Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Oczyszczalnia ścieków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oczyszczalnia ścieków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków?
2. Czy prawidłowym będzie opodatkowanie wpłat mieszkańców 23% stawką podatku VAT?
3. Czy w przypadku gdy Gmina po 5 latach od zakończenia projektu przeniesie na rzecz mieszkańców prawo własności oczyszczalni ścieków na kwotę faktycznego kosztu poniesionego na wytworzenie inwestycji pomniejszonego o wniesiony wkład, czy taka transakcja będzie stanowić odrębną czynność opodatkowaną, czy będzie stanowić element całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców i jako taka nie stanowi odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu? Czy w przypadku przeniesienia prawa własności oczyszczalni ścieków ma znaczenie czy będzie to przeniesienie na kwotę wkładu własnego czy będzie to cała wartość wytworzenia minus amortyzacja?
Fragment:
Wątpliwości Gminy dotyczą także opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji przeniesienia własności oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców Gminy, po upływie okresu trwałości projektu. Z treści wniosku wynika, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, zostaną posadowione na nieruchomościach będących własnością mieszkańców Gminy. Po zakończeniu budowy przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane przez Gminę w użytkowanie mieszkańcom na okres 5 lat. Po upływie 5-letniego terminu wszelkie urządzenia zamontowane w przydomowej oczyszczalni ścieków przejdą na własność właściciela nieruchomości na której została posadowiona oczyszczalnia. Przekazanie przez Gminę własności przydomowych oczyszczalni ścieków właścicielom na rzecz których zostały wybudowane nie stanowi nieodpłatnej dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy. Gmina zawierając umowy z mieszkańcami zobowiąże się do świadczenia mającego na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach osób prywatnych (tj. na działkach mieszkańców Gminy). Po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni przedmiot świadczenia w postaci oczyszczalni wydany zostanie właścicielom tych posesji. Mieszkańcy Gminy, po wybudowaniu na ich działkach przydomowych oczyszczalni będą je użytkowali, będą mieli prawo do rozporządzania tymi budowlami jak właściciel.
2017
29
lip

Istota:
- prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycją pn. „...”,
- opodatkowanie wpłacanych przez mieszkańców kwot pieniężnych z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- brak uznania bezpłatnego przeniesienia własności przydomowych oczyszczalni ścieków na mieszkańców za odrębną czynność opodatkowaną podatkiem VAT.
Fragment:
Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą zawarte umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z konkretnymi mieszkańcami. Wpłaty dokonane przez mieszkańców Gmina wykaże w rejestrach sprzedaży oraz składanych deklaracjach VAT-7 i odprowadzi z tego tytułu podatek VAT należny w wysokości 23%. Wpłaty mieszkańców za uczestnictwo w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą opodatkowane, ponieważ będzie to świadczenie usługi. Gmina dla konkretnej osoby, na konkretnej działce wybuduje przydomową oczyszczalnię. Właściciel nieruchomości, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków użyczy Gminie nieodpłatnie nieruchomość/działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W ramach realizowanego projektu „ ... ” przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane na działkach będących własnością prywatną mieszkańców gminy ... i będą służyły zaspokajaniu potrzeb bytowych mieszkańców. Właściciele nieruchomości nie prowadzą działalności gospodarczej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków po ich wybudowaniu będą stanowiły własność Gminy, a mieszkańcom zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie. Z tytułu przekazania w nieodpłatne użytkowanie Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat, ani też nie będzie ponosiła żadnych wydatków związanych z późniejszą eksploatacją tych oczyszczalni.
2017
28
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.
Fragment:
Gmina jako zarejestrowany czynny podatnik będzie miała prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług i jego zwrotu w związku z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ po stronie Gminy dojdzie do dostawy towarów, realizowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane będą dla dobrowolnie zgłoszonych mieszkańców z terenu Gminy. Z osobami zainteresowanymi Gmina zawarła umowy cywilnoprawne, na podstawie których określiła prawa i obowiązki stron, jak również wysokość partycypacji w kosztach. Wpłaty mieszkańców wynikające z zawartych umów, którym zostaną przekazane do użytkowania wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą opodatkowane 23% podatkiem VAT. Gmina po zakończeniu inwestycji pozostawać będzie właścicielem przydomowych oczyszczalni ścieków na czas obowiązywania trwałości projektu, tj. 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. W tym samym czasie zostaną one przekazane mieszkańcom w nieodpłatne użytkowanie. Po upłynięciu czasu dotyczącego trwałości projektu przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane mieszkańcom na stałe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją projektu Opodatkowanie wpłat mieszkańców stanowiących udziały w budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Wpłaty dokonywane przez mieszańców, jako udział w finansowaniu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały charakter obowiązkowy. Brak wpłaty wykluczy mieszkańca z udziału w projekcie. Faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z realizacją zadania polegającego na przebudowie odcinka sieci wodociągowej oraz budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków będą wystawione na Gminę .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Gmina ... realizując projekt pn. „ ... ”, w ramach którego wybudowane będą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na posesjach mieszkańców i przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w miejscowości ... będzie miała możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT od przedmiotowej inwestycji? Czy Gmina ... będzie miała obowiązek odprowadzenia podatku VAT od wpłat mieszkańców stanowiących udziały w budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków i wg jakiej stawki? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Gmina ... realizując projekt pn. „ ... ”, w ramach którego wybudowane będą przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na posesjach mieszkańców i przebudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w miejscowości ... będzie miała możliwość pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT od przedmiotowej inwestycji.
2017
22
cze

Istota:
Prawo do odliczenia.
Fragment:
Przedsiębiorstwo w latach 2017-2018 poniesie wydatki na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Gminie ... poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest indywidualną instalacją do oczyszczania ścieków dla danej nieruchomości. Wszelkie wydatki związane z wybudowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., jako realizatora inwestycji. Dokonywane zakupy i usługi w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wykorzystane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ... Sp. z o.o. do czynności opodatkowanych VAT. W ramach realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy Gminy, będący właścicielami nieruchomości, na których zostały one wybudowane będą zobowiązani do partycypacji w kosztach inwestycji w kwocie odpowiadającej procentowi wartości wybudowanej oczyszczalni (wpłaty te będą miały charakter obowiązkowy i od ich wniesienia będzie zależało wybudowanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ... Sp. z o.o. oczyszczalni). Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ...
2017
3
cze

Istota:
Czy wartość wykonanej usługi obejmującej „...” przez Gminę na rzecz osób fizycznych (właścicieli posesji), stanowić będzie dla nich przychód, który korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy wystawiać beneficjentom formularza informacji PIT-8C?
Fragment:
Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami, Wnioskodawca po zakończeniu realizacji projektu, tj. po pięciu latach zamierza protokolarnie przekazać przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańcom. Mieszkańcy Gminy nie otrzymają środków finansowych a nieodpłatne świadczenie rzeczowe w postaci sfinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedmiot świadczenia w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków na posesjach osób fizycznych, po 5-letnim okresie trwałości projektu zostanie protokolarnie przekazany mieszkańcom, którzy przejmą prawo własności. Jak wynika z opisu przedstawionego we wniosku, udział pieniędzy mieszkańców oraz prawa i obowiązki stron określone zostały w umowach cywilno-prawnych, które zawarte zostały z mieszkańcami, u których wybudowano oczyszczalnie. Zgodnie z zawartymi umowami z mieszkańcami, Gmina po zakończeniu realizacji projektu, tj. po pięciu latach zamierza protokolarnie przekazać przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańcom. Przeniesienie własności ma zatem charakter odpłatny, a wysokość odpłatności uwzględnia kompetencje podmiotów do swobodnego kształtowania wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu lub wielostronnych czynności prawnych (umów). Mając powyższe na uwadze oraz wyrażoną w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.
2017
23
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako jednostka samorządu terytorialnego może odzyskać VAT poniesiony w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego?
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że przydomowe oczyszczalnie ścieków będą budowane tylko na nieruchomości mieszkańców, którzy podpisali umowy i dokonali stosownej opłaty na ten cel. Faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług w ramach realizacji inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą wystawiane na Gminę. Po zakończeniu inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina nie będzie pobierała dodatkowych opłat od właściciela nieruchomości. W niniejszej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie, będzie wykonanie usługi, polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, na poczet wykonania której pobiera określoną w umowie wpłatę, zgodnie z zawartą z mieszkańcem umową. Wskazać należy, że ww. wpłaty z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są należnościami z tytułu odpłatnego świadczenia usługi. Strony stosunku cywilnoprawnego mogą w ramach swobody w kształtowaniu łączących je stosunków zobowiązaniowych zawrzeć w umowie postanowienie, co do rozliczenia kosztów korzystania z obiektu. Zatem stanowi to zobowiązanie cywilnoprawne, uregulowane w zawartej umowie, a więc należy je traktować jako należność otrzymaną z tytułu odpłatnego świadczenia ww. usługi.
2017
19
maj

Istota:
Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego oraz stawka podatku dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Fragment:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków budowane będą dla zgłaszających się dobrowolnie mieszkańców z terenu Gminy. Z osobami zainteresowanymi Gmina zawiera umowy cywilnoprawne, na podstawie których określa prawa i obowiązki stron, jak również wysokość partycypacji w kosztach. Wpłaty mieszkańców wynikające z zawartych umów, którym zostaną przekazane do użytkowania wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków, będą opodatkowane 23% podatkiem VAT. Gmina po zakończeniu inwestycji pozostawać będzie właścicielem przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast poprzez nieodpłatne przekazanie nastąpi wydanie przedmiotu transakcji na rzecz osoby będącej uczestnikiem projektu, która od tego momentu dysponować będzie przydomową oczyszczalnią ścieków jak właściciel (art. 5 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z art. 86 ustawy o VAT rozliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina jako zarejestrowany czynny podatnik będzie miała prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług i jego zwrotu w związku z planowaną budową przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ po stronie Gminy dojdzie do dostawy towarów, realizowanej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2017
18
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizowanym przedsięwzięciem.
Fragment:
Mieszkańcy Gminy ... będą dokonywali wpłat na rzecz Gminy z tytułu umowy zawartej z Gminą na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina będzie pobierała wpłaty od mieszkańców z tytułu współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów jakie Gmina zawarła z poszczególnymi mieszkańcami. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy z związku z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będą miały charakter obowiązkowy. Po dokonaniu wpłaty przez mieszkańca Gmina podejmie odpowiednie kroki: przygotowuje mapę do celów projektowych i uproszczony projekt budowlany, zainstaluje na działce odbiorcy przydomową oczyszczalnię ścieków, prowadzić będzie nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi, wykona powykonawczą dokumentację, wybudowane urządzenie stanowić będzie własność Gminy, od daty odbioru technicznego po upływie pięciu lat od okresu związania Gminy zapisami o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, Gmina przekaże nieodpłatnie urządzenie odbiorcy. Gmina ... uzależnia wykonanie na rzecz mieszkańców czynności związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków od dokonanej wpłaty, o której mowa w umowie. Gmina ... nie będzie budowała przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, którzy nie uiścili wpłaty.
2017
16
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia odpłatnych usług w związku z zobowiązaniem właścicieli nieruchomości do partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, podstawy opodatkowania podatkiem VAT, a także prawa do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach wykonywania zadań własnych, Wnioskodawca będzie przystępować do realizacji zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają na obszarach Gminy stać się ekologiczną i tańszą w eksploatacji alternatywą dla szamb. Inwestycja związana z budową przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie z udziałem środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na „ X ”. Gmina ogłosi przetarg na wykonanie powyższego zadania, następnie wybierze ofertę jednej z firm, które zgłoszą się do przetargu. Firma dostanie od Wnioskodawcy wykaz nieruchomości, na których będzie miała za zadanie wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Z tytułu nabycia przedmiotowych usług Gmina otrzyma od wykonawcy faktury VAT.
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.