Oddział | Interpretacje podatkowe

Oddział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie stosowania preproporcji przez oddział zagranicznego przedsiębiorcy
Fragment:
Ponadto, E.s.r.o. założył oddział w Polsce. Polski oddział przygotowywał części oprogramowania antywirusowego (kodu źródłowego) na rzecz słowackiej jednostki macierzystej. Części te, przygotowane przez polski oddział, były następnie używane przez jednostkę macierzystą do przygotowania finalnego produktu (programu komputerowego) sprzedanego w Słowacji do odbiorców finalnych, gdzie VAT był naliczany na tych dostawach. Wewnątrzzakładowe czynności wykonywane przez oddział w Polsce do słowackiej jednostki macierzystej nie są opodatkowane podatkiem VAT i nie były raportowane w deklaracjach podatkowych składanych przez oddział w Polsce. Niemniej, polski oddział wykazywał w Polsce niewielkie kwoty podatku VAT należnego, przez co słowacka spółka miała obowiązek zarejestrowania się na VAT w Polsce. Jednocześnie, polski oddział nabywał w Polsce towary oraz usługi (np. najem powierzchni biurowej w Polsce) niezbędne do wykonywania czynności wewnątrzzakładowych (tj. przygotowania części kodu źródłowego) i które w konsekwencji - w szerszym kontekście - były niezbędne do wykonania przez słowacką jednostkę macierzystą usług finalnych świadczonych do jej usługobiorców.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia przez oddział przesiebiorstwa zagranicznego oraz zamieszczania danych na fakturze.
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Zatem oddział nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. Mimo, że na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Zatem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych na rzecz jednostki macierzystej). Pogląd ten jest zgodny z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 23 marca 2006 r. w sprawie Ministero dellEconomia e delle Finanze i Agenzia delle Entrate przeciwko FCE Bank plc. sprawie C-210/04 TSUE wskazał, że stały zakład mający siedzibę w innym państwie członkowskim, niebędący pod względem prawnym odrębnym od spółki, do której należy, nie może być uznany za podatnika ze względu na obciążenie go kosztami z tytułu świadczenia tych usług.
2016
29
lis

Istota:
Ustalenia, czy Wnioskodawca dokonując rozliczeń finansowych pomiędzy oddziałami Spółki w związku z udostępnianiem sprzętu komputerowego przez centralę Spółki zobowiązany będzie do uiszczenia podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.
Fragment:
Centrala za pośrednictwem oddziału w B. w którym znajduje się departament IT Spółki, zamierza przekazać część wynajmowanego sprzętu na potrzeby wyposażenia Oddziału, celem wykonywania zadań służbowych przez pracowników Oddziału. Ponieważ przekazany na wyposażenie Oddziału sprzęt komputerowego będzie wykorzystywany przez pracowników Oddziału w ramach jego działalności, odpowiednią część kosztów ponoszonych z tytułu wynajmu tego sprzętu komputerowego będzie obciążała rachunek Oddziału w ramach wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Centralą (oddziałem w B. ), a Oddziałem (w Polsce). Może się to wiązać z dokonywaniem stosownych przelewów i przeksięgowań środków zgromadzonych na rachunku Oddziału w banku z siedzibą w Polsce otworzonego na potrzeby działalności prowadzonej przez Oddział na rachunek banku na Słowacji, wykorzystywanego do działalności prowadzonej przez Spółkę za pośrednictwem oddziału w B. . Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że wewnętrzne rozliczenia finansowe związane z udostępnianiem przez centralę Spółki w Szwajcarii sprzętu komputerowego Oddziałowi w Polsce, jak i Oddziałowi w B. i dokonywane przez Oddział w Polsce przelewów i przeksięgowań środków, celem rozliczenia przypadającej części kosztów na Odział w Polsce będzie transakcją neutralną podatkowo.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca (de facto Jednostka macierzysta), po uzyskaniu w Polsce statusu podatnika VAT czynnego, będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od zakupu na terytorium Polski towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów i usług, a także do zwrotu różnicy podatku jeżeli w danym okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego przewyższy kwotę podatku należnego
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 (zdanie pierwsze) ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że oddział nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym mimo, że na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Zatem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych na rzecz jednostki macierzystej). Powyższe stanowisko jest zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku obliczenia kwoty podatku naliczonego zgodnie ze sposobem określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
Z kolei, jeśli usługi dostarczane są na rzecz podmiotów trzecich (spółek) zlokalizowanych poza Polską, faktury wystawiane przez Oddział nie zawierają kwoty należnego VAT (z uwagi na miejsce świadczenia usług dla celów VAT znajdujące się poza Polską). Z kolei, w przypadku gdy czynności wykonywane są przez Oddział na rzecz centrali Banku (zlokalizowanej w Irlandii) lub innych oddziałów Banku (zlokalizowanych w innych państwach UE lub poza UE), rozliczenia finansowe z tego tytułu mają charakter rozliczeń wewnętrznych, dokonywanych w ramach jednego podmiotu gospodarczego (przedsiębiorstwa). Zarówno Oddział, jak i centrala Banku oraz inne oddziały Banku są bowiem elementami struktury tego samego podmiotu (Bank), będącego jednym podatnikiem VAT. W rezultacie, rozliczenia finansowe dokonywane między Oddziałem a innymi jednostkami Banku realizowane są na podstawie dokumentów innych niż faktury (np. za pomocą not obciążeniowych wystawianych przez Oddział na rzecz innych jednostek Banku). Czynności wykonywane przez Oddział na rzecz innych jednostek Banku (centrali oraz innych oddziałów) służą sprzedaży realizowanej w tych jednostkach, w ramach prowadzonej przez Bank działalności gospodarczej. Sprzedaż ta dokonywana jest na rzecz podmiotów zewnętrznych i podlega w miejscu świadczenia podatkowi od wartości dodanej (w UE) lub podatkowi o podobnym charakterze (poza UE).
2016
28
lis

Istota:
Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Czynności wykonywane przez pracownika (ew. pracowników) Oddziału są więc na bieżąco monitorowane, bowiem zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi Wnioskodawcy, Oddział musi być nadzorowany przez pracownika zatrudnionego w siedzibie głównej w Niemczech. Ponadto, efekty prac Oddziału są znane menadżerowi, który może „ ulepszać ” efekt prac Oddziału o swój własny wkład. Nawet jeśli do pewnych standardowych czynności Oddział ma prawo do działania w ramach wyznaczonych instrukcją zakresów, każde przekroczenie zakresu standardowych uprawnień Oddziału (np. negocjacje w sprawie udzielenia potencjalnemu najemcy wyższego niż standardowy przyjęty rabatu) wymaga akceptacji menadżera lub Centrali. Ponadto, nie Oddział a Spółka bezpośrednio odpowiada za rzeczywiste rozliczenie transakcji świadczonej na rzecz klienta oraz raportowanie do klienta efektów prac Centrali jak i Oddziału. Personel odpowiedzialny za stronę organizacyjną i techniczną wykonywanych na zlecenie klienta usług, a także cała profesjonalna infrastruktura techniczna niezbędna do profesjonalnego prowadzenia tak specyficznego rodzaju działalności, znajdują się poza terytorium Polski i nie stanowią majątku Oddziału. Oddział m.in. jest wspierany przez Spółkę (Centralę) w zakresie technologii informatycznych, obsługi prawnej, dokumentacji oraz rachunkowości.
2016
28
lis

Istota:
Prawo oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, z uwagi na związek tych zakupów z czynnościami wykonywanymi przez przedsiębiorstwo zagraniczne.
Fragment:
Spółka z o.o. (dalej; Oddział) jest oddziałem przedsiębiorstwa zagranicznego N. E... GmbH z siedzibą w Niemczech (dalej: Spółka) w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Spółka jest podmiotem specjalizującym się w dostarczaniu systemów terminalowych składających się z komputera głównego oraz sieci komputerów dostępowych. Oddział w ramach struktury Spółki zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Niemczech. Dokonano rejestracji na VAT Oddziału w Polsce. W 2015 r. Oddział prowadził szereg prac badawczo-rozwojowych, których wyniki zostały przekazane Spółce - podmiotowi macierzystemu. Działalność Oddziału w 2015 r. finansowana była w ten sposób, że Spółka przekazywała Oddziałowi środki finansowe w kwocie stanowiącej sumę kosztów poniesionych przez Oddział na wykonane prace badawczo-rozwojowe, powiększoną o ustaloną marżę. Przekazanie tych środków odbywało się na podstawie dokumentu wewnętrznego, który służył także za podstawę ustalenia dochodu osiąganego w Polsce przez Spółkę za pośrednictwem Oddziału (Oddział jest zakładem Spółki w rozumieniu polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).
2016
26
lis

Istota:
Miejsce opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży towarów wyprodukowanych w Polsce przez Oddział spółki amerykańskiej
Fragment:
Produkty wysyłane poza teren kraju i poza teren Unii wysyłane są w procedurze celnej, umowa zawiera również zapis, że Oddział zobowiązany jest do wysyłki produktu dla osób, które wpłaciły środki w organizacyjnym etapie Spółki za pośrednictwem portalu społecznościowego X produkt jest wysyłany z Oddziału. wszystkie sprzedane produkty wysyłane są z Oddziału. To Oddział ponosi wszelkie koszty związane z całym procesem sprzedaży - produkcja, projekty, opakowania, koszty wysyłki, procedury celne, logistyka, magazynowanie itp., zapłata za wysłane i sprzedane przez Oddział produkty wpływają na konto amerykańskiej Spółki. Spółka przekazuje później do Oddziału środki finansowe, Spółka nie wystawia żadnych dokumentów potwierdzających dokonaną sprzedaż produktu. Wszelkie transakcje dokonywane i dokumentowane są przez Oddział. Sprzedaż dokonywana do form dokumentowana jest fakturą, dla sprzedaży do osób fizycznych prowadzona jest w Oddziale ewidencja sprzedaży z rozbiciem na poszczególne kraje, umowa zawiera również zapis na podstawie której możliwe jest dokonywanie przesunięcia produktów z Oddziału do Spółki w celu bezpośredniej sprzedaży przez Spółkę. Na chwilę obecną taka sytuacja nie miała miejsca. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a jej Oddziałem - dokonywana produkcja i późniejsza wysyłka produktu z Oddziału na teren całego świata jest sprzedażą i dochodem polskim, podlegającym opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na terenie kraju...
2016
7
sie

Istota:
W zakresie: uznania zagranicznej spółki posiadającej oddział w Polsce za podatnika VAT.
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 zdanie pierwsze ww. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym mimo, iż na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Zatem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych na rzecz jednostki macierzystej). Powyższe stanowisko jest zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE w wyroku z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-210/04 wskazał, że stały zakład mający siedzibę w innym państwie członkowskim, niebędący pod względem prawnym odrębnym do spółki, do której należy, nie może być uznany za podatnika ze względu na obciążenie go kosztami z tytułu świadczenia tych usług.
2016
28
lip

Istota:
W sytuacji, gdy adres oddziału podmiotu zagranicznego został wykazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym i jest znany organowi podatkowemu, to posługiwanie się adresem Oddziału, w sytuacji gdy bierze on udział w dokumentowanych fakturami VAT transakcjach jest prawidłowe i jednocześnie zidentyfikuje Wnioskodawcę jako stronę transakcji.
Fragment:
Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią, nie stanowi zatem odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. W związku z powyższym mimo, iż na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Z powyższej ustawy – art. 90 pkt 1 – wynika również, iż przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „ oddział w Polsce ”.
2016
19
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oddział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.