Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Podstawa opodatkowania dla usługi polegającej na dostawie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania.

Fragment:

Źródłem finansowania inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych – mieszkańców Gminy będą: dofinansowanie, które Gmina uzyska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, środki własne Gminy i wkład własny mieszkańców (w ramach partycypacji – zgodnie z warunkami umowy). Efekty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą dotyczyć czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (wpłaty mieszkańców). Przez okres 5 lat przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością Gminy po tym okresie zostaną przekazane bezpłatnie właścicielom działek. Faktura dokumentująca poniesione wydatki i usługi związane z realizacją powyższej inwestycji będzie wystawiona na Gminę. Środki, które Gmina otrzyma z EFRROW będą stanowić dofinansowanie na określone działanie, tj. montaż instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina będzie wnosiła wkład własny w finansowanie projektu pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy X ”, 63,63% to dofinansowanie środkami z EFRROW i wpłaty mieszkańców w stałej kwocie 2 000,00 zł brutto. W przypadku nieotrzymania dofinansowania wpłaty ponoszone przez mieszkańców byłyby wyższe lub realizacja ww. zadania nie byłaby możliwa i Gmina zmuszona by była odstąpić od realizacji inwestycji.

2018
2
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług świadczonych przez Gminę w związku z realizacją Projektu, podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu, obowiązku podatkowego z tego tytułu oraz stawki podatku VAT, opodatkowania przekazania Instalacji mieszkańcom po zakończeniu trwania Projektu, obowiązku rozliczenia w drodze odwrotnego obciążenia podatku VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, sposobu rozliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach zakupowych związanych z zakupem, dostawą i montażem Instalacji.

Fragment:

(...) oczyszczalni ścieków (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. W ocenie Wnioskodawcy, z tytułu realizacji projektu pod nazwą: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...) ” na Gminie spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Ad. 2. W ocenie Wnioskodawcy, z tytułu świadczenia mieszkańcom usług w ramach realizacji projektu pod nazwą: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...) ”, obowiązek podatkowy Gminy powstaje w dacie otrzymania zapłaty od poszczególnych Uczestników Projektu, podstawę opodatkowania stanowi otrzymana kwota zapłaty pomniejszona o VAT, a zastosowanie znajduje przy tym stawka VAT 8%. Ad. 3. W ocenie Wnioskodawcy, Gmina nie będzie zobowiązana do odrębnego opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków poszczególnym Uczestnikom Projektu pod nazwą: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...) ” z upływem okresu obowiązywania umowy z mieszkańcami. Ad. 4. W ocenie Wnioskodawcy, zlecając w ramach projektu pod nazwą: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (...) ” montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wyspecjalizowanemu wykonawcy wyłonionemu w ramach procedury zamówień publicznych, Gmina nie będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług od zakupionych w ten sposób usług budowlanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia z zastosowaniem stawki VAT 23%.

2018
25
paź

Istota:

Odliczenie podatku VAT od towarów i usług związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Fragment:

Na mocy umowy, Wnioskodawca zobowiąże się do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków na gruncie należącym do Mieszkańców, natomiast Mieszkańcy zobowiążą się do dokonania wpłat za uczestnictwo w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Na kwotę wpłat Mieszkańców za uczestnictwo w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie wystawiona faktura VAT ze stawką 23%. Faktury te będą wykazywane w rejestrach i deklaracjach VAT. Mieszkańcy użyczą nieodpłatnie Gminie swoje nieruchomości (działki zabudowane budynkiem mieszkalnym) na których zostaną wybudowane przez Gminę przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mieszkańcy nie prowadzą działalności gospodarczej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków po ich wybudowaniu będą użytkowane przez Mieszkańców. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał przydomowych oczyszczalni ścieków do wykonywania jakichkolwiek czynności. Za ich użytkowanie Gmina nie będzie pobierała żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Wnioskodawca nie będzie ponosił żadnych wydatków związanych z późniejszą eksploatacją tych oczyszczalni przez Mieszkańców, chyba, że w ramach osobnej usługi (dodatkowo płatnej), Mieszkańcy zlecą Wnioskodawcy obsługę oczyszczalni – polegającą na wywozie osadu lub wymianie złóż filtracyjnych.

2018
13
paź

Istota:

Możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w (...)”.

Fragment:

Gmina realizuje inwestycję pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w (...) ”. Łącznie w ramach projektu Gmina planuje wybudować 197 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków za łączną kwotę 1.592.892 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 31 maja 2019 r. Gmina pozyskała dla ww. inwestycji dofinansowanie z Samorządu Województwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji inwestycji Gmina przewiduje uczestniczenie mieszkańców, na których nieruchomościach będą zlokalizowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Gmina zawarła z mieszkańcami umowy cywilnoprawne, w których to określiła na poczet budowy kwotę wpłaty w wysokości 2000 zł brutto. Warunkiem zrealizowania inwestycji na nieruchomości mieszkańca jest dokonanie przez niego wpłaty. Jednocześnie, Gmina określiła w umowie, że po zakończeniu okresu trwałości projektu (po upływie 5 lat od dnia dokonania ostatecznej płatności środków z Europejskiego Funduszu Rolnego) przydomowe oczyszczalnie ścieków przejdą na własność mieszkańców. Wartość zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków Gmina określiła na 2001,23 zł brutto, z czego wpłacone 2000 zł brutto zostanie zaliczone na poczet ostatecznej kwoty wykupu.

2018
19
wrz

Istota:

Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zw. z realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Fragment:

W roku 2018 zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ”, zadanie to zostanie zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Gospodarstwo domowe, w którym budowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków partycypuje w kosztach budowy tejże oczyszczalni. Od wpłat zostanie naliczony i odprowadzony podatek VAT. Wybudowane oczyszczalnie ścieków jako infrastruktura wodno-ściekowa służyć będzie wyłącznie do czynności opodatkowanych. Projekt „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ” realizowany jest dla tych mieszkańców Gminy, którzy podpisali z Gminą umowy cywilnoprawne. W ramach projektu i umów Gmina świadczy w zakresie wykonania zadania publicznego dla danego mieszkańca kompleksową usługę związaną z wykonaniem w ramach oczyszczania ścieków dostawy i montażu, przeniesienia własności i serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków, a mieszkaniec zobowiązuje się do wniesienia wpłaty z tytułu udziału w kosztach budowanej przez Gminę przydomowej oczyszczalni ścieków. Nabywcą towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ” będzie Gmina. Wydatki na inwestycję zostaną udokumentowane wystawionymi przez wykonawców fakturami na Gminę z wykazanym w nich podatkiem naliczonym.

2018
14
wrz

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w ramach usługi wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Fragment:

Czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie kompleksowa usługa oczyszczania ścieków, na którą złoży się szereg czynności, w tym wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie wpłatę zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową. Kwoty wynikające z umowy uiszczane przez mieszkańców na rzecz Gminy będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem których po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków służyć będą mieszkańcom jako samodzielne instalacje, do których odprowadzane będą i w których oczyszczane będą ścieki z ich posesji. Świadczenie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich serwisowanie w ramach gwarancji stanowić będzie kompleksowe odpłatne świadczenie usług polegające na możliwości odprowadzenia ścieków z nieruchomości mieszkańca. Budowa i serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków nie stanowi celu samego w sobie, lecz będzie ściśle związane ze świadczonymi przez Gminę na rzecz mieszkańców usługami oczyszczania ścieków za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków. Usługa główna – oczyszczanie ścieków, stanowi jedno z zadań Gminy. Usługi pomocnicze (budowa oczyszczalni i serwisowanie) stanowią czynności, których celem jest w szczególności należyte wykonywanie usług oczyszczania ścieków.

2018
18
sie

Istota:

Prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją Zadania 1 przy zastosowaniu prewspółczynnika oraz prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją Zadania 2.

Fragment:

W okresie trwałości Projektu nadzór i kontrolę nad utrzymaniem i eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków sprawuje Gmina. Po zakończeniu prac budowlanych przydomowa oczyszczalnia ścieków pozostaje własnością Gminy przez okres trwałości Projektu. Na ten czas Gmina oddaje właścicielom działki przydomową oczyszczalnię ścieków wybudowaną na ich nieruchomości do bezpłatnego korzystania. W ramach korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków właściciele zobowiązani są do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania użytkowanej oczyszczalni oraz ponoszenia wszelkich kosztów z tym związanych, w szczególności: kosztów energii elektrycznej, zaszczepienia bakterii w formie biopreparatu lub osadu czynnego, ponoszenia odpłatności za przeprowadzone okresowe przeglądy konserwacyjne, wywóz osadów przez wykwalifikowane firmy, kosztów wykonania badań jakości ścieków i innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, przez okres trwałości Projektu właściciele są zobowiązani do umożliwienia przedstawicielom Gminy oraz przedstawicielom Samorządu Województwa kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia z winy właściciela naprawa zostanie dokonana przez Gminę na koszt właściciela.

2018
10
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków

Fragment:

Gmina będzie właścicielem wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków przez okres trwałości projektu (5-7 lat), przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane mieszkańcom nieodpłatnie po 5 lub 7 latach od zakończenia budowy w zależności od umowy o dofinansowanie (mieszkańcy są wcześniej zobowiązani wpłacić do gminy wartość instalacji po pomniejszeniu o dofinansowanie ze środków unijnych PROW, tj. 36,37% wkładu w charakterze darowizny na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, gdzie Gmina przeznaczy darowiznę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków), zdaniem Gminy świadczenie w postaci dofinansowania z PROW spełnia warunki uprawniające do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przekazane dofinansowanie, które osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości (indywidualni mieszkańcy Gminy) uzyskają od Gminy na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzące z dotacji uzyskanej przez Gminę w ramach PROW, stanowi dla tych osób świadczenie podlegające (...)

2018
2
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania oraz określenie podstawy opodatkowania.

Fragment:

Czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, będzie kompleksowa usługa oczyszczania ścieków, na którą złoży się szereg czynności, w tym wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie wpłatę zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową. Kwoty wynikające z umowy uiszczane przez mieszkańców na rzecz Gminy będą stanowić wynagrodzenie, w związku z otrzymaniem których po stronie Gminy powstanie obowiązek podatkowy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków służyć będą mieszkańcom jako samodzielne instalacje, do których odprowadzane będą i w których oczyszczane będą ścieki z ich posesji. Świadczenie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich serwisowanie w ramach gwarancji stanowić będzie kompleksowe odpłatne świadczenie usług polegające na możliwości odprowadzenia ścieków z nieruchomości mieszkańca. Budowa i serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków nie stanowi celu samego w sobie, lecz będzie ściśle związane ze świadczonymi przez Gminę na rzecz mieszkańców usługami oczyszczania ścieków za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków. Usługa główna – oczyszczanie ścieków, stanowi jedno z zadań Gminy. Usługi pomocnicze (budowa oczyszczalni i serwisowanie) stanowią czynności, których celem jest w szczególności należyte wykonywanie usług oczyszczania ścieków.

2018
25
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na nabycie towarów i usług na potrzeby realizacji Zadania 1 (rozbudowa sieci wodociągowej) oraz Zadania 2 (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków).

Fragment:

Przedmiotem zawartych umów z mieszkańcami jest ustalenie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych, związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości będącej własnością mieszkańców. Po zakończeniu prac budowlanych przydomowa oczyszczalnia ścieków pozostaje własnością Gminy przez okres trwałości Projektu. Na ten czas Gmina oddaje właścicielom działki przydomową oczyszczalnię ścieków wybudowaną na ich nieruchomości do bezpłatnego korzystania. Po 5-letnim okresie trwałości Projektu wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków przejdzie na własność mieszkańców - właścicieli nieruchomości bez konieczności ponoszenia dodatkowych płatności. Szczegółowe warunki przejścia własności na właścicieli nieruchomości zostaną określone w odrębnej umowie, którą zawrą strony. W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że właściciele nieruchomości, którym Gmina przekaże do bezpłatnego korzystania przydomowe oczyszczalnie ścieków, we własnym zakresie będą ponosili wyłącznie koszty energii elektrycznej w okresie związania z projektem, Gmina będzie ponosiła koszty związane z utrzymaniem przydomowych oczyszczalni ścieków tj. opłaty za okresowe przeglądy konserwacyjne, koszty badań jakości ścieków w okresie związania z projektem.