Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
 • ustalenie stawki podatku VAT dla świadczonych przez Gminę usług polegających na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
 • brak opodatkowania przekazania mieszkańcom przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowej usługi oczyszczania ścieków;
 • zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla zakupu usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Fragment:
  Natomiast świadczeniami pobocznymi, bez których świadczenie usługi głównej byłoby niemożliwe, będzie montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomości stanowiącej własność danego mieszkańca, przekazanie na własność przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom, zapewnienie niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie trwania umowy. Zdaniem Gminy świadczona usługa oczyszczania ścieków za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowi dla celów VAT jedno kompleksowe świadczenie złożone, dla którego należy zastosować należy wspólną 8% stawkę podatku VAT. Ad 3. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy, ponieważ Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach będących własnością mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni zostanie przekazany na własność właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach, na których zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jako pełnoprawni właściciele.
  2017
  17
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie odpłatnych usług serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych oraz pełne odliczenie podatku naliczonego od wydatków wyłącznie związanych ze świadczenia tych usług.
  Fragment:
  Jak wskazał Wnioskodawca, budowana oczyszczalnia ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą w całości będzie wykorzystywana wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, generujących podatek należny po stronie Gminy. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z inwestycją polegającą na budowie nowej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą zarówno w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu ”; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPP2/443-454/14-4/IR , w której organ podatkowy stwierdził, że „ stwierdzić należy, iż rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie obydwa warunki będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizowanych ww. inwestycji, jak wynika z okoliczności sprawy, będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
  2017
  9
  paź

  Istota:
  W zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Fragment:
  Gmina w latach 2016-2017 poniosła i poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej Gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest indywidualną instalacją do oczyszczania ścieków dla danej nieruchomości. Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę, jako realizatora inwestycji. Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wykorzystane przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT. W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy gminy, będący właścicielami nieruchomości, na których będą one wybudowane są zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie 3.500,00 zł. Wpłaty te będą miały charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależało wybudowanie przez Gminę przydomowej oczyszczalni na działce właściciela. Podstawą do dokonania przez mieszkańców gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z właścicielami nieruchomości. Wpłaty pobierane od mieszkańców na podstawie umów o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina wykaże w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadzi z tego tytułu podatek VAT należny.
  2017
  30
  wrz

  Istota:
  W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektów dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowy i przebudowy sieci wodociągowej.
  Fragment:
  Po okresie utrzymania trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat od zakończenia inwestycji Gmina zamierza protokolarnie przekazać przydomowe oczyszczalnie ścieków właścicielom nieruchomości na własność za kwotę wniesionego wkładu własnego. Od momentu przekazania oczyszczalni ścieków właściciel nie będzie ponosił żadnych kosztów wobec Gminy. Gmina nie osiągnie z tego tytułu żadnych dochodów. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków wystawiane będą na Gminę. Towary i usługi związane z montażem oczyszczalni na posesjach stanowiących własność osób fizycznych wykorzystywane będą do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. „ Przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości ... ”. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków należy do zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.). Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków. Przebudowa tej oczyszczalni ścieków będzie bezpośrednio powiązana z osiąganiem przez Gminę dochodów z tytułu odprowadzania ścieków w oparciu o zawarte umowy cywilno-prawne z odbiorcami usług.
  2017
  5
  wrz

  Istota:
  1. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?
  2. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie wpłat mieszkańców 23% stawką podatku VAT?
  3. Czy w przypadku gdy Gmina po 5 latach od zakończenia projektu przeniesie na rzecz mieszkańców prawo własności oczyszczalni ścieków na kwotę faktycznego kosztu poniesionego na wytworzenie inwestycji pomniejszonego o wniesiony wkład, czy taka transakcja będzie stanowić odrębną czynność opodatkowaną, czy będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców i jako taka nie stanowi odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu? Czy w przypadku przeniesienia prawa własności oczyszczalni ścieków ma znaczenie czy będzie to przeniesienie na kwotę wkładu własnego czy będzie to cała wartość wytworzenia minus amortyzacja?
  Fragment:
  Wątpliwości Gminy dotyczą także opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji przeniesienia własności oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy, po upływie okresu trwałości projektu. Z treści wniosku wynika, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, zostaną posadowione na nieruchomościach będących własnością mieszkańców Gminy. Po zakończeniu budowy przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane przez Gminę w użytkowanie mieszkańcom na okres 5 lat. Po upływie 5-letniego terminu wszelkie urządzenia zamontowane w przydomowej oczyszczalni ścieków przejdą na własność właściciela nieruchomości na której została posadowiona oczyszczalnia. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Gmina zawierając umowy z mieszkańcami zobowiąże się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany zostanie właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, po wybudowaniu na ich działkach przydomowych oczyszczalni będą je użytkowali, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel.
  2017
  29
  lip

  Istota:
  - prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycją pn. „...”,
  - opodatkowanie wpłacanych przez mieszkańców kwot pieniężnych z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  - brak uznania bezpłatnego przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców za odrębną czynność opodatkowaną podatkiem VAT.
  Fragment:
  Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą zawarte umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z konkretnymi mieszkańcami. Wpłaty dokonane przez mieszkańców Gmina wykaże w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadzi z tego tytułu podatek VAT należny w wysokości 23%. Wpłaty mieszkańców za uczestnictwo w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą opodatkowane, ponieważ będzie to świadczenie usługi. Gmina dla konkretnej osoby, na konkretnej działce wybuduje przydomową oczyszczalnię. Właściciel nieruchomości, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków użyczy Gminie nieodpłatnie nieruchomość/działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W ramach realizowanego projektu „ ... ” przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na działkach będących własnością prywatną mieszkańców gminy ... i będą służyły zaspokajaniu potrzeb bytowych mieszkańców. Właściciele nieruchomości nie prowadzą działalności gospodarczej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków po ich wybudowaniu będą stanowiły własność Gminy, a mieszkańcom zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie. Z tytułu przekazania w nieodpłatne użytkowanie Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, ani też nie będzie ponosiła żadnych wydatków związanych z późniejszą eksploatacją tych oczyszczalni.
  2017
  28
  lip

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
  Fragment:
  Gmina jako zarejestrowany czynny podatnik będzie miała prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług i jego zwrotu w związku z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ po stronie Gminy dojdzie do dostawy towarów, realizowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane będą dla dobrowolnie zgłoszonych mieszkańców z terenu Gminy. Z osobami zainteresowanymi Gmina zawarła umowy cywilnoprawne, na podstawie których określiła prawa i obowiązki stron, jak również wysokość partycypacji w kosztach. Wpłaty mieszkańców wynikające z zawartych umów, którym zostaną przekazane do użytkowania wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą opodatkowane 23% podatkiem VAT. Gmina po zakończeniu inwestycji pozostawać będzie właścicielem przydomowych oczyszczalni ścieków na czas obowiązywania trwałości projektu, tj. 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. W tym samym czasie zostaną one przekazane mieszkańcom w nieodpłatne użytkowanie. Po upłynięciu czasu dotyczącego trwałości projektu przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane mieszkańcom na stałe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
  2017
  19
  lip

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu Opodatkowanie wpłat mieszkańców stanowiących udziały w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
  Fragment:
  U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Wpłaty dokonywane przez mieszańców, jako udział w finansowaniu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały charakter obowiązkowy. Brak wpłaty wykluczy mieszkańca z udziału w projekcie. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania polegającego na przebudowie odcinka sieci wodociągowej oraz budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków będą wystawione na Gminę .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Gmina ... realizując projekt pn. „ ... ”, w ramach którego wybudowane będą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na posesjach mieszkańców i przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w miejscowości ... będzie miała możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT od przedmiotowej inwestycji? Czy Gmina ... będzie miała obowiązek odprowadzenia podatku VAT od wpłat mieszkańców stanowiących udziały w budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i wg jakiej stawki? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Gmina ... realizując projekt pn. „ ... ”, w ramach którego wybudowane będą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na posesjach mieszkańców i przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w miejscowości ... będzie miała możliwość pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT od przedmiotowej inwestycji.
  2017
  22
  cze

  Istota:
  Prawo do odliczenia.
  Fragment:
  Przedsiębiorstwo w latach 2017-2018 poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Gminie ... poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest indywidualną instalacją do oczyszczania ścieków dla danej nieruchomości. Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., jako realizatora inwestycji. Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wykorzystane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ... Sp. z o.o. do czynności opodatkowanych VAT. W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy, będący właścicielami nieruchomości, na których zostały one wybudowane będą zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie odpowiadającej procentowi wartości wybudowanej oczyszczalni (wpłaty te będą miały charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależało wybudowanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ... Sp. z o.o. oczyszczalni). Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ...
  2017
  3
  cze

  Istota:
  Czy wartość wykonanej usługi obejmującej „...” przez Gminę na rzecz osób fizycznych (właścicieli posesji), stanowić będzie dla nich przychód, który korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy wystawiać beneficjentom formularza informacji PIT-8C?
  Fragment:
  Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami, Wnioskodawca po zakończeniu realizacji projektu, tj. po pięciu latach zamierza protokolarnie przekazać przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańcom. Mieszkańcy Gminy nie otrzymają środków finansowych a nieodpłatne świadczenie rzeczowe w postaci sfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedmiot świadczenia w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków na posesjach osób fizycznych, po 5-letnim okresie trwałości projektu zostanie protokolarnie przekazany mieszkańcom, którzy przejmą prawo własności. Jak wynika z opisu przedstawionego we wniosku, udział pieniędzy mieszkańców oraz prawa i obowiązki stron określone zostały w umowach cywilno-prawnych, które zawarte zostały z mieszkańcami, u których wybudowano oczyszczalnie. Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami, Gmina po zakończeniu realizacji projektu, tj. po pięciu latach zamierza protokolarnie przekazać przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańcom. Przeniesienie własności ma zatem charakter odpłatny, a wysokość odpłatności uwzględnia kompetencje podmiotów do swobodnego kształtowania wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu lub wielostronnych czynności prawnych (umów). Mając powyższe na uwadze oraz wyrażoną w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
  2017
  23
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.