Oddelegowanie pracownika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddelegowanie pracownika. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
cze

Istota:

Czy świadczenie otrzymane przez pracowników Wnioskodawcy od kontrahenta zagranicznego (nabywcy usług Wnioskodawcy), lub też przez niego finansowane, w postaci prawa do bezpłatnego zakwaterowania w czasie wykonywania dla niego prac należy traktować jako świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych i czy w związku z tym Wnioskodawca powinien je opodatkować podatkiem dochodowym jako przychód ze stosunku pracy, to znaczy pobrać od pracowników zaliczkę na podatek dochodowy z tego tytułu?

Fragment:

Skoro zatem – jak wskazuje Wnioskodawca – to zagraniczny zleceniodawca ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia (zakwaterowania), tym samym to świadczenie jest ponoszone wyłączenie przez niego, a Wnioskodawca nie ponosi żadnych, także pośrednich kosztów zakwaterowania swoim oddelegowanych pracowników. Stwierdzić zatem należy, iż z tego tytułu (czyli z tytułu zapewnienia oddelegowanym pracownikom przez zagranicznego przedsiębiorcę bezpłatnego zakwaterowania w czasie wykonywania dla niego prac) na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika. Jak wskazano we wniosku – Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów zakwaterowania swoich oddelegowanych pracowników – zatem nie ponosi on świadczenia, od którego mógłby pobrać a następnie wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek. Tym samym w związku z zapewnieniem pracownikom Wnioskodawcy przez zagranicznego przedsiębiorcę bezpłatnego zakwaterowania nie ciążą na Wnioskodawcy obowiązki płatnika, o których mowa w powołanych wyżej przepisach art. 31, 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obowiązek pobrania od pracowników zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy wskazać, iż z uwagi na rozstrzygnięcie, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika bezprzedmiotowym staje się rozstrzygnięcie czy zapewnienie pracownikom zakwaterowania powoduje powstanie u nich przychodu.

2012
27
mar

Istota:

Czy wnioskodawca zinterpretował prawidłowo przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:- nie odliczając od przychodu składek na ubezpieczenie społeczne;- nie odliczając od podatku kwoty na ubezpieczenie zdrowotne;- przyjmując do wyliczenia efektywnej stawki podatkowej wartość wynagrodzenia za pracę powiększoną o stawkę ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego zapłacone za niego przez zakład, który doliczył je do jego przychodu i opodatkował w Niemczech?

Fragment:

Z zakładu pracy wnioskodawca otrzymał PIT-11 wraz z załącznikiem za rok 2010, w którym wyszczególniono przychody, koszty uzyskania przychodu, dochód, dochód zwolniony od podatku, zaliczkę pobraną przez płatnika, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodów uzyskanych tylko w Polsce. W załączniku do PIT-u wyszczególniono przychód osiągnięty w Holandii, oraz szczegółowo określono przychód osiągnięty w Niemczech. Ponadto wnioskodawca otrzymał informację o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodu zagranicznego, które zostały zapłacone w całości za pracownika przez pracodawcę w Polsce. Składki te stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy i zostały opodatkowane w Niemczech. Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U Nr 137, poz. 887 ze zm.), potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2011
1
sie

Istota:

Czy wnioskodawczyni może rozliczyć się wraz z mężem i czy może odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z dochodu jaki został osiągnięty w Niemczech?
Czy składki te będą podlegały odliczeniu od dochodu i podatku w sytuacji gdy zostały one odprowadzone w Polsce do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Fragment:

Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu. Odliczenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 27b. ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy w Polsce podlegają opodatkowaniu dochody uzyskane z tytułu pracy najemnej przez pracownika oddelegowanego do pracy na terytorium Belgii?

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. konwencji w okresie, w którym spełnione są warunki określone w tym przepisie, dochód oddelegowanego pracownika podlega opodatkowaniu w Polsce, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze, stwierdza się jak w sentencji. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

2011
1
maj

Istota:

Oddelegowanie pracowników do pracy w magazynach znajdujących się poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej.

Fragment:

Czasowe oddelegowanie pracowników do rozładunku lub prowadzenie wynajętego magazynu z użyciem własnej siły roboczej zapewnić ma jedynie ciągłość produkcyjną. Również w świetle § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności w pkt 13 wskazano, że: „ działalności przeważające i drugorzędne są zazwyczaj realizowane przy wsparciu pewnej liczby działalności pomocniczych, takich jak: księgowanie, transport, magazynowanie, zaopatrzenie, promocja sprzedaży, konserwacje i naprawy itp. Tak więc działalności pomocnicze są to te działalności, które są realizowane po to, by wspierać podstawową działalność produkcyjną jednostki przez dostarczanie nietrwałych wyrobów lub usług, wykorzystywanych przez tę jednostkę ”. W podobnej sprawie Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy wydał rozstrzygniecie, iż „ korzystanie z obcego magazynu w ramach usługi najmu, nie stanowi częściowego przeniesienia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. ” Zaznaczył, że podstawowym kryterium kwalifikowania winien być cel w jakim zostały one poniesione”. Dowodzi to, że taki koszt dotyczy przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie strefy i są one kosztem uzyskania przychodów z działalności strefowej.

2011
1
maj

Istota:

Czy po przekroczeniu 183 dnia wykonywania pracy przez oddelegowanych pracowników, Spółka, będąca pracodawcą, jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń osiąganych z pracy najemnej przez zatrudnionych pracowników we Włoszech? Czy dochód uzyskany przez pracownika z pracy wykonywanej we Włoszech, po przekroczeniu 183 dnia pracy – podlega opodatkowaniu w Polsce, czy we Włoszech?

Fragment:

Od początku wykonywania ww. pracy na terytorium Włoch podatek dochodowy od wynagrodzeń oddelegowanych pracowników odprowadzany jest przez płatnika – Spółkę do urzędu skarbowego w Polsce. Płatnik nie posiada zagranicznego zakładu w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynagrodzenia wypłacane są przez pracodawcę mającego siedzibę w Polsce. W sierpniu 2007 r. okres przebywania pracowników we Włoszech przekroczył 183 dni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy po przekroczeniu 183 dnia wykonywania pracy przez oddelegowanych pracowników, Spółka, będąca pracodawcą, jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń osiąganych z pracy najemnej przez zatrudnionych pracowników we Włoszech... Czy dochód uzyskany przez pracownika z pracy wykonywanej we Włoszech, po przekroczeniu 183 dnia pracy – podlega opodatkowaniu w Polsce, czy we Włoszech... Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez pracowników wykonujących pracę na terytorium Włoch, przebywających poza terytorium Polski dłużej niż 183 dni winien być nadal opodatkowany w Polsce. Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownicy nie spełniają warunku przebywania na terytorium Polski dłużej niż 183 dni, ale zgodnie z art. 4a przepisy art. 3 ust. 1, 1a stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek odprowadzać w 2007 r. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę w Niemczech przez okres przekraczający 183 dni?

Fragment:

(...) zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Stosownie zaś do art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy ustawy podatkowej, za nieprawidłowe uznać należy działanie Płatnika, polegające na dokonywaniu – przy braku stosownego wniosku podatnika – poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników za pracę wykonywaną poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji, gdy dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje się ponadto, iż w dniu 14 maja 2003r. w Berlinie została sporządzona umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy jest możliwe zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od samego początku trwania umowy o pracę w sytuacji, gdy pewne jest, że oddelegowany pracownik będzie świadczył pracę we Francji przez ponad rok?

Fragment:

(...) przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie. Zatem równoczesne spełnienie wszystkich powyższych warunków decyduje o tym, że wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terytorium Francji będzie opodatkowane w Polsce. Niespełnienie któregokolwiek z tych trzech warunków oznacza, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy, wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terytorium Francji podlega opodatkowaniu zarówno we Francji jak i w Polsce. W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować metodę unikania określoną w art. 23 ust. 1 lit. a) ww. umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (metoda wyłączenia z progresją). Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 umowy w okresie, w którym spełnione są warunki określone w tym przepisie, dochód pracownika podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w Polsce (nie ma tu znaczenia czy zawarta umowa o pracę z góry określa czas wykonywania pracy we Francji powyżej 183 dni w danym roku podatkowym). W tym okresie nie dochodzi do podwójnego opodatkowania dochodu pracownika.

2011
1
kwi

Istota:

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 4a tej ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Z kolei, zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w polsko-norweskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie jednak z art. 15 ust. 2 tej umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie łącznie nie dłużej niż 183 dni podczas roku finansowego i wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby, oraz wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka X jest zobowiązana jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów pracownika osiągniętych w Niemczech na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Fragment:

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z art. 15 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 17, 18 i 19 uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie. Ustęp 2 niniejszego artykułu stanowi, iż bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli: odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie, i wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.