0111-KDIB3-2.4012.292.2017.1.ASZ | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług dotyczących inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej, wodociągowej oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków.
0111-KDIB3-2.4012.292.2017.1.ASZinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) uzupełnionym pismem z 16 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług dotyczących inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej, wodociągowej oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług dotyczących inwestycji polegającej na budowie sieci sanitarnej, wodociągowej oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.)

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina C. (Wnioskodawca) realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzania ścieków. W związku ze złym stanem technicznym urządzeń służących do oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości C. oraz zbyt małą jej przepustowością w stosunku do zwiększających się potrzeb związanych z rozwojem miejscowości Gminy konieczna jest jej rozbudowa. Oczyszczalnia ta poza obsługą mieszkańców miejscowości C. oczyszczać będzie również ścieki pochodzące z innych, leżących na terenie gminy, miejscowości, gromadzone przez mieszkańców w zbiornikach bezodpływowych i dowożone do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni.

W związku za złym stanem technicznym konieczna jest również przebudowa części sieci wodociągowej w miejscowości L. Gmina przygotowuje wniosek umożliwiający realizację planowanego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; instrumenty wsparcia PROW 2014-2020; Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, gospodarka wodno-ściekowa.

Wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

 • sporządzenia projektu budowlanego a następnie projektu wykonawczego rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania (przyłącza energetyczne, przyłącza wody lub ujęcia wody w postaci studni, przebudowę drogi dojazdowej, inne wynikłe z zakresu programu funkcjonalno-użytkowego lub bezpośrednio z prac projektowych),
 • uzyskania niezbędnych warunków i opinii do projektu, opinii i uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem (wszelkie uzgodnienia i decyzje uzyskiwane będą przez wykonawcę w imieniu zamawiającego i na jego rzecz),
 • uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,
 • obsługę geodezyjną,
 • wykonania robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów,
 • dostawy materiałów i urządzeń na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów,
 • dostarczenia kompletu oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych obiektów,
 • przeprowadzenia wymaganych prób i badań oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,
 • wykonania instrukcji obsługi, eksploatacji, bhp i p. poż. niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych obiektów budowlanych,
 • dokonania opłat za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia na użytkowanie itp.,
 • wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
 • wykonania tablic informacyjnych.

Grunty, na których realizowana będzie rozbudowa oczyszczalni stanowią własność Gminy. Trasa projektowanej do przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości L. przebiega przez grunty prywatne.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018. Gmina będzie otrzymywała faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia, na których będzie figurowała jako nabywca. Zakupy dotyczące budowy sieci sanitarnej, wodociągowej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny po stronie gminy. Przebudowana sieć wodociągowa będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do dostarczania wody do budynków mieszkańców (na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych) podłączonych do sieci. Do oczyszczalni ścieków odprowadzane będą również ścieki pochodzące z budynków należących do jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki organizacyjne we wspomnianych budynkach wykonują działalność inną niż gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jest to działalność edukacyjna w przypadku szkoły, kulturalna oraz informacyjno-edukacyjna w przypadku Gminnego Centrum K. z punktem informacji turystycznej, a także usługi podstawowej opieki zdrowotnej. Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków są realizowane przez Gminę odpłatnie.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Sieć kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnia ścieków zaliczane są przez Wnioskodawcę do środków trwałych podlegających amortyzacji. Sieć kanalizacyjna oraz oczyszczalnia ścieków stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione w piśmie z 16 sierpnia 2017 r.):

Czy w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz w świetle art. 86 i art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług dotyczących przedmiotowej inwestycji?

Stanowisko Wnioskodawcy (przedstawione w piśmie z 16 sierpnia 2017 r.):

Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług dotyczących przedmiotowej inwestycji na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Ponadto należy wskazać, że wyrażoną w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT generalną zasadę uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego, uzupełniają regulacje zawarte w art. 90 ustawy o VAT.

Stwierdzić należy, że każde nabycie towarów i usług przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie jego dokonania za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia działalności opodatkowanej, wówczas podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina będzie realizowała inwestycje polegającą na budowie sieci sanitarnej, wodociągowej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018. Gmina będzie otrzymywała faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia, na których będzie figurowała jako nabywca. Zakupy dotyczące budowy sieci sanitarnej, wodociągowej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny po stronie Gminy. Przebudowana sieć wodociągowa będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do dostarczania wody do budynków mieszkańców (na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych) podłączonych do sieci. Do oczyszczalni ścieków odprowadzane będą również ścieki pochodzące z budynków należących do jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki organizacyjne we wspomnianych budynkach wykonują działalność inną niż gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Jest to działalność edukacyjna w przypadku szkoły, kulturalna oraz informacyjno-edukacyjna w przypadku Gminnego Centrum K. z punktem informacji turystycznej, a także usługi podstawowej opieki zdrowotnej. Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków są realizowane przez Gminę odpłatnie.

Przedmiotem zainteresowania Wnioskodawcy jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych (art. 4 ww. ustawy).

Zatem należy wskazać, że od dnia dokonania centralizacji rozliczeń podatku VAT z podległymi jej jednostkami podatnikiem podatku VAT dla wszelkich czynności jest Gmina.

Oznacza to, że czynności które będą wykonywane przez jednostki organizacyjne Gminy będą czynnościami Gminy, bowiem od momentu „centralizacji” Gmina nie działa w charakterze odrębnego od swoich jednostek organizacyjnych podatnika podatku VAT.

Z okoliczności sprawy wynika, że wydatki które Gmina będzie ponosić w związku z inwestycją budowy sieci sanitarnej, wodociągowej i rozbudowy oczyszczalni ścieków będą dotyczyły zarówno działalności gospodarczej, jak również innej działalności (tj. realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT).

Zatem wydatki które Gmina będzie ponosić w związku z inwestycją wodociągową będą dotyczyły działalności gospodarczej Gminy, a w związku z inwestycją kanalizacyjną będą dotyczyły zarówno działalności gospodarczej, jak również innej działalności (tj. realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT).

W tym miejscu należy podkreślić, że o kwalifikacji wydatków związanych z inwestycją dotyczącą budowy sieci sanitarnej i wodociągowej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków (tzn. ustalenia czy związane są one z działalnością gospodarczą Gminy, czy też z inną jej działalnością), nie przesądza wewnętrzny charakter rozliczeń pomiędzy Gminą a jednostkami z tytułu odpłatnego świadczenia usług. Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy infrastruktura, a w opisanym przypadku – jak wynika z wniosku – służy ona także działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż czynności nieopodatkowane wykonywane przez wymienione jednostki będą czynnościami nieopodatkowanymi Gminy.

To, że Gmina i jej jednostki po dokonaniu centralizacji będą działały w ramach jednego podatnika, nie zmienia faktu, że działania w ramach reżimu publicznoprawnego (tj. świadczenia nieodpłatnych usług w ramach zadań statutowych przez jednostki organizacyjne Gminy) nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem wydatki związane z rozbudową oczyszczalni ścieków i budową sieci sanitarnej i wodociągowej będą dotyczyły nie tylko czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale również innej działalności, tj. wykonywanej poza zakresem podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, jak również powołane przepisy, należy wskazać, że w sytuacji, gdy nabywane towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim te towary i usługi służą do wykonywania przez Gminę czynności opodatkowanych.

W tym miejscu należy podkreślić, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Należy nadmienić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje nabycia towarów i usług, które wykorzystywane będą zarówno do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz do celów innych niż działalność gospodarcza, w pierwszej kolejności jego obowiązkiem jest przypisanie kwoty podatku naliczonego do celów działalności gospodarczej. W przypadku gdy przypisanie nabyć w całości do działalności gospodarczej nie będzie możliwe, wówczas kwotę podatku naliczonego należy obliczać zgodnie z art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT. Ponadto należy zaznaczyć, że w sytuacji gdy u Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej, oprócz czynności opodatkowanych, występują także czynności zwolnione od podatku, celem obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu zastosowanie znajdzie również proporcja, o której mowa w art. 90 ustawy.

Reasumując stwierdzić należy, że Gmina będzie miało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z przedmiotową inwestycją jedynie w zakresie w jakim zakupy te będą miały związek z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych podatkiem VAT – zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 1 i 86 ust. 2a, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek zawartych w art. 88 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi na inwestycje na podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczanie podatku naliczonego
0111-KDIB3-2.4012.242.2017.1.ASZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.