Oddelegowanie | Interpretacje podatkowe

Oddelegowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddelegowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z finansowaniem świadczeń dla pracownika oddelegowanego poza miejsce zamieszkania (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i nr 2).
Fragment:
Może się zdarzyć, że najbliższa rodzina Oddelegowanego towarzyszy mu w trakcie oddelegowania. W związku z czasową zmianą miejsca pobytu, tj. oddelegowaniem za granicę, Spółka pokrywa/może pokrywać dodatkowe koszty związane z oddelegowaniem pracowników, w szczególności: koszty wynajęcia mieszkania służbowego, w tym koszty mediów, dodatkowych usług związanych z wynajęciem mieszkania, tj. kosztów opłat za asystę w poszukiwaniu mieszkania, czesne za szkołę dla dzieci, jeśli Oddelegowanemu w trakcie oddelegowania towarzyszy rodzina, czesne za przedszkole dla dzieci, jeśli Oddelegowanemu w trakcie oddelegowania towarzyszy rodzina, koszty przeprowadzki Oddelegowanego i jego najbliższej rodziny (jeżeli rodzina towarzyszy Oddelegowanemu w trakcie oddelegowania) przed rozpoczęciem oddelegowania oraz po jego zakończeniu (np. koszty biletów lotniczych pracownika i jego rodziny, koszty transportu rzeczy ruchomych oraz zwierząt będących własnością Oddelegowanego i jego rodziny, koszty poniesione w związku z uzyskaniem potrzebnych wiz, zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla pracownika i jego rodziny, koszty kursu związanego z przyswojeniem różnic kulturowych, koszty noclegu poniesione przed momentem wynajęcia mieszkania służbowego, np. koszty hotelu), koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego, koszty kursów językowych dla Oddelegowanego oraz jego rodziny.
2017
2
sie

Istota:
Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych (będących polskimi rezydentami podatkowymi) w kraju oddelegowania, stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych (będących polskimi nierezydentami podatkowymi) w kraju oddelegowania stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 UPDOF, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z pracą wykonywaną przez Osoby Mobilne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?Czy ponoszenie przez Spółkę/Grupę Wydatków w zakresie składek na zagraniczne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (w części pracownika i/lub pracodawcy), w związku z oddelegowaniem Osób Mobilnych w kraju oddelegowania (Polsce) stanowi przychód dla Osób Mobilnych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Nie sposób zatem zastosować wniosków płynących z orzecznictwa dotyczącego pracowników mobilnych do pracowników oddelegowanych i uznać, że zapewnienie dodatkowych świadczeń związanych z oddelegowaniem bądź transferem do pracy (np. koszty podróży, utrzymania mieszkania) leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku kierowców czy przedstawicieli handlowych, którzy jako miejsce wykonywania pracy mają w umowie o pracę wskazany obszar, po którym muszą się poruszać w celu prawidłowego i należytego wykonywania pracy, a który to teren obejmuje powierzchnię całego kraju, regionu lub województwa. Z tych też względów, w sytuacji gdy pracodawca – mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa - zapewni oddelegowanemu pracownikowi dodatkowe świadczenie w szczególności związane z: usługami profesjonalnymi, np. doradztwem podatkowym i imigracyjnym, podróżami do nowego miejsca oddelegowania oraz w trakcie jego trwania dla Osoby Mobilnej oraz członków najbliższej rodziny oraz koszty związane z transportem, kosztami wynajmu, urządzenia i utrzymania mieszkania (także mieszkań Osób Mobilnych w państwie, z którego zostali oddelegowani), (...)
2017
19
lip

Istota:
Skutki podatkowe ponoszenia Kosztów Lokalnych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych oddelegowanych z Turcji do pracy w Polsce pracowników.
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do powstania przychodu po stronie oddelegowanych. Jak wskazano, oddelegowani nie mieszkają w Polsce, stąd wynajęcie mieszkania w kraju jest niezbędne w kontekście możliwości świadczenia przez nich pracy dla Wnioskodawcy. Gdyby oddelegowani posiadali mieszkanie w Polsce, ponoszenie takich wydatków byłoby bezcelowe. Jednak wobec faktu, że oddelegowani takiego mieszkania nie posiadają, ponoszenie opisanych kosztów jest w pełni uzasadnione. Opłacane przez Wnioskodawcę mieszkanie jest dla oddelegowanych narzędziem służącym realizacji ich obowiązków służbowych. Stąd beneficjentem takiego świadczenia nie są oddelegowani a Wnioskodawca. W konsekwencji, oddelegowani nie odniosą żadnych osobistych korzyści w związku z opłacaniem przez Wnioskodawcę m.in. mieszkania. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, koszty ponoszone na rzecz oddelegowanych nie mieszczą się w zakresie art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Na gruncie wskazanego przepisu, przychód po stronie oddelegowanych mógłby potencjalnie powstać przy założeniu, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią dla oddelegowanych nieodpłatne świadczenie. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia nie zostało zdefiniowane w ustawie (...)
2017
11
maj

Istota:
Czy koszty świadczeń opisanych w pkt 1-13 związanych z oddelegowaniem Osób Oddelegowanych do wykonywania pracy w Polsce, ponoszone bezpośrednio przez Spółkę na podstawie Umowy o Oddelegowaniu oraz potwierdzone Listem o Oddelegowaniu, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
Czy wydatek na składkę ubezpieczeniową opłacaną przez Spółkę, która nie jest pracodawcą Osób Oddelegowanych, z tytułu umowy ubezpieczenia zdrowotnego zawartego na rzecz tych osób, ponoszony bezpośrednio przez Spółkę na podstawie Umowy o Oddelegowaniu oraz potwierdzony Listem o Oddelegowaniu, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Zgodnie z Umową o Oddelegowaniu Spółka bezpośrednio ponosi koszt jedynie określonych świadczeń skierowanych do Osób Oddelegowanych. Zakres świadczeń dla Osób Oddelegowanych, których koszt ponosi bezpośrednio Spółka, określony jest zarówno w Umowie o Oddelegowaniu jak i w Liście o Delegowaniu, o którym mowa poniżej. list o Delegowaniu („ Assignement Letter ”) (dalej: List o Delegowaniu) List o Delegowaniu jest dokumentem skierowanym do konkretnej Osoby Oddelegowanej. Zawiera on informacje o Warunkach pracy, wynagrodzeniu i świadczeniach należnych Osobie Oddelegowanej podczas wykonywania pracy w Polsce w związki z Umową o Oddelegowaniu zawartą pomiędzy X. a Wnioskodawcą. List o Delegowaniu podlega akceptacji przez konkretną Osobę Oddelegowaną, co stanowi zgodę na warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia opisane w tym dokumencie. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Umowy o Oddelegowanie, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpośrednio Osobie Oddelegowanej określonych świadczeń opisanych w Liście o Delegowaniu. Do Listu o Delegowaniu dołączany jest załącznik w postaci „ Polityki Świadczeń Osoby Oddelegowanej ” („ Dispatcher Benefits Policy ”). W załączniku tym określone są szczegółowo świadczenia przysługujące Osobie Oddelegowanej bezpośrednio do Spółki w trakcie wykonywania pracy w Polsce.
2016
2
sie

Istota:
Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym nie powinien opodatkowywać świadczenia z tytułu zwrotu przez pracodawcę kosztów poniesionych na wykup miejsc noclegowych, gdyż nie stanowi to dla niego dodatkowego przychodu.
Fragment:
Oddelegowanie dotyczy bowiem czasowego wykonywania pracy w oddelegowanej miejscowości. Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownia mobilnego.
2016
28
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
W związku z tym, że spółka fińska i jej polskie zakłady stanowią jeden podmiot w sensie prawnym oraz wynagrodzenia należne oddelegowanym pracownikom będą wypłacane bezpośrednio przez Spółkę w Finlandii należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako „zakład pracy” (pracodawca), posiadający polski numer NIP oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski za pośrednictwem utworzonych zakładów, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pełni funkcję płatnika. Tym samym, Wnioskodawca jest zobowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracownikom oddelegowanym do Polski wykonującym prace w ramach Projektów realizowanych poprzez Zakłady Spółki zlokalizowane na terytorium Polski.
Fragment:
W trakcie wykonywania prac w Polsce pracownicy Spółki będą podlegali kontroli i nadzorowi prowadzonemu z siedziby Spółki w Finlandii, również wynagrodzenie należne oddelegowanym pracownikom będzie wypłacane bezpośrednio przez Wnioskodawcę w Finlandii. Należy jednak podkreślić, że wszelkie prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników na terytorium Polski w związku z realizacją Projektów będą ściśle związane z utworzonymi przez Spółkę w Polsce Zakładami w rozumieniu polsko – fińskiej UPO. W związku z realizacją Projektów Spółka oddeleguje do Polski pracowników w ramach następujących kategorii: pracownicy długoterminowi – oddelegowani do Polski na okres od 1 do 12 miesięcy na podstawie umowy na oddelegowanie podpisanej pomiędzy pracownikiem a Wnioskodawcą; pracownicy krótkoterminowi – oddelegowani do Polski na krótkie okresy trwające od kilku dni do kilku tygodni; Poza wynagrodzeniem zasadniczym, oddelegowani pracownicy będą otrzymywać również świadczenia pozapłacowe, w tym diety za każdy dzień pobytu w Polsce. Diety będą wypłacane po przedstawieniu przez pracownika odpowiedniego zestawienia poniesionych kosztów. Wypłaty diet będą dokonywane niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego. Wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy w Polsce będą posiadać stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Finlandii, będą zatem rezydentami fińskimi w świetle postanowień polsko – fińskiej UPO.
2014
15
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.