Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
Fragment:
Po tym terminie, Wnioskodawca dokona zwrotu nieruchomości w stanie niepogorszonym, a wykonana na terenie nieruchomości instalacja (przydomowa oczyszczalnia ścieków) zostanie przekazana właścicielowi nieruchomości. Od dnia wykonania instalacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do ponoszenia bieżących napraw, a właściciel nieruchomości do właściwej, zgodnej z instrukcją obsługi, eksploatacji urządzeń i ponoszenia niezbędnych kosztów eksploatacyjnych. Przedmiotem odrębnej umowy zawartej po zakończeniu budowy będzie przeniesienie prawa własności do przydomowej oczyszczalni ścieków na rzecz właściciela nieruchomości, na której wybudowana będzie instalacja. Na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą, wykonawca realizował będzie obiekty przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości, biorących udział w projekcie, dla których ...... posiada tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, na podstawie protokołu odbioru robót i wystawionej faktury VAT, Wnioskodawca dokona zapłaty. Środki, jakimi Wnioskodawca ureguluje wynagrodzenie na rzecz wykonawcy, pochodzić będą z następujących źródeł: środki własne, środki w ramach PROW 2014-2020, środki mieszkańców w wysokości ok. 25% wartości danej instalacji. Okres użyczenia nieruchomości będzie obejmował czas prowadzenia robót montażowych oraz okres eksploatacji urządzeń, co najmniej do czasu upływu okresu trwałości projektu tj. 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
2018
16
mar

Istota:
 • rozbudowa gminnego systemu wodociągowego w miejscowościach
 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Fragment:
  Odnośnie realizacji zadania w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: Efekty zrealizowanego zadania Gminie będą służyły do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udziału mieszkańców w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie żadnego, ani obowiązkowego ani dobrowolnego. Użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków nie będą dokonywali żadnych wpłat na poczet zadania. Mieszkańcy nie będą dokonywali wpłat, wobec tego wykluczenie mieszkańca z udziału w zadaniu z uwagi na jej brak – nie będzie miało miejsca. Warunki umowy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców objętych projektem. Umowy zawarte z mieszkańcami nie będą przewidywać możliwości odstąpienia od umowy zarówno przez mieszkańców jak i Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pn. „ .... ” dla poszczególnych zadań: rozbudowa gminnego systemu wodociągowego w miejscowościach ..., ... i ..., ...? budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach na terenie gminy? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT.
  2018
  8
  mar

  Istota:
  Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez Gminę, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy, towary i usługi zakupione w celu realizacji inwestycji będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  Fragment:
  W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu udziału w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczą świadczenia usługi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dokonywanej przez Gminę na rzecz mieszkańców, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązuje się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi te, Wnioskodawca świadczy w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i dla tych czynności występuje w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem usługi objęte wnioskiem podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy czym, ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia z opodatkowania dla usług odpłatnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z czym usługi te stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że ponieważ w przedmiotowej sprawie poniesione wydatki na budowę oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę – zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT – do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, to co do zasady Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków z otrzymanych faktur, o ile faktury te będą dokumentowały zakup towarów lub usług opodatkowanych na zasadach ogólnych.
  2018
  26
  lut

  Istota:
  Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Fragment:
  Wpłaty uiszczone przez mieszkańców z tytułu pokrycia kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pozostaną w bezpośrednim związku ze świadczeniem Gminy, która zobowiązała się do realizacji inwestycji w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zatem, świadczenia wykonane przez Gminę będą stanowiły odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zaznaczyć, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych nie przewidują zwolnień z tytułu usług montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Zatem, skoro budowa przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi świadczenie odpłatnych usług na rzecz mieszkańców, to inwestycja ta będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W konsekwencji Gminie, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
  2018
  22
  sty

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Fragment:
  Projekt realizowany był przy udziale środków PROW 2007 - 2013, środków własnych gminy oraz z udziałem pieniężnym zainteresowanych mieszkańców budową na ich posesji przydomowej oczyszczalni ścieków. Na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych właściciele nieruchomości (osoby fizyczne) zobowiązali się nie ograniczać uczestnikom procesu inwestycyjnego dostępu do tej części nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do finansowej partycypacji w kosztach budowy oczyszczalni poprzez wpłatę 3.000 zł w następujących ratach: 1 000 zł w dniu zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą jako Inwestorem, a właścicielem nieruchomości oraz 2 000 zł przed ogłoszeniem przez Inwestora przetargu na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Brak dokonania wpłaty 2 000 zł oznaczał rezygnację przez właściciela nieruchomości z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na jego posesji. Zgodnie z umową z dnia 4 lipca 2013 roku oraz aneksami do tej umowy, Gmina wybudowała 140 sztuk mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zakończona w miesiącu grudniu 2014 r. Faktury VAT związane z realizacją ww. inwestycji wystawiane były na Gminę jako nabywcę. Po zakończonej budowie, przydomowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia odbioru technicznego realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane.
  2017
  8
  gru

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem aportem do Wnioskodawcy nakładów poniesionych na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przez Gminę.
  Fragment:
  Wnioskodawca jest właścicielem oczyszczalni ścieków. Gmina dokonała modernizacji wymienionej oczyszczalni ścieków w 2008 roku. Wszystkie nakłady na modernizację oczyszczalni poniosła Gmina. Eksploatacją przed modernizacją i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków i pobieraniem opłat za odbiór ścieków i ich oczyszczanie w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zajmowała się i nadal zajmuje Wnioskodawca, w której Gmina ma 100% udziałów. Gmina zamierza przekazać w 2017 roku w drodze aportu, modernizację oczyszczalni ścieków na rzecz Wnioskodawcy (spółki), która do dnia dzisiejszego użytkuje przedmiotową zmodernizowaną oczyszczalnię nieodpłatnie. Do tego czasu Gmina ewidencjonuje modernizację oczyszczalni ścieków jako środki trwałe w grupie od 1 do 8 i dokonuje ich amortyzacji – umorzenia. W wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków powstały środki trwałe z grupy klasyfikacji środków trwałych (KŚT), 1-budynki, z grupy 2-budowle oraz pozostałe urządzenia stanowiące wyposażenie z grup od 3 do 8. Zainteresowany wskazał, że przedmiotem aportu będą nakłady (czyli zmodernizowane budynki i budowle oraz pozostałe wyposażenie) bez podstawowej nieruchomości w postaci oczyszczalni ścieków.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  W zakresie opodatkowania czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Fragment:
  Wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę – zachodzi więc związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami a zobowiązaniem się Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. We wskazanej sytuacji istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaniem wpłaty, a zindywidualizowanym świadczeniem Wnioskodawcy na rzecz konkretnego mieszkańca. Czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, poprzedzona sporządzeniem projektów technicznych ww. oczyszczalni, na poczet wykonania których Gmina pobiera określone w umowie wpłaty. Z uwagi opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że wpłaty uiszczane przez mieszkańców z tytułu pokrycia kosztów projektów a następnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pozostają w bezpośrednim związku ze świadczeniem Gminy, która zobowiązała się do realizacji inwestycji w postaci budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zatem, świadczenia wykonane przez Wnioskodawcę stanowią odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania wpłat mieszkańców w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków jest prawidłowe.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  1) Czy Gmina prawidłowo wystawiła faktury VAT mieszkańcom Gminy - właścicielom działek, na których lokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, tytułem obciążenia ich kosztami udziału w finansowaniu zdania?
  2) Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Gmina na fakturach wystawionych mieszkańcom zastosowała prawidłową stawkę VAT 23%?
  3) Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach wystawionych Gminie przez Wykonawców w związku z realizacją zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?
  4) Czy w przypadku gdy Gmina po 5 latach od zakończenia inwestycji przeniesie na rzecz mieszkańców prawo własności oczyszczalni ścieków na kwotę faktycznego kosztu poniesionego na wytworzenie inwestycji pomniejszonego o wniesiony wkład, czy taka transakcja będzie stanowić odrębną czynność opodatkowaną, czy będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców i jako taka nie stanowi odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu?
  5) Czy w przypadku przeniesienia prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków ma znaczenie czy będzie to przeniesienie na kwotę wkładu własnego czy będzie to cała wartość wytworzenia minus amortyzacja?
  Fragment:
  Realizacja zadania odbywa się na podstawie zgłoszeń budowy składanych przez Gminę do Starostwa Powiatowego w S. zgodnie z art. 30 ustawy - Prawo budowlane, a obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach mieszkańców Gminy. Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego Gmina przekaże w użyczenie właścicielom (mieszkańcom Gminy) na okres 5 lat wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków. Koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków od „ daty ” odbioru technicznego przez okres 5 lat pokrywa w całości właściciel nieruchomości. Po okresie 5 lat przydomowa oczyszczalnia ścieków nieodpłatnie stanie się własnością mieszkańca (właściciela nieruchomości) w kwocie faktycznego kosztu poniesionego na wykonanie inwestycji pomniejszonego o wniesiony wkład. Zadanie realizowane jest przez Gminę we współpracy z Wykonawcami zaangażowanymi przez Gminę w proces projektowania i wykonania (budowy) oczyszczalni. Z tytułu realizacji usług, w tym projektowych, budowlanych Wykonawcy wystawiają Gminie faktury VAT z uwzględnieniem 23% stawki VAT. Z kolei Gmina z tytułu realizacji zadania wystawiła już wszystkim właścicielom działek, na których realizuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, faktury VAT na kwotę 10% wartości kosztów realizacji danej oczyszczalni brutto, z uwzględnieniem 23% stawki VAT - na pokrycie udziału danego mieszkańca w kosztach budowy danej oczyszczalni.
  2017
  30
  paź

  Istota:
 • określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
 • ustalenie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
 • brak opodatkowania przekazania mieszkańcom przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
 • zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla zakupu usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Fragment:
  Natomiast świadczeniami pobocznymi, bez których świadczenie usługi głównej byłoby niemożliwe, będzie montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomości stanowiącej własność danego mieszkańca, przekazanie na własność przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom, zapewnienie niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie trwania umowy. Zdaniem Gminy świadczona usługa oczyszczania ścieków za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowi dla celów VAT jedno kompleksowe świadczenie złożone, dla którego należy zastosować należy wspólną 8% stawkę podatku VAT. Ad 3. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, ponieważ Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach będących własnością mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni zostanie przekazany na własność właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach, na których zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jako pełnoprawni właściciele.
  2017
  17
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie odpłatnych usług serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz pełne odliczenie podatku naliczonego od wydatków wyłącznie związanych ze świadczenia tych usług.
  Fragment:
  Jak wskazał Wnioskodawca, budowana oczyszczalnia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w całości będzie wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny po stronie Gminy. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z inwestycją polegającą na budowie nowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zarówno w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu ”; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-454/14-4/IR , w której organ podatkowy stwierdził, że „ stwierdzić należy, iż rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizowanych ww. inwestycji, jak wynika z okoliczności sprawy, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  2017
  9
  paź
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.