IPPB3/423-351/09-2/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W którym momencie spółka uzyska przychód z tytułu częściowego wykonania świadczonych usług budowlanych w sytuacjach przedstawionych w stanie faktycznym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2009 r. (data wpływu 5 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodów z tytułu częściowego wykonania usług budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodów z tytułu częściowego wykonania usług budowlanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka z o. o. (dalej jako: spółka, wnioskodawca), świadczy usługi budowlano - montażowe i w tym celu zawiera z licznymi kontrahentami umowy na świadczenie tych usług. Zgodnie z postanowieniami większości umów, roboty budowlane są realizowane w etapach według harmonogramu robót i po wykonaniu danego etapu następuje tzw. odbiór częściowy. Odbiór danej części prac jest każdorazowo potwierdzany pisemnym protokołem, zawierającym określenie zakresu i wartości wykonanych w danym okresie prac. Jednocześnie po wykonaniu danego zakresu robót Spółka wystawia na kontrahentów faktury częściowe. Należności z tytułu wykonania poszczególnych etapów robót są regulowane po wystawieniu odpowiednich faktur częściowych. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że dana część robót jest wykonywana w jednym miesiącu (np. w grudniu), a protokół odbioru tych robót oraz faktura częściowa są wystawiane w kolejnym miesiącu (np. w styczniu). Możliwa jest również sytuacja, gdy protokół odbioru za usługi wykonane w miesiącu grudniu zostanie podpisany w miesiącu lutym następnego roku. W miesiącu podpisania protokołu zostanie wystawiona faktura.

W/w sposób potwierdzania odbioru robót oraz fakturowania stosowany jest również w przypadku, gdy prace budowlane wykonywane są na przełomie miesięcy (np. od 15 grudnia do 15 stycznia). Odbiór robót wraz z wystawieniem faktury następuje w miesiącu zakończenia prac na danym etapie lub np. w miesiącu następnym w zależności od daty podpisania protokołu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W którym momencie spółka uzyska przychód z tytułu częściowego wykonania świadczonych usług budowlanych w sytuacjach przedstawionych w stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka uzyska przychód z częściowego wykonania prac budowlanych każdorazowo w dniu podpisania protokołu odbioru danego etapu prac.

W myśl przepisu art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm.; dalej updop), za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Cytowany przepis nakazuje jednoznacznie określić moment powstania przychodu i w przypadku usług świadczonych w określonych etapach jest to dzień częściowego wykonania usługi. W związku z faktem, iż ustawa nie definiuje momentu, w którym usługę uznaje się za wykonaną oraz nie precyzuje kryteriów, jakimi należy się posługiwać dla jego określenia, zdaniem Spółki należy uznać, że wykonanie danej części usługi następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru (przy założeniu, że wcześniej nie wystawiono faktury ani nie uregulowano należności). Protokół odbioru potwierdza bowiem jednoznacznie i ostatecznie, że określony zakres robót został ukończony. Do czasu podpisania takiego protokołu, wykonawca robót ma stale możliwość uzupełniania, modyfikacji swoich prac, nawet jeżeli faktycznie zostały one wykonane już wcześniej (np. w poprzednim miesiącu).

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym nie ma znaczenia fakt, iż w niektórych przypadkach usługi (etapy) wykonywane były na przestrzeni kilku miesięcy. Moment powstania przychodu określa się bowiem, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3a biorąc pod uwagę usługi wykonane, a więc ukończone i jedynie konkretny dzień zrealizowania usługi/ukończenia danego etapu budowy jest istotny z punktu widzenia wyznaczenia momentu powstania przychodu. Dla określenia momentu powstania przychodu w przedstawionych sytuacjach nie ma również znaczenia dzień wystawienia faktury (o ile faktury wystawione są później, niż w dniu wykonania usługi czyli podpisania protokołu odbioru).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.