Oddelegowanie | Interpretacje podatkowe

Oddelegowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oddelegowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy koszty świadczeń opisanych w pkt 1-13 związanych z oddelegowaniem Osób Oddelegowanych do wykonywania pracy w Polsce, ponoszone bezpośrednio przez Spółkę na podstawie Umowy o Oddelegowaniu oraz potwierdzone Listem o Oddelegowaniu, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
Czy wydatek na składkę ubezpieczeniową opłacaną przez Spółkę, która nie jest pracodawcą Osób Oddelegowanych, z tytułu umowy ubezpieczenia zdrowotnego zawartego na rzecz tych osób, ponoszony bezpośrednio przez Spółkę na podstawie Umowy o Oddelegowaniu oraz potwierdzony Listem o Oddelegowaniu, stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Zgodnie z Umową o Oddelegowaniu Spółka bezpośrednio ponosi koszt jedynie określonych świadczeń skierowanych do Osób Oddelegowanych. Zakres świadczeń dla Osób Oddelegowanych, których koszt ponosi bezpośrednio Spółka, określony jest zarówno w Umowie o Oddelegowaniu jak i w Liście o Delegowaniu, o którym mowa poniżej. list o Delegowaniu („ Assignement Letter ”) (dalej: List o Delegowaniu) List o Delegowaniu jest dokumentem skierowanym do konkretnej Osoby Oddelegowanej. Zawiera on informacje o Warunkach pracy, wynagrodzeniu i świadczeniach należnych Osobie Oddelegowanej podczas wykonywania pracy w Polsce w związki z Umową o Oddelegowaniu zawartą pomiędzy X. a Wnioskodawcą. List o Delegowaniu podlega akceptacji przez konkretną Osobę Oddelegowaną, co stanowi zgodę na warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia opisane w tym dokumencie. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Umowy o Oddelegowanie, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpośrednio Osobie Oddelegowanej określonych świadczeń opisanych w Liście o Delegowaniu. Do Listu o Delegowaniu dołączany jest załącznik w postaci „ Polityki Świadczeń Osoby Oddelegowanej ” („ Dispatcher Benefits Policy ”). W załączniku tym określone są szczegółowo świadczenia przysługujące Osobie Oddelegowanej bezpośrednio do Spółki w trakcie wykonywania pracy w Polsce.
2016
2
sie

Istota:
Za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie, z którym nie powinien opodatkowywać świadczenia z tytułu zwrotu przez pracodawcę kosztów poniesionych na wykup miejsc noclegowych, gdyż nie stanowi to dla niego dodatkowego przychodu.
Fragment:
Oddelegowanie dotyczy bowiem czasowego wykonywania pracy w oddelegowanej miejscowości. Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy, nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych za pracownika mobilnego uważa się pracownika pracującego w warunkach stałego przemieszczania się (podróży), dla którego podróż nie stanowi zjawiska wyjątkowego, lecz jest normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Stąd przyjęło się, że pracownikiem mobilnym jest np. przedstawiciel handlowy czy kierowca, których miejscem pracy jest określony w umowie o pracę obszar (np. województwo, czy kraj), a nie stałe skonkretyzowane miejsce. W konsekwencji oddelegowania sensu stricto nie można utożsamiać z mobilnym rodzajem pracy. Nie sposób zatem zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownia mobilnego.
2016
28
lip

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem pracownikom, oddelegowanym do pracy poza miejsce zamieszkania, bezpłatnego zakwaterowania i przejazdów
Fragment:
Mając powyższe na uwadze występują następujące sytuacje: Spółka wynajmuje w ramach podpisanych umów z firmami prowadzącymi takie usługi pokoje w hotelach i pokrywa koszty tego wynajmu dla pracowników oddelegowanych do pracy poza stałe miejsce pracy na cały okres oddelegowania. Spółka ponosi koszty związane z tym zakwaterowaniem również za okres nieświadczenia pracy np. z tytułu urlopu, choroby pracownika. Spółka wynajmuje mieszkania dla celów zbiorowego zakwaterowania i pokrywa koszty zakwaterowania pracowników oddelegowanych. W mieszkaniu kilkupokojowym zakwaterowanych jest kilku pracowników. Spółka ponosi koszty związane z zakwaterowaniem pracowników oddelegowanych również za okresy, w których pracownicy z niego nie korzystają w związku z nieobecnością w pracy i czasowym powrotem do miejsca zamieszkania. W miejscu oddelegowania Spółka wynajmuje mieszkanie i pokrywa jego koszty dla oddelegowanego na tą budowę Dyrektora projektu/Kierownika Budowy, który jest w ramach podpisanego porozumienia stron oddelegowany poza stałe miejsce pracy w umowie o pracę do realizacji tego projektu Spółka wynajmuje w miejscu oddelegowania duże mieszkanie „ rotacyjne ”. Pracownicy mieszkają w nim okazjonalnie w przypadku gdy czas oddelegowania jest na tyle krótki np. kilka dni lub pracę w danym dniu pracownik skończył bardzo późno i brak jest możliwości komunikacyjnych.
2016
28
kwi

Istota:
W związku z tym, że spółka fińska i jej polskie zakłady stanowią jeden podmiot w sensie prawnym oraz wynagrodzenia należne oddelegowanym pracownikom będą wypłacane bezpośrednio przez Spółkę w Finlandii należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako „zakład pracy” (pracodawca), posiadający polski numer NIP oraz prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski za pośrednictwem utworzonych zakładów, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pełni funkcję płatnika. Tym samym, Wnioskodawca jest zobowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wypłatą wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracownikom oddelegowanym do Polski wykonującym prace w ramach Projektów realizowanych poprzez Zakłady Spółki zlokalizowane na terytorium Polski.
Fragment:
W trakcie wykonywania prac w Polsce pracownicy Spółki będą podlegali kontroli i nadzorowi prowadzonemu z siedziby Spółki w Finlandii, również wynagrodzenie należne oddelegowanym pracownikom będzie wypłacane bezpośrednio przez Wnioskodawcę w Finlandii. Należy jednak podkreślić, że wszelkie prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników na terytorium Polski w związku z realizacją Projektów będą ściśle związane z utworzonymi przez Spółkę w Polsce Zakładami w rozumieniu polsko – fińskiej UPO. W związku z realizacją Projektów Spółka oddeleguje do Polski pracowników w ramach następujących kategorii: pracownicy długoterminowi – oddelegowani do Polski na okres od 1 do 12 miesięcy na podstawie umowy na oddelegowanie podpisanej pomiędzy pracownikiem a Wnioskodawcą; pracownicy krótkoterminowi – oddelegowani do Polski na krótkie okresy trwające od kilku dni do kilku tygodni; Poza wynagrodzeniem zasadniczym, oddelegowani pracownicy będą otrzymywać również świadczenia pozapłacowe, w tym diety za każdy dzień pobytu w Polsce. Diety będą wypłacane po przedstawieniu przez pracownika odpowiedniego zestawienia poniesionych kosztów. Wypłaty diet będą dokonywane niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego. Wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy w Polsce będą posiadać stałe miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych w Finlandii, będą zatem rezydentami fińskimi w świetle postanowień polsko – fińskiej UPO.
2014
15
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca (Spółka) jest uprawniony do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na mocy uzgodnień ze Spółkami zagranicznymi, koszty związane z oddelegowaniem (w tym koszty wynagrodzenia pracownika i inne koszty pracownicze) przenoszone są w całości na Spółki zagraniczne, które ponoszą ich finalny ciężar, a także są beneficjentami działalności oddelegowanych pracowników. Spółki zagraniczne kontrolują kierują i bezpośrednio nadzorują prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników. To Spółki zagraniczne ponoszą ryzyko i odpowiedzialność związane z wykonywaniem przez pracowników pracy na ich rzecz. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca (Spółka) jest uprawniony do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... W opinii Wnioskodawcy wynagrodzenia i świadczenia zapewniane pracownikowi przez Wnioskodawcę (Spółkę), związane z pracą wykonywaną w ramach oddelegowania, podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu za granicą. W przedstawionej sytuacji Spółka jako płatnik w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po ustaleniu sytuacji podatkowej pracownika i uprawdopodobnieniu, że pracownik podlega lub będzie podlegał opodatkowaniu za granicą, uprawniona jest do zaprzestania poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikowi wykonującemu pracę na terytorium Kraju Oddelegowania.
2014
28
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca (Spółka) jest uprawniony do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na mocy uzgodnień ze Spółkami zagranicznymi, koszty związane z oddelegowaniem (w tym koszty wynagrodzenia pracownika i inne koszty pracownicze) przenoszone są w całości na Spółki zagraniczne, które ponoszą ich finalny ciężar, a także są beneficjentami działalności oddelegowanych pracowników. Spółki zagraniczne kontrolują kierują i bezpośrednio nadzorują prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników. To Spółki zagraniczne ponoszą ryzyko i odpowiedzialność związane z wykonywaniem przez pracowników pracy na ich rzecz. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca (Spółka) jest uprawniony do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... W opinii Wnioskodawcy wynagrodzenia i świadczenia zapewniane pracownikowi przez Wnioskodawcę (Spółkę), związane z pracą wykonywaną w ramach oddelegowania, podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu za granicą. W przedstawionej sytuacji Spółka jako płatnik w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po ustaleniu sytuacji podatkowej pracownika i uprawdopodobnieniu, że pracownik podlega lub będzie podlegał opodatkowaniu za granicą, uprawniona jest do zaprzestania poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikowi wykonującemu pracę na terytorium Kraju Oddelegowania.
2014
28
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca (Spółka) jest uprawniony do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na mocy uzgodnień ze Spółkami zagranicznymi, koszty związane z oddelegowaniem (w tym koszty wynagrodzenia pracownika i inne koszty pracownicze) przenoszone są w całości na Spółki zagraniczne, które ponoszą ich finalny ciężar, a także są beneficjentami działalności oddelegowanych pracowników. Spółki zagraniczne kontrolują kierują i bezpośrednio nadzorują prace wykonywane przez oddelegowanych pracowników. To Spółki zagraniczne ponoszą ryzyko i odpowiedzialność związane z wykonywaniem przez pracowników pracy na ich rzecz. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca (Spółka) jest uprawniony do zaprzestania poboru zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą od początku (pierwszego miesiąca) wykonywania pracy na terytorium Kraju Oddelegowania zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... W opinii Wnioskodawcy wynagrodzenia i świadczenia zapewniane pracownikowi przez Wnioskodawcę (Spółkę), związane z pracą wykonywaną w ramach oddelegowania, podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu za granicą. W przedstawionej sytuacji Spółka jako płatnik w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po ustaleniu sytuacji podatkowej pracownika i uprawdopodobnieniu, że pracownik podlega lub będzie podlegał opodatkowaniu za granicą, uprawniona jest do zaprzestania poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń i świadczeń zapewnianych pracownikowi wykonującemu pracę na terytorium Kraju Oddelegowania.
2014
28
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.