ILPB2/415-417/07-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Warunki niezbędne do korzystania z ulgi odsetkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani K. Ż. przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

15 marca 2005 r. Wnioskodawczyni uzyskała pozwolenie na budowę jednorodzinnego, wolnostojącego, budynku mieszkalnego, z garażem, wolnostojącym budynkiem gospodarczym i bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, która została zakończona 27 listopada 2007 r.(data odbioru budynku). W celu realizacji przedmiotowej inwestycji Zainteresowana wzięła kredyt w banku, jako termin zakończenia budowy w umowie kredytowej wskazano dzień 31 grudnia 2007 r. W decyzji odbioru zapisano, że udziela się pozwolenia na częściowe użytkowanie jednorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne, oraz zobowiązuje inwestora do zakończenia wskazanych w decyzji prac budowlanych do 27 listopada 2009 r. Urząd Skarbowy w X odmówił Wnioskodawczyni prawa do ubiegania się o zwrot odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu mieszkalnego, ponieważ nie uzyskała Ona całkowitego odbioru inwestycji tylko częściowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • czy urząd skarbowy miał prawo odmówić Wnioskodawczyni prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej, czy też na tle przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Jej prawo do tej ulgi...,
 • czy Wnioskodawczyni dobrze rozumie odbiór i użytkowanie budynku mieszkalnego wg art. 26b pkt 4...

Zdaniem Wnioskodawczyni, może Ona ubiegać się o ulgę z tytułu spłaty odsetek od kredytu, ponieważ spełnia warunki z art. 26b pkt 4, który mówi, że wystarczy pozwolenie użytkowania budynku mieszkalnego, nie musi to być całkowity odbiór. Zainteresowana uważa również, że urząd skarbowy źle interpretuje, decyzję odbioru oraz art. 26b pkt 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) podatnikowi, któremu w latach 2002 – 2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki) zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027r.

Art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. stanowi, że od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej m.in. z budową budynku mieszkalnego.

Na podstawie art. 26b ust. 2 pkt 2 – 4 lit. a), oraz pkt 5-7 ww. ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, jeżeli:

 • kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on inwestycji wymienionych w ust. 1,
 • inwestycja wymieniona w ust. 1 pkt 1 dotyczy budynków mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 • zakończenie inwestycji budowy budynku mieszkalnego nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.
 • do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 • odsetki, o których mowa w ust. 1:
 1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot, który udzielił kredytu (pożyczki),
 2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
 3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
 1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 2. budowę budynku mieszkalnego,
 3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję związaną z budową budynku mieszkalnego oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 26b ust. 5 – 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pierwszego odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa zostały zapłacone także przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, to wówczas mogą być one odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki, a także mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym dokonał pierwszego odliczenia.

W myśl postanowień art. 26b ust. 8 ww. ustawy wysokość odliczeń dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej, bądź od dochodu jednego z małżonków.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że art. 26b ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa szereg wymagań, których łączne spełnienie jest konieczne do uzyskania tzw. „ulgi odsetkowej”. Jednym z owych warunków jest - zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 4 lit.a) ustawy - aby inwestycja dotycząca budynku mieszkalnego została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne albo przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku. W cytowanym przepisie mowa jest o pozwoleniu na użytkowanie budynku mieszkalnego, natomiast w przedstawionym stanie faktycznym uzyskano pozwolenie jedynie na częściowe użytkowanie. Tymczasem przedmiotowa ulga dotyczy jedynie zakończonych inwestycji. A zatem dopóki nie ma pełnego odbioru budynku, jest on nadal w budowie i przedmiotowa ulga nie przysługuje. Powyższe wynika z wyraźnego zapisu ustawy dotyczącego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, a nie jego części. Podsumowując w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawczyni nie może skorzystać z „ulgi odsetkowej”.

Tut. organ pragnie jednak podkreślić, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zainteresowana uzyskała pozwolenie na budowę w 2005 r. a zatem określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ostateczny termin na zakończenie inwestycji, pozwalający na skorzystanie z ulgi odsetkowej, upłynie z końcem 2008 r. W związku z tym, jeśli Wnioskodawczyni dokończy w tym terminie realizację inwestycji, oraz spełni pozostałe wymogi określone w powołanych wyżej przepisach, to będzie mogła skorzystać z przedmiotowej ulgi począwszy od rozliczenia za 2008 r.

Informuje się, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. jak i w brzmieniu obecnie obowiązującym nie zawiera przepisu określonego jako art. 26b pkt. 4. Jednakże mając na uwadze kontekst zawartych informacji tut. organ zrozumiał, iż Wnioskodawczyni przedstawiając pytania i określając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego miała na uwadze przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.