IPPP2/4512-308/15-4/BH | Interpretacja indywidualna

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin można uznać za usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
IPPP2/4512-308/15-4/BHinterpretacja indywidualna
 1. kurs
 2. ochrona
 3. szkolenie
 4. usługi szkoleniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 8 maja 2015 r. doręczone Stronie w dniu 25 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych, na postawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkoleniowych, na postawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 20 maja 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 8 maja 2015 r. Nr IPPP2/4512-308/15-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o. posiadającą w zakresie swojej działalności między innymi szkolenia z zakresu:

 • stosowania środków ochrony roślin,
 • integrowanej produkcji roślin,
 • szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Działalność w zakresie ww. szkoleń jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagane prawem warunki dotyczące szkoleń w tym zakresie i posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o ośrodkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455), zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonany przez osoby, które:

 1. ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub
 2. ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub
 3. ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8.

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin kończą się egzaminem i potwierdzone są świadectwem jego zdania, które uprawnia posiadacza powyższego dyplomu do nabywania i stosowania środków ochrony roślin.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 19 maja 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że działalność szkoleniowa skierowana jest do rolników (profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin). Każdy z rolników uprawiając rośliny prowadzi ochronę roślin, zgodnie z ustawą o ochronie roślin. Osoba taka musi posiadać odpowiednie uprawnienia, tj. ukończyć szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji. Takie uprawnienia muszą również posiadać pracownicy firm wykonujących usługowo ochronę roślin lub pracownicy gospodarstw rolnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zakresie przeprowadzanych szkoleń Spółka może stosować stawkę „zwolnione”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Szkolenia w tym zakresie spełniają definicje usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług a ich zasady oraz forma przeprowadzania ujęta została w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz w wydanym na podstawie art. 72 ww. ustawy rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie „Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin” (Dz. U. poz. 554).

Uwzględniając powyższe Wnioskodawca uważa, że z tytułu przeprowadzanych szkoleń może stosować stawkę „zwolnioną”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W treści wskazanej ustawy ustawodawca przewidział dla niektórych towarów i czynności zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 2. w zakresie kształcenia i wychowania,
 3. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Tym samym, w zakresie usług będących przedmiotem wniosku nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnienie z podatku VAT dla usług o charakterze edukacyjnym zostało także zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

– oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższego przepisu wynika, że dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, istotne jest uznanie usługi świadczonej przez podatnika za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego a następnie ustalenie czy spełnione są dodatkowe warunki wynikające z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub też finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/l12/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77). Zgodnie z tym przepisem, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi szkolenia z zakresu:

 • stosowania środków ochrony roślin,
 • integrowanej produkcji roślin,
 • szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Działalność w zakresie ww. szkoleń jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca spełnia wszystkie wymagane prawem warunki dotyczące szkoleń w tym zakresie i posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin kończą się egzaminem i potwierdzone są świadectwem jego zdania, które uprawnia posiadacza powyższego dyplomu do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał ponadto, że działalność szkoleniowa skierowana jest do rolników (profesjonalny użytkownik środków ochrony roślin). Każdy z rolników uprawiając rośliny prowadzi ochronę roślin, zgodnie z ustawą o ochronie roślin. Osoba taka musi posiadać odpowiednie uprawnienia, tj. ukończyć szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji. Takie uprawnienia muszą również posiadać pracownicy firm wykonujących usługowo ochronę roślin lub pracownicy gospodarstw rolnych.

Analiza przedstawionego we wniosku zdarzenia w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego pozwala stwierdzić, że spełniona jest przesłanka do uznania świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Jak Wnioskodawca wskazuje wskazuje zdobyta wiedza oraz umiejętności mogą być wykorzystywane w pracy firm wykonujących usługowo ochronę roślin, rolników oraz pracowników gospodarstw rolnych.

Należy jednak zauważyć, że dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy nie jest wystarczające uznanie prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć za usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Aby usługa taka mogła korzystać ze zwolnienia muszą być spełnione inne, wskazane w tym przepisie, warunki, tj. usługi muszą być:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Z wniosku wynika, że szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę są wymagane ww. ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455). Jak wskazuje cyt. powyżej art. 41 tej ustawy zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonany jedynie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub też ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7, i 8. Ponadto, jak Wnioskodawca wskazuje, szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin kończą się egzaminem i potwierdzone są świadectwem jego zdania, które uprawnia posiadacza powyższego dyplomu do nabywania i stosowania środków ochrony roślin.

Ponadto, należy wskazać, że na podstawie art. 72 ustawy o środkach ochrony roślin w dniu 8 maja 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554). Zgodnie z § 1, rozporządzenie to określa:

 1. warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej „szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin”;
 2. kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin;
 3. programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:
 4. stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych. środków,
 5. badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu;
 6. maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
 7. zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
 8. zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji;
 9. wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Z uwagi na powyższe przepisy, należy stwierdzić, że przepisy odrębne określają formy i zasady szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika zatem, że szkolenia oferowane przez Wnioskodawcę, które można uznać, za usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie są spełnione warunki, które umożliwiają zastosowanie przez Wnioskodawcę zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy do świadczonych usług szkoleniowych opisanych we wniosku.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.