Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odzyskania podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Fragment:
Zadanie inwestycyjne, budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w ... w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ ... ”, które Gmina ... ma realizować jest zadaniem własnym Gminy. Nabywane podczas realizacji ww. inwestycji towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności podlegających oraz niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Użytkowanie oczyszczalni ścieków w ... będzie odpłatne i będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługi dostarczenia i oczyszczania ścieków wykonywane będą na podstawie umów cywilnoprawnych. Za wszystkie usługi świadczone mieszkańcom i podmiotom gospodarczym Gmina wystawia faktury VAT. Podatek należny wynikający z faktur odprowadza do Urzędu Skarbowego. Dostarczane ścieki z obiektów gminnych stanowią czynność niepodlegającą opodatkowaniu. Skoro efekty przedmiotowej inwestycji będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT to Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, a tym samym będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizowaną inwestycją w oczyszczalni ścieków w .... Od 1 stycznia 2016 roku Gmina ... rozlicza podatek VAT na podstawie prewspółczynnika, który wynosi 10%.
2016
2
gru

Istota:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji przeniesienia własności oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. Z treści wniosku wynika, że przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną posadowione na działkach będących własnością użytkowników, tj. mieszkańców Gminy. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą nadzorowane przez Gminę przez okres 7 lat licząc od momentu zakończenia inwestycji, a po upływie 7 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Gmina zawierając umowy z mieszkańcami zobowiąże się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach będących własnością mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany zostanie właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą je użytkowali, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel.
2016
28
lis

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i hydroforni.
Fragment:
Ponadto oczyszczalnia ścieków przyjmuje ścieki bezpośrednio dowożone beczkowozami od dostawców, z którymi również są podpisane umowy cywilno-prawne i również wystawiana jest faktura VAT. Podatek należny z tych tytułów ujmowany jest i rozliczany w deklaracjach VAT-7. Te sprzedaże mają charakter ciągły. W związku z tą działalnością Gmina ponosi (oraz ponosiła w poprzednich latach) wydatki związane z budową, rozbudową remontem i modernizacją infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków i wszystkich hydroforni. Najczęściej są one wykonywane w tzw. własnym zakresie, czyli przez pracowników Gminy. Wszystkie wydatki za zakup części, narzędzi itp. były i są potwierdzane rachunkami lub fakturami VAT wystawionymi na Gminę, z uwzględnieniem jej numeru NIP i adresu. W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i hydroforni. Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2016
9
sie

Istota:
W zakresie nieuznania za odrębną czynność opodatkowaną podatkiem VAT transakcji przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków
Fragment:
Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż po zakończeniu realizacji inwestycji, przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią własność Gminy, następnie po okresie nie krótszym niż 5 lat Gmina przekaże nieodpłatnie przydomową oczyszczalnię ścieków na rzecz użytkownika (właściciela). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych. Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany został właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, użytkują je, mają prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel. Przeniesienie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców nie stanowi zatem odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale stanowi element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców. Jednocześnie należy wskazać, iż przekazanie przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom, na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy.
2016
11
maj

Istota:
Opodatkowanie czynności świadczonych na rzecz mieszkańców oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na budowę i usuwanie awarii w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również opodatkowania podatkiem VAT transakcji przeniesienia własności oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały posadowione na działkach będących własnością użytkowników, tj. mieszkańców Gminy. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez instytucje płatnicze ostatecznej płatności, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach będących własnością mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany został właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, na działkach na których zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą je użytkowali, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel.
2016
11
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności świadczonych na rzecz mieszkańców gminy, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu przydomowych oczyszczalni ścieków;
Fragment:
W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania wpłat mieszkanców w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków jest prawidłowe. Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków będą własnością gminy przez okres obecnie 5 lat, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane. W przypadku pozyskania przez Gminę środków UE lub innych na budowę tych oczyszczalni okres na jaki będą własnością Gminy będzie zależny od warunków umowy z instytucją od której Gmina uzyska dofinansowanie. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Gmina zawierając umowę z mieszkańcami zobowiązała się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych. Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany zostanie właścicielom tych posesji. Mieszkańcy gminy, na działkach których zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą je użytkowali, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel. Przeniesienie w przyszłości (po upływie 5 lat) własności oczyszczalni na mieszkańców nie będzie zatem stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2015
29
paź

Istota:
1. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie 31 października 2010 do 31 grudnia 2010 roku?2. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków poniesione w okresie 1 stycznia 2011 do 17 czerwca 2014 roku?3. Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu inwestycyjnego Pojazdu asenizacyjnego wielofunkcyjnego na potrzeby konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków?
Fragment:
Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr w ramach działania "C." objętego PROW 2007 - 2013 dokonano również zakupu inwestycyjnego "Samochód asenizacyjny wielofunkcyjny na potrzeby czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków". Pojazd wykorzystywany jest do okresowego czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami instrukcji gwarancyjnej. Gmina ponosi i będzie ponosiła koszty związane z użytkowaniem pojazdu (zakup paliwa, przeglądów technicznych, ubezpieczenia pojazdu), natomiast użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków będą ponosić koszty konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków (faktury za konserwację i czyszczenie). Po zakończonej budowie, przydomowe oczyszczalnie ścieków są własnością gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania przez Instytucje Płatnicze ostatecznej płatności realizowanej inwestycji, a po upływie 5 lat zostaną przekazane nieodpłatnie właścicielom na rzecz których zostały wybudowane. Pojazd asenizacyjny będzie własnością Gminy i będzie służył do konserwacji i czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowanych w I i II etapie. Usługi będą stanowiły czynności opodatkowane. Samochód asenizacyjny wielofunkcyjny na potrzeby czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze świadectwem homologacji z dnia 18 lutego 2014 roku jest samochodem ciężarowym o nadwoziu z urządzeniem hakowym o nominalnej masie załadunkowej 10t i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 18 ton.
2015
28
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz stawki podatku jak również w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego.
Fragment:
(...) oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Z opisu sprawy wynika, że Gmina przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. Realizacja korzysta z dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Po zakończeniu inwestycji Gmina udostępni oczyszczalnie właścicielom nieruchomości na okres 5 lat w bezpłatne używanie, natomiast po upływie tego okresu przekazane zostaną na ich własność. Przez cały czas użytkowania całkowity koszt eksploatacji urządzeń ponosić będą właściciele nieruchomości. Właściciele nieruchomości partycypują w kosztach budowy oczyszczalni poprzez wniesienie opłaty w określonej wysokości. Wpłaty są obowiązkowe i od ich wniesienia zależy wybudowanie oczyszczalni. Zasady udostępnienia nieruchomości pod budowę oraz dokonywania wpłat określa umowa, w umowie wskazano, że: realizatorem zadania inwestycyjnego jest Gmina; właściciel posesji ponosi koszty inwestycji w kwocie określonej w umowie; kwota partycypacji właściciela gruntów w budowie oczyszczalni rozłożona jest na raty; koszty utrzymania w ruchu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz koszty eksploatacji ponosił będzie Właściciel; po wybudowaniu oczyszczalnia przydomowa będzie własnością Gminy, urządzenie zostanie oddane właścicielowi posesji w nieodpłatne używanie na okres 5 lat; po upływie okresu użyczenia oczyszczalnia stanie się własnością właściciela nieruchomości.
2015
9
paź

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców w związku budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
W I etapie Gmina pobudowała 114 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zakończona w miesiącu grudniu 2011 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – pierwsze wydatki poniesione zostały w miesiącu listopadzie 2011 r. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia rok 2014. Inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków I etap i II etap realizowane są z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 ” (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym), środków własnych gminy oraz z udziałem pieniężnym mieszkańców. Na podstawie umów cywilnoprawnych, poprzez wpłatę do Gminy udziału finansowego pn. „ Darowizna na ochronę środowiska - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ” w kwocie 2.000,00 zł w kosztach inwestycji uczestniczą mieszkańcy (osoby fizyczne), dla których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dokonanie ww. wpłaty warunkuje wybudowanie przez Gminę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpłaty mieszkańców wprowadzane były do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015
23
sty

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
W I etapie Gmina pobudowała 114 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta została zakończona w miesiącu grudniu 2011 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II – pierwsze wydatki poniesione zostały w miesiącu listopadzie 2011 r. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia rok 2014. Inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków I etap i II etap realizowane są z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 ” (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym), środków własnych gminy oraz z udziałem pieniężnym mieszkańców. Na podstawie umów cywilnoprawnych, poprzez wpłatę do Gminy udziału finansowego pn. „ Darowizna na ochronę środowiska - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ” w kwocie 2.000,00 zł w kosztach inwestycji uczestniczą mieszkańcy (osoby fizyczne), dla których budowane będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dokonanie ww. wpłaty warunkuje wybudowanie przez Gminę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wpłaty mieszkańców wprowadzane były do budżetu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2015
23
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.