IPPB5/423-858/13-2/PS | Interpretacja indywidualna

W zakresie przepisów Konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
IPPB5/423-858/13-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. dochód
 3. koszt
 4. oddział
 5. odsetki
 6. pożyczka
 7. sprzedaż
 8. strata
 9. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 10. wierzytelność
 11. zyski
 12. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2012 r. (data wpływu 21.10.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów Konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r., Nr 22, poz. 92, dalej konwencja polsko – szwajcarska) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 21.10.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów umowy polsko –szwajcarskiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest spółką kapitałową prawa polskiego. Spółka prowadzi działalność, między innymi, w zakresie działalności finansowej. Spółka planuje obecnie otwarcie nowego oddziału, który będzie zlokalizowany w Szwajcarii (dalej: „Oddział CH”).

Oddział CH będzie zarejestrowany w Szwajcarii. Charakter prawny Oddziału CH będzie odpowiadał definicji zawartej w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447), a mianowicie będzie wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej wykonywanej przez Spółkę poza głównym miejscem wykonywania działalności. Zgodnie z tą definicją, Oddział CH, stanowiąc jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie, nie będzie jednak posiadał odrębnej od Centrali osobowości prawnej. Dla celów niniejszego wniosku Spółka zakłada, że Oddział CH utworzy zakład na terenie Szwajcarii (niniejszy wniosek nie obejmuje prośby o potwierdzenie tego stanowiska).

Księgi rachunkowe Oddziału CH będą przygotowywane i prowadzone na terenie Szwajcarii w walucie obcej.

Spółka planuje przenieść do Oddziału CH całość lub część swoich aktywów finansowych. Powyższa operacja zostanie zrealizowana poprzez dokonanie wewnętrznego transferu (przesunięcia) w ramach Spółki i nie będzie traktowana jako oddzielna transakcja.

Alokowanie składników majątku do Oddziału CH zostanie przeprowadzone w zgodzie z formalnymi polskimi wymogami oraz postanowieniach Umowy Spółki (w szczególności poprzez podjęcie odpowiednich uchwał przez upoważnione do tego organy Spółki).

W celu zapewnienia odpowiednich środków na prowadzoną działalność finansową i inwestycyjną, Spółka może otrzymać w przyszłości środki od swojego udziałowca (lub udziałowców, ponieważ w przyszłości Spółka może mieć więcej niż jednego udziałowca) poprzez podwyższenie jej kapitału. Wkłady udziałowca wnoszone do Spółki mogą mieć formę zarówno wkładów pieniężnych, jak i wkładów niepieniężnych (np. środki trwałe, udziały zagranicznych podmiotach lub wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek).

Nominalna wartość udziałów wydanych w zamian za dany wkład będzie odpowiadała wartości wniesionych aktywów.

Istnieje także możliwość, że niektóre działania Spółki będą finansowana długiem (poprzez pożyczkę/kredyt udzielony przez podmiot powiązany lub niepowiązany, w tym bank).

W zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności finansowej przez Oddział CH, aktywa oraz środki pieniężne uzyskane od udziałowca Spółki będą alokowane przez polską centralę Spółki (dalej: „Centrala”) do Oddziału CH i rozpoznane w księgach Oddziału CH. Te aktywa i środki pieniężne będą stanowić „kapitał” Oddziału CH.

Kiedy środki alokowane do Oddziału CH będą niewystarczające w stosunku do jego potrzeb, Oddział CH może samodzielnie pożyczyć dodatkowe fundusze od jednostek powiązanych lub też niepowiązanych i płacić odsetki z tytułu takiego finansowania na rzecz pożyczkodawców.

Podział funkcji pomiędzy Centralą i Oddziałem CH w zakresie działalności finansowej będzie przedstawiał się następująco:

 • Oddział CH będzie niezależnie realizował funkcje i ponosił odpowiednie koszty bezpośrednio związane z działalnością finansową (tj. udzielaniem pożyczek i zarządzaniem wierzytelnościami pożyczkowymi udzielonymi przez niego lub mu przyznanych).
 • Centrala będzie realizowała funkcje oraz będzie ponosiła odpowiednie koszty związane z przygotowywaniem strategii Oddziału CH w zakresie działalności finansowej. W tym celu zarząd Spółki ustali wytyczne oraz okresowo będzie dokonywać weryfikacji czy działania Oddziału CH są zgodne z tymi wytycznymi.
 • Oddział CH będzie realizował funkcje oraz ponosił odpowiednie koszty bezpośrednio związane z oceną jakichkolwiek wniosków o udzielenie pożyczek, przyznawaniem pożyczek oraz bieżącym zarządzaniem portfolio pożyczek Oddziału CH oraz pożyczkami alokowanymi do Oddziału CH przez Centralę.
 • Centrala oraz Oddział CH będą realizować funkcje ogólne oraz funkcje administracyjne (takie jak ogólne zarządzanie, księgowość, zarządzanie personelem, wsparcie techniczne/w zakresie IT) w związku z ich własną działalnością.

Podział ryzyka ponoszonego przez Centralę i Oddział CH w stosunku do ich własnej działalności będzie przedstawiał się następująco:

 • Centrala będzie alokowała fundusze do Oddziału CH w formie wierzytelności, gotówki na nabycie nowych aktywów, przyznanie nowych pożyczek, nabycie nowych udziałów. Oddział CH będzie także ponosił ryzyko związane z działalnością finansową oraz ryzyko kredytowe związane z każdym z aktywów alokowanych do Oddziału CH, udzielonymi pożyczkami.
 • Centrala będzie dostarczała Oddziałowi CH środki finansowe, lecz sama nie będzie świadczyła usług finansowych, nie będzie udzielała bezpośrednio pożyczek ani nabywała aktywów w imieniu Oddziału CH, jak również nie będzie bezpośrednio nabywała aktywów, którymi będzie zarządzał Oddział CH (innych niż aktywów finansowych przeniesionych do Oddziału CH w momencie utworzenia Oddział CH).
 • Dlatego też, Centrala będzie ponosiła ryzyko w sposób pośredni, jako podmiot zapewniający fundusze, ale nie będzie ponosiła ryzyka kredytowego, które będzie ponosił Oddział CH.

Oddział CH będzie otrzymywać dochód w postaci odsetek. Od pożyczek (jak również innych form finansowania) udzielanych przez Oddział CH innym podmiotom będą należne odsetki. Uzyskany przez Oddział CH dochód może być w przyszłości przekazy do Centrali.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się o potwierdzenie, iż stanowisko Spółki, zgodnie z którym:

 1. Mając na uwadze, iż działalność finansowa będzie prowadzona przez Oddział w Szwajcarii, odsetki z tytułu pożyczek płacone na rzecz Oddziału CH będą stanowiły zyski Oddziału CH ( art. 7 ust. 2 Umowy ze Szwajcarią), które powinny być uznane za osiągnięte na terytorium Szwajcarii. Dodatkowo, Oddział CH może uzyskiwać zyski/straty ze sprzedaży środków trwałych, wierzytelności pożyczkowych, papierów wartościowych, które również będą stanowiły dla celów podatkowych zyski/straty Oddziału CH powstałe na terytorium Szwajcarii. Równocześnie, wszelkie koszty poniesione przez Oddział CH (w tym odsetki płacone przez Oddział CH, odpisy amortyzacyjne) powinny zostać uznane za poniesione na terytorium Szwajcarii. Tym samym, dochód uzyskany przez Oddział CH z tytułu wyżej wskazanej działalności będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 updop w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy ze Szwajcarią.
 2. Transfer dochodu z Oddziału CH do Centrali nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, ze względu na fakt, iż będzie to wewnętrzny przepływ środków pieniężnych opodatkowanych wcześniej na poziomie Oddziału CH w Szwajcarii.
 3. Z uwagi na fakt, iż działalność finansowa będzie prowadzona przez Oddział CH w walutach obcych, w Oddziale CH mogą wystąpić ujemne lub dodatnie różnice kursowe. Różnice te mogą realizować się na wszelkich transakcjach prowadzonych w walutach obcych tj. innych niż waluta, w jakiej przygotowane i prowadzone będą księgi oddziału CH. Te różnice kursowe będą stanowić przychód lub koszt Oddziału CH. Wniosek ten odnosi się również do potencjalnych różnic kursowych związanych z pożyczkami zaciągniętymi przez Oddział CH (jeżeli takowe będą miały miejsce). Także w tym przypadku, różnice kursowe będą alokowane do Oddziału CH.
 4. Biorąc pod uwagę, iż księgi Oddziału CH będą prowadzone w walucie obcej, różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) mogą również wystąpić przy wycenie majątku Oddziału CH w złotych polskich dla celów rachunkowych w Polsce. Z uwagi na to, iż taka wycena będzie dotyczyć działalności gospodarczej Oddziału, jakiekolwiek dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku takiej wyceny nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce.
 5. Przy określaniu wielkości dochodu, który jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, należy brać pod uwagę funkcje pełnione w ramach działalności Centrali i Oddziału CH. Mając na uwadze charakter tych funkcji, uzasadnione ekonomicznie będzie alokowanie określonej części przychodu Oddziału CH z tytułu prowadzonej działalności finansowej do Centrali. W celu określenia poziomu wynagrodzenia należnego Centrali za funkcje pełnione na rzecz Oddziału w Szwajcarii, Spółka przygotuje studium porównawcze.
 • jest prawidłowe.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Mając na uwadze, iż działalność finansowa będzie prowadzona przez Oddział w Szwajcarii, odsetki z tytułu pożyczek płacone na rzecz Oddziału CH będą stanowiły zyski Oddziału CH (art. 7 ust. 2 Umowy ze Szwajcarią), które powinny być uznane za osiągnięte na terytorium Szwajcarii. Dodatkowo, Oddział CH może uzyskiwać zyski/straty ze sprzedaży środków trwałych, wierzytelności pożyczkowych, papierów wartościowych, które również będą stanowiły dla celów podatkowych zyski/straty Oddziału CH powstałe na terytorium Szwajcarii. Równocześnie, wszelkie koszty poniesione przez Oddział CH (w tym odsetki płacone przez Oddział CH, odpisy amortyzacyjne) powinny zostać uznane za poniesione na terytorium Szwajcarii. Tym samym, dochód uzyskany przez Oddział CH z tytułu wyżej wskazanej działalności będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 updop w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy ze Szwajcarią.
 2. Transfer dochodu z Oddziału CH do Centrali nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, ze względu na fakt, iż będzie to wewnętrzny przepływ środków pieniężnych opodatkowanych wcześniej na poziomie Oddziału CH w Szwajcarii.
 3. Z uwagi na fakt, iż działalność finansowa będzie prowadzona przez Oddział CH w walutach obcych, w Oddziale CH mogą wystąpić ujemne lub dodatnie różnice kursowe. Różnice te mogą realizować się na wszelkich transakcjach prowadzonych w walutach obcych tj. innych niż waluta, w jakiej przygotowane i prowadzone będą księgi oddziału CH. Te różnice kursowe będą stanowić przychód lub koszt Oddziału CH. Wniosek ten odnosi się również do potencjalnych różnic kursowych związanych z pożyczkami zaciągniętymi przez Oddział CH (jeżeli takowe będą miały miejsce). Także w tym przypadku, różnice kursowe będą alokowane do Oddziału CH.
 4. Biorąc pod uwagę, iż księgi Oddziału CH będą prowadzone w walucie obcej, różnice kursowe (dodatnie lub ujemne) mogą również wystąpić przy wycenie majątku Oddziału CH w złotych polskich dla celów rachunkowych w Polsce. Z uwagi na to, iż taka wycena będzie dotyczyć działalności gospodarczej Oddziału, jakiekolwiek dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku takiej wyceny nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce.
 5. Przy określaniu wielkości dochodu, który jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, należy brać pod uwagę funkcje pełnione w ramach działalności Centrali i Oddziału CH. Mając na uwadze charakter tych funkcji, uzasadnione ekonomicznie będzie alokowanie określonej części przychodu Oddziału CH z tytułu prowadzonej działalności finansowej do Centrali. W celu określenia poziomu wynagrodzenia należnego Centrali za funkcje pełnione na rzecz Oddziału w Szwajcarii, Spółka przygotuje studium porównawcze.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Zasady opodatkowania w Polsce przychodu Oddziału

Analizę podatkowych skutków opisanych operacji należy, zdaniem Spółki, przeprowadzić w oparciu o przepisy updop, uwzględniając jednocześnie przepisy Umowy ze Szwajcarią.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 updop. wolne od podatku są:

dochody osiągane po za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

Artykuł 7 ust. 1 Umowy ze Szwajcarią ustanawia generalną zasadę opodatkowania zysków osiąganych przez przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium jednego umawiającego się państwa w drugim umawiającym się państwie. Stosownie do tego przepisu: „Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony jam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi”.

Sposób alokacji zysków oraz kosztów do zakładu reguluje odpowiednio art. 7 ust. 2 i ust. 3 Umowy ze Szwajcarią. W świetle tych przepisów:

Ust. 2. „Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Ust. 3. „Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym leży zakład, czy gdzie indziej”.

Definicję pojęcia „zakład” zawiera art. 4a pkt 11 updop. Zgodnie z art. 4a pkt 11 lit. a) updop, „zakład” powinien być rozumiany jako „stała placówka, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jedne go państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na inne go państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych”.

Definicja „zakładu” zawarta w art. 4a pkt 11 lit. a) updop koresponduje z definicją zakładu zawartą w art. 5 Umowy ze Szwajcarią. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy ze Szwajcarią „W rozumieniu niniejszej konwencji określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa”.

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, iż w przypadku wykonywania przez polskiego przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terytorium Szwajcarii przez położony tam zakład (dalej: „Zakład”), zarówno przychody osiągnięte za pośrednictwem Zakładu, jak i koszty z tym Zakładem związane, należy alokować do Zakładu.

W konsekwencji, zyski Zakładu będą podlegać, co do zasady, opodatkowaniu w Szwajcarii, co wynika z art. 23 ust. 1 lit. a) Umowy ze Szwajcarią w świetle którego:

„Podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób:

 1. w Polsce:
  1. jeżeli osoba mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Szwajcarii, to Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień wymienionych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania”.

Opodatkowanie w Polsce zysków oddziału

Biorąc pod uwagę fakt, iż działalności finansowa będzie wykonywana przez Oddział w Szwajcarii, zarówno przychody osiągnięte przez Oddział, jak również koszty poniesione przez Oddział powinny być uznane za osiągnięte/poniesione na terytorium Szwajcarii (a nie na terytorium Polski).

Mając na uwadze wyżej przedstawione przepisy updop oraz Umowy ze Szwajcarią, co do zasady, dochód uzyskiwany przez Oddział z tytułu działalności finansowej nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Jednakże, zdaniem Spółki, przy określaniu wielkości dochodu, który będzie opodatkowany tylko w Szwajcarii, należy wziąć również pod uwagę funkcje pełnione w ramach działalności prowadzonej przez Centralę i przez Oddział.

Przepisy art. 15 ust. 2 i ust. 2a updop stanowią o alokacji kosztów. Przepisy te nie odnoszą się natomiast do zysku, który powinien zostać również przypisany do funkcji pełnionych przez Centralę, znajdujących odzwierciedlenie w powyższych kosztach. Taki brak alokacji zysku, byłby jednak, zdaniem Spółki, nieuzasadniony ekonomicznie i niezgodny z zasadami Umowy ze Szwajcarią. Alokację zysku w celu odzwierciedlenia pełnionych funkcji przewidują bowiem, w opinii Spółki, przepisy art. 7 ust. 2 i ust. 3 Umowy ze Szwajcarią

Zgodnie z powołanym uprzednio art. 7 ust. 2 Umowy ze Szwajcarią „z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem”.

Zgodnie zaś z ust. 3, „Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym jest położony zakład, czy gdzie indziej”.

W kontekście powołanych powyżej przepisów Umowy ze Szwajcarią, nadrzędnym celem dokonania alokacji zysku i / lub nakładów (kosztów) jest przypisanie zakładowi takich zysków, jakie mógłby osiągnąć gdyby funkcjonował jako odrębny, niezależny podmiot.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również charakter pełnionych przez Centralę w Polsce i Oddział w Szwajcarii funkcji (szczegółowo przedstawionych w sekcji dotyczącej Stanu faktycznego), zdaniem Spółki, ekonomicznie uzasadniona będzie alokacja określonej części przychodu Oddziału z działalności finansowej (np. odsetek) do Centrali, jako rodzaj wynagrodzenia Centrali za pełnione na rzecz Oddziału funkcje dotyczące planowania i przygotowania ogólnej strategii działalności Oddziału, co pozwoli przynajmniej na pokrycie kosztów poniesionych przez Centralę <w celu określenia poziomu wynagrodzenia należnego Centrali za funkcje pełnione na rzecz Oddziału w Szwajcarii, Spółka przygotuje studium porównawcze. Spółka może zadecydować o wystąpieniu do Ministra Finansów (zgodnie z procedurą uregulowaną w Dziale IIA Ordynacji Podatkowej) o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego potwierdzającego prawidłowość metodologii kalkulacji kwoty przychodu uzyskanego przez Oddział w Szwajcarii, który powinien być alokowany do Centrali jako wynagrodzenie za funkcje pełnione na rzecz Oddziału w Szwajcarii>. .

Skutki podatkowe realokacji aktywów lub pasywów do Oddziału CH

Oddział przedsiębiorcy nie stanowi odrębnej od niego osoby prawnej i w sensie prawnym powinien być traktowany jako część tego przedsiębiorcy. Charakter prawny Oddziału CH będzie odpowiadał definicji zawartej w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447), a mianowicie będzie wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej wykonywanej przez Spółkę poza głównym miejscem wykonywania działalności. Zgodnie z tą definicją, Oddział, stanowiąc jednostkę wyodrębnioną organizacyjnie, nie będzie jednak posiadał odrębnej od Centrali osobowości prawnej.

W związku z powyższym, alokowanie jakichkolwiek składników majątku pomiędzy oddziałem a Centralą nie powinno być traktowane jako odrębna transakcja i jako takie nie podlega opodatkowaniu. Zdaniem Spółki identycznie powinna być traktowana realokacja składników majątku (aktywów i pasywów) dokonywana przez Spółkę z jednego jej oddziału do drugiego. Nie dojdzie bowiem w tym przypadku do żadnej transakcji, a jedynie do przesunięcia składników majątku wewnątrz jednego podmiotu gospodarczego jakim jest Spółka i jej oddziały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.