IPPP3/4512-380/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie 31 października 2010 do 31 grudnia 2010 roku?2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie 1 stycznia 2011 do 17 czerwca 2014 roku?3. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu inwestycyjnego Pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków?
IPPP3/4512-380/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. gmina
 3. inwestycje
 4. korekta
 5. oczyszczalnia ścieków
 6. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 21 lipca 2015 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 lipca 2015 r. otrzymane przez Wnioskodawcę 20 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu inwestycyjnego Pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupu inwestycyjnego Pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków. Wniosek został uzupełniony w dniu 21 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne określone przepisami prawa. Zadania te wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2005 roku.

 1. Od 31 sierpnia 2010 roku Gmina rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „B." na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr w ramach działania "C.” objętego PROW 2007 - 2013 (podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym), z udziałem środków własnych gminy oraz z udziałem pieniężnym zainteresowanych mieszkańców budową na ich posesji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Na podstawie umów cywilnoprawnych właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) zobowiązali się nie ograniczać uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do tej części nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do finansowej partycypacji w kosztach budowy oczyszczalni poprzez wpłatę 2.000 zł. Dokonanie wpłaty było warunkiem przystąpienia Gminy do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na działce zainteresowanego właściciela i poniesienia przez Gminę pozostałych kosztów budowy pomniejszonych o deklarowaną przez mieszkańców partycypację finansową.

Zgodnie z umową oraz aneksem Nr 1 z dnia 22 września 2011 roku, Gmina wybudowała 224 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zakończona w miesiącu październiku 2011 r. Pierwsze wydatki poniesione zostały w miesiącu listopadzie 2010 roku. Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane były na Gminę jako nabywcę.

Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucje Płatnicze ostatecznej płatności realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane.

 1. Od 7 marca 2011 roku Gmina rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „B. - II etap" na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "C.” objętego PROW 2007 - 2013 (podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym), środków własnych gminy oraz z udziałem pieniężnym zainteresowanych mieszkańców budową na ich posesji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Na podstawie umów cywilnoprawnych właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) zobowiązali się przyznać Inwestorowi (Gminie) prawo do dysponowania terenem niezbędnym do zrealizowania inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Udostępnienie terenu było nieodpłatne oraz do finansowej partycypacji w kosztach budowy oczyszczalni poprzez wpłatę 2.000 zł. Dokonanie wpłaty było warunkiem przystąpienia Gminy do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na działce zainteresowanego właściciela i poniesienia pozostałych kosztów budowy pomniejszonych o deklarowaną przez mieszkańców partycypację finansową.

Zgodnie z umową oraz Aneksem Nr 1 z dnia 11 września 2013 roku i Aneksem Nr 2 z dnia 4 listopada 2013 roku Gmina wybudowała 136 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zakończona w miesiącu marcu 2014 r. Pierwsze wydatki poniesione zostały w miesiącu lipcu 2011 roku zgodnie z umową z dnia 7 marca 2011 roku na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane były na Gminę jako nabywcę.

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr w ramach działania "C." objętego PROW 2007 - 2013 dokonano również zakupu inwestycyjnego "Samochód asenizacyjny wielofunkcyjny na potrzeby czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków". Pojazd wykorzystywany jest do okresowego czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami instrukcji gwarancyjnej. Gmina ponosi i będzie ponosiła koszty związane z użytkowaniem pojazdu (zakup paliwa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia pojazdu), natomiast użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków będą ponosić koszty konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków (faktury za konserwację i czyszczenie).

Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucje Płatnicze ostatecznej płatności realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane.

Pojazd asenizacyjny będzie własnością Gminy i będzie służył do konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowanych w I i II etapie. Usługi będą stanowiły czynności opodatkowane.

W uzupełnieniu wniosku wyjaśniono, że samochód asenizacyjny wielofunkcyjny na potrzeby czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze świadectwem homologacji z dnia 18 lutego 2014 roku jest samochodem ciężarowym o nadwoziu z urządzeniem hakowym o nominalnej masie załadunkowej 10t i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 18 ton. Samochód ten spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r - prawo o ruchu drogowym oraz pojazdu asenizacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Ponadto samochód asenizacyjny wielofunkcyjny zgodnie z kartą pojazdu seria wskazane jest podwozie - samochód ciężarowy o liczbie osi 2 i liczbie miejsc 3.

Samochód zabudowany i wyposażony jest w:

 • zbiornik - 6700 l (w tym zbiornik osadu - 50001 oraz zbiornik czystej wody 17001) z dwiema przegrodami wewnętrznymi „falochronami” wykonany ze stali węglowej o grubości 5 mm ocynkowany ogniowo,
 • sprężarka o wydajności 65001/min.,
 • wąż ssący: średnica 110 mm i długości 10 m,
 • przyłącze do węża 4" (110 mm) ułatwiające szybki montaż węża,
 • pompa wodna o ciśnieniu 15 MPa i wydajności 1001/min,
 • zawór spustowy do ścieków sterowany elektropneumatycznie z zewnątrz pojazdu oraz zawór spustowy 0 2" do grawitacyjnego opróżniania zbiornika czystej wody,
 • przyłącze do napełniania czystej wody 0 2" (W52) wyposażony w filtr części stałych i zawór zwrotny,
 • urządzenie do pomiaru pobranej ilości ścieków (wyskalowany płynowskaz).

Na podstawie przedstawionych informacji i posiadanych dokumentów zakupu samochodu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków stwierdza się, że jest to samochód ciężarowy posiadający kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń zaś nadwozie służy do przewozu ładunków (zbiornika asenizacyjnego) i jest konstrukcyjnie oddzielone od kabiny kierowcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie 31 października 2010 do 31 grudnia 2010 roku...
 2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie 1 stycznia 2011 do 17 czerwca 2014 roku...
 3. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu inwestycyjnego Pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem, "w tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego" w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane były do czynności opodatkowanych.

Prawo to przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz wydatki ponoszone na inwestycje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup inwestycyjny środka trwałego są powiązane z działalnością opodatkowaną Gminy, Gmina nabędzie prawo do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki związane z budową oraz z czyszczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na mocy art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z pytaniem 1 - Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za wydatki poniesione na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2010.

W związku z pytaniem 2 i 3 zdaniem Wnioskodawcy - Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego za wydatki poniesione na inwestycję realizowaną w latach 2011-2014 oraz zakup inwestycyjny dokonany w 2014 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast zgodnie natomiast z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wskazana powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w sytuacji świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych VAT.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10–13 ustawy o VAT.

Na mocy art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Wskazać tutaj należy, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 z późn. zm.), (dalej ustawa zmieniająca), do rozliczeń za okresy rozliczeniowe, które upływają w dniu 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy art. 86 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r.

W tym miejscu należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie uregulowań zawartych w ustawie zmieniającej, uległ zmianie art. 86 ustawy o VAT m.in. w zakresie ww. terminów dokonania odliczeń.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy – w stanie prawnym od 1 stycznia 2014 r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie natomiast do znowelizowanego art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Oznacza to, że z odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 10 i 10b pkt 1 ustawy można skorzystać dopiero w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są łącznie trzy przesłanki:

 1. powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów i usług,
 2. doszło do faktycznego nabycia tych towarów i usług,
 3. podatnik jest w posiadaniu faktury dokumentującej tę transakcję.

Stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Termin „dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych” do odliczenia podatku będzie liczony dopiero od okresu, w którym zostaną spełnione łącznie wskazane wyżej przesłanki do odliczenia.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym spełnił wszystkie warunki do dokonania odliczenia), nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy - w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Natomiast art. 2 pkt 34 ustawy ustawy stanowi, że ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Trzeba pamiętać, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z art. 1 pkt 40 lit. d) ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r., od 1 stycznia 2014 r. art. 88 ust. 4 otrzymał brzmienie: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.”

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Wskazany przepis statuuje ogólną zasadę, prawo podatnika do korygowania uprzednio złożonych deklaracji. Przy czym, stosownie do art. 3 pkt 5 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Przepis art. 81 § 2 ww. ustawy stanowi, że skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Stosownie do treści art. 81b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 2. przysługuje nadal po zakończeniu:
  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W myśl art. 81b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

Korekta deklaracji ma zatem na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Skorygowana deklaracja zastępuje deklarację złożoną uprzednio.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne określone przepisami prawa. Zadania te wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2005 roku.

Od 31 sierpnia 2010 roku Gmina rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „B." na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr w ramach działania "C.” objętego PROW 2007 - 2013 (podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym), z udziałem środków własnych gminy oraz z udziałem pieniężnym zainteresowanych mieszkańców budową na ich posesji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Na podstawie umów cywilnoprawnych właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) zobowiązali się nie ograniczać uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do tej części nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do finansowej partycypacji w kosztach budowy oczyszczalni poprzez wpłatę 2.000 zł. Dokonanie wpłaty było warunkiem przystąpienia Gminy do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na działce zainteresowanego właściciela i poniesienia przez Gminę pozostałych kosztów budowy pomniejszonych o deklarowaną przez mieszkańców partycypację finansową.

Zgodnie z umową Nr oraz aneksem Nr 1 z dnia 22 września 2011 roku, Gmina wybudowała 224 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zakończona w miesiącu październiku 2011 r. Pierwsze wydatki poniesione zostały w miesiącu listopadzie 2010 roku. Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane były na Gminę jako nabywcę.

Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucje Płatnicze ostatecznej płatności realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane.

Od 7 marca 2011 roku Gmina rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „B. - II etap" na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr w ramach działania "C.” objętego PROW 2007 - 2013 (podatek VAT nie był kosztem kwalifikowanym), środków własnych gminy oraz z udziałem pieniężnym zainteresowanych mieszkańców budową na ich posesji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Na podstawie umów cywilnoprawnych właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) zobowiązali się przyznać Inwestorowi (Gminie) prawo do dysponowania terenem niezbędnym do zrealizowania inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Udostępnienie terenu było nieodpłatne oraz do finansowej partycypacji w kosztach budowy oczyszczalni poprzez wpłatę 2.000 zł. Dokonanie wpłaty było warunkiem przystąpienia Gminy do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na działce zainteresowanego właściciela i poniesienia pozostałych kosztów budowy pomniejszonych o deklarowaną przez mieszkańców partycypację finansową.

Zgodnie z umową Nr oraz Aneksem Nr 1 z dnia 11 września 2013 roku i Aneksem Nr 2 z dnia 4 listopada 2013 roku Gmina wybudowała 136 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zakończona w miesiącu marcu 2014 r. Pierwsze wydatki poniesione zostały w miesiącu lipcu 2011 roku zgodnie z umową z dnia 7 marca 2011 roku na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane były na Gminę jako nabywcę.

Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr w ramach działania "C." objętego PROW 2007 - 2013 dokonano również zakupu inwestycyjnego "Samochód asenizacyjny wielofunkcyjny na potrzeby czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków". Pojazd wykorzystywany jest do okresowego czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami instrukcji gwarancyjnej. Gmina ponosi i będzie ponosiła koszty związane z użytkowaniem pojazdu (zakup paliwa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia pojazdu), natomiast użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków będą ponosić koszty konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków (faktury za konserwację i czyszczenie).

Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucje Płatnicze ostatecznej płatności realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane.

Pojazd asenizacyjny będzie własnością Gminy i będzie służył do konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowanych w I i II etapie. Usługi będą stanowiły czynności opodatkowane. Samochód asenizacyjny wielofunkcyjny na potrzeby czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze świadectwem homologacji z dnia 18 lutego 2014 roku jest samochodem ciężarowym o nadwoziu z urządzeniem hakowym o nominalnej masie załadunkowej 10t i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 18 ton. Samochód ten spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r - prawo o ruchu drogowym oraz pojazdu asenizacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Ponadto samochód asenizacyjny wielofunkcyjny zgodnie z kartą pojazdu seria wskazane jest podwozie - samochód ciężarowy o liczbie osi 2 i liczbie miejsc 3.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie od 31 października 2010 do 31 grudnia 2010 roku, czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie od 1 stycznia 2011 do 17 czerwca 2014 roku oraz czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu inwestycyjnego Pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odnosząc się do opisu stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie od 31 października 2010 do 31 grudnia 2010 roku, poprzez złożenie korekty rozliczenia (deklaracji), z uwagi na fakt, że od początku roku 2010, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego upłynęło 5 lat.

Natomiast Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie od 1 stycznia 2011 do 17 czerwca 2014 roku, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, poprzez złożenie korekty rozliczenia (deklaracji), z uwagi na fakt, że od początku roku 2011, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku nie upłynęło 5 lat a odliczenie jest związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i ich odpłatną dostawą na rzecz mieszkańców.

Z opisu stanu faktycznego wynika również, że zakupiony przez Gminę samochód asenizacyjny wielofunkcyjny jest wykorzystywany do okresowego czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami instrukcji gwarancyjnej. Gmina poniosła wydatki na zakup samochodu, ponosi i będzie ponosiła koszty związane z użytkowaniem pojazdu (zakup paliwa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia pojazdu), natomiast użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków będą ponosić koszty konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków (faktury za konserwację i czyszczenie) będą stanowiły czynności opodatkowane na rzecz mieszkańców.

Zakupiony samochód asenizacyjny posiada dopuszczalną masę całkowitą pojazdu 18 ton. Wydatków związanych z zakupem i eksploatacją takiego samochodu nie dotyczą więc zawarte w art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i obowiązujące zasady, ograniczające odliczenie podatku naliczonego i rozliczania na gruncie podatku VAT wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do 50% kwoty podatku.

Zakupiony Samochód asenizacyjny posiada dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony. Będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, więc Wnioskodawcy przysługuje w całości 100% prawo do odliczenia podatku związanego z zakupu inwestycyjnego pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w całości jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.