IBPB-1-2/4510-149/15/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych transferów pieniężnych pomiędzy Oddziałem a Jednostką macierzystą
IBPB-1-2/4510-149/15/BGinterpretacja indywidualna
 1. Dania
 2. obowiązek podatkowy
 3. oddział
 4. podmiot zagraniczny
 5. rozliczanie (rozliczenia)
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 7. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 1 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych transferów pieniężnych pomiędzy Oddziałem a Jednostką macierzystą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych transferów pieniężnych pomiędzy Oddziałem a Jednostką macierzystą.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy Spółki z siedzibą w Danii (dalej: „Jednostką macierzysta” lub „Jednostką”). Jednostka macierzysta prowadzi działalność w Polsce w formie oddziału, tj. wyodrębnionej i samodzielnej jednostki organizacyjnej. Oddział wpisany jest do KRS oraz rozlicza się z tytułu opłat publiczno-prawnych zgodnie z przepisami prawa polskiego. Jako Oddział spółki zagranicznej nie posiada osobowości prawnej.

Rozliczenia Oddziału z Jednostką macierzystą następują wg następujących reguł:

 • Oddział zamawia produkty w Jednostce macierzystej i z tego tytułu otrzymuje faktury z odroczonym terminem płatności. Faktury za dostawy i usługi wystawione przez Jednostkę macierzystą są regulowane przez Oddział w terminach wynikających z otrzymanych faktur,
 • Oddział ponosi bieżące koszty prowadzenia działalności samodzielnie,
 • Oddział nie posiada kapitału, jednak od początku powstania Oddziału Jednostka macierzysta decyzją zarządu pozostawiała do dyspozycji Oddziału wypracowywany przez niego zysk, księgowany na koncie „Fundusz wydzielony”. Odpowiadająca mu gotówka na kontach bankowych wykorzystywana była na pokrycie należności bieżących Oddziału,
 • Do dyspozycji Jednostki pozostaje dodatkowo kwota odpowiadająca pozostałym rozrachunkom Oddziału z Jednostką macierzystą. Są to koszty poniesione przez Jednostkę w imieniu Oddziału związane z jego uruchomieniem w Polsce, np. koszty wyposażenia biura, koszty administracyjne. Wydatki te nie zostały zwrócone Jednostce macierzystej.

Obecnie decyzją Zarządu Jednostki macierzystej wszelkie nadwyżki pieniężne przekraczające stan bieżących zobowiązań Oddziału, jak również część lub całość wypracowanego zysku powinny być przekazywane na konto Jednostki macierzystej zgodnie z jej dyspozycjami. Należności wynikające z faktur z tytułu dostaw i usług nadal będą realizowane w terminach wynikających z faktur. W drugim kwartale 2015 r. Oddział przekazał na konto Jednostki macierzystej cześć wypracowanego w poprzednim roku finansowym zysku oraz zamierza zwrócić kwotę pozostawioną do dyspozycji przez Jednostkę macierzystą w pierwszym roku działalności Oddziału nie stanowiącą rozrachunków z tytułu dostaw i usług (Pozostałe rozrachunki). Zdaniem Oddziału przesłane środki nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z umową między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dokonane przez Oddział transfery pieniężne na konto Jednostki macierzystej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, Oddział nie jest odrębnym przedsiębiorstwem, a jedynie wyodrębnioną częścią przedsiębiorcy zagranicznego. Majątek Oddziału, w tym zgromadzone środki pieniężne, stanowią własność Jednostki macierzystej. Od osiągniętego w roku podatkowym dochodu (zysku) Oddział odprowadza podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki pieniężne przekazywane Oddziałowi przez Jednostkę macierzystą, mimo że pozostają do dyspozycji Oddziału, stanowią wydatki Jednostki dotyczące działalności Oddziału, jako części całego przedsiębiorstwa. Podobnie płatności przekazywane przez Oddział Jednostce macierzystej stanowią transakcje o charakterze wewnętrznym w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie transfery pomiędzy Oddziałem a Jednostką stanowią przesunięcie środków pieniężnych i nie będą stanowiły elementów przychodowych i kosztowych w Oddziale w Polsce. Tym samym nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady prowadzenia w Polsce działalności przez przedsiębiorców zagranicznych określa ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Jedną z form, w jakiej zagraniczny podmiot może bezpośrednio (bez zakładania polskiej spółki) podjąć działalność w Polsce jest oddział. Status cywilno-prawny oddziału zagranicznej osoby prawnej w Polsce normuje art. 85 powołanej ustawy. Zgodnie z ww. przepisem dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z definicji oddziału wynika, że jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności (art. 5 pkt 4 tej ustawy). Zgodnie z art. 86 ww. ustawy oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze. zm., dalej „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku podmiotu zagranicznego prowadzącego działalność w Polsce i mającego siedzibę w państwie, z którym Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajdują postanowienia umowy, które stanowią integralną część polskiego systemu podatkowego. Przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają rozwiązania szczególne w stosunku do przepisów ustaw podatkowych i na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), mają pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. W przedmiotowej sprawie będą to przepisy Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368 ze zm., dalej „umowa polsko-duńska”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-duńskiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest oddziałem Spółki z siedzibą w Danii. Jednostka macierzysta prowadzi działalność w Polsce w formie oddziału, tj. wyodrębnionej i samodzielnej jednostki organizacyjnej. Oddział wpisany jest do KRS oraz rozlicza się z tytułu opłat publiczno-prawnych zgodnie z przepisami prawa polskiego. Oddział ten nie posiada osobowości prawnej. Oddział zamawia produkty w Jednostce macierzystej, faktury za dostawy i usługi wystawione przez Jednostkę macierzystą są regulowane przez Oddział w terminach wynikających z otrzymanych faktur. Oddział ponosi bieżące koszty prowadzenia działalności samodzielnie. Oddział nie posiada kapitału, jednak Jednostka macierzysta pozostawiła do dyspozycji Oddziału wypracowywany przez niego zysk. Gotówka na kontach bankowych wykorzystywana była na pokrycie należności bieżących Oddziału. Do dyspozycji jednostki pozostaje dodatkowo kwota odpowiadająca pozostałym rozrachunkom Oddziału z Jednostką macierzystą. Są to koszty poniesione przez Jednostkę w imieniu Oddziału związane z jego uruchomieniem w Polsce, np. koszty wyposażenia biura, koszty administracyjne. Wydatki te nie zostały zwrócone Jednostce macierzystej.

Wszelkie nadwyżki pieniężne przekraczające stan bieżących zobowiązań Oddziału, jak również część lub całość wypracowanego zysku powinny być przekazywane na konto Jednostki macierzystej. Należności wynikające z faktur z tytułu dostaw i usług nadal będą realizowane w terminach wynikających z faktur. W drugim kwartale 2015 r. Oddział przekazał na konto Jednostki macierzystej cześć wypracowanego w poprzednim roku finansowym zysku oraz zamierza zwrócić kwotę pozostawioną do dyspozycji przez Jednostkę macierzystą w pierwszym roku działalności Oddziału nie stanowiącą rozrachunków z tytułu dostaw i usług.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że utworzenie na terytorium danego państwa oddziału, nie powoduje powstania nowego (odrębnego) podmiotu podatkowego w tym państwie, gdyż podmiotem takim pozostaje przedsiębiorca zagraniczny (Jednostka macierzysta). Oddział stanowi jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną część Spółki. Dochody wykazywane przez Oddział pozostają więc w istocie dochodami tej Spółki. Oznacza to, że pomimo swojej odrębności w stosunku do Jednostki macierzystej, Oddział nie jest z punktu widzenia prawa podatkowego samodzielnym podmiotem. Zatem wzajemne rozliczenia pomiędzy Spółką a jej Oddziałem dokonywane są w ramach jednego podmiotu. Brak jest zatem podstaw do uznania, że rozliczenia pieniężne pomiędzy tymi podmiotami doprowadzą do powstania przychodów podatkowych i kosztów ich uzyskania. Finansowe rozliczenia wewnętrzne, dokonywane pomiędzy Jednostką macierzystą a jej Oddziałem, nie wywołują skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.