ILPP1/443-486/13-2/MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy Miejskiej, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2013 r. (data wpływu 6 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miejska jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, zamierza zrealizować w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

Zakres prac inwestycyjnych przedsięwzięcia obejmował będzie:

 1. przebudowę (modernizację): hali krat (kratownia), zlewni ścieków dowożonych, piaskownika z separatorem i płuczkę piasku, przepompowni ścieków deszczowych i osadów, zbiorników retencyjnych (2 szt.), przepompowni ścieków na część biologiczną, reaktorów biologicznych I i II, osadników wtórnych radialnych (2 szt.), pompowni osadu recyrkulacyjnego i nadmiernego, budynku stacji dmuchaw, komory stabilizacji osadu (2 szt.), budynku technicznego z wydzieloną stacją odwadniania osadu, instalacją do higienizacji osadu oraz instalacją wody technologicznej, budynku administracyjno-socjalnego z częścią warsztatową, instalacji dozowania xxx, rurociągu międzyobiektowego;
 2. budowę (obiekty nowe): separatora piasku, komory pomiaru ilości ścieków, biofiltrów, składowiska osadu nadmiernego odwodnionego;
 3. likwidację obiektów istniejących: wydzielonej komory fermentacji osadu, zbiornika osadu przefermentowanego, zbiornika biogazu, magazynu piasku z piaskownika, laguny osadowej, zagęszczaczy osadu nadmiernego;
 4. przebudowę istniejących dróg i placów oraz budowę drogi dojazdowej do nowego obiektu – suszarni osadu w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni;
 5. budowę odcinka drogi dojazdowej do biofiltra oraz placów manewrowych przy nowoprojektowanych obiektach w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.

Produktem przedsięwzięcia będzie w pełni nowoczesna, pod względem technicznym i technologicznym, oczyszczalnia ścieków odpowiadająca wymaganym obecnie standardom w zakresie: funkcjonalności, energochłonności, niezawodności, prostoty obsługi i ochrony. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 30 czerwca 2015 r.

Gmina uznała, że podczas realizacji inwestycji podatek VAT naliczony przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę zadania, będzie kosztem kwalifikowanym, tzn. takim, który będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz kosztem niekwalifikowanym, który będzie sfinansowany ze środków własnych Gminy.

Realizacja Projektu związana będzie z wykonywaniem zadań własnych nałożonych na Gminę ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity ze zm.) w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3).

Koszt całkowity planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego oszacowany został na kwotę 11.015.149,38 zł brutto i obejmuje tzw. koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

Koszty kwalifikowane (łącznie z kosztem podatku VAT) ustalone zostały w wysokości: 10.972.849,68 zł, a koszty niekwalifikowane na kwotę 42.299,70 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmuje wyłącznie koszty kwalifikowane inwestycji i stanowi 85% tych kosztów, tj. 9.326.922,22 zł.

W zakresie opisanej inwestycji, Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Nie będzie bowiem świadczyła odpłatnych usług w zakresie oczyszczania ścieków. Czynności te wykonuje i będzie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jednostka organizacyjna Gminy, która jest odrębnym podatnikiem podatku VAT. Zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest m.in. prowadzenie gospodarki wodociągowo-ściekowej na terenie Gminy. Umowy cywilnoprawne na dostawę wody i odbiór ścieków zawierane są pomiędzy ZGKiM a odbiorcami wody i dostawcami ścieków.

Po zakończeniu inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” majątek wytworzony zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będącemu zakładem budżetowym Gminy Miejskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe, nabywane przez Gminę towary i usługi w ramach realizowanej inwestycji nie mają związku z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowana podatkiem VAT działalność gospodarcza Gminy polega na świadczeniu usług najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Efekt rzeczowy uzyskany w wyniku realizacji inwestycji (zmodernizowana oczyszczalnia ścieków) nie będzie wykorzystywany na potrzeby opodatkowanej podatkiem VAT działalności Gminy.

Gmina jako podmiot realizujący inwestycję i beneficjent wyżej wymienionej pomocy unijnej, występując z wnioskiem o dofinansowanie zadania do instytucji zarządzającej funduszami, musi złożyć oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.

Nawiązując do treści ww. oświadczenia, Burmistrz Miasta musi oświadczyć, że Gmina Miejska realizując projekt pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT. Jednocześnie Gmina Miejska Chojnów zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca – Gmina Miejska w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

– z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści powyższego przepisu wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług, jeżeli nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym, tzn. czynnościom, które generują podatek należny. Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

 1. wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
 2. wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Istnienie bezpośredniego związku między nabywanymi towarami i usługami a transakcjami opodatkowanymi podatnika jest traktowane jako niezbędny wymóg powstania prawa do odliczenia podatku również w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347.1 ze zm.). Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie TSUE.

Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów. Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego.

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, na określonych zasadach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.).

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej. I tak, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, że wyłączenie organów władzy publicznej z zakresu podatku od towarów i usług uzależnione jest od spełnienia przesłanki podmiotowej – ich statusu oraz przesłanki przedmiotowej – a więc od charakteru podejmowanych przez organy działań.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym, krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast w świetle art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, zamierza zrealizować w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”.

Zakres prac inwestycyjnych przedsięwzięcia obejmował będzie:

 1. przebudowę (modernizację): hali krat (kratownia), zlewni ścieków dowożonych, piaskownika z separatorem i płuczkę piasku, przepompowni ścieków deszczowych i osadów, zbiorników retencyjnych (2 szt.), przepompowni ścieków na część biologiczną, reaktorów biologicznych I i II, osadników wtórnych radialnych (2 szt.), pompowni osadu recyrkulacyjnego i nadmiernego, budynku stacji dmuchaw, komory stabilizacji osadu (2 szt.), budynku technicznego z wydzieloną stacją odwadniania osadu, instalacją do higienizacji osadu oraz instalacją wody technologicznej, budynku administracyjno-socjalnego z częścią warsztatową, instalacji dozowania xxx, rurociągu międzyobiektowego;
 2. budowę (obiekty nowe): separatora piasku, komory pomiaru ilości ścieków, biofiltrów, składowiska osadu nadmiernego odwodnionego;
 3. likwidację obiektów istniejących: wydzielonej komory fermentacji osadu, zbiornika osadu przefermentowanego, zbiornika biogazu, magazynu piasku z piaskownika, laguny osadowej, zagęszczaczy osadu nadmiernego;
 4. przebudowę istniejących dróg i placów oraz budowę drogi dojazdowej do nowego obiektu – suszarni osadu w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni;
 5. budowę odcinka drogi dojazdowej do biofiltra oraz placów manewrowych przy nowoprojektowanych obiektach w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.

Produktem przedsięwzięcia będzie w pełni nowoczesna, pod względem technicznym i technologicznym, oczyszczalnia ścieków odpowiadająca wymaganym obecnie standardom w zakresie: funkcjonalności, energochłonności, niezawodności, prostoty obsługi i ochrony. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 30 czerwca 2015 r.

Realizacja Projektu związana będzie z wykonywaniem zadań własnych nałożonych na Gminę ustawą o samorządzie gminnym w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3).

W zakresie opisanej inwestycji, Gmina nie będzie prowadziła działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Nie będzie bowiem świadczyła odpłatnych usług w zakresie oczyszczania ścieków. Czynności te wykonuje i będzie wykonywała jednostka organizacyjna Gminy, która jest odrębnym podatnikiem podatku VAT. Zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest m.in. prowadzenie gospodarki wodociągowo-ściekowej na terenie Gminy. Umowy cywilnoprawne na dostawę wody i odbiór ścieków zawierane są pomiędzy ZGKiM a odbiorcami wody i dostawcami ścieków.

Po zakończeniu inwestycji wytworzony majątek zostanie przekazany w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, będącemu zakładem budżetowym Gminy.

Nabywane przez Gminę towary i usługi w ramach realizowanej inwestycji nie mają związku z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi. Opodatkowana podatkiem VAT działalność gospodarcza Gminy polega na świadczeniu usług najmu i dzierżawy składników majątkowych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Efekt rzeczowy uzyskany w wyniku realizacji inwestycji (zmodernizowana oczyszczalnia ścieków) nie będzie wykorzystywany na potrzeby opodatkowanej podatkiem VAT działalności Gminy. Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją opisanej inwestycji, która po zakończeniu zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym o najszerszej treści uprawnień, zatem stanowi największe obciążenie prawa własności. Ustanawia się je w sytuacji, gdy występuje potrzeba korzystania przez osobę trzecią z cudzej rzeczy w szerokim zakresie. Użytkowanie występuje pod dwoma postaciami: użytkowanie odpłatne i użytkowanie nieodpłatne.

Przez umowę użyczenia, w świetle regulacji ustawy Kodeks cywilny – art. 710-719 – użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy.

Powyższe oznacza, że przekazanie majątku w nieodpłatne użytkowanie jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Wyjaśnić należy ponadto, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy, stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

I tak, w świetle art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Biorąc pod uwagę fakt, że opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie zrealizowanej inwestycji – miejskiej oczyszczalni ścieków – w nieodpłatne użytkowanie zakładowi budżetowemu) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością, brak jest podstaw do traktowania tego nieodpłatnego udostępnienia jako odpłatnego świadczenia usług. Gmina bowiem w analizowanej sprawie będzie wykonywała jedno z zadań własnych wskazanych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie ww. warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż nabywane w związku z realizacją inwestycji towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług – nieodpłatne udostępnienie przez Gminę miejskiej oczyszczalni ścieków stanowi bowiem czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Brak jest zatem podstaw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków”, ponieważ efekt rzeczowy uzyskany w wyniku realizacji inwestycji (zmodernizowana oczyszczalnia ścieków) nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Ponadto zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestie te rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.