Oddelegowanie personelu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddelegowanie personelu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle podpisanej umowy i opisanego stanu faktycznego Spółka prawidłowo stosuje na wystawianej fakturze stawkę nie podlegającą VAT z adnotacją, iż podatek VAT płaci nabywca usługi?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 01 lutego 2009r. (data wpływu 09 lutego 2009r., uzupełniono pismem z dnia 03 kwietnia 2009r. (data wpływu 08 kwietnia 2009r.)) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług oddelegowania personelu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09 lutego 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów (...)

2011
1
maj

Istota:

Świadczone usługi są usługami rekrutacji i udostępniania pracowników (PKWiU 74.50) i mieszczą się wg Spółki w zakresie znaczeniowym pojęcia „dostarczanie (oddelegowanie personelu)” wymienionego w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy – miejscem opodatkowania tych usług w myśl 27 ust. 3 będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. terytorium Wspólnoty (Szwecja) lub terytorium państwa trzeciego (Norwegia).

Fragment:

(...) Trzeba zauważyć, że ustawodawca wymieniając usługi dostarczania (oddelegowania) personelu w ww. art. 27 ust. 4 pkt 5 nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi. Należy zatem szeroko traktować ww. pojęcie i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi. Z uwagi na uznanie przez Spółkę, że świadczone przez nią usługi są usługami rekrutacji i udostępniania pracowników (PKWiU 74.50) i mieszczą się wg Spółki w zakresie znaczeniowym pojęcia „dostarczanie (oddelegowanie personelu)” wymienionego w art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy – miejscem opodatkowania tych usług w myśl 27 ust. 3 będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. terytorium Wspólnoty (Szwecja) lub terytorium państwa trzeciego (Norwegia). Uwzględniając powyższe postanowiono jak na wstępie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia (...)

2011
1
maj

Istota:

Usługi oddelegowania personelu świadczone na rzecz niemieckiej spółki, prowadzącej działalność w Polsce i będącej zarejestrowanej jako podatnik VAT w Polsce, są opodatkowane w Polsce

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług oddelegowania personelu na rzecz niemieckiej spółki prawa handlowego, prowadzącej w Polsce bezpośrednio działalność i będącej zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 2 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wykonywanie czynności polegających na rekrutacji pracowników dla pracodawcy zagranicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 27 ust. 3 pkt 2, ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.), § 27 ust. 1-4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany:- postanowił uznać stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 29.12.2005r., (uzupełnione w dniu 24.01.2006 r.) w zakresie świadczenia usług polegających na rekrutacji pracowników dla firm zagranicznych, za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 29.12.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi świadczone na rzecz firmy szwajcarskiej, polegające, zgodnie z załączoną umową na zatrudnieniu pracownika, którego wyłącznym zadaniem będzie wykonywanie usług na rzecz wymienionej wyżej firmy, będą opodatkowane, jako usługi dostarczania (oddelegowania) personelu, w oparciu o art. 27 ust. 4 ustawy z dn.11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.), u nabywcy na rzecz którego są świadczone.

Fragment:

(...) Jak wynika z treści wniosku, złożonego do tut. organu podatkowego zatrudnił Pan pracownika, którego wyłącznym zadaniem będzie świadczenie usług na rzecz szwajcarskiej firmy S.A. Usługi te, zgodnie z treścią pisma uzupełniającego złożonego dn.11.07.2005r., polegają na dostarczaniu wiedzy specjalistycznej o produktach szwajcarskiej firmy - której dystrybucją wyrobów zajmuje się Pan od czterech lat - do istniejących i potencjalnych odbiorców w Polsce. W tym celu organizowane będą prezentacje i sympozja a także będą dostarczane informacje techniczne bezpośrednio do odbiorców. Całością ponoszonych kosztów związanych z zatrudnieniem tego pracownika wraz z 1,5% marżą obciążać będzie Pan wymienioną wyżej firmę. Przedstawiając swoje stanowisko wskazał Pan, że usługa ta jako zakwalifikowana do „usług dostarczania (oddelegowania) personelu” (kod PKWiU 74.50.25), w oparciu o art.27 ust. 4 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług polegających na wyszukiwaniu pracowników do pracy na statkach morskich, świadczonych na rzecz armatorów z terytorium państw członkowskich oraz z terytorium państw trzecich

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.05.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 06.06.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, usług polegających na wyszukiwaniu pracowników do pracy na statkach morskich, świadczonych na rzecz armatorów z terytorium państw członkowskich oraz z terytorium państw trzecich stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego Uzasadnienie Podatnik wpisany jest do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zapytuje o sposób dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych rzecz kontrahentów z krajów UE.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dokumentowania usług doradztwa i oddelegowania personelu świadczonych na podstawie umów podpisanych z kontrahentami posiadającymi siedzibę na terytorium państw członkowskich, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług działając na podstawie wpisów do Rejestru Agencji Zatrudnienia (Certyfikat Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej) i umów podpisanych z kontrahentami mającymi siedzibę na terenie Unii Europejskiej, świadczy na rzecz tych kontrahentów usługi doradztwa i oddelegowania personelu wymienione w art. 27 ustawy z dnia 11-ego (...)