Oddział | Interpretacje podatkowe

Oddział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Oddziału w „podsystemie”
Fragment:
SA wraz ze swoimi oddziałami (w tym z Oddziałem). Z uwagi na powyższe, przedmiotem zapytania Oddziału są skutki podatkowe związane z uczestnictwem Oddziału w „ podsystemie ”, bowiem jest to jedyny system zarządzania płynnością finansową, w którym Oddział uczestniczy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy czynności wykonywane przez Spółkę w ramach systemu zarządzania płynnością finansową pomiędzy Spółką a Oddziałem będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy transfery dokonywane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową pomiędzy Spółką a Oddziałem będą wyłączone spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy „ odsetki ” naliczane na rzecz Oddziału oraz „ odsetki ” obciążające Oddział z tytułu środków pieniężnych transferowanych w ramach systemu zarządzania płynnością finansową będą stanowić odpowiednio przychód i koszt Oddziału w rozumieniu Ustawy o CIT i powinny być rozpoznawane na zasadzie kasowej? Czy „ odsetki ” naliczane na rzecz R. z tytułu środków pieniężnych transferowanych w ramach systemu zarządzania płynnością finansową będą podlegać zryczałtowanemu (...)
2018
17
mar

Istota:
W zakresie uznania czynności wniesienia aportem Oddziału do Spółki za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji
Fragment:
Jednocześnie, istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany wyłącznie do Oddziału i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tego Oddziału. Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w strukturze organizacyjnej A. można wyróżnić oddziały zagraniczne, której jedną z wydzielonych jednostek jest Oddział w Polsce zarejestrowany od 2003 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oddział posiada Dyrektora, który posiada pełnomocnictwa do składania wiążących dla Oddziału oświadczeń i zaciągania zobowiązań w zakresie dotyczącym działalności A, realizowanej w ramach Oddziału. Ponadto, należy mieć na uwadze, że Oddział prowadzi działalność w odrębnej lokalizacji od A. oraz jego innych oddziałów zagranicznych. Wyniki uzyskiwane przez Oddział nie mają wpływu na wyniki pozostałych zagranicznych oddziałów i vice versa. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy zasadne jest stwierdzenie o kwalifikacji istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa A. Oddziału jako wyodrębnionego organizacyjnie obszaru jego działalności. Oddział realizuje bowiem najpełniej wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i w dotychczasowej praktyce interpretacyjnej organów podatkowych taka forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej była wskazywana jako typowy przykład wyodrębnienia organizacyjnego w strukturze przedsiębiorstwa.
2018
17
lut

Istota:
W zakresie opodatkowanie na terytorium Polski czynności Oddziału oraz prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Zakupy towarów i usług dokonywane przez Oddział na terytorium Polski są niezbędne Oddziałowi dla wykonywania świadczeń na rzecz Spółki. Zatem, zakupy Oddziału będą w całości konsumowane przez Oddział na potrzeby (pośrednio bądź bezpośrednio) wykonywania czynności wewnątrzzakładowych na rzecz Spółki. Oddział dokonuje zakupów, które wiążą się z naliczeniem VAT przez sprzedawców (w przypadku zakupów krajowych) lub przez sam Oddział (w przypadku zakupów, co do których Oddział stosuje odwrotne obciążenie). Ponadto, poprzez Oddział Spółka współdzieli, a więc częściowo odsprzedaje (refakturuje) w Polsce nabyte usługi polskiemu oddziałowi M Ltd. - innej spółki z grupy V - który rozpoczął działalność 1 stycznia 2017 r. Usługi odsprzedawane przez Oddział obejmują m.in. wynajem powierzchni biurowej oraz usługi informatyczne. W związku z powyższym Spółka wykazała sprzedaż opodatkowaną VAT w Polsce w deklaracji VAT za pierwszy kwartał 2017 r. i będzie wykazywać taką sprzedaż w przyszłości. Czynności realizowane przez Oddział na rzecz Spółki są świadczone na podstawie wewnętrznej umowy pomiędzy Spółką i Oddziałem, a ponadto opisane są w dokumentacji dla potrzeb cen transferowych.
2017
29
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy limit przychodów lub kosztów wynikający z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy odnosić do przychodów lub kosztów całej spółki, czy też wyłącznie do polskiego oddziału
Fragment:
(...) oddział ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego w miesiącu, w którym rozpoznaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy dostawę zamówioną przez klienta zewnętrznego we włoskim oddziale Wnioskodawcy i zrealizowaną bezpośrednio z zakładu produkcyjnego prowadzonego przez oddział polski należy kwalifikować jako tzw. transakcję łańcuchową/trójstronną? W jaki sposób należy ustalić przychód polskiego oddziału spółki w przypadku przesunięcia gotowych wyrobów do oddziału włoskiego i ich dalszej sprzedaży klientowi zewnętrznemu przez oddział włoski? Kiedy należy rozpoznać przychód w polskim oddziale spółki w przypadku przesunięcia gotowych wyrobów z oddziału polskiego do oddziału włoskiego i ich sprzedaży klientowi zewnętrznemu w późniejszym terminie? Czy limit, o którym jest mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy odnosić do przychodów i kosztów całej spółki wraz z jej wszystkimi oddziałami zagranicznymi czy też limit ten należy odnosić wyłącznie do jej polskiego oddziału? Niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania nr 7 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
20
gru

Istota:
W zakresie sposobu rozliczeń między oddziałami spółki zagranicznej
Fragment:
Zakład zaopatruje się w materiały potrzebne do produkcji częściowo na rynku lokalnym, częściowo zaś otrzymuje je z włoskiego oddziału Wnioskodawcy. Również sprzedaż gotowych wyrobów prowadzona jest częściowo samodzielnie przez polski oddział, a częściowo za pośrednictwem oddziału włoskiego. W tym celu część wyrobów zostaje przetransportowana do magazynu oddziału włoskiego, a następnie sprzedana przez włoski oddział zewnętrznemu klientowi w późniejszym terminie. Ponadto Wnioskodawca planuje również sprzedaż wyrobów gotowych za pośrednictwem włoskiego oddziału z bezpośrednią dostawą wyrobów gotowych do klienta zewnętrznego realizowaną z zakładu produkcyjnego w Polsce. Transakcja taka może wyglądać następująco: Klient zewnętrzny z innego kraju Unii Europejskiej dokonuje zamówienia we włoskim oddziale spółki. Włoski oddział spółki zleca produkcję zamówionego wyrobu zakładowi produkcyjnemu w polskim oddziale spółki. Włoski oddział prowadzi transakcję od strony obsługi klienta, podczas gdy gotowe wyroby zostają dostarczone do klienta bezpośrednio przez polski oddział, tj. z zakładu produkcyjnego w Polsce. Transport może być organizowany zarówno przez klienta zewnętrznego, jak i przez włoski lub polski oddział. Dostawy mogą być realizowane na warunkach EXW (przeniesienie ryzyka z chwilą odbioru towaru w zakładzie produkcyjnym przez klienta lub działającej na jego rzecz firmy spedycyjnej) lub DAP (przeniesienie ryzyka po zakończeniu transportu w miejscu wskazanym przez klienta).
2017
14
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych przez zagraniczny oddział spółki
Fragment:
Następnie obciąży zakład (oddział) niemiecki notą księgową, w której wyszczególni koszty związane z działalnością niemieckiego zakładu (oddziału), ale ponoszone w Polsce. Ponoszone koszty będą każdorazowo w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą na terenie Niemiec. Zakupione usługi i towary związane będą ze świadczeniem usług opodatkowanych VAT w Niemczech. Gdyby opisywana działalność wykonywana była na terenie Polski przez jednostkę macierzystą, spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług. Po uruchomieniu zakładu (oddziału) spółka zadba o to, aby być w posiadaniu dokumentów (zaświadczenie że zakład (oddział) jest czynnym podatnikiem od wartości dodanej w Niemczech, deklaracji VAT składanych do niemieckiego urzędu skarbowego), które potwierdzą związek nabytych w Polsce towarów i usług z usługami świadczonymi przez zakład (oddział) w Niemczech. W opisanej sprawie stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług, które dotyczą świadczenia usług przez Oddział zagraniczny Wnioskodawcy, gdyż podatek ten podlegałby odliczeniu, gdyby czynności te (świadczone usługi) byłyby wykonywane na terytorium kraju a Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi przez Oddział.
2017
13
gru

Istota:
1. Czy dla czynności realizowanych pomiędzy Oddziałem a Spółką córką, Oddział będzie zobowiązany posiadać dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT, jeżeli zostaną spełnione limity określone w art. 9a ust. 1 i 1d ustawy o CIT?
2. Czy dla określenia limitu wartości transakcji lub innych zdarzeń realizowanych pomiędzy Oddziałem a Spółką Córką, mających wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, określony w art. 9a ustawy o CIT, czyli równowartość 2.000.000 euro (i następnie limitu transakcyjnego, rozpoczynającego się od wartości 50.000 euro) należy wziąć pod uwagę przychody lub koszty samego Oddziału, czy też sumę przychodów lub kosztów Oddziału i jego Centrali (czyli skonsolidowane przychody lub koszty)?
Fragment:
Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia: czy dla czynności realizowanych pomiędzy Oddziałem a Spółką córką, Oddział będzie zobowiązany posiadać dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostaną spełnione limity określone w art. 9a ust. 1 i 1d ww. ustawy, czy dla określenia limitu wartości transakcji lub innych zdarzeń realizowanych pomiędzy Oddziałem a Spółką Córką, mających wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, określony w art. 9a ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, czyli równowartość 2.000.000 euro (i następnie limitu transakcyjnego, rozpoczynającego się od wartości 50.000 euro) należy wziąć pod uwagę przychody lub koszty samego Oddziału, czy też sumę przychodów lub kosztów Oddziału i jego Centrali (czyli skonsolidowane przychody lub koszty). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Z. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (zwany dalej: „ Oddziałem ”) jest zagranicznym oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego - spółki prawa niemieckiego X (zwana dalej: „ Centralą ”). Oddział działający w Polsce zawiera umowy handlowe z kolejnym podmiotem, czyli ze spółką Y Sp. z o.o. (zwanym dalej: „ Spółką Córką ”), w której wspólnikiem posiadającym 100% udziałów jest Wnioskodawca.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie uznania transakcji zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT.
Fragment:
Każdy z oddziałów posiada Menadżera Oddziału, który jest umocowany do składania wiążących dla Spółki oświadczeń i zaciągania zobowiązań w zakresie dotyczącym działalności Spółki realizowanej w ramach Oddziału. W szczególności, Menadżer jest upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Oddziału. Zarząd Spółki podjął uchwałę, w której jednoznacznie stwierdzono, że oddziały Spółki w Polsce będą prowadzić niezależną działalność gospodarczą, działać pod kierownictwem Menedżera zamieszkałego w Polsce oraz prowadzić własną rachunkowość i księgi odrębne od rachunkowości i ksiąg Spółki prowadzonych w Wielkim Księstwie Luksemburga. Ponadto, należy mieć na uwadze, że każdy oddział prowadzi działalność w odrębnej lokalizacji (nawet jeżeli poszczególne oddziały prowadzą działalność w tej samej miejscowości). Wyniki uzyskiwane przez dany oddział nie mają wpływu na wyniki pozostałych oddziałów i vice versa. W rezultacie, w ocenie Zainteresowanych zasadne jest stwierdzenie o kwalifikacji istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Oddziału jako wyodrębnionego organizacyjnie obszaru działalności Spółki. Oddział realizuje bowiem najpełniej wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i w dotychczasowej praktyce interpretacyjnej organów podatkowych taka forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej była wskazywana jako typowy przykład wyodrębnienia organizacyjnego w strukturze przedsiębiorstwa.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie uznania transakcji zbycia zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT
Fragment:
Każdy z oddziałów posiada Menadżera Oddziału, który jest umocowany do składania wiążących dla Spółki oświadczeń i zaciągania zobowiązań w zakresie dotyczącym działalności Spółki realizowanej w ramach Oddziału. W szczególności Menadżer jest upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Oddziału. Zarząd Spółki podjął uchwałę, w której jednoznacznie stwierdzono, że Oddział Spółki w Polsce będzie prowadzić niezależną działalność gospodarczą, działać pod kierownictwem Menedżera zamieszkałego w Polsce oraz prowadzić własną rachunkowość i księgi odrębne od rachunkowości i ksiąg Spółki prowadzonych w Wielkim Księstwie Luksemburga. Ponadto, należy mieć na uwadze, że każdy oddział prowadzi działalność w odrębnej lokalizacji (nawet jeżeli poszczególne oddziały prowadzą działalność w tej samej miejscowości). Wyniki uzyskiwane przez dany oddział nie mają wpływu na wyniki pozostałych oddziałów i vice versa. W rezultacie, w ocenie Zainteresowanych zasadne jest stwierdzenie o kwalifikacji istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Oddziału jako wyodrębnionego organizacyjnie obszaru działalności Spółki. Oddział realizuje bowiem najpełniej wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i w dotychczasowej praktyce interpretacyjnej organów podatkowych taka forma organizacyjno‑prawa prowadzenia działalności gospodarczej była wskazywana jako typowy przykład wyodrębnienia organizacyjnego w strukturze przedsiębiorstwa.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności związanych ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy.
Fragment:
Każdy z oddziałów posiada Menadżera Oddziału, który jest umocowany do składania wiążących dla Spółki oświadczeń i zaciągania zobowiązań w zakresie dotyczącym działalności Spółki realizowanej w ramach Oddziału. W szczególności, Menadżer jest upoważniony do jednoosobowej reprezentacji Oddziału. Zarząd Spółki podjął uchwałę, w której jednoznacznie stwierdzono, że Oddziały Spółki w Polsce będą prowadzić niezależną działalność gospodarczą, działać pod kierownictwem Menedżera zamieszkałego w Polsce oraz prowadzić własną rachunkowość i księgi odrębne od rachunkowości i ksiąg Spółki prowadzonych w Wielkim Księstwie Luksemburga. Ponadto, należy mieć na uwadze, że każdy oddział prowadzi działalność w odrębnej lokalizacji (nawet jeżeli poszczególne oddziały prowadzą działalność w tej samej miejscowości). Wyniki uzyskiwane przez dany oddział nie mają wpływu na wyniki pozostałych oddziałów i vice versa. W rezultacie, w ocenie Zainteresowanych zasadne jest stwierdzenie o kwalifikacji istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Oddziału jako wyodrębnionego organizacyjnie obszaru działalności Spółki. Oddział realizuje bowiem najpełniej wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i w dotychczasowej praktyce interpretacyjnej organów podatkowych taka forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej była wskazywana jako typowy przykład wyodrębnienia organizacyjnego w strukturze przedsiębiorstwa.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oddział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.