Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawa do odliczenia w związku z realizacja projektu.
Fragment:
Gmina w latach 2016-2017 poniosła i poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej Gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest indywidualną instalacją do oczyszczania ścieków dla danej nieruchomości. Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę, jako realizatora inwestycji. Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wykorzystane przez Gminę do czynności opodatkowanych VAT. W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy, będący właścicielami nieruchomości, na których zostały one wybudowane będą zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie odpowiadającej 36,37 % wartości wybudowanej oczyszczalni (wpłaty te będą miały charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależało wybudowanie przez Gminę oczyszczalni). Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z konkretnymi mieszkańcami. Wpłaty pobierane od mieszkańców na podstawie umów o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina wykaże w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadzi z tego tytułu podatek VAT należny.
2017
14
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wpłacanych przez mieszkańców kwot pieniężnych z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i braku uznania bezpłatnego przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców za odrębną czynność opodatkowaną podatkiem VAT.
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Gmina zawierając umowy z mieszkańcami zobowiąże się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych. Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany zostanie właścicielom tych posesji na podstawie nieodpłatnych umów użyczenia. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą je użytkowali a zatem będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel. Przeniesienie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców nie będzie stanowić zatem odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale stanowi element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców. Jednocześnie należy wskazać, że przekazanie przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane nie będzie stanowić nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Reasumując, transakcja przeniesienia przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców nie będzie stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na fakt, że będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców.
2017
10
lut

Istota:
Prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z kosztów dotyczących usuwania awarii.
Fragment:
W roku 2017 Gmina planuje rozpocząć budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja związana z budową przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ” na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ”, ze środków własnych oraz przy udziale pieniężnym mieszkańców. Na podstawie umów cywilnoprawnych, dokonana zostanie dobrowolna wpłata mieszkańców – udział finansowy w kwocie ok. 4.000,00 zł w kosztach inwestycji. W Programie będą uczestniczyć osoby fizyczne (mieszkańcy), dla których budowane mają być przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dokonana wpłata będzie warunkować wybudowanie przez Gminę przydomowej oczyszczalni. Wpłaty będą wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie części budowy przydomowych oczyszczalni. Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą umieszczone na działkach będących własnością użytkownika, mieszkańca Gminy. Z mieszkańcami zostaną podpisane nieodpłatne umowy użyczenia. Po zakończeniu inwestycji pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...) ” przydomowe oczyszczalnie pozostaną własnością Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania ostatniej płatności.
2017
10
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina planuje zawierać umowy z mieszkańcami w sprawie uczestnictwa w kosztach przyłączenia przyzagrodowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisami umowy, Gmina jako inwestor zobowiąże się do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości należącej do uczestnika projektu. Uczestnik projektu zobowiąże się do dokonania wpłaty kwoty w wysokości 500 zł w związku z uczestnictwem w projekcie oraz do przyłączenia wykonanej oczyszczalni na jego nieruchomości. Pozostała część do zapłaty przez uczestnika projektu zostanie określona indywidualnie po sporządzeniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Kwotę tę oraz termin płatności określone zostaną w odrębnym dokumencie stanowiącym aneks do umowy. W przypadku przekroczenia przez uczestnika terminów płatności oraz odstąpienia od umowy, inwestor odstąpi od realizacji umowy. Uczestnik będzie nieodpłatnie udostępniał teren wykonującemu przydomową oczyszczalnię na czas trwania budowy oraz umożliwi wykonanie robót sprzętem mechanicznym. Uczestnik zobowiąże się po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków przez okres 5 lat od jej uruchomienia do: umożliwienia przedstawicielom inwestora do kontroli jej eksploatacji; eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta; dokumentowania kosztów eksploatacji oczyszczalni i przechowywania przez ten okres rachunków i faktur dotyczących poniesionych wydatków.
2017
9
lut

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie - niezależnie od faktu, iż Wnioskodawca po zakończeniu inwestycji pozostawać będzie właścicielem ww. przydomowych oczyszczalni ścieków na gruncie prawa cywilnego - nastąpi wydanie przedmiotu transakcji na rzecz osoby będące uczestnikiem projektu, która od tego momentu dysponować będzie przydomową oczyszczalnią ścieków jak właściciel. Jak już uprzednio wyjaśniono, nie należy bowiem utożsamiać czynności cywilnoprawnej przenoszącej prawo własności z dostawą towarów w rozumieniu prawa podatkowego (ustawy o podatku od towarów i usług), gdyż z chwilą wydania towaru (przydomowej oczyszczalni ścieków) uczestnik projektu dysponował będzie tym towarem jak właściciel, czyli władał nim w sensie ekonomicznym. Dana osoba fizyczna rozporządzając ww. towarem nie tylko będzie czerpała korzyści w postaci przysporzenia swego majątku, czy też korzyści ekonomiczne wynikające z faktu posiadania ww. oczyszczalni ścieków, ale również winna zapewnić niezbędną dbałość o utrzymanie oczyszczalni ścieków w należytym stanie. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż z chwilą faktycznego wydania ww. przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi, przeniesienie prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel na rzecz uczestnika projektu, tym samym uznać należy, iż dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Kwestią podlegającą ocenie w niniejszej sprawie jest ustalenie czy dostawa przydomowej oczyszczalni ścieków jest czynnością odpłatną bądź nieodpłatną.
2017
8
lut

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Fragment:
Zadanie inwestycyjne, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w ... w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ ... ”, które Gmina ... ma realizować jest zadaniem własnym Gminy. Nabywane podczas realizacji ww. inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności podlegających oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Użytkowanie oczyszczalni ścieków w ... będzie odpłatne i będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługi dostarczenia i oczyszczania ścieków wykonywane będą na podstawie umów cywilnoprawnych. Za wszystkie usługi świadczone mieszkańcom i podmiotom gospodarczym Gmina wystawia faktury VAT. Podatek należny wynikający z faktur odprowadza do Urzędu Skarbowego. Dostarczane ścieki z obiektów gminnych stanowią czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Skoro efekty przedmiotowej inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT to Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizowaną inwestycją w oczyszczalni ścieków w .... Od 1 stycznia 2016 roku Gmina ... rozlicza podatek VAT na podstawie prewspółczynnika, który wynosi 10%.
2016
2
gru

Istota:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji przeniesienia własności oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. Z treści wniosku wynika, że przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną posadowione na działkach będących własnością użytkowników, tj. mieszkańców Gminy. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą nadzorowane przez Gminę przez okres 7 lat licząc od momentu zakończenia inwestycji, a po upływie 7 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Gmina zawierając umowy z mieszkańcami zobowiąże się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach będących własnością mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany zostanie właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą je użytkowali, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i hydroforni.
Fragment:
Ponadto oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki bezpośrednio dowożone beczkowozami od dostawców, z którymi również są podpisane umowy cywilno-prawne i również wystawiana jest faktura VAT. Podatek należny z tych tytułów ujmowany jest i rozliczany w deklaracjach VAT-7. Te sprzedaże mają charakter ciągły. W związku z tą działalnością Gmina ponosi (oraz ponosiła w poprzednich latach) wydatki związane z budową, rozbudową remontem i modernizacją infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków i wszystkich hydroforni. Najczęściej są one wykonywane w tzw. własnym zakresie, czyli przez pracowników Gminy. Wszystkie wydatki za zakup części, narzędzi itp. były i są potwierdzane rachunkami lub fakturami VAT wystawionymi na Gminę, z uwzględnieniem jej numeru NIP i adresu. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i hydroforni. Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
9
sie

Istota:
W zakresie nieuznania za odrębną czynność opodatkowaną podatkiem VAT transakcji przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż po zakończeniu realizacji inwestycji, przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią własność Gminy, następnie po okresie nie krótszym niż 5 lat Gmina przekaże nieodpłatnie przydomową oczyszczalnię ścieków na rzecz użytkownika (właściciela). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych. Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany został właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, użytkują je, mają prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel. Przeniesienie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców nie stanowi zatem odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale stanowi element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców. Jednocześnie należy wskazać, iż przekazanie przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy.
2016
11
maj

Istota:
Opodatkowanie czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na budowę i usuwanie awarii w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również opodatkowania podatkiem VAT transakcji przeniesienia własności oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały posadowione na działkach będących własnością użytkowników, tj. mieszkańców Gminy. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez instytucje płatnicze ostatecznej płatności, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach będących własnością mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany został właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą je użytkowali, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel.
2016
11
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.