IPPB5/423-222/08-2/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy zgodnie z przepisami art. 16 ust 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości, otrzymanej w związku z likwidacją spółki , w księgach podatkowych Oddziału w wysokości wartości rynkowej tej nieruchomości na dzień przyjęcia przez Oddział, określonej na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Oddziału przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2008 r. (data wpływu 01.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ustalenia wartości początkowej nieruchomości, otrzymanej w wyniku likwidacji osoby prawnej, na poziomie wartości rynkowej wycenionej przez niezależnego rzeczoznawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.12.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości ustalenia wartości początkowej nieruchomości, otrzymanej w wyniku likwidacji osoby prawnej, na poziomie wartości rynkowej wycenionej przez niezależnego rzeczoznawcę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - stanowi oddział (dalej: Oddział) niemieckiej spółki kapitałowej.

Oddział prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą między innymi na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, jak również wynajmie powierzchni komercyjnej w posiadanych nieruchomościach.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Oddział nabył w dniu 27 czerwca 2008 r. 100% udziałów w spółce sp. z o.o. (dalej: spółka ).

Z uwagi na fakt, iż głównym aktywem posiadanym przez spółkę jest nieruchomość inwestycyjna, Oddział poprzez zakup udziałów powiększył swoją ofertę, uzyskując tym samym nową powierzchnię komercyjną oferowaną najemcom na terytorium Polski.

Możliwość nabycia wskazanej nieruchomości była uzależniona od zakupu udziałów w spółce . W szczególności, ze względów biznesowych oraz preferencji sprzedającego, nie było możliwe bezpośrednie nabycie nieruchomości przez Oddział. Poza posiadanymi udziałami w spółce , Oddział nie jest właścicielem innych udziałów polskich spółek kapitałowych.

Inne posiadane przez Oddział nieruchomości zostały nabyte w sposób bezpośredni.

W celu uproszczenia struktury własnościowej rozważana jest likwidacja spółki , mająca doprowadzić do stanu, gdzie nieruchomość będąca obecnie własnością spółki będzie posiadana bezpośrednio przez Oddział.

Mając na uwadze fakt, że jedynym udziałowcem spółki jest Oddział, planowane jest, że przedmiotowa nieruchomość zostanie przekazana w ramach likwidacji do Oddziału jako majątek likwidacyjny, w oparciu o odpowiednią uchwałę walnego zgromadzenia wspólników, z zachowaniem przewidzianej w ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, dalej: Ksh) procedury likwidacyjnej.

Razem z nieruchomością, w ramach likwidacji, rozważane jest przekazanie między innymi praw i obowiązków wynikających z zawartych przez spółkę umów najmu, umów z dostawcami mediów, depozytów od najemców, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, jak i praw do nazwy nieruchomości inwestycyjnej.

W ten sposób Oddział może otrzymać w wyniku likwidacji przedsiębiorstwo lub też jego zorganizowaną część.

Przedmiotowa nieruchomość została przez spółkę wytworzona w ramach prowadzonej przez tę spółkę działalności gospodarczej. W szczególności, spółka nie otrzymała przedmiotowej nieruchomości w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z przepisami art. 16 ust 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie ustalenie wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości, otrzymanej w związku z likwidacją spółki , w księgach podatkowych Oddziału w wysokości wartości rynkowej tej nieruchomości na dzień przyjęcia przez Oddział, określonej na podstawie wyceny niezależnego rzeczoznawcy...

Zdaniem Oddziału, wartość początkowa środka trwałego otrzymanego przez Oddział w związku z likwidacją osoby prawnej powinna zostać ustalona na podst. art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wartości ustalonej przez Oddział, nie wyższej niż wartość rynkowa.

Swoje stanowisko Oddział w szczególności wiąże z faktem, iż przedmiotowa nieruchomość nie została uprzednio wniesiona do likwidowanej spółki w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wobec tego ustalona przez Oddział wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, oparta na wycenie niezależnego rzeczoznawcy majątkowego, stanowi wartość początkową tej nieruchomości, właściwą dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Oddział podaje:

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją osoby prawnej, za ich wartość początkową uważa się, z zastrzeżeniem ust. 10b, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Natomiast przywoływany ust. 10b przytoczonego powyżej przepisu stanowi, iż w przypadku otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które uprzednio zostały wniesione do tej osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

W przytoczonym stanie faktycznym – zauważa Oddział - nie miało miejsca uprzednie wniesienie do spółki wskazanej nieruchomości jako wkładu niepieniężnego, w związku z czym nie znajdzie zastosowania art. 16g ust. 10b ww. ustawy o podatku dochodowym.

Regulacja art. 16g ust. 1 pkt 5 nie rozstrzyga, czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w związku z likwidacją osoby prawnej mają mieć formę przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, czy też stanowić poszczególne składniki majątkowe. Konsekwentnie należy stwierdzić, że niezależnie od rodzaju przekazanych w wyniku likwidacji osoby prawnej składników majątkowych, ich wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy ustalić w oparciu o ich wartość rynkową z dnia dokonania likwidacji osoby prawnej.

Wskazane powyżej przepisy art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakładają na podatnika obowiązek ustalenia wartości poszczególnych środków trwałych nabytych wskutek likwidacji osoby prawnej. Regulacje te nie wskazują jednak na sposób ustalenia tej wartości, wprowadzając jedynie zastrzeżenie, aby wartość poszczególnych środków trwałych nie była wyższa od ich wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Ponieważ art. 16g ustawy o PDOP nie zawiera bardziej szczegółowych wskazań odnośnie ustalenia wartości rynkowej środków trwałych, niż te zawarte w art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Oddział stoi na stanowisku, że wycena dokonana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem czasu i miejsca otrzymania przez Oddział nieruchomości jako majątku polikwidacyjnego, będzie właściwa dla celów ustalenia wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości. Konsekwentnie, wartość określona przez rzeczoznawcę powinna, zdaniem Oddziału, zostać przyjęta jako podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości nabytej wskutek likwidacji spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.