IBPB-1-3/4510-400/16/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce jest neutralny podatkowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce jest neutralny podatkowo (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce jest neutralny podatkowo.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Oddział”) jest samodzielnym oddziałem spółki zagranicznej, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada NIP nadany w Polsce, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług, składa deklarację CIT-8 oraz VAT-7.

W 2015 r. Oddział osiągnął zysk netto w kwocie 11 802 499,48 zł. Zgodnie z uchwałą z 5 maja 2016 r., zysk pozostaje jako zysk niepodzielony. Na rachunku bankowym Oddziału pozostają znaczne kwoty środków pieniężnych, które Wnioskodawca chce przelać na konto swojej jednostki macierzystej.

Przelane kwoty zostaną zwrócone do Oddziału w Polsce w momencie podjęcia decyzji o ich przeznaczeniu np. na przyszłe inwestycje w Oddziale w Polsce lub na inne cele działalności Oddziału.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce jest neutralny podatkowo... (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zlokalizowany w Polsce nie stanowi odrębnego podmiotu podatkowego w stosunku do spółki macierzystej (centrali), lecz jest jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną częścią tego przedsiębiorcy. Dochody osiągane przez Oddział pozostają więc dochodami przedsiębiorcy zagranicznego, który zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT rozpoznaje ograniczony obowiązek podatkowy – obowiązek podatkowy do wysokości dochodów osiągniętych w Polsce.

W związku z powyższym, przelewy między rachunkami bankowymi Oddziału i spółki macierzystej stanowią przepływy wewnętrzne dokonane w ramach jednego podmiotu.

Zdaniem Wnioskodawcy, przelew środków do jednostki macierzystej i ich powrót do Oddziału jest neutralny podatkowo. Są to wewnętrzne przepływy tego samego podmiotu gospodarczego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty zagraniczne na terytorium Polski, a w szczególności gdzie dochody podlegają opodatkowaniu, regulują również stosowne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zastosowanie znajdą przepisy umowy z dnia 13 września 2014 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2012 r., poz. 991 ze zm., dalej: „umowa z Czechami”).

Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, ma ustalenie formy prowadzenia przez podmioty zagraniczne działalności w Polsce, tj. ustalenie, czy działalność tych podmiotów prowadzona jest w Polsce za pośrednictwem zakładu. W świetle art. 5 ust. 1 umowy z Czechami, „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Z kolei, zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest samodzielnym oddziałem spółki zagranicznej. Wnioskodawca chce przelać na konto swojej jednostki macierzystej część środków posiadanych na rachunku bankowym. Przelane kwoty zostaną zwrócone do Oddziału w Polsce w momencie podjęcia decyzji o ich przeznaczeniu np. na przyszłe inwestycje w Oddziale lub na inne cele działalności Oddziału.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że transakcja polegająca na przekazaniu na konto jednostki macierzystej środków Oddziału i ich zwrot będzie transakcją neutralną podatkowo. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że utworzenie na terytorium danego państwa zakładu, nie powoduje powstania nowego podmiotu podatkowego w tym państwie. Zakład nie jest podmiotem podatkowym, gdyż podmiotem takim pozostaje przedsiębiorca zagraniczny. Posiadający siedzibę w Polsce Oddział nie stanowi więc odrębnego podmiotu podatkowego w stosunku do Spółki posiadającej siedzibę w Republice Czeskiej, ale stanowi jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną część Spółki. Dochody wykazywane przez Oddział pozostają więc dochodami tej Spółki. Oznacza to, że pomimo swojej odrębności w stosunku do jednostki macierzystej, Oddział nie jest z punktu widzenia prawa podatkowego samodzielnym podmiotem.

Zatem, zauważyć należy, że opisane we wniosku transakcje nie spełniają kryteriów do uznania ich odpowiednio za koszty oraz przychody podatkowe, gdyż są przeprowadzane w ramach jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce dla Wnioskodawcy jest neutralny podatkowo.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w części pytania oznaczonego we wniosku nr 1 oraz w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.