IPPB5/4510-551/15-4/PS | Interpretacja indywidualna

Uprawnienie do korzystania ze zwolnienia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych („podatku u źródła”) z tytułu licencji w części alokowanej do polskiego oddziału, stosowanie do art. 21 ust. 3 Ustawy CIT.
IPPB5/4510-551/15-4/PSinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. oddział
 3. płatnik
 4. zryczałtowany podatek dochodowy
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 27 lipca 2015 r. (data nadania 27 lipca 2015 r., data wpływu 30 lipca 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 21 lipca 2015 r. Nr IPPB5/4510-551/15-2/PS (data nadania 21 lipca 2015 r., data doręczenia 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych działalności prowadzonej na terytorium Polski.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem zarejestrowanego w Polsce oddziału. Do w/w oddziału alokowane są koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z funkcjonowaniem tego oddziału. Do oddziału alokowane są również przychody wynikające ze sprzedaży oprogramowania na terytorium Polski. W celu osiągania przychodów Wnioskodawca ponosi m.in. koszty licencji udzielanych mu przez powiązaną spółkę mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii. Powiązanie ze spółką mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii polega na tym, że w/w spółka posiada w kapitale Wnioskodawcy więcej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres dłuższy od 2 lat.

W piśmie z dnia 27 lipca 2015 r. (data nadania 27 lipca 2015 r., data wpływu 30 lipca 2015 r.) Pełnomocnik Spółki wskazał, że:

 1. Przychody i koszty z tytułu sprzedaży oprogramowania komputerowego są związane działalnością Oddziału na terenie Polski. Oddział zajmuje się sprzedażą licencji na oprogramowanie A. Pracownicy zatrudnieni przez Mocodawcę w Polsce zajmują się między innymi marketingiem i zdobywaniem nowych klientów na polskim rynku.
 2. Spółka zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży oprogramowania komputerowego Spółki A. z Wielkiej Brytanii na terenie Niemiec, natomiast na terenie Polski tym pośrednictwem zajmuje się Spółka działając poprzez Oddział.
 3. Spółka (ani Oddział) nie użytkują nabytego oprogramowania i nie dochodzi do przekazania praw autorskich Spółce/Oddziałowi. Spółka nie nabywa prawa do kopiowania, powielania czy modyfikowania oprogramowania będącego przedmiotem licencji. Spółka zakupuje oprogramowanie i przekazuje je finalnym odbiorcom w formie plików licencyjnych wraz z kodami dostępu oraz dokumentacją niezbędną do instalacji i użytkowania programów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wydatki ponoszone z tytułu licencji, w części alokowanej do polskiego oddziału korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 21 ust. 3-5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn zm.) (dalej: Ustawa o CIT), a zatem nie powstaje obowiązek pobrania podatku u źródła w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek pobrania podatku u źródła w Polsce od wyżej wymienionych wydatków. Zgodnie bowiem z art. 21 ust 3-5 Ustawy o CIT przychody z tytułu odsetek i należności licencyjnych, uzyskane po dniu 1 lipca 2013 r., zwolnione są od podatku dochodowego, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym należności jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź położony na terytorium Polski zagraniczny zakład spółki, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie członkowskim Unii Europejskiej (o ile wypłacane przez ten zakład należności licencyjne zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce),
 • uzyskującym przychody jest spółka podlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (podlegająca tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie rezydencji od całości osiąganych dochodów),.
 • spółka dokonująca lub uzyskująca płatność posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale drugiej spółki,
 • udziały w wysokości nie mniejszej niż 25% są w posiadaniu wspólników nieprzerwanie przez okres minimum 2 lat, przy czym warunek ten nie musi być spełniony w momencie otrzymania płatności.

W uproszczeniu można więc stwierdzić, iż warunki te będą spełnione, gdy Spółki będą ze sobą powiązane kapitałowo bezpośrednio przez posiadanie udziałów w wysokości co najmniej 25% nieprzerwanie przez okres 2 lat Spełnienie tych warunków uprawniać będzie do zwolnienia od opodatkowania wypłacanych należności licencyjnych z podatku u źródła.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że kwoty wynagrodzenia za korzystanie z licencji wobec powiązanej spółki mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii, które będą alokowane przez Wnioskodawcę do polskiego oddziału jako jego koszt, będą zwolnione od opodatkowania podatkiem od osób prawnych na podstawie w/w przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.