Oddział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy oddział Spółki zagranicznej w Polsce obowiązany jest do stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dot. kosztów zarządu oraz ogólnych kosztów administracyjnych ponoszonych przez zagraniczne przedsiębiorstwo i przypisywanych temu oddziałowi

Fragment:

Zarejestrowanie oddziału w Polsce nie oznacza, że powstaje tam nowy podmiot podatkowy, bowiem opodatkowaniu podlegać będzie wciąż spółka macierzysta, tyle że od dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej poprzez oddział na terytorium drugiego państwa. Instytucja oddziału (z punktu widzenia prawa podatkowego oddział jest rozpoznawany tak w świetle Konwencji Modelowej, jak też umów o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, jako tzw. zakład) jest więc jedynie formą działania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, a nie odrębnym od niego podmiotem podatkowym. Podatnikiem bowiem jest i pozostaje podmiot zagraniczny. Oddział (zakład) nie jest odrębnym od spółki macierzystej podmiotem, stanowi jedynie wyodrębnioną organizacyjnie i majątkowo część tej spółki. Zatem wzajemne rozliczenia pomiędzy spółką a jej oddziałem dokonywane są w ramach jednego podmiotu. Płatności pomiędzy Spółką zagraniczną (jednostką macierzystą) a jej Oddziałem w Polsce z tytułu wydatków ponoszonych na obsługę oddziału (nie związane z usługami świadczonymi odpłatnie) nie prowadzą zatem do powstania ani przychodu podatkowego ani kosztu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

2018
28
lis

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w oparciu o przedstawioną metodologię ustalania wartości WSS, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

Fragment:

Ze względu na powyższe, planowane jest, iż część usług wykonywanych na rzecz Podmiotów NRFB, które obecnie obsługiwane są przez Oddział W. , zostanie przeniesienia do Oddziału N. . Przeniesienie tych procesów nastąpi w drodze odpłatnej cesji stosownych umów serwisowych (na podstawie których Oddział N. będzie mógł świadczyć usługi, które obecnie świadczy Oddział W. ) oraz kontraktów pracowników (dzięki czemu Oddział N. uzyska wykwalifikowany personel, który będzie w stanie wyświadczyć wymagane usługi). Po dokonaniu transakcji przeniesienia do Oddziału N. umów serwisowych oraz kontraktów pracowników, aktywność gospodarcza Oddziału N. związana będzie przede wszystkim ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i operacyjnego obejmujących w szczególności: kontrolę księgowań transakcji pod kątem zgodności, ważności, kompletności i terminowości, zarządzanie cyklem życia transakcji, codzienne raportowanie zysków i strat, uzgadnianie i kontrolę bilansu. Beneficjentami powyższych usług są: N. oraz oddziały N. zlokalizowane w innych niż Polska krajach (dalej łącznie: „ Jednostki N. ”); pozostałe podmioty należące do Grupy R. , niebędące Jednostkami N. (dalej: „ Inne podmioty z Grupy R. ”); na moment składania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji przewidywane jest, iż beneficjentami usług świadczonych przez Oddział N. będą dwa podmioty należące do Grupy R. , niebędące Jednostkami N. - Wnioskodawca nie może jednak wykluczyć, iż w przyszłości liczba tych jednostek ulegnie zmianie.

2018
15
lis

Istota:

Opodatkowanie i rozliczenie transakcji pomiędzy zagraniczną spółką macierzystą, a jej polskim oddziałem

Fragment:

Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce pozostaje, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią. Zatem oddział nie stanowi odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz rejestracji własnego przedsiębiorstwa. Mimo, że na terytorium kraju funkcjonuje oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to podatnikiem podatku od towarów i usług pozostaje przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność za pośrednictwem utworzonego w tym celu oddziału. Zatem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem a macierzystym podmiotem zagranicznym mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych na rzecz jednostki macierzystej). Pogląd ten jest zgodny z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z 23 marca 2006 r. w sprawie Ministero dellEconomia e delle Finanze i Agenzia delle Entrate przeciwko FCE Bank plc. sprawie C-210/04 TSUE wskazał, że stały zakład mający siedzibę w innym państwie członkowskim, niebędący pod względem prawnym odrębnym od spółki, do której należy, nie może być uznany za podatnika ze względu na obciążenie go kosztami z tytułu świadczenia tych usług.

2018
16
lip

Istota:

Uznanie Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku opodatkowania czynności wniesienia aportem tego Oddziału do Nowej Spółki.

Fragment:

(...) Oddziału jest kierowanie działalnością Oddziału i zapewnienie jego należytego funkcjonowania; zobowiązaniu dyrektora Oddziału do przygotowania Regulaminu Organizacyjnego Oddziału; przyporządkowaniu do Oddziału pracowników / współpracowników co znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentacji Spółki / Oddziału; założenia dla Oddziału odrębnych dysków sieciowych / utworzenia osobnych dedykowanych dla Oddziału folderów w ramach już istniejących dysków sieciowych Spółki; posiadania przez Oddział odrębnych danych teleadresowych tj. numerów telefonów, oraz domen mailowych / osobnych stopek e-mail utworzonych dla pracowników i współpracowników Oddziału; umieszczania na fakturach sprzedaży Oddziału, paragonach z kas fiskalnych oznaczenia Oddziału; osobnych wizytówek dla pracowników oraz osób współpracujących z oznaczeniem Oddziału; odrębnej archiwizacji dokumentacji dot. Oddziału; siedziba Oddziału jak i miejsce wykonywania przez Dyrektora Oddziału powierzonych mu obowiązków posiadają cechy indywidualizujące działalność Oddziału (np. szyldy, banery itd.). u. Ponadto, struktura funkcjonowania / organizacja Oddziału w dacie aportu do Nowej Spółki będzie analogiczna do tej, o której mowa powyżej. v.

2018
13
cze

Istota:

Uznanie Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Fragment:

W chwili obecnej Spółka rozważa przystąpienie do realizacji drugiego etapu inwestycji i w celu zapewnienia należytej przejrzystości ewidencyjno-księgowej oraz separacji organizacyjnej dla tego rodzaju działalności Zarząd Spółki uchwałą zamierza podjąć decyzję o powołaniu do życia oddziału z siedzibą w W. (dalej jako „ Oddział ”). Dodatkowo, w powyższej uchwale Zarząd postanowi o: konieczności powołania kierownika Oddziału odpowiedzialnego za realizację jego celów gospodarczych, posiadający szerokie kompetencje decyzyjne, obejmujące m.in.: negocjowanie kontraktów z kontrahentami zewnętrznymi, w tym podmiotami biorącymi udział w konkursie na wybór Generalnego Wykonawcy; konieczności prowadzenia przez Oddział wyodrębnionej rachunkowości oraz sporządzaniu bilansu (Oddział samobilansujący się). W tym celu Zarząd postanowi o zatrudnieniu przez Oddział osoby odpowiedzialnej za prowadzenie jego ksiąg; przypisaniu do Oddziału działek budowalnych niezbędnych do realizacji kolejnego etapu inwestycji; przekazaniu do Oddziału środków finansowych w niezbędnych w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Środki finansowe zostaną wpłacone na dedykowany dla Oddziału rachunek bankowy; wyposażeniu Oddziału w środki trwałe i inne ruchomości (dalej jako „ Aktywa ”) niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od zasobów Spółki; konieczności rozważenia opcji dalszego finansowania Inwestycji (środkami własnymi czy finansowaniem zewnętrznym).

2018
2
cze

Istota:

Ustalenie nr NIP, którym winna posługiwać się spółka zagraniczna prowadząca w Polsce działalność gospodarczą poprzez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Fragment:

Przedsiębiorca zagraniczny złożył również wniosek do Sądu Rejonowego, do Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS), o rejestrację oddziału w Polsce. Następnie został dokonany wpis rejestrujący oddział zagranicznego przedsiębiorcy Skutkiem zgłoszenia rejestracji oddziału było również nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej, który ma służyć Wnioskodawcy w realizacji zadań oddziału jako płatnika zaliczek na podatek PIT i składek na ubezpieczenie społeczne, czyli dla celów które można określić jako wypełnianie zadań wynikających z relacji niejako wewnętrznych, w których bierze udział tylko oddział oraz jednostki administracyjne danego państwa. W rezultacie Wnioskodawca posiada NIP nadany przedsiębiorcy zagranicznemu prowadzącemu działalność przez oddział w Polsce przez US do celów np. rozliczania podatku VAT oraz NIP przyznany podczas rejestracji tegoż oddziału w KRS, ale jednocześnie to właśnie ten drugi NIP nadany dla oddziału jest upubliczniony w jawnym i powszechnie dostępnym rejestrze przedsiębiorców. Tymczasem oddział spółki zagranicznej w Polsce nie ma odrębnej od spółki zagranicznej formy prawnej, lecz jest jedynie wydzieloną organizacyjnie częścią swojej jednostki macierzystej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy Oddział przedsiębiorcy (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia z tytułu wydatków związanych z Oddziałem Podatnika belgijskiego w Polsce

Fragment:

W piśmie z dnia 21 listopada 2016 r. stanowiącym uzupełnienie do wniosku, spółka wskazała, że Oddział zatrudnia obecnie ponad 500 osób. Natomiast w 2012 r., którego dotyczy Wniosek Spółki, Oddział był w fazie organizacji, osoby pracujące w Oddziale były w większości zatrudnione przez agencję pośrednictwa pracy. Ponadto w 2012 r. w Oddziale pracowało (w niepełnym wymiarze czasu) kilka osób zatrudnionych także w centrali Spółki - ich zadania w polskim Oddziale polegały głównie na nadzorowaniu i wspomaganiu niektórych obszarów jego działalności (np. HR, Finanse). W konsekwencji zdaniem Spółki, dla celów nabywanych usług (zgodnie z art. 44 Dyrektywy VAT oraz art. 28b Ustawy o VAT), obecnie Oddział stanowi miejsce charakteryzujące się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór usług świadczonych dla jego potrzeb (dla potrzeb Oddziału) oraz wykorzystanie ich dla własnych potrzeb tego Oddziału (tj. działań, jakie Spółka wyznaczyła Oddziałowi). W konsekwencji, zdaniem Spółki, Oddział stanowi stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. i zasadne jest aby usługi (opodatkowane według generalnej zasady opodatkowania usług) świadczone na rzecz Oddziału, były opodatkowane VAT w Polsce - zgodnie z art. 28b ust. 2 Ustawy o VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego.

Fragment:

W oparciu o postanowienia zawarte w art. 86 ww. ustawy, oddział może wykonywać działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. W świetle powołanych unormowań, przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług, traktowany jest jako jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny. Natomiast rejestracja dla celów rozliczenia podatku VAT oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. W konsekwencji, w ocenie Spółki, należy uznać, że zarówno spółka-matka (posiadająca siedzibę na terenie Unii Europejskiej), jak i jej oddział mający siedzibę na terytorium Polski i zarejestrowany dla potrzeb VAT w Polsce - posiadają status podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, o ile prowadzą działalność gospodarczą. Mając zatem na uwadze powyższe oraz fakt, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału w zakresie świadczenia usług księgowych, żadnych wątpliwości nie powinien wzbudzać status Spółki jako podatnika polskiego VAT. Powyższe znajduje pełne potwierdzenie w wyrokach wydanych przez NSA w sprawie Spółki, w których NSA stwierdził, że „ nie budzi wątpliwości kwestia, że spółka irlandzka będąca podmiotem zagranicznym i podatnikiem podatku od wartości dodanej, z racji prowadzenia działalności gospodarczej w formie Oddziału na terytorium RP, jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT ”.

2018
10
kwi

Istota:

Posługiwanie się przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego numerem NIP oddziału lub spółki macierzystej.

Fragment:

W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług, traktowany jest jako jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział posiada więc jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie posiada możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. Potwierdza to również regulacja zawarta w art. 88 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy. Zatem podmiotem prowadzącym działalność w Polsce, pomimo utworzenia i funkcjonowania oddziału w Polsce, pozostaje przedsiębiorca zagraniczny. W kontekście posiadanej podmiotowości prawnej, należy stwierdzić, że oddział nie jest odrębnym podmiotem w stosunku do jednostki macierzystej, lecz jest jej częścią.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT wzajemnych rozliczeń pomiędzy oddziałami Stowarzyszenia.

Fragment:

Wnioskodawca jest wpisany do KRS, posiada osobowość prawną i jest jednym z oddziałów Stowarzyszenia .... Stowarzyszenie ..., posiada jednostki terenowe w postaci 51 oddziałów na terenie całej Polski, z czego 11 oddziałów na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu S... posiada odrębną od S... osobowość prawną, pozostałe zaś takiej osobowości prawnej nie posiadają. Oddziały terenowe S... (11 oddziałów) posiadające osobowość prawną, działają na podstawie jednego Statutu S..., ale posiadają odrębne rejestracje w KRS, odrębne numery NIP, samodzielnie rozliczają się z właściwymi według siedziby oddziału Urzędami Skarbowymi z podatków. Oddziały S..., zgodnie ze Statutem S..., prowadzą działalność gospodarczą oraz statutową, w ramach której organizowane są Rady Prezesów S..., w których udział biorą Prezesi wszystkich oddziałów S..., a oddział organizujący wspólne ogólnokrajowe narady czy zjazdy swoich członków występuje jedynie do pozostałych oddziałów S... o zwrot poniesionych kosztów wspólnych spotkań. Usługa świadczona przez Wnioskodawcę, polega na organizacji zebrania Rady Prezesów S..., organu statutowego S... czyli zebrania Prezesów oddziałów S... z całej Polski. Działalność członków Stowarzyszenia, na rzecz których Wnioskodawca świadczy usługę, jest zwolniona od podatku.