0115-KDIT1-2.4012.356.2017.1.AD | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
0115-KDIT1-2.4012.356.2017.1.ADinterpretacja indywidualna
 1. oddział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2017 r. (data wpływu 23 czerwca 2017 r. ) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem podatku VAT (wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi), stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe. W związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST.

Powiat w dniu ... podpisał umowę z Województwem, jako Instytucją Zarządzającą, na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej, Działanie... Nazwa... . Celem projektu było podwyższenie jakości kształcenia oraz skuteczne przygotowanie młodzieży i dorosłych do wykonywania oczekiwanych na rynku pracy zadań zawodowych. Cel ten został osiągnięty poprzez wzmocnienie potencjału dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w X. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności Powiatu w zintegrowanej Europie, a także przeciwdziałała jego marginalizacji, poprzez podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej w zakresie praktycznego nauczania zawodu. Priorytetowym celem było dostosowanie pracowni praktycznej nauki zawodu do obowiązujących norm i standardów oraz wyposażenie w niezbędne urządzenia i sprzęt dydaktyczny.

W ramach projektu:

 • zwiększono powierzchnię pracowni gastronomicznych 1, 2 o 35,22 m2 poprzez zaadoptowanie sąsiadujących pomieszczeń, co zwiększyło funkcjonalność i umożliwiło stworzenie dodatkowych stanowisk dydaktycznych,
 • wymieniono okna zespolone na atestowane okna uchylno-rozwierane z PCV, co ograniczyło utratę ciepła i zapewniło lepszą wentylację pomieszczeń,
 • przeprowadzono remont pokrycia dachowego i wzmocniono konstrukcję nośną budynku pracowni samochodowej w celu poprawy bezpieczeństwa,
 • wymieniono wadliwą instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz wentylacyjną w celu ograniczenia kosztów napraw, zwiększenia liczby stanowisk dydaktycznych, co umożliwiło podłączenie nowego sprzętu,
 • wykonano prace modernizacyjne i wykończeniowe z wykorzystaniem atestowanych materiałów budowlanych zgodnie z wymogami sanitarnymi i bhp w celu podniesienia estetyki pomieszczeń.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono promocję polegającą na wykonaniu i zamieszczeniu na stronach lokalnych portali internetowych i w gazecie lokalnej artykułów promujących projekt, powieszeniu tablic informacyjnych i banera w miejscu realizacji projektu w części pracowni mechanicznej, oznakowano pomieszczenia i dokumenty dotyczące projektu -stosowano logotypy, naklejki i plakaty. Zakupiono trzy tablice pamiątkowe.

Produktami osiągniętymi są:

 • liczba przebudowanych obiektów infrastruktury - 3 szt.,
 • powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury - 241,18 m2,
 • liczba wspartych jednostek edukacyjnych - 3 szt.,
 • liczba zakupionego sprzętu/pomocy dydaktycznych - 60 szt.

Wszystkie działania Powiatu w zakresie zrealizowanego projektu były nieodpłatne i nie przyniosły dochodu, nie była dokonywana sprzedaż w tym zakresie.

Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych nie występuje sprzedaż opodatkowana. W szkole są świadczone usługi edukacyjne w ramach zadań statutowych, oświatowych.

Zgodnie z art. 3 ustawy centralizacyjnej, art. 65 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) do scentralizowania rozliczeń w VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi obowiązane są jednostki samorządu terytorialnego.

Zespół Szkół Zawodowych jest odrębnym od Powiatu ale niezarejestrowanym podatnikiem VAT. Nie jest czynnym podatnikiem VAT.

W Powiecie w latach 2015-2016 proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług kształtowała się w sposób następujący:

 • 2015 r. 0,106 %
 • 2016 r. 0,686 %

Z powyższego wynika, że proporcja nie osiągnęła poziomu 2%, czyli zgodnie z art. 90 § 10 pkt 2 - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0 % i Powiat nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Uzyskanie interpretacji indywidualnej jest niezbędne celem rozliczenia na zakończenie trwałości projektu. Realizując powyższe zadanie, w ocenie Wnioskodawcy, nie było możliwości prawnej na odzyskanie poniesionych kosztów podatku od towarów i usług

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zrealizowanym projektem przysługiwało Powiatowi prawo odliczenia lub możliwość otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu, gdyż dokonane zakupy nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi. W ocenie Powiatu, nie miał także możliwości otrzymania zwrotu podatku, gdyż przyznane środki nie były środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656, z późn. zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Powyższa kwestia w analogiczny sposób uregulowana była:

 • od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.),
 • od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. w rozdziale 9 i § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649, z późn. zm.),
 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. w rozdziale 9 i § 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799, z późn. zm.),
 • od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w rozdziale 10 i § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 2012, poz. 1336, z późn. zm.),
 • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2008 r. w rozdziale 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.).

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki w ramach zadania inwestycyjnego nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji, Powiatowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotowym zadaniem.

Nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku naliczonego, bowiem dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w powołanych rozporządzeniach.

Tym samym stanowisko uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

oddział
0114-KDIP4.4012.284.2017.1.MPE | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.