Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu Opodatkowanie wpłat mieszkańców stanowiących udziały w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Wpłaty dokonywane przez mieszańców, jako udział w finansowaniu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały charakter obowiązkowy. Brak wpłaty wykluczy mieszkańca z udziału w projekcie. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania polegającego na przebudowie odcinka sieci wodociągowej oraz budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków będą wystawione na Gminę .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Gmina ... realizując projekt pn. „ ... ”, w ramach którego wybudowane będą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na posesjach mieszkańców i przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w miejscowości ... będzie miała możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT od przedmiotowej inwestycji? Czy Gmina ... będzie miała obowiązek odprowadzenia podatku VAT od wpłat mieszkańców stanowiących udziały w budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i wg jakiej stawki? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Gmina ... realizując projekt pn. „ ... ”, w ramach którego wybudowane będą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na posesjach mieszkańców i przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w miejscowości ... będzie miała możliwość pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT od przedmiotowej inwestycji.
2017
22
cze

Istota:
Prawo do odliczenia.
Fragment:
Przedsiębiorstwo w latach 2017-2018 poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Gminie ... poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest indywidualną instalacją do oczyszczania ścieków dla danej nieruchomości. Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., jako realizatora inwestycji. Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wykorzystane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ... Sp. z o.o. do czynności opodatkowanych VAT. W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy, będący właścicielami nieruchomości, na których zostały one wybudowane będą zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie odpowiadającej procentowi wartości wybudowanej oczyszczalni (wpłaty te będą miały charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależało wybudowanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ... Sp. z o.o. oczyszczalni). Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ...
2017
3
cze

Istota:
Czy wartość wykonanej usługi obejmującej „...” przez Gminę na rzecz osób fizycznych (właścicieli posesji), stanowić będzie dla nich przychód, który korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy wystawiać beneficjentom formularza informacji PIT-8C?
Fragment:
Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami, Wnioskodawca po zakończeniu realizacji projektu, tj. po pięciu latach zamierza protokolarnie przekazać przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańcom. Mieszkańcy Gminy nie otrzymają środków finansowych a nieodpłatne świadczenie rzeczowe w postaci sfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedmiot świadczenia w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków na posesjach osób fizycznych, po 5-letnim okresie trwałości projektu zostanie protokolarnie przekazany mieszkańcom, którzy przejmą prawo własności. Jak wynika z opisu przedstawionego we wniosku, udział pieniędzy mieszkańców oraz prawa i obowiązki stron określone zostały w umowach cywilno-prawnych, które zawarte zostały z mieszkańcami, u których wybudowano oczyszczalnie. Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami, Gmina po zakończeniu realizacji projektu, tj. po pięciu latach zamierza protokolarnie przekazać przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańcom. Przeniesienie własności ma zatem charakter odpłatny, a wysokość odpłatności uwzględnia kompetencje podmiotów do swobodnego kształtowania wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu lub wielostronnych czynności prawnych (umów). Mając powyższe na uwadze oraz wyrażoną w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
2017
23
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego może odzyskać VAT poniesiony w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że przydomowe oczyszczalnie ścieków będą budowane tylko na nieruchomości mieszkańców, którzy podpisali umowy i dokonali stosownej opłaty na ten cel. Faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą wystawiane na Gminę. Po zakończeniu inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina nie będzie pobierała dodatkowych opłat od właściciela nieruchomości. W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie, będzie wykonanie usługi, polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, na poczet wykonania której pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową. Wskazać należy, że ww. wpłaty z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są należnościami z tytułu odpłatnego świadczenia usługi. Strony stosunku cywilnoprawnego mogą w ramach swobody w kształtowaniu łączących je stosunków zobowiązaniowych zawrzeć w umowie postanowienie, co do rozliczenia kosztów korzystania z obiektu. Zatem stanowi to zobowiązanie cywilnoprawne, uregulowane w zawartej umowie, a więc należy je traktować jako należność otrzymaną z tytułu odpłatnego świadczenia ww. usługi.
2017
19
maj

Istota:
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego oraz stawka podatku dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane będą dla zgłaszających się dobrowolnie mieszkańców z terenu Gminy. Z osobami zainteresowanymi Gmina zawiera umowy cywilnoprawne, na podstawie których określa prawa i obowiązki stron, jak również wysokość partycypacji w kosztach. Wpłaty mieszkańców wynikające z zawartych umów, którym zostaną przekazane do użytkowania wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą opodatkowane 23% podatkiem VAT. Gmina po zakończeniu inwestycji pozostawać będzie właścicielem przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast poprzez nieodpłatne przekazanie nastąpi wydanie przedmiotu transakcji na rzecz osoby będącej uczestnikiem projektu, która od tego momentu dysponować będzie przydomową oczyszczalnią ścieków jak właściciel (art. 5 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT rozliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina jako zarejestrowany czynny podatnik będzie miała prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług i jego zwrotu w związku z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ po stronie Gminy dojdzie do dostawy towarów, realizowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2017
18
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przedsięwzięciem.
Fragment:
Mieszkańcy Gminy ... będą dokonywali wpłat na rzecz Gminy z tytułu umowy zawartej z Gminą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina będzie pobierała wpłaty od mieszkańców z tytułu współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów jakie Gmina zawarła z poszczególnymi mieszkańcami. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy z związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały charakter obowiązkowy. Po dokonaniu wpłaty przez mieszkańca Gmina podejmie odpowiednie kroki: przygotowuje mapę do celów projektowych i uproszczony projekt budowlany, zainstaluje na działce odbiorcy przydomową oczyszczalnię ścieków, prowadzić będzie nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi, wykona powykonawczą dokumentację, wybudowane urządzenie stanowić będzie własność Gminy, od daty odbioru technicznego po upływie pięciu lat od okresu związania Gminy zapisami o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, Gmina przekaże nieodpłatnie urządzenie odbiorcy. Gmina ... uzależnia wykonanie na rzecz mieszkańców czynności związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków od dokonanej wpłaty, o której mowa w umowie. Gmina ... nie będzie budowała przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, którzy nie uiścili wpłaty.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia odpłatnych usług w związku z zobowiązaniem właścicieli nieruchomości do partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, podstawy opodatkowania podatkiem VAT, a także prawa do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach wykonywania zadań własnych, Wnioskodawca będzie przystępować do realizacji zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają na obszarach Gminy stać się ekologiczną i tańszą w eksploatacji alternatywą dla szamb. Inwestycja związana z budową przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie z udziałem środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na „ X ”. Gmina ogłosi przetarg na wykonanie powyższego zadania, następnie wybierze ofertę jednej z firm, które zgłoszą się do przetargu. Firma dostanie od Wnioskodawcy wykaz nieruchomości, na których będzie miała za zadanie wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Z tytułu nabycia przedmiotowych usług Gmina otrzyma od wykonawcy faktury VAT.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do umniejszenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji, polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
Gmina planuje inwestycję polegającą na wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie te zostaną wybudowane na gruntach nienależących do Gminy. Grunty pod budowę Gmina otrzyma na podstawie umów zawartych z ich właścicielami, w ramach których, właściciele przekażą Gminie władanie nad gruntami, celem wybudowania na nich przydomowych oczyszczalni ścieków. Władanie nad gruntami Gmina uzyska na okres pięciu lat liczonych od momentu otrzymania dofinansowania przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z umowy zawartej przez Gminę z właścicielami gruntów będzie wynikało, że władanie, dysponowanie, nadzór i kontrolę nad utrzymaniem i eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będzie sprawowała Gmina. Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą stanowiły budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016. 290 ze zm.). W umowach zawartych z właścicielami gruntów, Gmina zobowiąże się do wybudowania na części gruntów, stanowiących przedmiot władania, przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast właściciele wyrażą zgodę na budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków na ich gruntach. Warunkiem realizacji tego zobowiązania będzie otrzymanie przez Gminę środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczonych na „ Podstawowe usługi i odnowa Wsi na obszarach wiejskich ” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
2017
16
maj

Istota:
Możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków u mieszkańców Gminy oraz na budynkach użyteczności publicznej
Fragment:
Zatem skoro Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a nabywane towary i usługi w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na budynkach oczyszczalni ścieków będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na budynkach użyteczności publicznej. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na budynkach użyteczności publicznej, ponieważ towary i usługi nabywane w związku z realizacją inwestycji w tym zakresie nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na budynkach użyteczności publicznej należało uznać za prawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
Prawo do odliczenia pełnego wysokości podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
Fragment:
Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków będą udokumentowane wystawionymi na Wnioskodawcę przez wykonawców/dostawców fakturami VAT. Po zrealizowaniu inwestycji z właścicielami nieruchomości, na terenie których zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną zawarte umowy cywilnoprawne, na podstawie których będą oni obciążani przez Wnioskodawcę opłatami za bieżące utrzymanie i serwis wybudowanych oczyszczalni (przeglądy konserwacyjne, wywóz osadów itp.) w wyniku których Wnioskodawca będzie osiągać przychody i odprowadzać VAT należny do Urzędu Skarbowego. Wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością (środkami trwałymi) Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.