IPPP3/4512-178/15-2/KT | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania planowanego wniesienia aportem Oddziału, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do spółki komandytowo-akcyjnej
IPPP3/4512-178/15-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. oddział
 3. znak towarowy
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania planowanego wniesienia aportem Oddziału, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania planowanego wniesienia aportem Oddziału, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu nasionami i sadzonkami.

W związku z dynamicznym rozwojem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę, co związane jest również z ustawicznym poszerzaniem bazy klientów, Spółka dąży do budowania dobrego wizerunku i zwiększenia rozpoznawalności marki wśród kontrahentów w kraju i za granicą. W celu realizacji tych planów, Spółka podejmuje szereg działań marketingowych, w tym również działania związane z zarządzaniem, ochroną i rozwojem używanego przez siebie znaku towarowego A (dalej: Znak).

W celu efektywniejszego prowadzenia dalszych działań marketingowych, Spółka dokonała wydzielenia swojej działalności w tym zakresie w ramach oddziału (dalej: Oddział). Wnioskodawca, w związku z powstaniem Oddziału, dokonał:

 • rozdzielenia kosztów związanych z działalnością Oddziału od przychodów i kosztów generowanych przez działalność handlową Spółki (przy czym, do momentu wniesienia Oddziału aportem do SKA, do Oddziału zostanie również przypisany przychód, który Spółka będzie uzyskiwać z tytułu zawarcia umów licencyjnych ze spółkami z grupy, które będą wykorzystywać Znak w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; opłaty licencyjne płacone przez te podmioty będą stanowić przychód Oddziału);
 • przypisania zespołu pracowników zajmujących się ochroną własności intelektualnej do Oddziału;
 • przypisania zobowiązań i należności związanych z ochroną własności intelektualnej do Oddziału (do Oddziału zostaną przypisane także wszystkie przyszłe umowy zawierane przez Spółkę, które dotyczyć będą ochrony własności intelektualnej, wraz ze wszystkimi zobowiązaniami i wierzytelnościami z nich wynikającymi);
 • wyodrębnienia z majątku Spółki składników majątku służących realizacji zadań gospodarczych przez Oddział, m.in. składników majątku ruchomego, takich jak urządzenia biurowe;
 • wydzielenia odrębnego konta bankowego, służącego do obsługi Oddziału.

W związku z rozszerzeniem działalności Spółki poza dotychczasowy zakres terytorialny, jak również z konieczności przejrzystego prezentowania sytuacji i majątku Spółki, Wnioskodawca rozważa przeniesienie całego Oddziału do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA), stając się akcjonariuszem lub komplementariuszem SKA.

W wyniku planowanego przeniesienia Oddziału poza Spółkę, aby umożliwić mu kontynuację jego działań gospodarczych, w momencie wniesienia aportu na SKA zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów, które są obecnie wykorzystywane w działalności Oddziału, tj.:

 • prawo ze zgłoszenia Znaku wraz z umowami licencyjnymi (na moment wniesienia aportu Spółka zawrze przynajmniej jedną umowę licencyjną), które zostaną przez Spółkę zawarte do momentu wniesienia aportu oraz wynikającymi z nich zobowiązaniami i wierzytelnościami, co umożliwi SKA pobieranie opłat licencyjnych za korzystanie ze Znaku przez licencjobiorców;
 • urządzenia biurowe i infrastrukturę techniczną, jak również majątek trwały, wykorzystywany przez pracowników w działalności Oddziału;
 • uzgodnienia z partnerami dotyczące gospodarczego wykorzystania Znaku i wysokości opłat z tego tytułu;
 • należności i zobowiązania, jeśli takie będą znajdować się w zasobach Spółki na moment podziału Spółki, jeśli będą związane z działalnością Oddziału.

W związku z aportem Oddziału do SKA, pracownicy Wnioskodawcy pracujący w Oddziale staną się pracownikami SKA.

W tak przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie dokonać potwierdzenia neutralności wniesienia aportu w postaci Oddziału do SKA na gruncie ustawy o CIT oraz ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (w zakresie podatku od towarów i usług, oznaczone we wniosku nr 2):

Czy wyodrębniony przez Spółkę Oddział (pełniący wyżej opisane funkcje) na moment wniesienia go aportem do SKA będzie mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, której wniesienie do SKA w formie aportu będzie neutralne na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Oddział będzie stanowił ZCP, zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT <ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)>. W konsekwencji, wniesienie Oddziału aportem do SKA będzie neutralne na gruncie podatku VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zawiera definicję legalną ZCP. W myśl tego przepisu, ZCP to wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Należy zauważyć, że w oparciu o art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ZCP definiowana jest poprzez wskazanie jej trzech zasadniczych cech, czyli:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe oraz
 • zdolność do samodzielnej realizacji zadań przedsiębiorstwa (zwane w praktyce wyodrębnieniem funkcjonalnym).

Wyodrębnienie organizacyjne:

Przez wyodrębnienie organizacyjne rozumie się miejsce, jakie ZCP zajmuje w strukturze całego przedsiębiorstwa. Aby uznać część przedsiębiorstwa za wyodrębnioną organizacyjnie, powinna być ona wydzielona z przedsiębiorstwa i prowadzić swoją działalność jako np. zakład, dział lub oddział. Wyodrębnienie powinno mieć miejsce w regulacjach wewnętrznych przedsiębiorstwa jak statut, regulamin czy zarządzenie.

Wyodrębnienie finansowe:

W ramach wyodrębnienia finansowego przedsiębiorca powinien określić, jakie przychody i koszty są związane z działalnością gospodarczą realizowaną przez konkretny zespół składników przedsiębiorstwa. Tym samym przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej ZCP. Niemniej jednak, ZCP powinna samodzielnie osiągać przychody i koszty, których wartości mogą być jednoznacznie określone.

Wyodrębnienie funkcjonalne:

Zdolność części przedsiębiorstwa, która potencjalnie umożliwiłaby jej samodzielne funkcjonowanie na rynku (wyodrębnienie funkcjonalne), jest kolejnym czynnikiem, który powinien zostać spełniony przez zespół składników przedsiębiorstwa, aby mógł zostać on uznany za ZCP. ZCP powinna być zatem zorganizowaną całością składników przedsiębiorstwa, które ze względu na pełnione funkcje i wzajemne powiązania tworzą spójny system, zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowi on pod tym względem całość na tyle zorganizowanych „praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r., nr IPPP2/443-203/13-2/DG).

W ocenie Wnioskodawcy, Oddział, który w formie aportu zostanie wniesiony do SKA, spełni warunki przewidziane w przepisach ustawy o VAT dla zakwalifikowania go jako ZCP.

Po pierwsze, Oddział będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa. Jednocześnie, Oddział będzie samodzielnie realizował powierzony mu przez Spółkę zakres zadań gospodarczych.

Po drugie, Oddział będzie wyodrębniony finansowo. Oznacza to, że Wnioskodawca rozdziela przychody i koszty związane z działalnością Oddziału od pozostałych przychodów i kosztów związanych z działalnością gospodarczą Spółki. Spółka prowadzi rozliczenia księgowe w taki sposób, że możliwe jest zidentyfikowanie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów (w tym należności i zobowiązań) przynależnych wyłącznie Oddziałowi. Co więcej Spółka zawrze, przed dniem dokonania aportu do SKA, co najmniej jedną umowę licencyjną na używanie Znaku ze spółką z siedzibą w Polsce, która będzie wykorzystywać Znak w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Spółka ta będzie płacić na rzecz Spółki opłaty licencyjne, które będą stanowić przychód Oddziału. Na moment aportu ZCP do SKA, przychody z opłat zostaną przypisane do Oddziału.

Po trzecie, Oddział będzie wyodrębniony funkcjonalnie. W przypadku wniesienia go aportem do SKA, będzie on mógł (w szczególności po zawarciu przez Spółkę, przed dokonaniem aportu, umów licencyjnych) samodzielnie realizować zadania gospodarcze. Wynika to przede wszystkim z wyposażenia Oddziału w odpowiedni zasób pracowników oraz aktywów, które w momencie wnoszenia aportu wraz z Oddziałem zostaną przeniesione na SKA.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym Oddział - który zostanie wniesiony aportem do SKA - spełnia wszystkie wymogi określone w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, dlatego może być uznany za ZCP.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów oraz
 • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Dostawa towarów została zdefiniowania w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczenie usług obejmuje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę czynności prawnej,
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania określonej czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, z zakresu opodatkowania podatkiem VAT zostały wyłączone transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP. Użycie przez ustawodawcę pojęcia „transakcja zbycia” miało na celu objęcie dyspozycją przedmiotowej normy jak największego zakresu czynności, w ramach których następuje faktyczne przeniesienie prawa do rozporządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę aportu do SKA będzie przeniesieniem władztwa ekonomicznego nad majątkiem Oddziału wydzielonego ze Spółki. W związku z tym, czynność ta zostanie objęta zakresem art. 6 ustawy o VAT jako „transakcja zbycia”. Wnioskodawca stoi również na stanowisku, że przedmiotem zbycia w powyżej przedstawionej transakcji będą składniki majątku Wnioskodawcy - Oddział będący ZCP. Zostaną zatem spełnione warunki, określone w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczące wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowej czynności podziału Spółki.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, transakcja wniesienia przez Spółkę Oddziału do SKA w formie aportu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2013 roku, nr ILPP2/443-473/13-4/JK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku, nr IBPP4/443-221/13/EK,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2013 roku, nr ITPP2/443-267/13/AD,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 czerwca 2013 roku, nr IBPP4/443-152/13/EK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.