Odbiór towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odbiór towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
16
sty

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku wysłania towarów kurierem oraz w przypadku odbioru towaru w magazynie Wnioskodawcy

Fragment:

Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca dostarcza towar za pomocą firmy kurierskiej, przy czym przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w momencie dostarczenia i odbioru towaru do miejsca wskazanego przez odbiorcę a Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie towaru - za dzień dokonania dostawy w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy o VAT należy uznać dzień dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez nabywcę. Obowiązek podatkowy powstaje zatem w momencie przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Natomiast w sytuacji gdy odbiorca odbiera towar bezpośrednio z magazynu Wnioskodawcy, przy czym przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w momencie wydania i odbioru towaru z magazynu Wnioskodawcy, a ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru przechodzi na nabywcę w momencie fizycznego odbioru towaru przez kontrahenta z magazynu Wnioskodawcy - za dzień dokonania dostawy w rozumieniu art. 19a ust. 1 ustawy o VAT należy uznać dzień odbioru towaru z magazynu Wnioskodawcy (dostawcy). Obowiązek podatkowy powstaje zatem w miesiącu wydania towaru z magazynu Wnioskodawcy (dostawcy) gdyż w tym momencie dochodzi w przedmiotowej sprawie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na nabywcę. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
Firma sprzedała partię obuwia do firmy z Wielkiej Brytanii zarejestrowanej dla potrzeb VAT UE. Na zlecenie kupującego towar ten został wysłany bezpośredniop do docelowego odbiorcy, tj. firmy rosyjskiej z Moskwy. Odprawa celna została dokonana, towar do odprawy zgłaszał Sprzedający, czyli nasza firma.
Pytanie:
Czy taka transakcja powinna być uwzględniona w kwartalnej informacji podsumowującej VAT UE?

Fragment:

Nr 54, poz. 535) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa wart. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w ust. 2-8 ww. artykułu.Tak więc w sytuacji przedstawionej we wniosku nie mamy do czynienia z wewntrzwspólnotową dostawą towarów lecz z tzw. "eksportem pośrednim" zdefiniowanym w art. 2 pkt 8 lit b ustawy.W myśl ww. przepisu przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.Dlatego też transakcji eksportu towarów nie wykazuje się w informacji podsumowującej VAT-UE. Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę istanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 i §2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.