Oddział | Interpretacje podatkowe

Oddział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Miejsce opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce przez Oddział spółki amerykańskiej
Fragment:
Produkty wysyłane poza teren kraju i poza teren Unii wysyłane są w procedurze celnej, umowa zawiera również zapis, że Oddział zobowiązany jest do wysyłki produktu dla osób, które wpłaciły środki w organizacyjnym etapie Spółki za pośrednictwem portalu społecznościowego X produkt jest wysyłany z Oddziału. wszystkie sprzedane produkty wysyłane są z Oddziału. To Oddział ponosi wszelkie koszty związane z całym procesem sprzedaży - produkcja, projekty, opakowania, koszty wysyłki, procedury celne, logistyka, magazynowanie itp., zapłata za wysłane i sprzedane przez Oddział produkty wpływają na konto amerykańskiej Spółki. Spółka przekazuje później do Oddziału środki finansowe, Spółka nie wystawia żadnych dokumentów potwierdzających dokonaną sprzedaż produktu. Wszelkie transakcje dokonywane i dokumentowane są przez Oddział. Sprzedaż dokonywana do form dokumentowana jest fakturą, dla sprzedaży do osób fizycznych prowadzona jest w Oddziale ewidencja sprzedaży z rozbiciem na poszczególne kraje, umowa zawiera również zapis na podstawie której możliwe jest dokonywanie przesunięcia produktów z Oddziału do Spółki w celu bezpośredniej sprzedaży przez Spółkę. Na chwilę obecną taka sytuacja nie miała miejsca. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a jej Oddziałem - dokonywana produkcja i późniejsza wysyłka produktu z Oddziału na teren całego świata jest sprzedażą i dochodem polskim, podlegającym opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na terenie kraju...
2016
7
sie

Istota:
W zakresie: uznania zagranicznej spółki posiadającej oddział w Polsce za podatnika VAT.
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 zdanie pierwsze ww. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym mimo, iż na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Zatem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych na rzecz jednostki macierzystej). Powyższe stanowisko jest zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE w wyroku z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-210/04 wskazał, że stały zakład mający siedzibę w innym państwie członkowskim, niebędący pod względem prawnym odrębnym do spółki, do której należy, nie może być uznany za podatnika ze względu na obciążenie go kosztami z tytułu świadczenia tych usług.
2016
28
lip

Istota:
W sytuacji, gdy adres oddziału podmiotu zagranicznego został wykazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym i jest znany organowi podatkowemu, to posługiwanie się adresem Oddziału, w sytuacji gdy bierze on udział w dokumentowanych fakturami VAT transakcjach jest prawidłowe i jednocześnie zidentyfikuje Wnioskodawcę jako stronę transakcji.
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią, nie stanowi zatem odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym mimo, iż na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Z powyższej ustawy – art. 90 pkt 1 – wynika również, iż przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „ oddział w Polsce ”.
2016
19
lip

Istota:
Czy przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce jest neutralny podatkowo?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Oddział ”) jest samodzielnym oddziałem spółki zagranicznej, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada NIP nadany w Polsce, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług, składa deklarację CIT-8 oraz VAT-7. W 2015 r. Oddział osiągnął zysk netto w kwocie 11 802 499,48 zł. Zgodnie z uchwałą z 5 maja 2016 r., zysk pozostaje jako zysk niepodzielony. Na rachunku bankowym Oddziału pozostają znaczne kwoty środków pieniężnych, które Wnioskodawca chce przelać na konto swojej jednostki macierzystej. Przelane kwoty zostaną zwrócone do Oddziału w Polsce w momencie podjęcia decyzji o ich przeznaczeniu np. na przyszłe inwestycje w Oddziale w Polsce lub na inne cele działalności Oddziału. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przelew środków pieniężnych z rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki macierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału w Polsce jest neutralny podatkowo... (część pytania oznaczonego we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zlokalizowany w Polsce nie stanowi odrębnego podmiotu podatkowego w stosunku do spółki macierzystej (centrali), lecz jest jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną częścią tego przedsiębiorcy.
2016
10
cze

Istota:
Czy przelane środki pieniężne do jednostki macierzystej i niezwrócone do Oddziału są transakcją neutralną podatkowo?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka (dalej również jako: „ Wnioskodawca ” lub „ Oddział ”) jest samodzielnym oddziałem spółki zagranicznej, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada NIP nadany w Polsce, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług, składa deklarację CIT-8 oraz VAT-7. W 2015 r. Oddział osiągnął zysk netto w kwocie 11 802 499,48 zł. Zgodnie z uchwałą z 5 maja 2016 r., zysk pozostaje jako zysk niepodzielony. Na rachunku bankowym Oddziału pozostają znaczne kwoty środków pieniężnych, które Wnioskodawca chce przelać na konto swojej jednostki macierzystej. Przelane kwoty pozostaną w jednostce macierzystej i nie zostaną zwrócone do Oddziału w Polsce. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przelane środki pieniężne do jednostki macierzystej i nie zwrócone do Oddziału są transakcją neutralną podatkowo... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zlokalizowany w Polsce nie stanowi odrębnego podmiotu podatkowego w stosunku do spółki macierzystej (centrali), lecz jest jedynie organizacyjnie i majątkowo wyodrębnioną częścią tego przedsiębiorcy. Dochody osiągane przez Oddział pozostają więc dochodami przedsiębiorcy zagranicznego, który zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT rozpoznaje ograniczony obowiązek podatkowy – obowiązek podatkowy do wysokości dochodów osiągniętych w Polsce.
2016
10
cze

Istota:
Rozlicznia kanadyjskiej jednostki macierzystej z jej Oddziałem w Polsce (ustatuowanie zakładu - pyt. nr 1, środki pieniężne otrzymane przez Oddział od Spółki a przychód Oddziału - pyt. nr 2, wewnętrzne rozliczenia a różnice kursowe - pyt. nr 3, opodatkowanie odsetek z umów pożyczek zawartych pomiędzy hodowcami a Oddziałem - pyt. nr 4, zwrot przez Oddział dla Spółki udzielonego finansowania a podatek „u źródła” - pyt. nr 5, zakres zastosowania ograniczeń z tytułu tzw. „cienkiej kapitalizacji” - pyt. nr 6, koszty funkcjonowania Oddziału i wydatki związane z działalnością Oddziału a ich kwalifikacja do kosztów uzyskania przychodów - pyt. nr 7).
Fragment:
Ponadto, Spółka wskazuje, iż w okresie, gdy rozpocznie już prowadzenie działalności w Polsce poprzez Oddział (po jego zarejestrowaniu), Spółka będzie ponosić koszty funkcjonowania Oddziału w Polsce. Wydatki Spółki związane z działalnością Oddziału obejmować będą w szczególności: koszty najmu i opłat eksploatacyjnych biura Oddziału, koszty obsługi księgowej, prawnej, podatkowej, finansowej i administracyjnej Oddziału, koszt wynagrodzeń ewentualnych pracowników Oddziału, koszty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Spółkę pożyczek na sfinansowanie działalności Oddziału. W zależności od racjonalnych potrzeb koszty bieżące mogą obejmować inne wydatki związane z działalnością Oddziału. Koszty bieżące będą albo finansowane w całości przez Spółkę, a następnie alokowane do Oddziału, albo finansowane przez Oddział ze środków pieniężnych przekazanych przez Spółkę. Wymienione powyżej koszty księgowane będą w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz przypisanie do Oddziału w wyniku wyodrębnienia z całości wydatków poniesionych przez Spółkę. W sytuacji, gdy niemożliwe byłoby przyporządkowanie całości określonego wydatku ponoszonego przez Spółkę do Oddziału, alokacja pomiędzy Spółką a Oddziałem następowałaby według stosownego klucza podziału, np. proporcjonalnie do stopnia wykorzystania środków pieniężnych na działalność Oddziału w przypadku odsetek płaconych przez Spółkę od pożyczek bankowych, które mogą być tylko w części wykorzystane na sfinansowanie pożyczek polskich hodowców.
2016
28
kwi

Istota:
Uznanie Oddziału za ZCP oraz opodatkowanie czynności sprzedaży Oddziału.
Fragment:
Ze względu na zakres i wielkość inwestycji prowadzonej przez Oddział – posiada on swojego Kierownika, a także posiada odrębny rachunek bankowy za pośrednictwem którego rozliczane są przychody i koszty Oddziału. Dla Oddziału prowadzone są wyodrębnione księgowania w urządzeniach rachunkowych Spółki, tak aby można było wyodrębnić koszty i przychody dotyczące Oddziału. Głównymi składnikami majątkowymi wyodrębnionego Oddziału w A są: prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 2,4173 ha, środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz w kasie Oddziału, dokumenty księgowe i finansowe prowadzone dla Oddziału, ruchomości, w tym stanowiące środki trwałe związane z Oddziałem i przypisane jako majątek Oddziału (przykładowo środek transportu), wartości niematerialne i prawne w tym prawa do domen internetowych, materiały, w tym handlowe i reklamowe Oddziału, prawa autorskie do koncepcji architektonicznej. Ponadto Oddział jako jednostka funkcjonująca samodzielnie – posiada biuro wraz z wyposażeniem wynajmowane w A. W skład Oddziału wejdzie także, po jej uzyskaniu, decyzja zatwierdzająca projekt budowlany. Z Oddziałem związane są także zobowiązania, dotyczące realizacji tej sfery działalności gospodarczej Spółki – zobowiązania funkcjonalnie związane z Oddziałem. Oddział finansuje podatek od nieruchomości położonej w A, a opisanej powyżej.
2016
8
kwi

Istota:
Czy przez „wartość podatkową aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (...) z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych”, o której mowa w art. 15c ust. 2 Ustawy CIT należy rozumieć wartość podatkową aktywów ujętych w księgach rachunkowych Oddziału (odrębnych od ksiąg Spółki jako całości), ustaloną zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Oddział, tj. zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, czy też wartość podatkową aktywów Spółki jako całości ustaloną zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę jako całość.
Fragment:
Ze względu na brak odrębnej osobowości prawnej Oddziału, stroną umów pożyczek zaciąganych od Udziałowca jest (i będzie w przyszłości) Spółka. Oddział jest jednostką zobowiązaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: „ Ustawa o rachunkowości ”). W księgach rachunkowych Oddziału ewidencjonowane są wyłącznie zdarzenia gospodarcze dotyczące Oddziału i jego działalności. Oddział posiada służby finansowo - księgowe, które ewidencjonują zdarzenia gospodarcze dotyczące Oddziału zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe Oddziału podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. W księgach rachunkowych Spółki ujmowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące Spółki jako całości i jej działalności (w tym działalności Oddziału). Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka jako całość (w zakresie obejmującym nie tylko Oddział ale wszelkie jednostki organizacyjne, w tym centralę we Włoszech) nie prowadzi ksiąg rachunkowych w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości.
2016
25
mar

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Spółka dominująca UE prowadzi w Luksemburgu rzeczywistą działalność gospodarczą, do dochodów Spółki dominującej UE znajdą zastosowanie przepisy art. 24a ust. 1, ust. 13 i ust. 14 updop
Fragment:
Działalność finansowa Spółki dominującej UE prowadzona jest poprzez oddział zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki („ Oddział US ”). Oddział US jest jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej odrębnej od Spółki dominującej UE (z prawnego punktu widzenia Oddział US i Spółka dominująca UE stanowią jedną osobę prawną). Co najmniej 50% przychodów Spółki dominującej UE pochodzić będzie z odsetek i pożytków od pożyczek lub dywidend. Wnioskodawca zaznacza, że przychody Spółki dominującej UE z tytułu działalności finansowej prowadzonej poprzez Oddział US podlegają zwolnieniu w Luksemburgu na podstawie art. 25 pkt 2 lit. a) Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wielkim Księstwem Luksemburga z 3 kwietnia 1996 r. Jednocześnie, zgodnie z wewnętrznym prawem luksemburskim, przychody Spółki dominującej UE z tytuły dywidend (tj. działalność holdingowa) podlegają, co do zasady, w Luksemburgu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej, o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 updop, lub zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Luksemburgu. Dodatkowo, przychód ten nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Luksemburgu na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.
2016
24
mar

Istota:
N. B.V. posiadający swoją siedzibę w Holandii, dokonując poprzez oddział rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług w Polsce, posiada status podatnika podatku od wartości dodanej (z racji prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską) oraz podatnika podatku od towarów i usług (z racji prowadzenia na terenie Polski działalności za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału). Zatem N. B.V. rejestrując swój Oddział w Polsce z tytułu świadczonych w Polsce usług nie dokonał rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Tym samym powyższe winno znaleźć również odzwierciedlenie w wystawianych fakturach (dla których miejscem opodatkowania będzie Polska), poprzez posługiwanie się nadanym mu polskim (a nie holenderskim) numerem identyfikacji podatkowej.
Fragment:
W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług, traktowany jest jako jeden podmiot – przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Nie stanowi zatem odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest Polskim Oddziałem N. B.V. będącej spółką prawa holenderskiego i częścią Grupy N. działającej na rynku lotniczym. N. B.V. posiada siedzibę w Holandii oraz oddziały w różnych miejscach w Europie. Powyższe oddziały świadczą usługi w zakresie obsługi, naprawy i przeglądu samolotów w poszczególnych lokalizacjach. Polski oddział zatrudnia 5 osób, N. wynajmuje pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenia socjalno-biurowe od Przedsiębiorstwa Państwowego (co jest standardem w tego typu działalności).
2016
13
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oddział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.