IBPB-1-2/4510-174/16/BG | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji, gdy Spółka dominująca UE prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, do dochodów Spółki dominującej UE znajdą zastosowanie przepisy art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 updop
IBPB-1-2/4510-174/16/BGinterpretacja indywidualna
  1. Stany Zjednoczone
  2. oddział
  3. spółka zagraniczna
  4. zakłady osób zagranicznych
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji, gdy Spółka dominująca UE prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, do dochodów Spółki dominującej UE znajdą zastosowanie przepisy art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w sytuacji, gdy Spółka dominująca UE prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, do dochodów Spółki dominującej UE znajdą zastosowanie przepisy art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 updop.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce i polskim rezydentem podatkowym (tj. podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw).

Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy spółek, prowadzącej działalność w branży motoryzacyjnej, w skład której wchodzą zarówno spółki z siedzibą w Polsce jak i za granicą. W chwili obecnej Wnioskodawca posiada w szczególności (w sposób pośredni i/lub bezpośredni) ponad 25% udziałów (w kapitale zakładowym i/lub praw głosu) w spółce kapitałowej (odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu („Spółka dominująca UE”). Dodatkowo, Wnioskodawca posiada również (pośrednio, poprzez Spółkę dominującą UE) ponad 25% udziałów (w kapitale zakładowym i/lub praw głosu) w innej spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu oraz spółce kapitałowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spółka dominująca UE prowadzi działalności finansową (w szczególności polegającą na udzielaniu pożyczek spółkom z Grupy) i holdingową. Działalność finansowa Spółki dominującej UE prowadzona jest poprzez oddział zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki („Oddział US”). Oddział US jest jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej odrębnej od Spółki dominującej UE (z prawnego punktu widzenia Oddział US i Spółka dominująca UE stanowią jedną osobę prawną).

Co najmniej 50% przychodów Spółki dominującej UE pochodzić będzie z odsetek i pożytków od pożyczek lub dywidend. Wnioskodawca zaznacza, że przychody Spółki dominującej UE z tytułu działalności finansowej prowadzonej poprzez Oddział US podlegają zwolnieniu w Luksemburgu na podstawie art. 25 pkt 2 lit. a) Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wielkim Księstwem Luksemburga z 3 kwietnia 1996 r. Jednocześnie, zgodnie z wewnętrznym prawem luksemburskim, przychody Spółki dominującej UE z tytuły dywidend (tj. działalność holdingowa) podlegają, co do zasady, w Luksemburgu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej, o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 updop, lub zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Luksemburgu. Dodatkowo, przychód ten nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Luksemburgu na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, ze zm.).

Równocześnie, Wnioskodawca szacuje, że roczny przychód Spółki dominującej UE osiągnięty dzięki działalności finansowej prowadzonej poprzez Oddział US lub działalności holdingowej, będzie najprawdopodobniej wyższy niż 250 000 EUR.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy Spółka dominująca UE prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, do dochodów Spółki dominującej UE znajdą zastosowanie przepisy art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 updop... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24a ust. 16 updop, przepisów art. 24a ust. 1, 13 i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Jak zostało to wskazane w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), przychody Spółki dominującej UE (w tym przychody odsetkowe oraz z tytułu dywidend) podlegają, co do zasady, w Luksemburgu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej, o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 updop, lub zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Luksemburgu. Z powyższego wynika, że Spółka dominująca UE podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Luksemburgu (tj. jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu).

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, należy uznać, że przepis art. 24a ust. 16 updop obejmuje swoją dyspozycją również sytuację Spółki dominującej UE, o ile będzie ona prowadzić w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą.

Jednocześnie, zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 24a ust. 18 updop, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

  1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
  2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
  3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
  4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
  5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy założeniu, że Spółka dominująca UE zostanie uznana za prowadzącą rzeczywistą działalność gospodarczą (w szczególności poprzez spełnienie ww. kryteriów), do dochodów Spółki dominującej UE uzyskanych przez Wnioskodawcę nie znajdą zastosowanie przepisy art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.