Odbiór | Interpretacje podatkowe

Odbiór | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odbiór. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z opisanymi przypadkami sytuacji odbioru wyrobów węglowych (5 przypadków) rubryka 11, w której wpisuje się adres odbioru wyrobów węglowych jest uzupełniana prawidłowo?
Fragment:
Klient (pośredniczący podmiot węglowy) odbiera opał w swoim miejscu prowadzenia działalności, opał jest wieziony transportem samochodowym należącym do Wnioskodawcy - w poz. 11 wpisuje on adres odbioru pośredniczącego podmiotu węglowego. Klient (Instytucja - podmiot zwolniony) np. MOPS, zakupuje węgiel dla swoich podopiecznych - w poz. 11 dowodu dostawy wpisywany jest adres, na który dostarczany jest transportem samochodowym składu opału węgiel (adres podopiecznego MOPS-u). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z opisanymi przypadkami sytuacji odbioru wyrobów węglowych (5 przypadków) rubryka 11, w której wpisuje się adres odbioru wyrobów węglowych jest uzupełniana prawidłowo... Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie przedstawionych 5 sytuacji dotyczących obrotu węglem pomiędzy wymienionymi podmiotami wpisywane w rubryce 11 adresy odbioru wyrobów węglowych są wpisywane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym, dotyczącym odbioru wyrobów węglowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2013
30
maj

Istota:
Czy, w związku ze zmianą na przełomie roku 2010/2011 stawek podatku VAT z 22% na 23%, Spółka prawidłowo zastosowała stawkę VAT 23% w wystawionej fakturze za roboty budowlane?
Fragment:
Przedsiębiorstwo posiada dokumenty techniczne, z których wynika, że roboty były wykonywane w listopadzie i grudniu 2010 r., natomiast w styczniu 2011 r. nastąpił jedynie ich techniczny odbiór. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy, w związku ze zmianą na przełomie roku 2010/2011 stawek podatku VAT z 22% na 23%, Spółka prawidłowo zastosowała stawkę VAT 23% w wystawionej fakturze za roboty budowlane... Zdaniem Spółki, w odniesieniu do usług budowlanych przyjmuje się, że wykonanie usługi ma miejsce wówczas, gdy następuje odbiór techniczny robót budowlanych. Odbiór ten potwierdzany jest najczęściej protokółem odbioru. W chwili podpisania tego protokołu można przyjąć dla potrzeb rozliczeń podatku VAT, że usługa została wykonana w tym momencie. Wynika to z art. 19 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, że szczególny obowiązek podatkowy, określony w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d) stosuje się również do usług wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Spółka zauważa, że kontrakt, którego dotyczy wstawiona faktura, realizowany jest zgodnie z FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego. Klauzula 14.6 tychże warunków określa ściśle, że żadna kwota nie będzie poświadczona, ani wypłacona zanim zamawiający (inwestor) nie otrzyma i zatwierdzi „zabezpieczenia wykonania” (przejściowego świadectwa płatności), sprawdzonego i rzetelnie ustalonego przez inżyniera kontraktu.
2011
1
paź

Istota:
Czy – stosownie do przepisów ustawy o PDOP – koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP – tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego – czyli zgodnie z metodologią przedstawioną przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W przypadku, gdy do umów zawieranych przez Wnioskodawcę z Inwestorami nie są inkorporowane Warunki Kontraktowe FIDIC wówczas umowy takie zawierają postanowienie, iż faktury za częściowe wykonanie prac będą wystawiane przez Wnioskodawcę po uprzednim zaakceptowaniu przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu odbioru częściowego prac) określonych w harmonogramie prac stanowiącym załącznik do umowy. W związku z powyższym: w stosunku do umów inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie wystawienia przez Inżyniera „Przejściowego Świadectwa Płatności”, z kolei w stosunku do pozostałych umów długoterminowych, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonania robót (np. protokołu odbioru częściowego prac). Realizując dany kontrakt długoterminowy, Wnioskodawca na każdym z jego etapów ponosi koszty. Koszty te mogą odnosić się do jednego, kilku lub nawet wszystkich etapów prac budowlanych realizowanych w ramach jednego kontraktu długoterminowego. W związku z powyższym, celem prawidłowego zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych Wnioskodawca opracował następującą metodologię. Wnioskodawca oblicza w sposób narastający udział już rozpoznanego przychodu należnego z tytułu częściowego wykonania usługi w planowanym, zabudżetowanym przychodzie z danego kontraktu długoterminowego.
2011
1
wrz

Istota:
Czy – stosownie do przepisów ustawy o PDOP – koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP – tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego – czyli zgodnie z metodologią przedstawioną przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W przypadku, gdy do umów zawieranych przez Wnioskodawcę z Inwestorami nie są inkorporowane Warunki Kontraktowe FIDIC wówczas umowy takie zawierają postanowienie, iż faktury za częściowe wykonanie prac będą wystawiane przez Wnioskodawcę po uprzednim zaakceptowaniu przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu odbioru częściowego prac) określonych w harmonogramie prac stanowiącym załącznik do umowy. W związku z powyższym: w stosunku do umów inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie wystawienia przez Inżyniera „Przejściowego Świadectwa Płatności”, z kolei w stosunku do pozostałych umów długoterminowych, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonania robót (np. protokołu odbioru częściowego prac). Realizując dany kontrakt długoterminowy, Wnioskodawca na każdym z jego etapów ponosi koszty. Koszty te mogą odnosić się do jednego, kilku lub nawet wszystkich etapów prac budowlanych realizowanych w ramach jednego kontraktu długoterminowego. W związku z powyższym, celem prawidłowego zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych Wnioskodawca opracował następującą metodologię. Wnioskodawca oblicza w sposób narastający udział już rozpoznanego przychodu należnego z tytułu częściowego wykonania usługi w planowanym, zabudżetowanym przychodzie z danego kontraktu długoterminowego.
2011
1
wrz

Istota:
W którym momencie spółka uzyska przychód z tytułu częściowego wykonania świadczonych usług budowlanych w sytuacjach przedstawionych w stanie faktycznym?
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami większości umów, roboty budowlane są realizowane w etapach według harmonogramu robót i po wykonaniu danego etapu następuje tzw. odbiór częściowy. Odbiór danej części prac jest każdorazowo potwierdzany pisemnym protokołem, zawierającym określenie zakresu i wartości wykonanych w danym okresie prac. Jednocześnie po wykonaniu danego zakresu robót Spółka wystawia na kontrahentów faktury częściowe. Należności z tytułu wykonania poszczególnych etapów robót są regulowane po wystawieniu odpowiednich faktur częściowych. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że dana część robót jest wykonywana w jednym miesiącu (np. w grudniu), a protokół odbioru tych robót oraz faktura częściowa są wystawiane w kolejnym miesiącu (np. w styczniu). Możliwa jest również sytuacja, gdy protokół odbioru za usługi wykonane w miesiącu grudniu zostanie podpisany w miesiącu lutym następnego roku. W miesiącu podpisania protokołu zostanie wystawiona faktura. W/w sposób potwierdzania odbioru robót oraz fakturowania stosowany jest również w przypadku, gdy prace budowlane wykonywane są na przełomie miesięcy (np. od 15 grudnia do 15 stycznia). Odbiór robót wraz z wystawieniem faktury następuje w miesiącu zakończenia prac na danym etapie lub np. w miesiącu następnym w zależności od daty podpisania protokołu.
2011
1
lip

Istota:
Warunki niezbędne do korzystania z ulgi odsetkowej.
Fragment:
W decyzji odbioru zapisano, że udziela się pozwolenia na częściowe użytkowanie jednorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne, oraz zobowiązuje inwestora do zakończenia wskazanych w decyzji prac budowlanych do 27 listopada 2009 r. Urząd Skarbowy w X odmówił Wnioskodawczyni prawa do ubiegania się o zwrot odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu mieszkalnego, ponieważ nie uzyskała Ona całkowitego odbioru inwestycji tylko częściowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania: czy urząd skarbowy miał prawo odmówić Wnioskodawczyni prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej, czy też na tle przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Jej prawo do tej ulgi..., czy Wnioskodawczyni dobrze rozumie odbiór i użytkowanie budynku mieszkalnego wg art. 26b pkt 4... Zdaniem Wnioskodawczyni, może Ona ubiegać się o ulgę z tytułu spłaty odsetek od kredytu, ponieważ spełnia warunki z art. 26b pkt 4, który mówi, że wystarczy pozwolenie użytkowania budynku mieszkalnego, nie musi to być całkowity odbiór. Zainteresowana uważa również, że urząd skarbowy źle interpretuje, decyzję odbioru oraz art. 26b pkt 4.
2011
1
cze

Istota:
Wierzytelność wynikająca z faktur końcowych, została zakwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego, wypełnia to przesłankę wynikającą z art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. d i pozwala na uznanie za koszt uzyskania przychodu w/w odpisu aktualizującego należności w bieżącym roku podatkowym
Fragment:
Odbiory robót oraz fakturowanie odbywało się w okresach miesięcznych i przebiegało bez żadnych zakłóceń do chwili, gdy miał nastąpić odbiór końcowy. Odbiorów końcowych i rozliczeń budowy strona niemiecka nie dokonała pomimo wezwań ze strony Spółki kierowanych na piśmie. W tej sytuacji, działając w oparciu o przepisy VOB/B, które były częścią zawartych umów na roboty, Spółka dokonała odbiorów samoistnych na podstawie informacji o zakończeniu tych budów skierowanych do kontrahenta i na tej podstawie wystawiła faktury końcowe. Pomimo upływu terminu płatności strona niemiecka nie uregulowała należności wynikających z tych faktur i zaczęła zgłaszać najróżniejsze zastrzeżenia co do wykonanych przez Spółkę robót. W tej sytuacji Wnioskodawca utworzył w roku obrachunkowym 2005/2006 odpis aktualizujący te należności i skierował sprawę na drogę sądową przed sądem niemieckim. W dniu 06.06.2007r. Sąd Okręgowy w Dreźnie wydał wyrok oddalający roszczenia Spółki, stwierdzając w uzasadnieniu, że odbiór robót nie nastąpił. Jednocześnie kancelaria prawna prowadząca sprawy Wnioskodawcy na terenie Niemiec poinformowała Spółkę, że szanse na wygranie tej sprawy w przypadku odwołania się do drugiej instancji są bardzo małe.
2011
1
maj

Istota:
Czy przysługuje Stronie prawo do skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej za lata 2003-2005, jeżeli wykonano prace wykończeniowe po odbiorze technicznym lokalu mieszkalnego a przed podpisaniem aktu notarialnego, który przenosi własność mieszkania na podatnika i czy umowę zawartą z developerem można uznać za tytuł prawny do lokalu?
Fragment:
U Z A S A D N I E N I E We wniosku złożonym 21 marca 2006 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Strona zwróciła się z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej za lata 2003-2005, jeżeli wykonano prace wykończeniowe po odbiorze technicznym lokalu mieszkalnego a przed podpisaniem aktu notarialnego, który przenosi własność mieszkania na podatnika i czy umowę zawartą z developerem można uznać za tytuł prawny do lokalu. Jednocześnie przedstawiony został następujący stan faktyczny i zajęte swoje stanowisko w niniejszej sprawie: Po odbiorze technicznym lokalu, jednak jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego Strona poniosła wydatki na wykończenie i wyposażenie nowo zakupionego mieszkania Dokonano pewnych prac modernizacyjnych takich jak wymiana drzwi zewnętrznych oraz zakupiono drzwi wewnętrzne, płytę gazową oraz piekarnik elektryczny do zabudowy, okap kuchenny, WC kompakt jak też wykonano instalację systemu alarmowego (do końca 2005r.) Podatnik twierdzi, że powyższe nakłady mogą być zaliczone do wydatków poniesionych w ramach ulgi remontowo - budowlanej. Jak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 202 poz. 1956 ze zm ), kwestie związane z odliczeniem od podatku za 2005 rok wydatków przeznaczonych na remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego reguluje art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 roku.
2011
1
kwi

Istota:
Czy jest możliwe odliczenie od podatku dochodowego w ramach ulgi remontowej za rok 2005 wydatków poniesionych na wykończenie lokalu mieszkalnego w postaci wstawienia drzwi, parapetów, położenia podłóg, robót tynkarskich, malarskich, montowania szaf wnękowych po odbiorze jakościowym lokalu mieszkalnego ?
Fragment:
Czy tą datą może być odbiór jakościowy. Zatem czy poniesione w 2005 roku koszty wykończenia mieszkania (m. in. wstawienie drzwi, parapetów, położenie podłóg, robót tynkarskich, malarskich, montowania szaf wnękowych, które nastąpią po odbiorze jakościowym, będę mógł odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej przy rozliczeniu podatkowym za rok 2005. W dniach 16.09.2005r. (pismo z dnia 12.09.2005r.) oraz 23.09.2005r. (pismo z dnia 12.09.2005r.) Pan ... w odpowiedzi na wezwanie tut. organu podatkowego z dnia 05.09.2005r. (data doręczenia 10.09.2005r.) znak: 1424/2150/413/568/05, uzupełnił przedmiotowy wniosek w zakresie opłaty skarbowej oraz własnego stanowiska w sprawie jn. Z datą odbioru jakościowego mieszkania mogę odliczyć koszty w ramach ulgi remontowej. Poniesione w 2005r. koszty wykończenia mieszkania (m. in. wstawienie drzwi, parapetów, położenie podłóg, robót tynkarskich, malarskich, montowania szaf wnękowych), które nastąpią po odbiorze jakościowym, mogę odliczyć od podatku w ramach ulgi remontowej przy rozliczeniu podatkowym za rok 2005. Stanowisko organu podatkowego: Z dniem 1 stycznia 2004 r. został uchylony art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym uregulowane były zasady korzystania z szeregu ulg podatkowych, m.in. z tzw. ulgi remontowej.
2011
1
mar

Istota:
Pytanie dotyczy ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wykonywania usług budowlanych. Z pisma firmy wynika, że na podstawie umowy zawartej 15.10.2002 r. w roku 2002 i 2003 spółka wykonywała roboty budowlane na rzecz kontrahenta. Większość robót została wykonana w 2002 r., część w 2003 r. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w styczniu 2003 r. zamawiający odebrał część robót i wystawiono fakturę VAT. Był to ostatni odbiór robót na tym zadaniu budowlanym. Pomimo wezwań ze strony wykonawcy zamawiający nie stawiał się na odbiory, uniemożliwiając tym dalsze rozliczenie inwestycji. Nie uregulował również należności z ostatniej faktury. W związku z brakiem zapłaty za zakończone etapy robót spółka wystąpiła na drogę sądową o wypłatę należności uzyskując korzystny wyrok w sprawie, jednak do dziś nie otrzymała pieniędzy. Ze względu na rozpoczęte przez dłużnika postępowanie układowe komornik nie mógł realizować zajęcia, a następnie sąd ogłosił upadłość firmy, ponadto okazało się, że zobowiązania dłużnika przekraczają posiadane aktywa. Ekonomicznie uzasadnione stało się więc zejście z placu budowy, by nie ponosić dalszych nakładów, których pokrycie zaczynało być mało prawdopodobne. Zdaniem wnioskodawcy, ponieważ nie nastąpiło wykonanie usługi określonej umową, nie nastąpił częściowy odbiór robót w toku ani nie otrzymano zapłaty, nie powstał również obowiązek podatkowy - firma nie wystawiła faktury i nie wykazała należnego podatku VAT.
Fragment:
Zasadę tę stosuje się także do usług wykonanych częściowo, których odbiór jest dokonany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych - zgodnie z art. 6 ust. 8c cyt. ustawy. W przypadku usług budowlano-montażowych, dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, istotne znaczenie ma ustalenie momentu, w którym usługa została wykonana, czy też może zostać uznana za wykonaną, bowiem wykonanie usługi jest drugim po zapłacie terminem decydującym o momencie powstania obowiązku podatkowego. Przez wykonanie usługi powszechnie rozumie się odbiór techniczny robót, potwierdzony stosownym protokołem, czyli dzień wykonania usługi to dzień podpisania protokołu odbioru robót. W sytuacji spornej przy braku zapłaty oraz braku odbioru częściowego robót, podstawą rozstrzygnięcia w tym przypadku winna być umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą. W świetle powyższych wyjaśnień, w związku z przedstawionym stanem faktycznym, w sytuacji gdy wykonawca zaprzestał działań na placu budowy nie kończąc wykonania usług wynikających z zawartej z inwestorem umowy oraz przy braku zapłaty za te usługi, nie powstał obowiązek podatkowy w stosunku do tej części robót, które nie zostały odebrane i nie można ich uznać za wykonane. Wobec powyższego stanowisko firmy przedstawione we wniosku jest prawidłowe.
2011
1
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odbiór
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.