Oddział | Interpretacje podatkowe

Oddział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek pobrania tzw. „podatku u źródła”
Fragment:
Zarejestrowanie oddziału w Polsce nie oznacza, że powstaje tam nowy podmiot podatkowy, bowiem opodatkowaniu podlegać będzie wciąż spółka macierzysta, tyle że od dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej poprzez oddział na terytorium drugiego państwa. Instytucja oddziału (z punktu widzenia prawa podatkowego oddział jest rozpoznawany tak w świetle Konwencji Modelowej, jak też umów o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, jako tzw. zakład) jest więc jedynie formą działania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, a nie odrębnym od niego podmiotem podatkowym. Podatnikiem bowiem jest i pozostaje podmiot zagraniczny. Oddział (zakład) nie jest odrębnym od spółki macierzystej podmiotem, stanowi jedynie wyodrębnioną organizacyjnie i majątkowo część tej spółki. Zatem wzajemne rozliczenia pomiędzy spółką a jej oddziałem dokonywane są w ramach jednego podmiotu. Płatności pomiędzy Spółką zagraniczną (jednostką macierzystą) a jej Oddziałem w Polsce nie prowadzą zatem do powstania ani przychodu podatkowego ani kosztu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Nie jest bowiem możliwe dokonanie skutecznej czynności prawnej pomiędzy jednostką macierzystą a oddziałem. Konsekwencją powyższego jest więc to, że w analizowanej sprawie nie znajdą w ogóle zastosowania art. 21 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 1 updop, zobowiązujące oddział zagranicznej spółki do poboru podatku u źródła, z tytułu kosztów jakie przypisuje mu jego zagraniczna jednostka macierzysta.
2017
17
maj

Istota:
Dotyczy NIP jakim ma się posługiwać oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce.
Fragment:
W myśl art. 160 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług. Zatem z dniem 1 maja 2004 r. oddziały przestały być odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług i są obowiązane we wszystkich sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT do posługiwania się NIP jednostki macierzystej. Natomiast według art. 2 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w sprawach związanych z wykonywaniem przez oddział funkcji płatnika, jeżeli sam wykonuje te funkcje, we własnym imieniu i na własny rachunek, w dalszym ciągu posługuje się NIP oddziału. W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający na terytorium Polski siedziby, miejsca zamieszkania oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, został zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług, a następnie utworzył oddział (oddziały) za pośrednictwem którego (których) będzie prowadził na terytorium Polski działalność spółki, nie dochodzi do powstania na terytorium Polski nowego podatnika podatku od towarów i usług.
2017
11
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez oddział podmiotu zagranicznego, nieuwzględnianie przez Wnioskodawcę przy kalkulacji współczynnika proporcji obrotów Spółki matki oraz innych jej oddziałów
Fragment:
Nabycia te służą bowiem działalności jednego podatnika, w tym przypadku – Spółki matki (działającej w Polsce poprzez oddział) oraz pozostałych jej oddziałów. Wnioskodawca podkreślił, iż takie podejście znajduje potwierdzenie w bogatej, kształtującej się od kilku lat, linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto w tym miejscu przytoczyć choćby wyrok z dnia 12 lutego 2014 r. (sygn. I FSK 353/13), w którym to stwierdzono, iż „ art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...) należy interpretować w ten sposób, że podatnik, który nie posiada na terenie kraju siedziby działalności gospodarczej a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w kraju siedziby oddziału z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział, pozostających w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami, a oddział dokonuje jednocześnie na terenie kraju transakcji opodatkowanych ”. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił także, iż „ (...) okoliczność, że transakcja została dokonana pomiędzy centralą z siedzibą w jednym państwie członkowskim a jej oddziałem w innym państwie członkowskim nie wyłącza zastosowania art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT ”.
2017
10
maj

Istota:
Ustalenie czy wydzielany Oddział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 oraz czy transakcja polegająca na wydzieleniu Oddziału oraz przeniesieniu go do Spółki Celowej nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT
Fragment:
Podsumowując, ewidencja księgowa TW umożliwia wygenerowanie danych finansowych (określenia pozycji finansowej Oddziału oraz wysokości przychodów i kosztów) na poziomie Oddziału. O odrębności finansowej Oddziału świadczy również: możliwość alokowania do Oddziału części zobowiązania finansowego zaciągniętego w celu finansowania inwestycji w blok 910 MW, możliwość zapewnienia dalszego finansowania Oddziału za pośrednictwem funkcjonujących w Grupie rozwiązań i instrumentów finansowych, istnienie w momencie wydzielenia odrębnego rachunku bankowego, służącego do ewidencjonowania przepływów finansowych, związanych z realizacją inwestycji w nowy blok o mocy 910 MW realizowanej w ramach Oddziału. Wnioskodawca stoi w konsekwencji na stanowisku, że Oddział spełnia przesłankę wyodrębnienia finansowego, warunkującą uznanie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę wskazaną we wniosku charakterystykę Oddziału oraz stanowiska prezentowane przez organy skarbowe i sądy administracyjne, w ocenie Wnioskodawcy Oddział cechuje się wymaganym na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT wyodrębnieniem funkcjonalnym, organizacyjnym i finansowym. Oddział mógłby potencjalnie stanowić samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwo.
2017
10
maj

Istota:
Stosowanie przepisów o tzw. „zatorach płatniczych”
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ CIT ”) nie ma zastosowania do rozliczeń pomiędzy Spółką, a jego Oddziałem w Polsce, tj. przepis ten nie wprowadza wymogu dokonania płatności przez Oddział w Polsce na rzecz Spółki, a ma zastosowanie do kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku produktami i materiałami przesuniętymi do Oddziału, tj. wprowadza wymóg dokonania płatności Spółki na rzecz zewnętrznych kontrahentów Spółki w zakresie kosztów zaliczanych do postawy opodatkowania Oddziału? Zdaniem Spółki, przepis art. 15b ustawy o CIT, nie ma zastosowania do rozliczeń pomiędzy Spółką, a jej Oddziałem w Polsce, tj. przepis ten nie wprowadza wymogu dokonania płatności przez Oddział w Polsce na rzecz Spółki, a ma zastosowanie do kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku produktami i materiałami przesuniętymi do Oddziału, tj. wprowadza wymóg dokonania płatności przez Spółkę na rzecz zewnętrznych kontrahentów Spółki w zakresie kosztów zaliczanych do postawy opodatkowania Oddziału. Na wstępie należy wskazać, że zasady funkcjonowania oddziału regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807). W art. 5 pkt 4 ww. ustawy, oddział został zdefiniowany jako wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie rejestracji
Fragment:
Zgodnie z art. 88 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy. Natomiast z art. 90 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „ oddział w Polsce ”. Oddział posiada więc jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie posiada on możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, traktowany jest jako jeden podmiot – przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Tym samym tut. Organ nie neguje, że oddział Spółki zagranicznej nie stanowi odrębnego podmiotu od Spółki zagranicznej oraz, że Spółka zagraniczna dokonując czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.
2017
4
sty

Istota:
Zdaniem Wnioskodawcy, Bank (zawierający w sobie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w postaci Oddziału) stanowi „instytucję kredytową”, o której mowa w art. 15c ust. 5 pkt 1 ustawy CIT, co jednocześnie oznacza, że w stosunku do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek od Pożyczek alokowanych do Oddziału, nie będzie miał zastosowania dodatkowy limit w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów określony w art. 15c ust. 5 ustawy CIT (tj. maksymalnie wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej).
Fragment:
Odnosząc powyższe do opisanego stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy, cytowany przepis w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Oddział powinien być interpretowany w taki sposób, żeby objąć swoim zakresem wszelkie umowy pożyczki, kredytu, emisji instrumentów dłużnych, czy też depozyty nieprawidłowe oraz lokaty ujęte w księgach rachunkowych Oddziału jako po stronie aktywów. W praktyce, może się okazać, że będą to zarówno umowy: (1) zawarte (udzielone) przez Oddział, a również (2) zawarte (udzielone) przez Bank, a następnie przypisane do Oddziału i obsługiwane przez Oddział. W konsekwencji, wszelkie kwoty pożyczek w rozumieniu Ustawy CIT ujawnione w księgach rachunkowych Oddziału powinny być ujmowane w kalkulacji wartości podatkowej aktywów Oddziału w kwotach nominalnych (alokowanych do Oddziału). W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy uprawniony jest wniosek, że przez „ wartość nominalną kwot udzielonych pożyczek ”, o której mowa w art. 15c ust. 2 Ustawy CIT należy rozumieć wartość nominalną kwot wszelkich udzielonych pożyczek, w rozumieniu art. 16 ust. 7b Ustawy CIT, ujętych w księgach rachunkowych Oddziału po stronie aktywów. Ad 7. Bank (posiadający wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w postaci Oddziału) stanowi „ instytucję kredytową ”, o której mowa w art. 15c ust. 5 pkt 1 ustawy CIT, co jednocześnie oznacza, że w stosunku do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek od Pożyczek alokowanych do Oddziału, nie będzie miał zastosowania dodatkowy limit w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów określony w art. 15c ust. 5 ustawy CIT (tj. maksymalnie wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej).
2017
3
sty

Istota:
W zakresie rozliczeń podatkowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem oddziału na Kubie.
Fragment:
Księgowość Oddziału prowadzona jest w siedzibie Oddziału (..., Kuba) zgodnie z prawem Kuby, w języku hiszpańskim. Wnioskodawca nie będzie otrzymywać źródłowych dokumentów księgowych (faktur, potwierdzeń zapłaty, not księgowych itp.) ponieważ wszystkie oryginały będą przechowywane w siedzibie Oddziału (zgodnie z wymogami prawa kubańskiego). Spółka otrzymywać będzie jednak zweryfikowane sprawozdania finansowe oraz komputerowe wydruki z zapisów na kontach księgowych (pliki programu Excel) pozwalające na ustalenie wartości transakcji realizowanych przez Oddział. W ramach prowadzonej działalności, Spółka będzie wysyłać towary będące jej własnością do Oddziału na Kubie, przy czym towary te nie będą sprzedawane do Oddziału, a jedynie przesuwane pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Spółki (przesunięcie z centrali z Polski do Oddziału). Właściwa sprzedaż będzie odbywać się już na Kubie, a jako sprzedawca wskazany będzie każdorazowo Oddział. Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na kontrahentów Spółki dopiero po dokonaniu sprzedaży za pośrednictwem Oddziału. Ponadto, gdyby sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta odbywała się na terytorium Polski, byłaby ona opodatkowana stawką krajową, a Spółce przysługiwałoby prawo odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie niezastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy oddziałami terenowymi Stowarzyszenia
Fragment:
Oddziały terenowe S (11 oddziałów) posiadające osobowość prawną są jak już wcześniej wskazano, działają na podstawie jednego statutu, aczkolwiek posiadają odrębne rejestracje w KRS, odrębne numery NIP, samodzielnie rozliczają się z właściwymi wg siedziby oddziału Urzędami Skarbowymi z podatków: od osób prawnych oraz VAT. W obrocie gospodarczym są traktowane jak odrębne podmioty gospodarcze. Sprzedaż usług przez oddziały z osobowością prawną na rzecz innych jednostek organizacyjnych S (Biura S, agend gospodarczych oraz oddziałów bez osobowości prawnej (i odwrotnie) potwierdzana jest fakturami VAT. Oddział z osobowością prawną ma status podatnika VAT. W ocenie Wnioskodawcy do wzajemnych rozliczeń z tytułu świadczonych usług oddziałów posiadających osobowość prawną z oddziałami bez osobowości prawnej tego samego Stowarzyszenia nie należy stosować zwolnienia, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Możliwym jest jednak rozliczanie wewnętrznymi notami księgowymi (bez VAT) w sytuacji oddziałów tego samego Stowarzyszenia nie posiadających samodzielności podmiotowej. Natomiast wobec drugiej z sytuacji, w której oddział posiadający status czynnego podatnika podatku VAT, należy wskazać, że taki oddział jest zobligowany do wystawiania faktur VAT.
2016
21
gru

Istota:
Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników w zakresie rejestracji w Polsce oddziału podmiotu zagranicznego dla celu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Spółka dokonała rejestracji oddziału Spółki w Polsce, który działa pod nazwą: W. Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Oddział). W Oddziale zatrudnieni są pracownicy. W związku z utworzeniem Oddziału Spółka nie uzyskała dla Oddziału odrębnego od nadanego wcześniej Spółce numeru NIP w Polsce (uznając zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, iż w przypadku utworzenia oddziału zagranicznego podmiotu nie powstaje w Polsce „ nowy ” podatnik VAT, a jedynie zmienia się zakres wykonywanych czynności i struktura organizacyjna podmiotu zagranicznego zarejestrowanego wcześniej w Polsce. W związku z tym, w momencie utworzenia Oddziału Spółka złożyła wyłącznie zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie NIP wskazując Oddział jako stałe miejsce prowadzenia przez Spółkę działalności w Polsce). W efekcie Spółka, działając w formie Oddziału, obecnie korzysta z nadanego jej uprzednio numeru NIP i wszelkie rozliczenia podatkowe (oraz ZUS) Spółki związane z działalnością Oddziału deklarowane są w Polsce z wykorzystaniem tego numeru NIP. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka dokonuje również w Polsce różnych czynności cywilnoprawnych objętych opodatkowaniem PCC (np. nabycie udziałów/akcji w polskich spółkach od polskich podmiotów), z tytułu których zobowiązana jest do zapłaty podatku PCC na zasadach wynikających z ustawy o PCC.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oddział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.