Oddział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków związanych z Oddziałem Podatnika belgijskiego w Polsce

Fragment:

W piśmie z dnia 21 listopada 2016 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku, spółka wskazała, że Oddział zatrudnia obecnie ponad 500 osób. Natomiast w 2012 r., którego dotyczy Wniosek Spółki, Oddział był w fazie organizacji, osoby pracujące w Oddziale były w większości zatrudnione przez agencję pośrednictwa pracy. Ponadto w 2012 r. w Oddziale pracowało (w niepełnym wymiarze czasu) kilka osób zatrudnionych także w centrali Spółki - ich zadania w polskim Oddziale polegały głównie na nadzorowaniu i wspomaganiu niektórych obszarów jego działalności (np. HR, Finanse). W konsekwencji zdaniem Spółki, dla celów nabywanych usług (zgodnie z art. 44 Dyrektywy VAT oraz art. 28b Ustawy o VAT), obecnie Oddział stanowi miejsce charakteryzujące się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór usług świadczonych dla jego potrzeb (dla potrzeb Oddziału) oraz wykorzystanie ich dla własnych potrzeb tego Oddziału (tj. działań, jakie Spółka wyznaczyła Oddziałowi). W konsekwencji, zdaniem Spółki, Oddział stanowi stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. i zasadne jest aby usługi (opodatkowane według generalnej zasady opodatkowania usług) świadczone na rzecz Oddziału, były opodatkowane VAT w Polsce - zgodnie z art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego.

Fragment:

W oparciu o postanowienia zawarte w art. 86 ww. ustawy, oddział może wykonywać działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. W świetle powołanych unormowań, przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług, traktowany jest jako jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny. Natomiast rejestracja dla celów rozliczenia podatku VAT oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. W konsekwencji, w ocenie Spółki, należy uznać, że zarówno spółka-matka (posiadająca siedzibę na terenie Unii Europejskiej), jak i jej oddział mający siedzibę na terytorium Polski i zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce - posiadają status podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, o ile prowadzą działalność gospodarczą. Mając zatem na uwadze powyższe oraz fakt, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału w zakresie świadczenia usług księgowych, żadnych wątpliwości nie powinien wzbudzać status Spółki jako podatnika polskiego VAT. Powyższe znajduje pełne potwierdzenie w wyrokach wydanych przez NSA w sprawie Spółki, w których NSA stwierdził, że „ nie budzi wątpliwości kwestia, że spółka irlandzka będąca podmiotem zagranicznym i podatnikiem podatku od wartości dodanej, z racji prowadzenia działalności gospodarczej w formie Oddziału na terytorium RP, jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT ”.

2018
10
kwi

Istota:

Posługiwanie się przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego numerem NIP oddziału lub spółki macierzystej.

Fragment:

W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług, traktowany jest jako jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział posiada więc jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie posiada możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, pozostaje przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT wzajemnych rozliczeń pomiędzy oddziałami Stowarzyszenia.

Fragment:

Wnioskodawca jest wpisany do KRS, posiada osobowość prawną i jest jednym z oddziałów Stowarzyszenia .... Stowarzyszenie ..., posiada jednostki terenowe w postaci 51 oddziałów na terenie całej Polski, z czego 11 oddziałów na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu S... posiada odrębną od S... osobowość prawną, pozostałe zaś takiej osobowości prawnej nie posiadają. Oddziały terenowe S... (11 oddziałów) posiadające osobowość prawną, działają na podstawie jednego Statutu S..., ale posiadają odrębne rejestracje w KRS, odrębne numery NIP, samodzielnie rozliczają się z właściwymi według siedziby oddziału Urzędami Skarbowymi z podatków. Oddziały S..., zgodnie ze Statutem S..., prowadzą działalność gospodarczą oraz statutową, w ramach której organizowane są Rady Prezesów S..., w których udział biorą Prezesi wszystkich oddziałów S..., a oddział organizujący wspólne ogólnokrajowe narady czy zjazdy swoich członków występuje jedynie do pozostałych oddziałów S... o zwrot poniesionych kosztów wspólnych spotkań. Usługa świadczona przez Wnioskodawcę, polega na organizacji zebrania Rady Prezesów S..., organu statutowego S... czyli zebrania Prezesów oddziałów S... z całej Polski. Działalność członków Stowarzyszenia, na rzecz których Wnioskodawca świadczy usługę, jest zwolniona od podatku.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem Oddziału w „podsystemie”

Fragment:

SA wraz ze swoimi oddziałami (w tym z Oddziałem). Z uwagi na powyższe, przedmiotem zapytania Oddziału są skutki podatkowe związane z uczestnictwem Oddziału w „ podsystemie ”, bowiem jest to jedyny system zarządzania płynnością finansową, w którym Oddział uczestniczy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy czynności wykonywane przez Spółkę w ramach systemu zarządzania płynnością finansową pomiędzy Spółką a Oddziałem będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy transfery dokonywane w ramach systemu zarządzania płynnością finansową pomiędzy Spółką a Oddziałem będą wyłączone spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy „ odsetki ” naliczane na rzecz Oddziału oraz „ odsetki ” obciążające Oddział z tytułu środków pieniężnych transferowanych w ramach systemu zarządzania płynnością finansową będą stanowić odpowiednio przychód i koszt Oddziału w rozumieniu Ustawy o CIT i powinny być rozpoznawane na zasadzie kasowej? Czy „ odsetki ” naliczane na rzecz R. z tytułu środków pieniężnych transferowanych w ramach systemu zarządzania płynnością finansową będą podlegać zryczałtowanemu (...)

2018
17
lut

Istota:

W zakresie uznania czynności wniesienia aportem Oddziału do Spółki za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT ww. transakcji

Fragment:

Jednocześnie, istotnym czynnikiem świadczącym o wyodrębnieniu organizacyjnym będzie czynnik ludzki, czyli personel przyporządkowany wyłącznie do Oddziału i tym samym dedykowany do wykonywania zadań przypisanych do tego Oddziału. Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w strukturze organizacyjnej A. można wyróżnić oddziały zagraniczne, której jedną z wydzielonych jednostek jest Oddział w Polsce zarejestrowany od 2003 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oddział posiada Dyrektora, który posiada pełnomocnictwa do składania wiążących dla Oddziału oświadczeń i zaciągania zobowiązań w zakresie dotyczącym działalności A, realizowanej w ramach Oddziału. Ponadto, należy mieć na uwadze, że Oddział prowadzi działalność w odrębnej lokalizacji od A. oraz jego innych oddziałów zagranicznych. Wyniki uzyskiwane przez Oddział nie mają wpływu na wyniki pozostałych zagranicznych oddziałów i vice versa. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy zasadne jest stwierdzenie o kwalifikacji istniejącego w strukturze przedsiębiorstwa A. Oddziału jako wyodrębnionego organizacyjnie obszaru jego działalności. Oddział realizuje bowiem najpełniej wymóg wyodrębnienia organizacyjnego i w dotychczasowej praktyce interpretacyjnej organów podatkowych taka forma organizacyjno‑prawna prowadzenia działalności gospodarczej była wskazywana jako typowy przykład wyodrębnienia organizacyjnego w strukturze przedsiębiorstwa.

2017
29
gru

Istota:

W zakresie opodatkowanie na terytorium Polski czynności Oddziału oraz prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Zakupy towarów i usług dokonywane przez Oddział na terytorium Polski są niezbędne Oddziałowi dla wykonywania świadczeń na rzecz Spółki. Zatem, zakupy Oddziału będą w całości konsumowane przez Oddział na potrzeby (pośrednio bądź bezpośrednio) wykonywania czynności wewnątrzzakładowych na rzecz Spółki. Oddział dokonuje zakupów, które wiążą się z naliczeniem VAT przez sprzedawców (w przypadku zakupów krajowych) lub przez sam Oddział (w przypadku zakupów, co do których Oddział stosuje odwrotne obciążenie). Ponadto, poprzez Oddział Spółka współdzieli, a więc częściowo odsprzedaje (refakturuje) w Polsce nabyte usługi polskiemu oddziałowi M Ltd. - innej spółki z grupy V - który rozpoczął działalność 1 stycznia 2017 r. Usługi odsprzedawane przez Oddział obejmują m.in. wynajem powierzchni biurowej oraz usługi informatyczne. W związku z powyższym Spółka wykazała sprzedaż opodatkowaną VAT w Polsce w deklaracji VAT za pierwszy kwartał 2017 r. i będzie wykazywać taką sprzedaż w przyszłości. Czynności realizowane przez Oddział na rzecz Spółki są świadczone na podstawie wewnętrznej umowy pomiędzy Spółką i Oddziałem, a ponadto opisane są w dokumentacji dla potrzeb cen transferowych.

2017
20
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy limit przychodów lub kosztów wynikający z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy odnosić do przychodów lub kosztów całej spółki, czy też wyłącznie do polskiego oddziału

Fragment:

(...) oddział ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego w miesiącu, w którym rozpoznaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy dostawę zamówioną przez klienta zewnętrznego we włoskim oddziale Wnioskodawcy i zrealizowaną bezpośrednio z zakładu produkcyjnego prowadzonego przez oddział polski należy kwalifikować jako tzw. transakcję łańcuchową/trójstronną? W jaki sposób należy ustalić przychód polskiego oddziału spółki w przypadku przesunięcia gotowych wyrobów do oddziału włoskiego i ich dalszej sprzedaży klientowi zewnętrznemu przez oddział włoski? Kiedy należy rozpoznać przychód w polskim oddziale spółki w przypadku przesunięcia gotowych wyrobów z oddziału polskiego do oddziału włoskiego i ich sprzedaży klientowi zewnętrznemu w późniejszym terminie? Czy limit, o którym jest mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy odnosić do przychodów i kosztów całej spółki wraz z jej wszystkimi oddziałami zagranicznymi czy też limit ten należy odnosić wyłącznie do jej polskiego oddziału? Niniejsza interpretacja indywidualna została wydana w zakresie pytania nr 7 dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych.

2017
14
gru

Istota:

W zakresie sposobu rozliczeń między oddziałami spółki zagranicznej

Fragment:

Zakład zaopatruje się w materiały potrzebne do produkcji częściowo na rynku lokalnym, częściowo zaś otrzymuje je z włoskiego oddziału Wnioskodawcy. Również sprzedaż gotowych wyrobów prowadzona jest częściowo samodzielnie przez polski oddział, a częściowo za pośrednictwem oddziału włoskiego. W tym celu część wyrobów zostaje przetransportowana do magazynu oddziału włoskiego, a następnie sprzedana przez włoski oddział zewnętrznemu klientowi w późniejszym terminie. Ponadto Wnioskodawca planuje również sprzedaż wyrobów gotowych za pośrednictwem włoskiego oddziału z bezpośrednią dostawą wyrobów gotowych do klienta zewnętrznego realizowaną z zakładu produkcyjnego w Polsce. Transakcja taka może wyglądać następująco: Klient zewnętrzny z innego kraju Unii Europejskiej dokonuje zamówienia we włoskim oddziale spółki. Włoski oddział spółki zleca produkcję zamówionego wyrobu zakładowi produkcyjnemu w polskim oddziale spółki. Włoski oddział prowadzi transakcję od strony obsługi klienta, podczas gdy gotowe wyroby zostają dostarczone do klienta bezpośrednio przez polski oddział, tj. z zakładu produkcyjnego w Polsce. Transport może być organizowany zarówno przez klienta zewnętrznego, jak i przez włoski lub polski oddział. Dostawy mogą być realizowane na warunkach EXW (przeniesienie ryzyka z chwilą odbioru towaru w zakładzie produkcyjnym przez klienta lub działającej na jego rzecz firmy spedycyjnej) lub DAP (przeniesienie ryzyka po zakończeniu transportu w miejscu wskazanym przez klienta).

2017
13
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku związanego z zakupem towarów i usług wykorzystywanych przez zagraniczny oddział spółki

Fragment:

Następnie obciąży zakład (oddział) niemiecki notą księgową, w której wyszczególni koszty związane z działalnością niemieckiego zakładu (oddziału), ale ponoszone w Polsce. Ponoszone koszty będą każdorazowo w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą na terenie Niemiec. Zakupione usługi i towary związane będą ze świadczeniem usług opodatkowanych VAT w Niemczech. Gdyby opisywana działalność wykonywana była na terenie Polski przez jednostkę macierzystą, spółce przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług. Po uruchomieniu zakładu (oddziału) spółka zadba o to, aby być w posiadaniu dokumentów (zaświadczenie że zakład (oddział) jest czynnym podatnikiem od wartości dodanej w Niemczech, deklaracji VAT składanych do niemieckiego urzędu skarbowego), które potwierdzą związek nabytych w Polsce towarów i usług z usługami świadczonymi przez zakład (oddział) w Niemczech. W opisanej sprawie stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług, które dotyczą świadczenia usług przez Oddział zagraniczny Wnioskodawcy, gdyż podatek ten podlegałby odliczeniu, gdyby czynności te (świadczone usługi) byłyby wykonywane na terytorium kraju a Wnioskodawca posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi przez Oddział.