Oddelegowanie personelu | Interpretacje podatkowe

Oddelegowanie personelu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddelegowanie personelu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle podpisanej umowy i opisanego stanu faktycznego Spółka prawidłowo stosuje na wystawianej fakturze stawkę nie podlegającą VAT z adnotacją, iż podatek VAT płaci nabywca usługi?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2009r. (data wpływu 09 lutego 2009r., uzupełniono pismem z dnia 03 kwietnia 2009r. (data wpływu 08 kwietnia 2009r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług oddelegowania personelu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 lutego 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów (...)
2011
1
lip

Istota:
Świadczone usługi są usługami rekrutacji i udostępniania pracowników (PKWiU 74.50) i mieszczą się wg Spółki w zakresie znaczeniowym pojęcia „dostarczanie (oddelegowanie personelu)” wymienionego w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy – miejscem opodatkowania tych usług w myśl 27 ust. 3 będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. terytorium Wspólnoty (Szwecja) lub terytorium państwa trzeciego (Norwegia).
Fragment:
(...) Trzeba zauważyć, że ustawodawca wymieniając usługi dostarczania (oddelegowania) personelu w ww. art. 27 ust. 4 pkt 5 nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi. Należy zatem szeroko traktować ww. pojęcie i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi. Z uwagi na uznanie przez Spółkę, że świadczone przez nią usługi są usługami rekrutacji i udostępniania pracowników (PKWiU 74.50) i mieszczą się wg Spółki w zakresie znaczeniowym pojęcia „dostarczanie (oddelegowanie personelu)” wymienionego w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy – miejscem opodatkowania tych usług w myśl 27 ust. 3 będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. terytorium Wspólnoty (Szwecja) lub terytorium państwa trzeciego (Norwegia). Uwzględniając powyższe postanowiono jak na wstępie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia (...)
2011
1
maj

Istota:
Usługi oddelegowania personelu świadczone na rzecz niemieckiej spółki, prowadzącej działalność w Polsce i będącej zarejestrowanej jako podatnik VAT w Polsce, są opodatkowane w Polsce
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług oddelegowania personelu na rzecz niemieckiej spółki prawa handlowego, prowadzącej w Polsce bezpośrednio działalność i będącej zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wykonywanie czynności polegających na rekrutacji pracowników dla pracodawcy zagranicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 27 ust. 3 pkt 2, ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), § 27 ust. 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- postanowił uznać stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 29.12.2005r., (uzupełnione w dniu 24.01.2006 r.) w zakresie świadczenia usług polegających na rekrutacji pracowników dla firm zagranicznych, za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 29.12.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi świadczone na rzecz firmy szwajcarskiej, polegające, zgodnie z załączoną umową na zatrudnieniu pracownika, którego wyłącznym zadaniem będzie wykonywanie usług na rzecz wymienionej wyżej firmy, będą opodatkowane, jako usługi dostarczania (oddelegowania) personelu, w oparciu o art. 27 ust. 4 ustawy z dn.11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), u nabywcy na rzecz którego są świadczone.
Fragment:
(...) Jak wynika z treści wniosku, złożonego do tut. organu podatkowego zatrudnił Pan pracownika, którego wyłącznym zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz szwajcarskiej firmy S.A. Usługi te, zgodnie z treścią pisma uzupełniającego złożonego dn.11.07.2005r., polegają na dostarczaniu wiedzy specjalistycznej o produktach szwajcarskiej firmy - której dystrybucją wyrobów zajmuje się Pan od czterech lat - do istniejących i potencjalnych odbiorców w Polsce. W tym celu organizowane będą prezentacje i sympozja a także będą dostarczane informacje techniczne bezpośrednio do odbiorców. Całością ponoszonych kosztów związanych z zatrudnieniem tego pracownika wraz z 1,5% marżą obciążać będzie Pan wymienioną wyżej firmę. Przedstawiając swoje stanowisko wskazał Pan, że usługa ta jako zakwalifikowana do „usług dostarczania (oddelegowania) personelu” (kod PKWiU 74.50.25), w oparciu o art.27 ust. 4 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na wyszukiwaniu pracowników do pracy na statkach morskich, świadczonych na rzecz armatorów z terytorium państw członkowskich oraz z terytorium państw trzecich
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.05.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 06.06.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, usług polegających na wyszukiwaniu pracowników do pracy na statkach morskich, świadczonych na rzecz armatorów z terytorium państw członkowskich oraz z terytorium państw trzecich stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uzasadnienie Podatnik wpisany jest do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych rzecz kontrahentów z krajów UE.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych na podstawie umów podpisanych z kontrahentami posiadającymi siedzibę na terytorium państw członkowskich, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług działając na podstawie wpisów do Rejestru Agencji Zatrudnienia (Certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) i umów podpisanych z kontrahentami mającymi siedzibę na terenie Unii Europejskiej, świadczy na rzecz tych kontrahentów usługi doradztwa i oddelegowania personelu wymienione w art. 27 ustawy z dnia 11-ego (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.