ITPB3/4510-317/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z planowanym podziałem spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-317/15-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. oddział
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. skutki podatkowe
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu transakcji podziału Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu transakcji podziału Spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka dzielona”). Jednocześnie, spółka dzielona jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Głównym udziałowcem spółki dzielonej zostanie spółka akcyjna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka przejmująca”). Spółka przejmująca jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Oprócz Spółki przejmującej udziałowcem spółki dzielonej będzie jeszcze przynajmniej jeden inny podmiot/osoba (dalej: Wspólnik Mniejszościowy).

W związku z planowanym rozdzieleniem (do odrębnych podmiotów) dwóch różnych rodzajów działalności spółki dzielonej przeprowadzony zostanie jej podział. Podział ten nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą. W ramach podziału wspólnicy spółki dzielonej nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce. W efekcie planowanego podziału wspólnik mniejszościowy obejmie co najmniej jedną akcję w spółce przejmującej. Natomiast spółka przejmująca, jako wspólnik spółki dzielonej, nie obejmie żadnych akcji w spółce przejmującej, gdyż oznaczałoby to obejmowanie własnych akcji.

Majątek podlegający wydzieleniu stanowił będzie, na moment podziału wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych w ramach spółki dzielonej, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań (dalej: „Centrala”), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w zakresie usług transportu pasażerskiego oraz usług związanych z wynajmem autobusów (która to stanowi główny przedmiot działalności). W skład centrali wejdą składniki służące wykonywaniu jej działalności gospodarczej, a wchodzące w skład majątku spółki dzielonej na moment wydzielenia. Do centrali przyporządkowany zostanie także personel dedykowany do wykonywania zadań związanych z transportem pasażerskim oraz usługami związanymi z wynajmem autobusów, a także personel administracyjny.

Natomiast w spółce dzielonej pozostanie zespół składników materialnych i niematerialnych związany z działalnością odrębnej jednostki organizacyjnej spółki dzielonej, tj. oddziału z siedzibą w innej lokalizacji niż siedziba spółki dzielonej (na moment złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawca planuje, że siedziba oddziału zostanie zlokalizowana w miejscowości W., aczkolwiek ostateczne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły), zajmującego się zarządzaniem i utrzymywaniem infrastruktury dworców autobusowych (dalej: „Oddział”). Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania oddziału, w tym określenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw i rozwój oddziału, zostaną uregulowane w ramach wewnętrznych aktów spółki dzielonej. Oddział zostanie powołany uchwałą zarządu. Oddział będzie funkcjonował jako samobilansująca się (samodzielnie sporządzająca bilans) jednostka spółki dzielonej, zarejestrowana w KRS.

W ramach prowadzonej przez spółkę dzieloną ewidencji księgowej możliwe będzie przypisanie zarówno do centrali, jak i oddziału odpowiadających tym jednostkom przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym zobowiązań i środków trwałych). Dzięki sporządzaniu odrębnych bilansów dla centrali oraz oddziału, możliwe będzie także dokonanie oceny i porównanie rentowności i efektywności centrali (z jednej strony) oraz oddziału (z drugiej strony). Dodatkowo zarówno centrala, jak również oddział funkcjonować będą w oparciu o odrębne budżety dedykowane do poszczególnych rodzajów działalności. Budżety obu jednostek planowane będą na podstawie przewidywanego potencjału dochodowego oraz planowanych wydatków każdej jednostki (Centrali i Oddziału). Ponieważ każda z jednostek będzie generować dochody z innych rodzajów działalności, a ponadto przychody każdej z nich będą uzyskiwane z kooperacji z osobami trzecimi (innymi podmiotami gospodarczymi), to należy je uznać za jednostki gospodarcze, które będą prowadzić de facto odrębne i niezależne działalności gospodarcze.

Po dokonaniu podziału spółka przejmująca będzie kontynuowała aktualnie prowadzoną przez spółkę dzieloną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez centralę, natomiast spółka dzielona będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań oddziału. W szczególności, w ramach planowanego podziału, na spółkę przejmującą zostaną przeniesione:

 • prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów (niezwiązane z Oddziałem),
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (niezwiązane z Oddziałem),
 • aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne (niezwiązane z Oddziałem),
 • zakład pracy w rozumieniu art. 231 ustawy w z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z poźn. zm.) - dla pracowników niezwiązanych z Oddziałem,
 • tajemnice przedsiębiorstwa wraz z bazą kontaktów handlowych, kontakty z dostawcami (media) i inne kontakty (niezwiązane z Oddziałem),
 • prawa i obowiązki z umów zapewniających odpowiednie zaplecze personalne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (niezwiązane z Oddziałem).

Działalność spółki dzielonej, po wydzieleniu centrali, będzie odpowiadała funkcjom przypisanym do oddziału jeszcze przed podziałem, a obejmującym m.in. zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury dworców autobusowych. Kontrahentami oddziału będą przede wszystkim podmioty niepowiązane.

Zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach centrali zostaną przeniesione do spółki przejmującej, natomiast zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach oddziału nie zostaną przeniesione do spółki przejmującej. Z perspektywy biznesowej centrala, podobnie jak oddział, będą mogły funkcjonować niezależnie, bowiem każda z tych jednostek składać się będzie z wszystkich niezbędnych w tym celu narzędzi oraz zasobów.

Opisany wyżej zespół przenoszonych składników materialnych i niematerialnych do spółki przejmującej, jak również pozostający w spółce dzielonej na dzień podziału będzie stanowił zorganizowany kompleks praw, obowiązków, zobowiązań i rzeczy, ukierunkowany na realizację prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę przejmującą w zakresie centrali oraz przez spółkę dzieloną w zakresie oddziału.

Jednocześnie przedmiotowy kompleks składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań centrali, będzie mógł służyć - po dokonaniu planowanej transakcji podziału – do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez spółkę przejmującą - spółka przejmująca w oparciu o otrzymane składniki majątkowe, zobowiązania, przejęte umowy i kontakty handlowe oraz przejęty zakład pracy będzie prowadzić działalność gospodarczą tożsamą z działalnością gospodarczą prowadzoną przed podziałem przez spółkę dzieloną w zakresie działalności centrali. Należy też zaznaczyć, że spółka przejmująca, po otrzymaniu składników w ramach podziału przez wydzielenie, będzie prowadziła działalność gospodarczą związaną z wykorzystaniem składników majątku nabytych poprzez podział.

Podobnie oddział pozostający w spółce dzielonej będzie mógł służyć - po dokonaniu planowanego wydzielenia - do kontynuowania działalności zarządzania i utrzymywania infrastruktury dworców autobusowych. W związku z powyższym spółka dzielona, w oparciu o pozostawioną w spółce dzielonej jednostkę, będzie nadal prowadzić działalność gospodarczą wynikającą z funkcji oddziału.

Planowany podział wynika ze strategii grupy kapitałowej i związanych z nią kierunków rozwoju biznesu, w szczególności z (1) planów ekspansji działalności dodatkowej (tj. odpowiedzialnej za zarządzanie i utrzymywanie infrastruktury dworców autobusowych), a także (2) zwiększenia efektywności zarządzania i wykorzystania składników majątkowych w poszczególnych spółkach grupy.

Spółka przejmująca, na moment podziału, będzie posiadała na podstawie tytułu własności ponad 10% udziałów w spółce dzielonej.

Zarówno spółka przejmująca, jak i spółka dzielona nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 2.

Czy w związku z planowanym podziałem spółka dzielona nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, a contrario, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, spółka podlegająca podziałowi nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak zostało wykazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (które należy również uznać w zakresie dotyczącym istnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa za uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2), majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce po jej podziale, będą zdaniem Wnioskodawcy, stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem Wnioskodawca (spółka dzielona) nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mając świadomość, że interpretacje indywidualne mają moc wiążącą jedynie w indywidualnych sprawach, w których zostały wydane, Wnioskodawca pragnie wskazać, że stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie m.in. na gruncie:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2014 r., znak IBPBI/2/423-1108/14/KP, w której zaakceptowane zostało następujące stanowisko podatnika: „<...> jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału i majątek pozostający w spółce dzielonej, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa, przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT po stronie spółki dzielonej nie powstanie”.
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 r., znak IPTPB3/423-235/13-2/GG, gdzie organ stwierdził, że: „Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. A contrario, jeśli majątek przejmowany i pozostający w spółce na skutek podziału przez wydzielenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień wydzielenia nie będzie przychodem”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że na dzień planowanego przeniesienia ze spółki dzielonej składniki materialne będące przedmiotem wydzielenia będą wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 180-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

oddział
ITPB4/4511-332/15/KW | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPB5/4510-297/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
ITPB1/4511-673/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPB-1-2/4510-578/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.