Oddział | Interpretacje podatkowe

Oddział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stosowanie przepisów o tzw. „zatorach płatniczych”
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ CIT ”) nie ma zastosowania do rozliczeń pomiędzy Spółką, a jego Oddziałem w Polsce, tj. przepis ten nie wprowadza wymogu dokonania płatności przez Oddział w Polsce na rzecz Spółki, a ma zastosowanie do kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku produktami i materiałami przesuniętymi do Oddziału, tj. wprowadza wymóg dokonania płatności Spółki na rzecz zewnętrznych kontrahentów Spółki w zakresie kosztów zaliczanych do postawy opodatkowania Oddziału? Zdaniem Spółki, przepis art. 15b ustawy o CIT, nie ma zastosowania do rozliczeń pomiędzy Spółką, a jej Oddziałem w Polsce, tj. przepis ten nie wprowadza wymogu dokonania płatności przez Oddział w Polsce na rzecz Spółki, a ma zastosowanie do kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku produktami i materiałami przesuniętymi do Oddziału, tj. wprowadza wymóg dokonania płatności przez Spółkę na rzecz zewnętrznych kontrahentów Spółki w zakresie kosztów zaliczanych do postawy opodatkowania Oddziału. Na wstępie należy wskazać, że zasady funkcjonowania oddziału regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807). W art. 5 pkt 4 ww. ustawy, oddział został zdefiniowany jako wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.
2017
11
sty

Istota:
W zakresie rejestracji
Fragment:
Zgodnie z art. 88 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy. Natomiast z art. 90 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „ oddział w Polsce ”. Oddział posiada więc jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie posiada on możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, traktowany jest jako jeden podmiot – przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Tym samym tut. Organ nie neguje, że oddział Spółki zagranicznej nie stanowi odrębnego podmiotu od Spółki zagranicznej oraz, że Spółka zagraniczna dokonując czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest zobowiązana do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.
2017
4
sty

Istota:
Zdaniem Wnioskodawcy, Bank (zawierający w sobie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w postaci Oddziału) stanowi „instytucję kredytową”, o której mowa w art. 15c ust. 5 pkt 1 ustawy CIT, co jednocześnie oznacza, że w stosunku do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek od Pożyczek alokowanych do Oddziału, nie będzie miał zastosowania dodatkowy limit w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów określony w art. 15c ust. 5 ustawy CIT (tj. maksymalnie wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej).
Fragment:
Odnosząc powyższe do opisanego stanu faktycznego, w ocenie Wnioskodawcy, cytowany przepis w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Oddział powinien być interpretowany w taki sposób, żeby objąć swoim zakresem wszelkie umowy pożyczki, kredytu, emisji instrumentów dłużnych, czy też depozyty nieprawidłowe oraz lokaty ujęte w księgach rachunkowych Oddziału jako po stronie aktywów. W praktyce, może się okazać, że będą to zarówno umowy: (1) zawarte (udzielone) przez Oddział, a również (2) zawarte (udzielone) przez Bank, a następnie przypisane do Oddziału i obsługiwane przez Oddział. W konsekwencji, wszelkie kwoty pożyczek w rozumieniu Ustawy CIT ujawnione w księgach rachunkowych Oddziału powinny być ujmowane w kalkulacji wartości podatkowej aktywów Oddziału w kwotach nominalnych (alokowanych do Oddziału). W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy uprawniony jest wniosek, że przez „ wartość nominalną kwot udzielonych pożyczek ”, o której mowa w art. 15c ust. 2 Ustawy CIT należy rozumieć wartość nominalną kwot wszelkich udzielonych pożyczek, w rozumieniu art. 16 ust. 7b Ustawy CIT, ujętych w księgach rachunkowych Oddziału po stronie aktywów. Ad 7. Bank (posiadający wyodrębnioną jednostkę organizacyjną w postaci Oddziału) stanowi „ instytucję kredytową ”, o której mowa w art. 15c ust. 5 pkt 1 ustawy CIT, co jednocześnie oznacza, że w stosunku do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek od Pożyczek alokowanych do Oddziału, nie będzie miał zastosowania dodatkowy limit w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów określony w art. 15c ust. 5 ustawy CIT (tj. maksymalnie wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej).
2017
3
sty

Istota:
W zakresie rozliczeń podatkowych związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem oddziału na Kubie.
Fragment:
Księgowość Oddziału prowadzona jest w siedzibie Oddziału (..., Kuba) zgodnie z prawem Kuby, w języku hiszpańskim. Wnioskodawca nie będzie otrzymywać źródłowych dokumentów księgowych (faktur, potwierdzeń zapłaty, not księgowych itp.) ponieważ wszystkie oryginały będą przechowywane w siedzibie Oddziału (zgodnie z wymogami prawa kubańskiego). Spółka otrzymywać będzie jednak zweryfikowane sprawozdania finansowe oraz komputerowe wydruki z zapisów na kontach księgowych (pliki programu Excel) pozwalające na ustalenie wartości transakcji realizowanych przez Oddział. W ramach prowadzonej działalności, Spółka będzie wysyłać towary będące jej własnością do Oddziału na Kubie, przy czym towary te nie będą sprzedawane do Oddziału, a jedynie przesuwane pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Spółki (przesunięcie z centrali z Polski do Oddziału). Właściwa sprzedaż będzie odbywać się już na Kubie, a jako sprzedawca wskazany będzie każdorazowo Oddział. Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na kontrahentów Spółki dopiero po dokonaniu sprzedaży za pośrednictwem Oddziału. Ponadto, gdyby sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta odbywała się na terytorium Polski, byłaby ona opodatkowana stawką krajową, a Spółce przysługiwałoby prawo odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie niezastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy oddziałami terenowymi Stowarzyszenia
Fragment:
Oddziały terenowe S (11 oddziałów) posiadające osobowość prawną są jak już wcześniej wskazano, działają na podstawie jednego statutu, aczkolwiek posiadają odrębne rejestracje w KRS, odrębne numery NIP, samodzielnie rozliczają się z właściwymi wg siedziby oddziału Urzędami Skarbowymi z podatków: od osób prawnych oraz VAT. W obrocie gospodarczym są traktowane jak odrębne podmioty gospodarcze. Sprzedaż usług przez oddziały z osobowością prawną na rzecz innych jednostek organizacyjnych S (Biura S, agend gospodarczych oraz oddziałów bez osobowości prawnej (i odwrotnie) potwierdzana jest fakturami VAT. Oddział z osobowością prawną ma status podatnika VAT. W ocenie Wnioskodawcy do wzajemnych rozliczeń z tytułu świadczonych usług oddziałów posiadających osobowość prawną z oddziałami bez osobowości prawnej tego samego Stowarzyszenia nie należy stosować zwolnienia, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Możliwym jest jednak rozliczanie wewnętrznymi notami księgowymi (bez VAT) w sytuacji oddziałów tego samego Stowarzyszenia nie posiadających samodzielności podmiotowej. Natomiast wobec drugiej z sytuacji, w której oddział posiadający status czynnego podatnika podatku VAT, należy wskazać, że taki oddział jest zobligowany do wystawiania faktur VAT.
2016
21
gru

Istota:
Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników w zakresie rejestracji w Polsce oddziału podmiotu zagranicznego dla celu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
Fragment:
Spółka dokonała rejestracji oddziału Spółki w Polsce, który działa pod nazwą: W. Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Oddział). W Oddziale zatrudnieni są pracownicy. W związku z utworzeniem Oddziału Spółka nie uzyskała dla Oddziału odrębnego od nadanego wcześniej Spółce numeru NIP w Polsce (uznając zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Finansów, iż w przypadku utworzenia oddziału zagranicznego podmiotu nie powstaje w Polsce „ nowy ” podatnik VAT, a jedynie zmienia się zakres wykonywanych czynności i struktura organizacyjna podmiotu zagranicznego zarejestrowanego wcześniej w Polsce. W związku z tym, w momencie utworzenia Oddziału Spółka złożyła wyłącznie zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie NIP wskazując Oddział jako stałe miejsce prowadzenia przez Spółkę działalności w Polsce). W efekcie Spółka, działając w formie Oddziału, obecnie korzysta z nadanego jej uprzednio numeru NIP i wszelkie rozliczenia podatkowe (oraz ZUS) Spółki związane z działalnością Oddziału deklarowane są w Polsce z wykorzystaniem tego numeru NIP. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka dokonuje również w Polsce różnych czynności cywilnoprawnych objętych opodatkowaniem PCC (np. nabycie udziałów/akcji w polskich spółkach od polskich podmiotów), z tytułu których zobowiązana jest do zapłaty podatku PCC na zasadach wynikających z ustawy o PCC.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie stosowania preproporcji przez oddział zagranicznego przedsiębiorcy
Fragment:
Ponadto, E.s.r.o. założył oddział w Polsce. Polski oddział przygotowywał części oprogramowania antywirusowego (kodu źródłowego) na rzecz słowackiej jednostki macierzystej. Części te, przygotowane przez polski oddział, były następnie używane przez jednostkę macierzystą do przygotowania finalnego produktu (programu komputerowego) sprzedanego w Słowacji do odbiorców finalnych, gdzie VAT był naliczany na tych dostawach. Wewnątrzzakładowe czynności wykonywane przez oddział w Polsce do słowackiej jednostki macierzystej nie są opodatkowane podatkiem VAT i nie były raportowane w deklaracjach podatkowych składanych przez oddział w Polsce. Niemniej, polski oddział wykazywał w Polsce niewielkie kwoty podatku VAT należnego, przez co słowacka spółka miała obowiązek zarejestrowania się na VAT w Polsce. Jednocześnie, polski oddział nabywał w Polsce towary oraz usługi (np. najem powierzchni biurowej w Polsce) niezbędne do wykonywania czynności wewnątrzzakładowych (tj. przygotowania części kodu źródłowego) i które w konsekwencji - w szerszym kontekście - były niezbędne do wykonania przez słowacką jednostkę macierzystą usług finalnych świadczonych do jej usługobiorców.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia przez oddział przesiebiorstwa zagranicznego oraz zamieszczania danych na fakturze.
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Zatem oddział nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. Mimo, że na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Zatem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych na rzecz jednostki macierzystej). Pogląd ten jest zgodny z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 23 marca 2006 r. w sprawie Ministero dellEconomia e delle Finanze i Agenzia delle Entrate przeciwko FCE Bank plc. sprawie C-210/04 TSUE wskazał, że stały zakład mający siedzibę w innym państwie członkowskim, niebędący pod względem prawnym odrębnym od spółki, do której należy, nie może być uznany za podatnika ze względu na obciążenie go kosztami z tytułu świadczenia tych usług.
2016
29
lis

Istota:
Ustalenia, czy Wnioskodawca dokonując rozliczeń finansowych pomiędzy oddziałami Spółki w związku z udostępnianiem sprzętu komputerowego przez centralę Spółki zobowiązany będzie do uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.
Fragment:
Centrala za pośrednictwem oddziału w B. w którym znajduje się departament IT Spółki, zamierza przekazać część wynajmowanego sprzętu na potrzeby wyposażenia Oddziału, celem wykonywania zadań służbowych przez pracowników Oddziału. Ponieważ przekazany na wyposażenie Oddziału sprzęt komputerowego będzie wykorzystywany przez pracowników Oddziału w ramach jego działalności, odpowiednią część kosztów ponoszonych z tytułu wynajmu tego sprzętu komputerowego będzie obciążała rachunek Oddziału w ramach wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Centralą (oddziałem w B. ), a Oddziałem (w Polsce). Może się to wiązać z dokonywaniem stosownych przelewów i przeksięgowań środków zgromadzonych na rachunku Oddziału w banku z siedzibą w Polsce otworzonego na potrzeby działalności prowadzonej przez Oddział na rachunek banku na Słowacji, wykorzystywanego do działalności prowadzonej przez Spółkę za pośrednictwem oddziału w B. . Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że wewnętrzne rozliczenia finansowe związane z udostępnianiem przez centralę Spółki w Szwajcarii sprzętu komputerowego Oddziałowi w Polsce, jak i Oddziałowi w B. i dokonywane przez Oddział w Polsce przelewów i przeksięgowań środków, celem rozliczenia przypadającej części kosztów na Odział w Polsce będzie transakcją neutralną podatkowo.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca (de facto Jednostka macierzysta), po uzyskaniu w Polsce statusu podatnika VAT czynnego, będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od zakupu na terytorium Polski towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów i usług, a także do zwrotu różnicy podatku jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego przewyższy kwotę podatku należnego
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 (zdanie pierwsze) ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że oddział nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym mimo, że na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Zatem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych na rzecz jednostki macierzystej). Powyższe stanowisko jest zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oddział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.