0111-KDIB3-2.4012.379.2018.1.ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku z faktur dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM stanowiących element i obsługi prawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM stanowiących element konieczny dla realizacji założeń „...” oraz
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków na usługę prawną w tym wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją programu i dochodzenie z tym związanych należności

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM stanowiących element konieczny dla realizacji założeń „...” oraz
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków na usługę prawną w tym wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją programu i dochodzenie z tym związanych należności.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Powiat (Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Powiat realizował „...”, w ramach którego między innymi zamontowano 3007 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, które są wykorzystywane jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w zakresie przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Pomiędzy Powiatem a osobami fizycznymi, uczestniczącymi w realizacji programu zostały zawarte umowy, zgodnie z którymi osoby fizyczne zobowiązały się do współfinansowania realizacji projektu w wysokości do 15% wartości kosztorysowej montowanych instalacji solarnych w obrębie ich nieruchomości. Zestawy solarne zostały zamontowane na budynkach osób fizycznych i oddane w użyczenie poszczególnym osobom fizycznym na podstawie umów. Zapłatą za użyczenie jest wpłata własna uczestników programu poniesiona w formie zaliczki w wysokości do 15% wartości kosztorysowej montowanych instalacji solarnych w obrębie ich nieruchomości. Każda wpłata właścicieli udokumentowana była poprzez wystawienie faktury VAT, a od wpłaconych zaliczek został naliczony podatek VAT należny i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Zarówno na umowach z wykonawcami jak i na fakturach zakupowych związanych z realizacją projektu figuruje Powiat. Równocześnie instalacje solarne są zaewidencjonowane w ewidencji środków trwałych Powiatu i stanowią jego własność przez 5 lat od daty odbioru technicznego poszczególnej instalacji. Po tym okresie zostaną nieodpłatnie przekazane na rzecz osób fizycznych, biorących udział w realizacji programu. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji programu są wykorzystywane przez Powiat wyłącznie do czynności opodatkowanych.

W ramach „...” prowadzone są m.in. działania w zakresie zakupu i montażu monitoringu instalacji solarnej, stanowiącego element konieczny dla realizacji założeń programu w zakresie rezultatów pracy instalacji solarnych odnoszących się do redukcji zanieczyszczeń. Monitoring obejmuje 40 reprezentatywnie wybranych instalacji solarnych, w celu potwierdzenia ich właściwego działania oraz wykrycia systematycznych problemów. Umożliwia on optymalizację pracy i gwarantuje osiąganie maksymalnych uzysków energetycznych przez instalacje solarną oraz potwierdzenie trwałości inwestycji. Należy podkreślić, że zakup i montaż instalacji solarnej stanowił nieodłączny, niezbędny i konieczny element kończący etap montażu instalacji solarnych mający na celu określenie trwałości i poprawności inwestycji, co wynika wprost z umów zawartych dla realizacji programu. System monitoringu jest niezbędny dla określenia efektów ekologicznych, które stanowią główny cel realizacji programu.

W umowach zawartych w ramach realizacji „...”, określono szczegółowo wartości wskaźników produktu (instalacji solarnych) tj. wskaźniki ograniczenia emisji zanieczyszczeń w związku z montowanymi instalacjami solarnymi na potrzeby określenia trwałości projektu i zapewnienia efektu ekologicznego związanego z montażem instalacji, co warunkowało udzielenie dotacji. Dlatego też wyniki monitoringu muszą być rzetelne aby móc zrealizować zapisy umów i uniknąć konieczności zwrotu dotacji. Powiat jest w tym zakresie zobowiązany do składania corocznego raportu z zapewnienia uzyskania efektów ekologicznych oraz trwałości inwestycji. Dane do raportu otrzymywane są na podstawie odczytów z sytemu monitoringu. W związku z tym, że wykonawca robót związanych z zakupem i montażem systemu monitoringu instalacji solarnych nie wywiązuje się z zapisów umowy w zakresie usuwania usterek gwarancyjnych, zaszła potrzeba wdrożenia serwisu zastępczego. Zastępcze usuwanie usterek następuję na podstawie zlecenia Powiatu. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania monitoringu instalacji solarnych dokonywany jest wspomniany serwis zastępczy oraz ponoszone są koszty związane z doładowaniem kart SIM, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania monitoringu (celem transmisji danych z 40 instalacji solarnych oraz stacji meteorologicznej na serwer Powiatu). Zarówno serwis monitoringu instalacji solarnych jak i doładowania kart SIM udokumentowane są fakturami VAT, na których jako nabywca figuruje Powiat. Kwota za zastępcze usuwanie usterek potrącana jest z zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Dodatkowo Powiat ponosi wydatki na usługę prawną m.in. celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją „...” i dochodzenie z tym związanych należności. Z tego tytułu Powiat korzysta z usług kancelarii radcy prawnego, z którym zawarł umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego, polegającego min. na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w postępowaniu o dochodzenie należności wobec Powiatu. Usługi radcy prawnego podejmowane są w związku z prowadzoną przez Powiat działalnością gospodarczą i mają związek ze sprzedażą opodatkowaną dokonywaną w związku z realizacją „...”. Powiat zdecydował się skorzystać z pomocy kancelarii prawnej ze względu na złożoność kwestii z perspektywy prawnej oraz specjalistyczną wiedzę i doświadczenie radcy prawnego z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Za realizację swoich usług doradca prawny wystawia na Powiat fakturę VAT. Powiat pragnie podkreślić, że czynności zastępstwa procesowego świadczone na jego rzecz przez kancelarię radcy prawnego w powyższym zakresie są związane wyłącznie z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy Powiat posiada prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM. stanowiących element konieczny dla realizacji założeń „...”?
  2. Czy Powiat posiada prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków na usługę prawną m.in. celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją „...” i dochodzenie z tym związanych należności?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad.1

Zdaniem Powiatu, posiada on prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM, stanowiących element konieczny dla realizacji założeń „...”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści powyższego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa TSUE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. Trybunał Sprawiedliwości zwraca uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanych z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej. Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ustawa nie zawiera precyzyjnych wytycznych co do tego, w jaki sposób zakupione towary bądź też usługi powinny być wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, by móc skorzystać z prawa do odliczenia. Uznaje się, iż związek ten może być zarówno bezpośredni, jak i pośredni. Związek bezpośredni zachodzi w sytuacji, gdy towary zakupione przez podatnika podlegać będą dalszej odsprzedaży. Związek pośredni ma miejsce natomiast gdy wydatki nie ukazują się w sposób bezpośredni w obrotach uzyskiwanych przez podatnika, jednak to, czy zostaną poniesione warunkuje uzyskanie obrotu bądź też jego zwiększenie. W związku z tym, że współfinansowanie osób fizycznych do zakupu i montażu instalacji solarnych w ramach „...” podlegały opodatkowaniu i nie korzystały ze zwolnienia od podatku, Powiatowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. Programu, gdyż spełniona będzie podstawowa przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, w odniesieniu do wydatków dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM, będą spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Powiat jest bowiem czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a wydatki poniesione w związku z realizacją programu, w części dotyczącej serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM, będą związane z wykonywanymi przez Powiat czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Należy podkreślić, że system monitoringu jest niezbędny dla określenia efektów ekologicznych, które są głównym celem realizacji programu. Ma on określać w jakim stopniu doszło do ograniczenia zanieczyszczeń w związku z zakupem instalacji, dlatego też jest on konieczny i ściśle związany z zakupem samych instalacji solarnych. Gdyby Powiat nie zrealizował postanowień umownych i nie dokonywał monitoringu instalacji solarnych, nie zapewniłby trwałości projektu, a tym samym musiałby zwrócić środki na realizacje projektu, co jest równoznaczne z niedokonaniem sprzedaży opodatkowanej.

Ad.2

Zdaniem Powiatu, posiada on prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków na usługę prawną m.in. celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją „...” i dochodzenie z tym związanych należności.

Orzecznictwo sądowe potwierdza, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usług prawnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I FSK 1632/15 wyjaśnił, że w utrwalonym orzecznictwie TSUE prawo do odliczenia podatku zostaje również przyznane podatnikowi, nawet w przypadku braku bezpośredniego związku pomiędzy transakcją powodującą naliczenie podatku, a transakcją objętą podatkiem należnym. Kosztami ogólnej działalności są również wydatki, które ze względu na charakter bądź moment poniesienia nie mogły zostać uznane za element kosztowy sprzedawanych towarów lub wyświadczonych usług. Podatek naliczony z tyt. takich kosztów podlegać będzie odliczeniu na zasadach ogólnych. Jeżeli zatem usługi i związane z nimi wydatki poniesiono w związku z działalnością opodatkowaną, to mimo ich ogólnego charakteru, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nie można przyjąć, że nabyte od kancelarii usługi prawne pozostają poza sferą opodatkowanej działalności, gdyż mimo tego, że dotyczą zdarzeń, które już wystąpiły w przeszłości, to okoliczność ta nie wyklucza ustalenia, że usługi te pozostają w związku z działalnością opodatkowaną.

W ocenie Powiatu, za bezsporny należy uznać fakt, że ponoszenie wydatków na usługi prawnicze jest związane ze świadczoną przez powiat sprzedażą opodatkowaną w związku z realizacją „...”. Należy podkreślić, że przedmiotowa usługa prawnicza jest dla Powiatu istotna ze względu na złożoność kwestii prawnych związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej. Powiat korzysta z doświadczenia i specjalistycznej wiedzy doradcy prawnego, który dokonał odpowiednich analiz i udzielił Powiatowi bardzo istotnego wsparcia prawnego.

Zdaniem Powiatu, w kontekście brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, uprawniające do odliczenia są również inne niż bezpośrednie koszty ponoszone przez podatników, związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT, w tym np.: wsparcie prawne, usługi doradcze itp. Usługi te mają wprawdzie pośredni, aczkolwiek niewątpliwie istotny związek z czynnościami opodatkowanymi VAT. Zdaniem Powiatu, nie powinien on być traktowany mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów/usług celem wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro bowiem Powiat, jako czynny podatnik VAT, zobowiązany jest uiszczać VAT należny, powinien mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków pozostających w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi VAT, w tym od nabywanych usług doradztwa prawnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupów z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa również pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przywołanych przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. ochrony środowiska i przyrody.

Z opisu sprawy wynika, że Powiat realizował „...”, w ramach którego między innymi zamontowano 3007 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, które są wykorzystywane jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w zakresie przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pomiędzy Powiatem a osobami fizycznymi, uczestniczącymi w realizacji programu zostały zawarte umowy, zgodnie z którymi osoby fizyczne zobowiązały się do współfinansowania realizacji projektu w wysokości do 15% wartości kosztorysowej montowanych instalacji solarnych w obrębie ich nieruchomości. Zestawy solarne zostały zamontowane na budynkach osób fizycznych i oddane w użyczenie poszczególnym osobom fizycznym na podstawie umów. Zapłatą za użyczenie jest wpłata własna uczestników programu poniesiona w formie zaliczki w wysokości do 15% wartości kosztorysowej montowanych instalacji solarnych w obrębie ich nieruchomości. Każda wpłata właścicieli udokumentowana była poprzez wystawienie faktury VAT, a od wpłaconych zaliczek został naliczony podatek VAT należny i odprowadzony do Urzędu Skarbowego. Zakupione towary i usługi w ramach realizacji programu są wykorzystywane przez Powiat wyłącznie do czynności opodatkowanych.

W ramach „...” prowadzone są m.in. działania w zakresie zakupu i montażu monitoringu instalacji solarnej, stanowiącego element konieczny dla realizacji założeń programu w zakresie rezultatów pracy instalacji solarnych odnoszących się do redukcji zanieczyszczeń. Zakup stanowił nieodłączny, niezbędny i konieczny element kończący etap montażu instalacji solarnych mający na celu określenie trwałości i poprawności inwestycji, co wynika wprost z umów zawartych dla realizacji programu. System monitoringu jest niezbędny dla określenia efektów ekologicznych, które stanowią główny cel realizacji programu.

W umowach zawartych w ramach realizacji Programu określono szczegółowo wartości wskaźników produktu (instalacji solarnych) tj. wskaźniki ograniczenia emisji zanieczyszczeń w związku z montowanymi instalacjami solarnymi na potrzeby określenia trwałości projektu i zapewnienia efektu ekologicznego związanego z montażem instalacji, co warunkowało udzielenie dotacji. Dlatego też wyniki monitoringu muszą być rzetelne aby móc zrealizować zapisy umów i uniknąć konieczności zwrotu dotacji. Powiat jest w tym zakresie zobowiązany do składania corocznego raportu z zapewnienia uzyskania efektów ekologicznych oraz trwałości inwestycji. Dane do raportu otrzymywane są na podstawie odczytów z sytemu monitoringu. W związku z tym, że wykonawca robót związanych z zakupem i montażem systemu monitoringu instalacji solarnych nie wywiązuje się z zapisów umowy w zakresie usuwania usterek gwarancyjnych, zaszła potrzeba wdrożenia serwisu zastępczego. Zastępcze usuwanie usterek następuję na podstawie zlecenia Powiatu. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania monitoringu instalacji solarnych dokonywany jest wspomniany serwis zastępczy oraz ponoszone są koszty związane z doładowaniem kart SIM, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania monitoringu (celem transmisji danych z 40 instalacji solarnych oraz stacji meteorologicznej na serwer Powiatu).

Dodatkowo Powiat ponosi wydatki na usługę prawną min. celem wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją i dochodzeniem z tym związanych należności. Z tego tytułu Powiat korzysta z usług kancelarii radcy prawnego, z którym zawarł umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego, polegającego m.in. na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w postępowaniu o dochodzenie należności wobec Powiatu. Usługi radcy prawnego podejmowane są w związku z prowadzoną przez Powiat działalnością gospodarczą i mają związek ze sprzedażą opodatkowaną dokonywaną w związku z realizacją Programu. Czynności zastępstwa procesowego świadczone na jego rzecz przez kancelarię radcy prawnego w powyższym zakresie są związane wyłącznie z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM oraz podatku wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków na usługę prawną, w tym wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją programu i dochodzenie z tym związanych należności.

Jak wskazano na wstępie, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz w świetle przedstawionego opisu sprawy należy wskazać, że czynnością, jaką Powiat dokonał na rzecz właścicieli nieruchomości – osób fizycznych – biorących udział w Programie jest usługa polegająca na kompleksowym wykonaniu instalacji solarnych, na poczet której Powiat pobrał określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami cywilnoprawnymi (15% wartości kosztorysowej instalacji). Wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości deklarujących uczestnictwo w projekcie stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez Powiat usług kompleksowego wykonania instalacji solarnych na rzecz uczestników projektu i zostały opodatkowane podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że zakup i montaż monitoringu instalacji solarnej stanowi element konieczny dla realizacji założeń programu w zakresie rezultatów pracy instalacji solarnych odnoszących się do redukcji zanieczyszczeń. Zakup stanowił nieodłączny, niezbędny i konieczny element kończący etap montażu instalacji solarnych mający na celu określenie trwałości i poprawności inwestycji. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania monitoringu instalacji solarnych dokonywany jest serwis zastępczy oraz ponoszone są koszty związane z doładowaniem kart SIM, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania monitoringu.

Także usługi radcy prawnego polegające na zastępstwie procesowym i doradztwie podatkowym w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o dochodzenie należności na rzecz Powiatu z tytułu nienależytego wykonania umowy w związku z realizacją Programu – podejmowane są w związku z prowadzoną przez Powiat działalnością gospodarczą i mają związek ze sprzedażą opodatkowaną dokonywaną w związku z realizacją Programu. Wnioskodawca sam wskazał, że czynności zastępstwa procesowego świadczone na jego rzecz przez kancelarię radcy prawnego są związane wyłącznie z wykonywaniem przez Powiat czynności opodatkowanych VAT.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Powiat jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a zakupione towary i usługi dotyczące zakupu serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej, zakup kart SIM oraz zakup usługi prawnej będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących serwisu zastępczego monitoringu instalacji solarnej oraz zakupu doładowania kart SIM, jak również podatku wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących wydatków na usługę prawną, w tym wystąpienia na drogę postępowania sądowego o nienależyte wykonanie umowy w związku z realizacją programu i dochodzenie z tym związanych należności.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do obu pytań jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.