ILPP5/4512-1-303/15-7/KS | Interpretacja indywidualna

Uznanie Oddziału za ZCP oraz opodatkowanie czynności sprzedaży Oddziału.
ILPP5/4512-1-303/15-7/KSinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. obowiązek
 3. oddział
 4. przedsiębiorstwa
 5. składnik
 6. sprzedaż
 7. spółki
 8. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu do: Izby Skarbowej w Poznaniu 16 lutego 2016 r., do Biura KIP w Lesznie 19 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania zbycia Oddziału – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania zbycia Oddziału. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność na szeroko rozumianym rynku obrotu i zarządzania nieruchomościami własnymi a także na zlecenie, prowadzeniem projektów budowlanych, wznoszeniem budynków.

Siedziba Spółki znajduje się w C, ponadto Spółka posiada dwa Oddziały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym w A oraz w B.

Za pośrednictwem Oddziału w B oraz Siedziby Spółki prowadzone są czynności związane ze świadczeniem usług administracyjno-zarządczych nieruchomościami, a także usług związanych z obrotem nieruchomościami polegającymi także na ich remoncie bądź przebudowie, występowaniem o ustalenie warunków zabudowy czy uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź przebudowę, tworzeniem projektów architektonicznych oraz wznoszeniem budynków. Oddział w A – kierowany przez powołanego przez Zarząd Kierownika Oddziału – został wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa do realizacji odrębnego celu gospodarczego, mając na uwadze główny przedmiot działalności gospodarczej. Oddział został powołany do realizacji celu gospodarczego pod nazwą „D”, polegającego na wzniesieniu i wynajmie bądź sprzedaży apartamentów w A.

Ze względu na zakres i wielkość inwestycji prowadzonej przez Oddział – posiada on swojego Kierownika, a także posiada odrębny rachunek bankowy za pośrednictwem którego rozliczane są przychody i koszty Oddziału. Dla Oddziału prowadzone są wyodrębnione księgowania w urządzeniach rachunkowych Spółki, tak aby można było wyodrębnić koszty i przychody dotyczące Oddziału. Głównymi składnikami majątkowymi wyodrębnionego Oddziału w A są:

 • prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 2,4173 ha,
 • środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz w kasie Oddziału,
 • dokumenty księgowe i finansowe prowadzone dla Oddziału,
 • ruchomości, w tym stanowiące środki trwałe związane z Oddziałem i przypisane jako majątek Oddziału (przykładowo środek transportu),
 • wartości niematerialne i prawne w tym prawa do domen internetowych z nazwą „D”,
 • materiały, w tym handlowe i reklamowe Oddziału,
 • prawa autorskie do koncepcji architektonicznej „D”.

Ponadto Oddział jako jednostka funkcjonująca samodzielnie – posiada biuro wraz z wyposażeniem wynajmowane w A.

W skład Oddziału wejdzie także, po jej uzyskaniu, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany pod nazwą „D”.

Z Oddziałem w A związane są także zobowiązania, dotyczące realizacji tej sfery działalności gospodarczej Spółki – zobowiązania funkcjonalnie związane z Oddziałem. Oddział finansuje podatek od nieruchomości położonej w A, a opisanej powyżej. Zamiarem Spółki jest sprzedaż Oddziału w A wraz z opisanymi aktywami i pasywami, oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany.

W piśmie z dnia 16 lutego 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił co następuje:

 1. Majątek jest wyodrębniony w następujący sposób:
  1. organizacyjnie – Oddział Spółki, którym kieruje Kierownik wyposażony w majątek opisany we wniosku, w tym zobowiązania dotyczące masy majątkowej tworzącej Oddział, który po wyodrębnieniu nadal może realizować zadania Oddziału w postaci prowadzenia, w tym sprzedaży apartamentów w projekcie „D”,
  2. finansowo – Oddział posiada wyodrębniony rachunek bankowy, posiada zdolność kredytową związaną z prowadzoną inwestycją, a wiec może być ona realizowana, posiada możliwość wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z zawieranymi umowami a także wyodrębnione są należności i zobowiązania związane z funkcjonowaniem Oddziału. Oddział dysponuje przekazywanymi środkami przez Spółkę na realizację zadań,
  3. funkcjonalnie – Oddział po wyodrębnieniu stanowi potencjalne przedsiębiorstwo mogące realizować zadania postawione obecnie przed Oddziałem związane z sfinansowaniem, wzniesieniem i sprzedażą apartamentów zadania „D”.
 2. Działalność Oddziału polega na realizacji inwestycji „D” oraz sprzedaż apartamentów w tej inwestycji. Oddział pozyskuje środki ze sprzedaży (umów rezerwacyjnych) apartamentów, oraz przychody z wykorzystania przypisanego majątku (ustanowione prawa ograniczone rzeczowe na majątku Oddziału).
 3. Obecnie Oddział pozyskał już prawomocne pozwolenie na budowę i przygotowuje się do rozpoczęcia budowy i akcji marketingowych.
 4. Oddział będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie budowy i sprzedaży apartamentów w inwestycji „D”.
 5. Nabywca majątku będzie prowadził działalność obecną Oddziału w zakresie wybudowania i sprzedaży apartamentów „D”, a więc w zakresie przedmiotowym analogicznym do obecnej działalności Oddziału.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zbycie Oddziału w A stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji nie mieści się w zakresie przedmiotowym podatku od towarów usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie składników majątkowych opisanych powyżej składających się na Oddział w A stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jako takie podlega wyłączeniu z zakresu przedmiotowego podatku od towarów i usług.

Wyłączeniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT opiera się na założeniu, że zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, mogących służyć do realizacji dowolnego celu gospodarczego, mogących stanowić w swej istocie odrębne przedsiębiorstwo może być uznane za ZCP.

Pierwszy warunek istnienia ZCP to wyodrębnienie organizacyjne i finansowe składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie. Ustawodawca nie wymaga, aby zespół składników przybrał postać czy to oddziału czy zakładu, niemniej musi zostać wyodrębniony na dwóch płaszczyznach organizacyjnej oraz finansowej. Wyodrębnienie organizacyjne należy odnieść do sytuacji, w której w ramach istniejącego przedsiębiorstwa funkcjonuje struktura majątkowa, oparta o określone składniki majątkowe, posiadająca do realizacji określone cele w ramach przedsiębiorstwa. Z kolei wyodrębnienie finansowe polega na przypisaniu takiej strukturze majątkowej w księgach rachunkowych związanych z nią składników majątkowych, zobowiązań a także kosztów oraz przychodów. Warunkiem wyodrębnienia finansowego nie musi być osiąganie przez strukturę określonych przychodów, bowiem może ona działać w ramach przedsiębiorstwa na jego cele, a dopiero po wyodrębnieniu w odrębny podmiot bądź sprzedaży może rozpocząć generować przychody.

Jak zasadnie wskazał A. Bartosiewicz, R. Kubacki „VAT. Komentarz LEX” Warszawa 2014 rok, str. 68 „To wyodrębnienie nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale może oznaczać sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (podobnie WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r. I SA/Kr 29/10, LEX nr 585251)”.

Podsumowując, z wyodrębnieniem w ramach przedsiębiorstwa będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy w ramach już funkcjonującego przedsiębiorstwa można wyodrębnić pewną masę majątkową, wyodrębnioną także dla celów finansowych, posiadającą strukturę także kierownictwo, charakteryzującą się określoną samodzielnością, która pełni określoną rolę w przedsiębiorstwie realizując cele na potrzeby przedsiębiorstwa lub cele przedsiębiorstwa wobec podmiotów zewnętrznych, co może być związane z osiąganiem przychodów.

Mając na uwadze, że w ramach przedsiębiorstwa wyodrębniony został Oddział z odrębnym kierownictwem, wyposażony w majątek, posiadający własny rachunek bankowy za pomocą którego realizuje przypisane zobowiązania, wydzielony finansowo w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych – należy uznać, że warunki te zostały spełnione.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi zostać stworzona przez zespół składników materialnych i niematerialnych w tym zobowiązania. Ustawodawca nie wskazał wprost o jakie składniki chodzi, zaznaczając, że mają to być składniki różnego charakteru, ich skład zależy od konkretnej sytuacji – niemniej muszą to być składniki tego typu, aby pozwalały realizować określony cel gospodarczy. Jak wskazują A. Bartosiewicz, R. Kubacki „VAT. Komentarz LEX” Warszawa 2014 rok, str. 68 „W każdym razie zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi zawierać wszystkich elementów przedsiębiorstwa (określonych w art. 551 k.c.). Nawet w razie braku któregoś z tych elementów określone składniki majątkowe funkcjonalnie związane ze sobą powiązane mogą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zob. także wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r., III SA/Wa 1767/10. M/Pod. 2011, nr 7 s. 40)”.

W definicji ZCP ustawodawca kładzie nacisk, na istnienie zobowiązań funkcjonalnie związanych z istniejącą masą majątkową, co jest podkreśleniem, że określona struktura majątkowa winna mieć przypisane koszty, które powstają przy realizacji określonego celu gospodarczego.

Mając na uwadze, że Oddział w A posiada masę majątkową, zarówno w postaci składników materialnych, w tym nieruchomości i środków trwałych, składników niematerialnych a także, że Oddziałowi temu przypisane są zobowiązania funkcjonalnie związane z tak wyodrębnioną masą majątkową, także ten warunek należy uznać za spełniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Wobec tego w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto art. 552 K.c. stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Natomiast przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako: dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa winna mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny.

Tak rozumiana zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest towarem w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy.

Natomiast brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność na szeroko rozumianym rynku obrotu i zarządzania nieruchomościami własnymi a także na zlecenie, prowadzeniem projektów budowlanych, wznoszeniem budynków. Siedziba Spółki znajduje się w C, ponadto Spółka posiada dwa Oddziały ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za pośrednictwem Oddziału w B oraz Siedziby Spółki prowadzone są czynności związane ze świadczeniem usług administracyjno-zarządczych nieruchomościami, a także usług związanych z obrotem nieruchomościami polegającymi także na ich remoncie bądź przebudowie, występowaniem o ustalenie warunków zabudowy czy uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź przebudowę, tworzeniem projektów architektonicznych oraz wznoszeniem budynków. Oddział w A – kierowany przez powołanego przez Zarząd Kierownika Oddziału – został wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa do realizacji odrębnego celu gospodarczego, mając na uwadze główny przedmiot działalności gospodarczej, Oddział został powołany do realizacji celu gospodarczego, polegającego na wzniesieniu i wynajmie bądź sprzedaży apartamentów w A. Ze względu na zakres i wielkość inwestycji prowadzonej przez Oddział – posiada on swojego Kierownika, a także posiada odrębny rachunek bankowy za pośrednictwem którego rozliczane są przychody i koszty Oddziału. Dla Oddziału prowadzone są wyodrębnione księgowania w urządzeniach rachunkowych Spółki, tak aby można było wyodrębnić koszty i przychody dotyczące Oddziału. Głównymi składnikami majątkowymi wyodrębnionego Oddziału w A są:

 • prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 2,4173 ha,
 • środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz w kasie Oddziału,
 • dokumenty księgowe i finansowe prowadzone dla Oddziału,
 • ruchomości, w tym stanowiące środki trwałe związane z Oddziałem i przypisane jako majątek Oddziału (przykładowo środek transportu),
 • wartości niematerialne i prawne w tym prawa do domen internetowych,
 • materiały, w tym handlowe i reklamowe Oddziału,
 • prawa autorskie do koncepcji architektonicznej.

Ponadto Oddział jako jednostka funkcjonująca samodzielnie – posiada biuro wraz z wyposażeniem wynajmowane w A.

W skład Oddziału wejdzie także, po jej uzyskaniu, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany.

Z Oddziałem związane są także zobowiązania, dotyczące realizacji tej sfery działalności gospodarczej Spółki – zobowiązania funkcjonalnie związane z Oddziałem. Oddział finansuje podatek od nieruchomości położonej w A, a opisanej powyżej. Zamiarem Spółki jest sprzedaż Oddziału wraz z opisanymi aktywami i pasywami, oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany. Majątek mający być przedmiotem zbycia jest wyodrębniony w następujący sposób:

 • organizacyjnie – Oddział Spółki, którym kieruje Kierownik wyposażony w majątek opisany we wniosku, w tym zobowiązania dotyczące masy majątkowej tworzącej Oddział, który po wyodrębnieniu nadal może realizować zadania Oddziału w postaci prowadzenia, w tym sprzedaży apartamentów w projekcie,
 • finansowo – Oddział posiada wyodrębniony rachunek bankowy, posiada zdolność kredytową związaną z prowadzoną inwestycją, a wiec może być ona realizowana, posiada możliwość wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z zawieranymi umowami a także wyodrębnione są należności i zobowiązania związane z funkcjonowaniem Oddziału. Oddział dysponuje przekazywanymi środkami przez Spółkę na realizację zadań,
 • funkcjonalnie – Oddział po wyodrębnieniu stanowi potencjalne przedsiębiorstwo mogące realizować zadania postawione obecnie przed Oddziałem związane z sfinansowaniem, wzniesieniem i sprzedażą apartamentów.

Działalność Oddziału polega na realizacji inwestycji pn. „D”, oraz sprzedaż apartamentów w tej inwestycji. Oddział pozyskuje środki ze sprzedaży (umów rezerwacyjnych) apartamentów, oraz przychody z wykorzystania przypisanego majątku (ustanowione prawa ograniczone rzeczowe na majątku Oddziału). Obecnie Oddział pozyskał już prawomocne pozwolenie na budowę przygotowuje się do rozpoczęcia budowy akcji marketingowych. Oddział będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie budowy i sprzedaży apartamentów w inwestycji. Nabywca majątku będzie prowadził działalność obecną Oddziału w zakresie wybudowania i sprzedaży apartamentów, a więc w zakresie przedmiotowym analogicznym do obecnej działalności Oddziału.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy zbycie Oddziału w A stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 i art. 2 pkt 27e ustawy i w konsekwencji nie mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów usług.

Jak wyjaśniono wyżej, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, personel, infrastrukturę, itp. na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowych realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu możliwe musi być kontynuowanie działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę w kontekście przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że wskazany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań, należności oraz środków pieniężnych) składających się w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy na Oddział w A stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Powyższe wynika z faktu, że składniki majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy składające się na ww. Oddział są wyodrębnione w tym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej, funkcjonalnej. Co istotne w analizowanym przypadku, pomimo że cel gospodarczy dla realizacji którego powstał Oddział tj. inwestycja pod nazwą „D” nie został jeszcze zrealizowany (na obecnym etapie Oddział pozyskał prawomocne pozwolenie na budowę i przygotowuje się do rozpoczęcia budowy i akcji marketingowych) to realizuje on już działalność w zakresie sprzedaży (umów rezerwacyjnych) apartamentów oraz uzyskuje przychody z wykorzystania przypisanego majątku (ustanowione prawa ograniczone rzeczowe na majątku Oddziału). Ponadto na moment sprzedaży Oddział będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i sprzedaży apartamentów w inwestycji „D”, a nabywca będzie kontynuował działalność Oddziału.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że zbycie Oddziału w A będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy i w konsekwencji nie będzie mieścić się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.