę kotła i instalacji grzewczej w budynkach mieszkańców Gminy. Budynki te nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i wykorzystywaniem do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że adresatem projektu są indywidualne gospodarstwa domowe. Wymiana kotłów nastąpi w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność albo użytkowanie wieczyste mieszkańca Gminy (zwanego dalej beneficjentem lub inwestorem).

Beneficjent przystępujący do programu powinien dokonać następujących czynności stosownie do wytycznych określonych w regulaminie udzielania dotacji w ramach projektu:

 • złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o udzielenie dotacji na wymianę starego pieca, co jest równoznaczne z zamówieniem oceny energetycznej dla budynku wskazanego we wniosku;
 • poddanie budynku bezpłatnej ocenie energetycznej budynku, którą wykona firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski;
 • podpisanie umowy o udzielenie dotacji z Gminy;
 • wykonanie termomodernizacji energetycznej budynku w zakresie określonym w ocenie energetycznej budynku (jeżeli dotyczy) lub pisemne zobowiązanie Inwestora, że Inwestor dokona termomodernizacji budynku w zakresie określonym w ocenie energetycznej do końca 2020 roku (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie wykonania prac termomodernizacyjnych wskazanych w ocenie energetycznej (jeżeli zostały wskazane) w tym m.in. kopie faktur/rachunków za zakup materiałów użytych do termomodernizacji lub oświadczenie wnioskodawców, że prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ocenie energetycznej, dokumentacja fotograficzna potwierdzająca wykonanie prac wskazanych w ocenie energetycznej (jeżeli dotyczy);
 • likwidacja starego źródła ciepła i przystąpienie do użytkowania nowego źródła ciepła;
 • modernizacja instalacji CO/CWU w zakresie umożliwiającym przyłączenie nowego źródła ciepła i jego prawidłowego funkcjonowania;
 • złożenie w Urzędzie Gminy wniosku o dotację;

W związku z tymi zapisami w Regulaminie w umowie o przydzielenie dotacji Inwestora zobowiązano do:

 • realizacji swojej części zadania z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników;
 • poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu;
 • przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w okresie realizacji projektu w zakresie wynikającym z oceny energetycznej budynku;
 • zastosowania urządzenia grzewczego o parametrach spełniających wymogi opisane w dokumentacji konkursowej;
 • trwałej likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania, jako podstawowego źródła ciepła w budynku;
 • utrzymania trwałości projektu, w tym nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiającego spalanie odpadów;
 • niestalowania rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie;
 • używania tylko i wyłącznie paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta;
 • zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
 • poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno Beneficjentowi jak i przedstawicielom IZ RPO WM, w tym umożliwienia pobrania próbki paliwa w celu zbadania jej parametrów oraz udostępnienia miejsca składowania opałów;
 • zwrotu całości lub części dofinansowania w przypadku niedotrzymania opisanych powyżej warunków;
 • wykonania Inwestycji w terminie określonym w umowie;
 • zrealizowania inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i przestrzegania Regulaminu;
 • powiadomienia Gminy o terminie zakończenia inwestycji, celem umożliwienia Gminie przeprowadzenia ewentualnej kontroli;
 • trwałej likwidacji starego źródła ciepła i używanie nowego źródła ciepła zgodnie z zaleceniami producenta przez minimum 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu;
 • przedłożenia we wskazanym w umowie terminie wymaganych dokumentów celem rozliczenia dotacji;
 • zapewnienia osobom działającym w imieniu Gminy lub na jej zlecenie swobodny dostęp do pomieszczenia w budynku gdzie zrealizowano inwestycję w ramach programu.

Natomiast Gmina jest zobowiązana na podstawie umowy do wypłaty Inwestorowi dotacji za realizację Inwestycji w wysokości wyliczonej w sposób określony w treści umowy.

Jak więc wynika z powyższych zapisów Regulaminu i umowy o udzielenie dotacji, Inwestor sam wykonuje wymianę pieca i dostosowanie instalacji do nowego źródła ciepła. Gmina nie będzie wykonywała żadnych usług polegających na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy. Zlecenie i wykonanie wymiany urządzeń grzewczych zostało powierzone wyłącznie Inwestorowi. Po zakończeniu inwestycji Inwestor zgłosi się do Gminy z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi dokonane zakupy o wypłatę dotacji.

W związku z tym Gmina będzie zobowiązana do zwrotu wydatkowanych przez Inwestora środków na dokonanie wymiany urządzeń grzewczych.

W takim przypadku Gmina nie dokonuje żadnych zakupów w celu realizacji projektu/programu, a także Inwestor nie dokonuje żadnych wpłat na rzecz Gminy.

Koszty operacyjne projektu obejmują następujące elementy:

 1. nadzór i kontrola projektu;
 2. działania kontrolne;
 3. działania monitorujące;
 4. pomiary poziomu emisji. Jest to komplet działań, które będą kontrolowały i monitorowały realizację projektu przez Inwestorów.

Czynności te będą dokonywane przez pracowników Urzędu Gminy w ramach zakresu czynności powierzonych im do wykonania. W związku z tym Gmina nie przewiduje poniesienia kosztów związanych z wykonaniem tego zadania. Jak również Inwestor nie będzie dokonywał żadnych wpłat na ten zakres realizacji zadania.

W celu realizacji zadania w ramach tego programu polegającego na zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców będą podejmowane działania takie jak przygotowywanie ulotek, materiałów informacyjnych, plakatów oraz ogłoszeń o programie a także prowadzenie działań uświadamiających podczas imprez organizowanych przez Gminę.

Podczas tych imprez będą organizowane punkty konsultacyjne, gdzie mieszkańcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o tym programie oraz uzyskać wiedzę o szkodliwości przestarzałych źródeł ciepła i szkodliwości z tego rodzaju emisji płynących. Będą rozdawane nieodpłatnie zainteresowanym mieszkańcom materiały informacyjne.

W związku z tym, w celu udostępnienia mieszkańcom materiałów informacyjnych przewidziano:

 • przygotowanie plakatów – ilość 500 sztuk;
 • przygotowanie i druk broszur – ilość 2000 sztuk;
 • zorganizowanie konkursu na najciekawszy plakat wśród uczniów – przewidziano wydatki m.in. na nagrody za 1,2 i 3 miejsce;
 • punkt informacyjny podczas imprez gminnych – przewidziano wydatek na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ten punkt;
 • prelekcje w szkołach – przewidziano wydatek na wynagrodzenia dla osób prowadzących te prelekcje.

Zakup tych materiałów promocyjnych przez Gminę odbędzie się na podstawie zamówienia u producenta.

Wszelkie działania Gminy zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

W świetle cytowanych przepisów możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona zatem zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza  według art. 15 ust. 2 ustawy  obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługobiorców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne, oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W świetle tych przepisów jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszelkie realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, itd.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ nabywane w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi nabywane do realizacji projektu będą związane z czynnościami nieopodatkowanymi. Nabyty sprzęt i wykonane prace będą wykonane w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

W związku z tym, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym Gminie, nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wskazano powyżej najistotniejszym warunkiem umożliwiającym czynnemu podatnikowi podatku VAT realizację prawa do odliczenia jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Jednocześnie oceny czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości należy dokonać w momencie realizowania zakupów zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Treść wniosku wskazuje, że Gmina nie będzie dokonywała zakupów w celu realizacji projektu/programu, a także inwestor nie dokona żadnych wpłat na rzecz Gminy. Inwestor sam dokona wymiany pieca i dostosuje instalację do nowego źródła ciepła. Gmina nie będzie wykonywała żadnych usług polegających na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach mieszkańców Gminy. Zlecenie i wykonanie wymiany urządzeń grzewczych zostało powierzone wyłącznie Inwestorowi. Beneficjent końcowy dostarczy imienną fakturę potwierdzająca wymianę kotła. Po zakończeniu inwestycji Inwestor zgłosi się do Gminy z wnioskiem oraz dokumentami potwierdzającymi dokonane zakupy o wypłatę dotacji.

W celu realizacji zadania w ramach tego programu polegającego na zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców będą podejmowane działania takie, jak przygotowywanie ulotek, materiałów informacyjnych, plakatów oraz ogłoszeń o programie a także prowadzenie działań uświadamiających podczas imprez organizowanych przez Gminę. Zakup materiałów promocyjnych przez Gminę odbędzie się na podstawie zamówienia u producenta. Wszelkie działania Gminy zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Będą prowadzone przez cały okres realizacji projektu nieodpłatnie.

Podnieść należy, że zasadniczym przedmiotem działalności gminy są czynności wykonywane w charakterze podmiotu prawa publicznego w celu sprawowania władzy publicznej. Jest to szeroko rozumiana działalność nastawiona na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, którą tworzą mieszkańcy gminy. Jak zostało wcześniej wskazane, do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W sferze publicznoprawnej mieści się również m.in. ochrona środowiska i przyrody, co wynika z treści art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Powyższe wskazuje, że Wnioskodawca nabyte w ramach projektu towary i usługi, związane z realizacją programu polegającego na zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy będzie wykorzystywał w zakresie realizowanych przez siebie zadań publicznych nałożonych na Wnioskodawcę odrębnymi przepisami prawa (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym), do realizacji których został Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego powołany.

Jak wskazano na wstępie, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje, bowiem towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją programu polegającego na zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy nie będą w żadnym zakresie wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, w odniesieniu do realizowanego projektu „...”, Gmina nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym Gmina nie będzie miała prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.