Odbiór | Interpretacje podatkowe

Odbiór | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odbiór. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca w sposób prawidłowy dokonuje opodatkowania transakcji 8% VAT, czy też powinien dokonać opodatkowania transakcji na zasadach wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 7 p.t.u.?
Fragment:
Wnioskodawca zajmuje się również skupem i nieodpłatnym lub odpłatnym odbiorem odpadów innych niż niebezpieczne i ich sprzedażą. Na podstawie decyzji wydanej przez Marszałka Województwa ... posiada zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 p.t.u. W ramach zatem działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje m.in. nabycia złomu za wynagrodzeniem od innych firm zajmujących się również sprzedażą złomu. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w ramach których Wnioskodawca wykonuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów (czyli nie dokonuje bezpośredniego nabycia odpadów), a firmie przekazującej złom wystawia fakturę za odbiór i zagospodarowanie odpadów klasyfikując wykonaną usługę, jako usługę związaną z odbiorem odpadów. Odbierając odpady Wnioskodawca w efekcie końcowym nie dokonuje zapłaty za otrzymane odpady. Transakcja odbioru odpadu dokumentowana jest „ kartą przekazania odpadu ” (KPO) wystawioną przez podmiot przekazujący odpad oraz fakturą VAT ze stawką podatku 8% wystawioną przez Wnioskodawcę. Zgodnie z klasyfikacją PKWiU, nabyty towar posiada symbol 38.11.58.0 – Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal. Złom jest przedmiotem dalszej odsprzedaży lub przekazania do zagospodarowania.
2016
6
gru

Istota:
Czy Spółka będzie postępować prawidłowo rozpoznając przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w momencie odbioru częściowego lub końcowego wykonanych robót wskutek podpisania protokołu potwierdzającego odbiór wykonanych prac?
Fragment:
Zgodnie z procedurą określoną w Umowach, w toku realizacji projektu wyznaczany jest termin odbioru zgłoszonych robót po uprzednim zawiadomieniu o gotowości do odbioru. Strony przejęły, że z czynności odbioru jest spisywany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Zgodnie z postanowieniami umownymi rozliczenie usług świadczonych przez Wnioskodawcę odbywa się na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całości robót stanowiących przedmiot umowy i ich odbiorze przez kontrahenta. W toku świadczenia usług rozliczenie projektu następuje na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu częściowych protokołów odbioru wykonanych robót. Według Wnioskodawcy, przytoczone wcześniej przepisy w sposób jednoznaczny przesądzają o tym, że kluczowym momentem determinującym powstanie obowiązku podatkowego jest moment wykonania usługi. W przedmiotowej sprawie kolejność czynności jest następująca: wykonanie lub częściowe wykonanie usługi (udokumentowane protokołem odbioru), wystawienie faktury i otrzymanie zapłaty od kontrahenta. Tak więc zdaniem Spółki, w świetle przepisu art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p., momentem wykonania usługi jest moment odbioru wykonanych robót, tj. moment podpisania protokołu częściowego lub końcowego. Protokół odbioru jest dokumentem potwierdzającym należyte i ostateczne wykonanie prac, stwierdzającym tym samym zakończenie wykonania usługi i uprawniającym Spółkę do rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
2016
2
gru

Istota:
Czy w związku z opisanymi przypadkami sytuacji odbioru wyrobów węglowych (5 przypadków) rubryka 11, w której wpisuje się adres odbioru wyrobów węglowych jest uzupełniana prawidłowo?
Fragment:
Klient (pośredniczący podmiot węglowy) odbiera opał w swoim miejscu prowadzenia działalności, opał jest wieziony transportem samochodowym należącym do Wnioskodawcy - w poz. 11 wpisuje on adres odbioru pośredniczącego podmiotu węglowego. Klient (Instytucja - podmiot zwolniony) np. MOPS, zakupuje węgiel dla swoich podopiecznych - w poz. 11 dowodu dostawy wpisywany jest adres, na który dostarczany jest transportem samochodowym składu opału węgiel (adres podopiecznego MOPS-u). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z opisanymi przypadkami sytuacji odbioru wyrobów węglowych (5 przypadków) rubryka 11, w której wpisuje się adres odbioru wyrobów węglowych jest uzupełniana prawidłowo... Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie przedstawionych 5 sytuacji dotyczących obrotu węglem pomiędzy wymienionymi podmiotami wpisywane w rubryce 11 adresy odbioru wyrobów węglowych są wpisywane prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym, dotyczącym odbioru wyrobów węglowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.
2013
30
maj

Istota:
Czy, w związku ze zmianą na przełomie roku 2010/2011 stawek podatku VAT z 22% na 23%, Spółka prawidłowo zastosowała stawkę VAT 23% w wystawionej fakturze za roboty budowlane?
Fragment:
Przedsiębiorstwo posiada dokumenty techniczne, z których wynika, że roboty były wykonywane w listopadzie i grudniu 2010 r., natomiast w styczniu 2011 r. nastąpił jedynie ich techniczny odbiór. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy, w związku ze zmianą na przełomie roku 2010/2011 stawek podatku VAT z 22% na 23%, Spółka prawidłowo zastosowała stawkę VAT 23% w wystawionej fakturze za roboty budowlane... Zdaniem Spółki, w odniesieniu do usług budowlanych przyjmuje się, że wykonanie usługi ma miejsce wówczas, gdy następuje odbiór techniczny robót budowlanych. Odbiór ten potwierdzany jest najczęściej protokółem odbioru. W chwili podpisania tego protokołu można przyjąć dla potrzeb rozliczeń podatku VAT, że usługa została wykonana w tym momencie. Wynika to z art. 19 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który stanowi, że szczególny obowiązek podatkowy, określony w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit.d) stosuje się również do usług wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Spółka zauważa, że kontrakt, którego dotyczy wstawiona faktura, realizowany jest zgodnie z FIDIC: Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego. Klauzula 14.6 tychże warunków określa ściśle, że żadna kwota nie będzie poświadczona, ani wypłacona zanim zamawiający (inwestor) nie otrzyma i zatwierdzi „ zabezpieczenia wykonania ” (przejściowego świadectwa płatności), sprawdzonego i rzetelnie ustalonego przez inżyniera kontraktu.
2011
1
paź

Istota:
Czy – stosownie do przepisów ustawy o PDOP – koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP – tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego – czyli zgodnie z metodologią przedstawioną przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W przypadku, gdy do umów zawieranych przez Wnioskodawcę z Inwestorami nie są inkorporowane Warunki Kontraktowe FIDIC wówczas umowy takie zawierają postanowienie, iż faktury za częściowe wykonanie prac będą wystawiane przez Wnioskodawcę po uprzednim zaakceptowaniu przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu odbioru częściowego prac) określonych w harmonogramie prac stanowiącym załącznik do umowy. W związku z powyższym: w stosunku do umów inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie wystawienia przez Inżyniera „ Przejściowego Świadectwa Płatności ”, z kolei w stosunku do pozostałych umów długoterminowych, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonania robót (np. protokołu odbioru częściowego prac). Realizując dany kontrakt długoterminowy, Wnioskodawca na każdym z jego etapów ponosi koszty. Koszty te mogą odnosić się do jednego, kilku lub nawet wszystkich etapów prac budowlanych realizowanych w ramach jednego kontraktu długoterminowego. W związku z powyższym, celem prawidłowego zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych Wnioskodawca opracował następującą metodologię. Wnioskodawca oblicza w sposób narastający udział już rozpoznanego przychodu należnego z tytułu częściowego wykonania usługi w planowanym, zabudżetowanym przychodzie z danego kontraktu długoterminowego.
2011
1
wrz

Istota:
Czy – stosownie do przepisów ustawy o PDOP – koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP – tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego – czyli zgodnie z metodologią przedstawioną przez Wnioskodawcę?
Fragment:
W przypadku, gdy do umów zawieranych przez Wnioskodawcę z Inwestorami nie są inkorporowane Warunki Kontraktowe FIDIC wówczas umowy takie zawierają postanowienie, iż faktury za częściowe wykonanie prac będą wystawiane przez Wnioskodawcę po uprzednim zaakceptowaniu przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu odbioru częściowego prac) określonych w harmonogramie prac stanowiącym załącznik do umowy. W związku z powyższym: w stosunku do umów inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie wystawienia przez Inżyniera „ Przejściowego Świadectwa Płatności ”, z kolei w stosunku do pozostałych umów długoterminowych, Wnioskodawca rozpoznaje przychód podatkowy w momencie zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonania robót (np. protokołu odbioru częściowego prac). Realizując dany kontrakt długoterminowy, Wnioskodawca na każdym z jego etapów ponosi koszty. Koszty te mogą odnosić się do jednego, kilku lub nawet wszystkich etapów prac budowlanych realizowanych w ramach jednego kontraktu długoterminowego. W związku z powyższym, celem prawidłowego zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych Wnioskodawca opracował następującą metodologię. Wnioskodawca oblicza w sposób narastający udział już rozpoznanego przychodu należnego z tytułu częściowego wykonania usługi w planowanym, zabudżetowanym przychodzie z danego kontraktu długoterminowego.
2011
1
wrz

Istota:
W którym momencie spółka uzyska przychód z tytułu częściowego wykonania świadczonych usług budowlanych w sytuacjach przedstawionych w stanie faktycznym?
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami większości umów, roboty budowlane są realizowane w etapach według harmonogramu robót i po wykonaniu danego etapu następuje tzw. odbiór częściowy. Odbiór danej części prac jest każdorazowo potwierdzany pisemnym protokołem, zawierającym określenie zakresu i wartości wykonanych w danym okresie prac. Jednocześnie po wykonaniu danego zakresu robót Spółka wystawia na kontrahentów faktury częściowe. Należności z tytułu wykonania poszczególnych etapów robót są regulowane po wystawieniu odpowiednich faktur częściowych. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że dana część robót jest wykonywana w jednym miesiącu (np. w grudniu), a protokół odbioru tych robót oraz faktura częściowa są wystawiane w kolejnym miesiącu (np. w styczniu). Możliwa jest również sytuacja, gdy protokół odbioru za usługi wykonane w miesiącu grudniu zostanie podpisany w miesiącu lutym następnego roku. W miesiącu podpisania protokołu zostanie wystawiona faktura. W/w sposób potwierdzania odbioru robót oraz fakturowania stosowany jest również w przypadku, gdy prace budowlane wykonywane są na przełomie miesięcy (np. od 15 grudnia do 15 stycznia). Odbiór robót wraz z wystawieniem faktury następuje w miesiącu zakończenia prac na danym etapie lub np. w miesiącu następnym w zależności od daty podpisania protokołu.
2011
1
lip

Istota:
Warunki niezbędne do korzystania z ulgi odsetkowej.
Fragment:
W decyzji odbioru zapisano, że udziela się pozwolenia na częściowe użytkowanie jednorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem i zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne, oraz zobowiązuje inwestora do zakończenia wskazanych w decyzji prac budowlanych do 27 listopada 2009 r. Urząd Skarbowy w X odmówił Wnioskodawczyni prawa do ubiegania się o zwrot odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę domu mieszkalnego, ponieważ nie uzyskała Ona całkowitego odbioru inwestycji tylko częściowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania: czy urząd skarbowy miał prawo odmówić Wnioskodawczyni prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej, czy też na tle przedstawionego stanu faktycznego przysługuje Jej prawo do tej ulgi..., czy Wnioskodawczyni dobrze rozumie odbiór i użytkowanie budynku mieszkalnego wg art. 26b pkt 4... Zdaniem Wnioskodawczyni, może Ona ubiegać się o ulgę z tytułu spłaty odsetek od kredytu, ponieważ spełnia warunki z art. 26b pkt 4, który mówi, że wystarczy pozwolenie użytkowania budynku mieszkalnego, nie musi to być całkowity odbiór. Zainteresowana uważa również, że urząd skarbowy źle interpretuje, decyzję odbioru oraz art. 26b pkt 4.
2011
1
cze

Istota:
Wierzytelność wynikająca z faktur końcowych, została zakwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego, wypełnia to przesłankę wynikającą z art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. d i pozwala na uznanie za koszt uzyskania przychodu w/w odpisu aktualizującego należności w bieżącym roku podatkowym
Fragment:
Odbiory robót oraz fakturowanie odbywało się w okresach miesięcznych i przebiegało bez żadnych zakłóceń do chwili, gdy miał nastąpić odbiór końcowy. Odbiorów końcowych i rozliczeń budowy strona niemiecka nie dokonała pomimo wezwań ze strony Spółki kierowanych na piśmie. W tej sytuacji, działając w oparciu o przepisy VOB/B, które były częścią zawartych umów na roboty, Spółka dokonała odbiorów samoistnych na podstawie informacji o zakończeniu tych budów skierowanych do kontrahenta i na tej podstawie wystawiła faktury końcowe. Pomimo upływu terminu płatności strona niemiecka nie uregulowała należności wynikających z tych faktur i zaczęła zgłaszać najróżniejsze zastrzeżenia co do wykonanych przez Spółkę robót. W tej sytuacji Wnioskodawca utworzył w roku obrachunkowym 2005/2006 odpis aktualizujący te należności i skierował sprawę na drogę sądową przed sądem niemieckim. W dniu 06.06.2007r. Sąd Okręgowy w Dreźnie wydał wyrok oddalający roszczenia Spółki, stwierdzając w uzasadnieniu, że odbiór robót nie nastąpił. Jednocześnie kancelaria prawna prowadząca sprawy Wnioskodawcy na terenie Niemiec poinformowała Spółkę, że szanse na wygranie tej sprawy w przypadku odwołania się do drugiej instancji są bardzo małe.
2011
1
maj

Istota:
Czy przysługuje Stronie prawo do skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej za lata 2003-2005, jeżeli wykonano prace wykończeniowe po odbiorze technicznym lokalu mieszkalnego a przed podpisaniem aktu notarialnego, który przenosi własność mieszkania na podatnika i czy umowę zawartą z developerem można uznać za tytuł prawny do lokalu?
Fragment:
U Z A S A D N I E N I E We wniosku złożonym 21 marca 2006 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Strona zwróciła się z zapytaniem, czy przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej za lata 2003-2005, jeżeli wykonano prace wykończeniowe po odbiorze technicznym lokalu mieszkalnego a przed podpisaniem aktu notarialnego, który przenosi własność mieszkania na podatnika i czy umowę zawartą z developerem można uznać za tytuł prawny do lokalu. Jednocześnie przedstawiony został następujący stan faktyczny i zajęte swoje stanowisko w niniejszej sprawie: Po odbiorze technicznym lokalu, jednak jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego Strona poniosła wydatki na wykończenie i wyposażenie nowo zakupionego mieszkania Dokonano pewnych prac modernizacyjnych takich jak wymiana drzwi zewnętrznych oraz zakupiono drzwi wewnętrzne, płytę gazową oraz piekarnik elektryczny do zabudowy, okap kuchenny, WC kompakt jak też wykonano instalację systemu alarmowego (do końca 2005r.) Podatnik twierdzi, że powyższe nakłady mogą być zaliczone do wydatków poniesionych w ramach ulgi remontowo - budowlanej. Jak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 202 poz. 1956 ze zm ), kwestie związane z odliczeniem od podatku za 2005 rok wydatków przeznaczonych na remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego reguluje art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 roku.
2011
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odbiór
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.