Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...)”.

Fragment:

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...) ” w ramach PROW na lata 2014-2020. Gmina, jako wnioskodawca projektu, jest zarejestrowana jako podatnik VAT – czynny. Budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą służyć społeczności lokalnej oraz ochronie środowiska. Na wybudowanych urządzeniach Gmina nie będzie prowadziła działalności gospodarczej i za korzystanie z nich nie będą pobierane żadne opłaty (nie będą osiągane żadne przychody). Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku z realizacją projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, mieszkańcy (na posesjach których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków) nie będą dokonywać wpłat na konto Gminy. Wątpliwości Gminy sprowadzają się do kwestii możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
10
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę oczyszczalni ścieków.

Fragment:

Gmina realizuje projekt, który obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości gminy ... i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości X. Przebudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości X nie będzie wykorzystywana przez Gminę na potrzeby własne (w tym jednostek budżetowych i zakładów budżetowych) i będzie służyła wyłącznie do potrzeb oczyszczania ścieków pochodzących od mieszkańców Gminy. Ponadto Gmina będzie otrzymywała opłatę za odbiór ścieków do oczyszczalni ścieków na podstawie wystawionej faktury od: Y, Wspólnoty Mieszkaniowej X oraz od osób fizycznych. W związku z realizacją zadania Gmina będzie pobierała od mieszkańców wpłaty z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokonanie wpłaty udziału finansowego na rachunek Gminy będzie warunkiem koniecznym do wybudowania oczyszczalni na posesji danego mieszkańca. Od wpłat dokonanych przez mieszkańców na rachunek Gminy odprowadzany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Po wybudowaniu przydomowe oczyszczalnie, będą własnością Gminy, które po upływie 5 lat staną się własnością właścicieli posesji, na których zostały wybudowane. Efekty realizacji zadania będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

2018
1
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Fragment:

Szacunkowa wartość udziału w kosztach wykonania jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 3 075,00 zł brutto (od każdego mieszkańca), u którego zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Od wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy na rachunek Gminy odprowadzony zostanie podatek VAT w wysokości 23 % oraz zostaną wystawione faktury. Każda przydomowa oczyszczalnia ścieków wybudowana zostanie na działce będącej odpowiednio własnością użytkownika - mieszkańca Gminy. Faktury VAT związane z inwestycją po zrealizowaniu tejże inwestycji wystawione zostaną przez Wykonawcę na Gminę. Po zakończeniu realizacji inwestycji przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat - licząc od daty dokonania ostatniej płatności przez Instytucję Dotującą. Po okresie trwałości projektu, tj. po upływie 5 lat zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane. Realizacja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planowana jest do końca października 2018 roku. Gmina informuje, że w ramach przedmiotowego projektu poniosła dotychczas wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 69 920,00 PLN brutto. Data poniesienia tego wydatku: grudzień 2016 rok.

2018
21
kwi

Istota:

Opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupowych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Fragment:

Gmina zawarła umowy cywilnoprawne z poszczególnymi mieszkańcami, w ramach których jest zobowiązana wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków, a mieszkańcy zostali zobowiązani do dokonania wpłaty partycypacyjnej (kwota netto + 23% podatku VAT) na rachunek bankowy Gminy, stanowiącej udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina zobowiązuje się zapewnić mieszkańcowi następujące elementy składowe związane z ww. inwestycją: wykonanie dokumentacji technicznej, sporządzenie analizy efektywności kosztowej inwestycji, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, nadzór inspektora nadzoru inwestorskiego, obsługa geodezyjna inwestycji. Zgodnie z zwartą umową przydomowe oczyszczalnie ścieków przez okres trwałości projektu będą użytkowane przez Gminę, a po tym okresie zostaną zwrócone jej właścicielom. Prawo do korzyści z p.o.ś. w tym okresie będzie przysługiwało mieszkańcom na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z którą koszty utrzymania oraz inne czynności związane z eksploatacją i użytkowaniem będą obciążać w całości mieszkańców. W ramach utrzymania przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina będzie świadczyć corocznie, wynikającą z zawartej umowy usługę opróżniania osadnika gnilnego oraz zrzutu osadu na oczyszczalnię, a mieszkańcy będą z tego tytułu zobowiązani pokryć koszty (kwota netto + 8% podatku VAT).

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 23% stawki podatku dla wpłat dokonywanych przez mieszkańców, brak uznania przeniesienia nieodpłatnie własności oczyszczalni ścieków na mieszkańców za odrębną od świadczonych usług, czynność opodatkowaną VAT

Fragment:

(...) oczyszczalni ścieków, na poczet wykonania której Wnioskodawca pobiera określoną wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową. Gmina zamierza przekazać mienie na rzecz mieszkańców, dla których wybudowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków, po dniu 31 grudnia 2024 r. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Po zakończeniu inwestycji przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany zostanie właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, będą użytkować ją bezpłatnie jak właściciel. Przeniesienie przez Gminę własności przydomowej oczyszczalni ścieków na mieszkańców nie będzie stanowić zatem odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców. Reasumując, transakcja przeniesienia nieodpłatnie przez Gminę własności oczyszczalni ścieków na mieszkańców nie będzie stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie: ustalenia, czy wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług przez Gminę i w związku z tym będą opodatkowane podatkiem VAT, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ustalenia, czy przeniesienie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni stanowi odrębną czynność opodatkowaną VAT, czy element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców .

Fragment:

(...) oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina złożyła wniosek o współfinansowanie realizacji zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. W realizacji inwestycji współuczestniczą również właściciele nieruchomości, dla których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy dokonują wpłat na rzecz Gminy na podstawie umów cywilnoprawnych w formie darowizny w wysokości do 18% wartości netto inwestycji na ich nieruchomości. Dokonanie wpłat warunkuje wybudowanie przez Gminę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpłaty mieszkańców wprowadzane będą do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Faktury VAT związane z realizacją inwestycji będą wystawiane na Gminę. Przez okres trwałości projektu, czyli 5 lat od daty dokonania ostatniej płatności przez instytucję płatniczą, oczyszczalnie ścieków będą stanowiły własność Gminy.

2018
15
kwi

Istota:

Prawo do częściowego odliczenia podatku.

Fragment:

Ponadto wnioskodawca uważa, że łącznie należy traktować fazę konstrukcyjną realizacji inwestycji modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy ..., z fazą eksploatacyjną tj. odpłatnym świadczeniem usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku w związku z budową i modernizacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w części dotyczącej: modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków, zakupu ciągnika i urządzenia do udrażniania kanalizacji oraz rozbudowy sieci wodociągowej – jest nieprawidłowe; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zakupu beczki asenizacyjnej – jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ ustawą ”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

2018
11
kwi

Istota:

Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Fragment:

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...) ” w ramach PROW na lata 2014-2020. W dniu 23 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu. Gmina, jako Wnioskodawca projektu, jest zarejestrowana jako podatnik VAT – czynny. Budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą służyć społeczności lokalnej oraz ochronie środowiska. Na wybudowanych urządzeniach Gmina nie będzie prowadziła działalności gospodarczej i za korzystanie z nich nie będą pobierane żadne opłaty (nie będą osiągane żadne przychody). Efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z realizacją projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości A, mieszkańcy (na posesjach których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków) nie będą dokonywać wpłat na konto Gminy. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
24
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą opodatkowane podatkiem VAT i jaką stawką; w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków; w zakresie ustalenia, czy przekazanie przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców po upływie 5 lat będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT oraz w zakresie ustalenia, czy pomoc finansowa na realizację projektu pn.: „(...)” w zakresie „Budowy 10 sztuk mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków” podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wpłaty dokonywane przez mieszkańców Gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa 10 sztuk mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ”, będą opodatkowane podatkiem VAT? Jeśli tak, to według jakiej stawki? Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy przekazanie przez Gminę prawa własności przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, po upływie 5 lat, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy pomoc finansowa, przyznana zgodnie z ww. umową z dnia 10 lipca 2017 r., dla projektu pn.: „ Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy ” w zakresie „ Budowy 10 sztuk mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ”, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1. W ocenie Gminy, wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rachunek bankowy Gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, będą opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23%. Wpłata mieszkańca, uiszczana po podpisaniu Porozumienia (będzie warunkiem uczestnictwa w zadaniu inwestycyjnym) i w zamian zostanie mu wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. Można więc określić, że działania Gminy i mieszkańca, wykonywane są w ramach umowy zobowiązaniowej, a wpłata mieszkańca następuje w zamian za świadczenie Gminy na jego rzecz.

2018
16
mar

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Fragment:

Po tym terminie, Wnioskodawca dokona zwrotu nieruchomości w stanie niepogorszonym, a wykonana na terenie nieruchomości instalacja (przydomowa oczyszczalnia ścieków) zostanie przekazana właścicielowi nieruchomości. Od dnia wykonania instalacji, Wnioskodawca zobowiązany jest do ponoszenia bieżących napraw, a właściciel nieruchomości do właściwej, zgodnej z instrukcją obsługi, eksploatacji urządzeń i ponoszenia niezbędnych kosztów eksploatacyjnych. Przedmiotem odrębnej umowy zawartej po zakończeniu budowy będzie przeniesienie prawa własności do przydomowej oczyszczalni ścieków na rzecz właściciela nieruchomości, na której wybudowana będzie instalacja. Na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą, wykonawca realizował będzie obiekty przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości, biorących udział w projekcie, dla których ...... posiada tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, na podstawie protokołu odbioru robót i wystawionej faktury VAT, Wnioskodawca dokona zapłaty. Środki, jakimi Wnioskodawca ureguluje wynagrodzenie na rzecz wykonawcy, pochodzić będą z następujących źródeł: środki własne, środki w ramach PROW 2014-2020, środki mieszkańców w wysokości ok. 25% wartości danej instalacji. Okres użyczenia nieruchomości będzie obejmował czas prowadzenia robót montażowych oraz okres eksploatacji urządzeń, co najmniej do czasu upływu okresu trwałości projektu tj. 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.