ITPP2/443-534/12/KT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dotyczącego rozbudowy sieci wodociągowej, budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2012 r. (data wpływu 8 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „R.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „R.”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, związanego z budową przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz budową zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. J., w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Inwestycja ta będzie realizowana przez Gminę - właściciela obiektu, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dwa etapy inwestycji zostały już zrealizowane, a dotyczy to wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na rok 2012-2013 planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. J. i oczyszczalni ścieków w m. S. wraz z kanałem tłocznym do m. J.

Do dnia dzisiejszego nie został jeszcze wyłoniony w drodze przetargu w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, wykonawca na roboty budowlane. Gmina uzyskuje już dochody z tytułu usług odbioru nieczystości płynnych w m. D. C.

Roboty dokonane w ramach realizacji projektu będą miały związek wyłącznie z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur za wykonane roboty budowlane...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w trybie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ zakupy na budowę kanalizacji w m. J. będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina stwierdziła, iż nie będzie Jej przysługiwał zwrot podatku na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), ponieważ nie są to środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Powołane przez Gminę rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obowiązywało do dnia 31 grudnia 2009 r. i regulowało powyższą kwestię w analogiczny sposób w rozdziale 10 oraz § 8 ust. 3 i 4.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Gmina, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej, budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz budowie zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków. Wykonała już dwa etapy inwestycji, dotyczące wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na lata 2012-2013 planuje budowę kanalizacji sanitarnej w m. J. i oczyszczalni ścieków w m. S. K. wraz z kanałem tłocznym do m. J. Zakupy związane z budową kanalizacji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina uzyskuje już dochody z tytułu świadczenia usług odbioru nieczystości płynnych w m. D. C.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z treści wniosku – Gmina będzie świadczyła odpłatne usługi odbioru i oczyszczania ścieków, opodatkowane podatkiem od towarów i usług stawką właściwą dla tych usług, zakupy dokonane w związku z budową kanalizacji sanitarnej w m. J. i oczyszczalni ścieków w m. S. K. będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym. W konsekwencji Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących te zakupy, pod warunkiem, że nie wystąpi żadna z okoliczności wyłączających to prawo, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego Wnioskodawcy – jak słusznie wskazano w zaprezentowanym stanowisku - nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu tego podatku na podstawie powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.