ILPP3/443-178/12-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w związku z opisanymi przypadkami sytuacji odbioru wyrobów węglowych (5 przypadków) rubryka 11, w której wpisuje się adres odbioru wyrobów węglowych jest uzupełniana prawidłowo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2012 r. (data wpływu 31 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wypełniania pola 11 dokumentu dostawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wypełniania pola 11 dokumentu dostawy.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy (dalej również Przedsiębiorstwo) jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Zainteresowany zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową wyrobów węglowych i jest zarejestrowany jako pośredniczący podmiot węglowy.

Firma sprzedaje opał zarówno do podmiotów zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, tj. innych PPW, gospodarstw domowych itp., jak i podmiotom, którym nie przysługuje zwolnienie od podatku akcyzowego. Przedsiębiorstwo poinformowało urząd celny o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej i opodatkowanej podatkiem akcyzowym, tj. o dwóch składach węglowych przy (...). Skład dokonuje zakupu wyrobów węglowych bezpośrednio z kopalni lub przez inny pośredniczący podmiot węglowy w odbiorze wagonowym lub samochodowym. Sprzedaż zwolniona od podatku akcyzowego dla gospodarstw domowych, firm którym zwolnienie przysługuje na podstawie oświadczenia i dla innych pośredniczących podmiotów węglowych przysługuje na podstawie wystawianych i dołączanych do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentów dostawy. Dowód dostawy jest wystawiany zgodnie z § 2 ust. 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, który to stanowi, iż wzór dokumentu dla wyrobów węglowych określa załącznik la do rozporządzenia.

Zgodnie ze wzorem dokumentu dostawy rubryka 11 jest przeznaczona do wpisywania adresu miejsca odbioru wyrobów węglowych, a zgodnie z objaśnieniem nr 5, jest to adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W przedsiębiorstwie zachodzi kilka przypadków odbioru wyrobów węglowych i wpisywania adresu odbioru w rubryce 11 dowodu dostawy, w przypadku gdy:

  1. Klient (gospodarstwo domowe) przychodzi do punktu składu opału i dokonuje zakupu węgla, korzystając z transportu samochodowego składu opału, który dowozi opał na adres wskazany przez kupującego - w poz. 10 adres siedziby wpisujemy adres zamieszkania klienta zgodny z dowodem osobistym. W poz. 11 adres, na który kierowca składu dostarcza węgiel (zdarza się, że adres zameldowania różni się od adresu dostawy).
  2. Klient (gospodarstwo domowe) składa telefoniczne zamówienie na zakup opału (fizycznie nie zgłasza się do punktu, gdzie mieści się skład opału) - w takim przypadku w poz. 10 wpisywany jest adres zameldowania, a w poz. 11 adres, na który kierowca składu dostarcza węgiel.
  3. Klient (pośredniczący podmiot węglowy) odbiera opał w składzie opałowym swoim transportem - wpisujemy w poz. 11 adres składu opału, z którego jest odbierany węgiel.
  4. Klient (pośredniczący podmiot węglowy) odbiera opał w swoim miejscu prowadzenia działalności, opał jest wieziony transportem samochodowym należącym do Wnioskodawcy - w poz. 11 wpisuje on adres odbioru pośredniczącego podmiotu węglowego.
  5. Klient (Instytucja - podmiot zwolniony) np. MOPS, zakupuje węgiel dla swoich podopiecznych - w poz. 11 dowodu dostawy wpisywany jest adres, na który dostarczany jest transportem samochodowym składu opału węgiel (adres podopiecznego MOPS-u).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisanymi przypadkami sytuacji odbioru wyrobów węglowych (5 przypadków) rubryka 11, w której wpisuje się adres odbioru wyrobów węglowych jest uzupełniana prawidłowo...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie przedstawionych 5 sytuacji dotyczących obrotu węglem pomiędzy wymienionymi podmiotami wpisywane w rubryce 11 adresy odbioru wyrobów węglowych są wpisywane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym, dotyczącym odbioru wyrobów węglowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń w przedstawionych stanach faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.