ITPP1/443-426/11/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy, w związku ze zmianą na przełomie roku 2010/2011 stawek podatku VAT z 22% na 23%, Spółka prawidłowo zastosowała stawkę VAT 23% w wystawionej fakturze za roboty budowlane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 23 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wykonanych w 2011 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wykonanych w 2011 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka wykonuje roboty inżynieryjno-budowlane, związane z budową zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjno-gazowych. W dniu 24 stycznia 2011 r. za wykonane roboty Spółka wystawiła kontrahentowi fakturę z datą sprzedaży 20 stycznia 2011r, w której został wykazany podatek w stawce VAT 23%. Faktura dotyczyła robót, które były wykonywane w okresie od 1 listopada 2010r. do 29 grudnia 2010 r., zaś przejściowe świadectwo płatności (protokół zdawczo-odbiorczy) zostało wystawione i podpisane przez inżyniera kontraktu w dniu 20 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo posiada dokumenty techniczne, z których wynika, że roboty były wykonywane w listopadzie i grudniu 2010 r., natomiast w styczniu 2011 r. nastąpił jedynie ich techniczny odbiór.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w związku ze zmianą na przełomie roku 2010/2011 stawek podatku VAT z 22% na 23%, Spółka prawidłowo zastosowała stawkę VAT 23% w wystawionej fakturze za roboty budowlane...

Zdaniem Spółki, w odniesieniu do usług budowlanych przyjmuje się, że wykonanie usługi ma miejsce wówczas, gdy następuje odbiór techniczny robót budowlanych. Odbiór ten potwierdzany jest najczęściej protokółem odbioru. W chwili podpisania tego protokołu można przyjąć dla potrzeb rozliczeń podatku VAT, że usługa została wykonana w tym momencie. Wynika to z art. 19 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, że szczególny obowiązek podatkowy, określony w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d) stosuje się również do usług wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Spółka zauważa, że kontrakt, którego dotyczy wstawiona faktura, realizowany jest zgodnie z FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego. Klauzula 14.6 tychże warunków określa ściśle, że żadna kwota nie będzie poświadczona, ani wypłacona zanim zamawiający (inwestor) nie otrzyma i zatwierdzi „zabezpieczenia wykonania” (przejściowego świadectwa płatności), sprawdzonego i rzetelnie ustalonego przez inżyniera kontraktu. Dopiero po podpisaniu tegoż dokumentu Spółka może wystawić fakturę z datą sprzedaży spójną z datą wystawienia świadectwa. Zgodnie z art. 41 ust. 14a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu, wykonanej przed dniem zmiany stawki podatku (w 2010 r.), dla której obowiązek podatkowy powstał 1 stycznia 2011 r. lub po tym dniu, właściwa jest stawka podatku obowiązująca dla tej czynności w momencie jej wykonania.

W związku ze szczególnym określaniem momentu wykonania usługi budowlanej (moment podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, w tym przypadku „przejściowego świadectwa płatności”) usługę budowlaną Spółka potraktowała jako wykonaną w styczniu 2011 r. i opodatkowała ją stawką VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Krajowe Biuro Informacji Podatkowej ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.