Ochrona zdrowia | Interpretacje podatkowe

Ochrona zdrowia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ochrona zdrowia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochód uzyskiwany przez Konfederację z tytułu prowadzonej działalności leczniczej - ochrony zdrowia korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (stan faktyczny)
Fragment:
Konfederacja deklarowany dochód zamierza przeznaczyć na cele ochrony zdrowia, w tym na modernizacje nieruchomości służących, działalności leczniczej, na zakup środków trwałych służących działalności leczniczej a także w przyszłości na budowę krytego basenu. Zdaniem Konfederacji może ona skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, gdyż łącznie spełnia następujące przesłanki: prowadzi działalność statutową w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 tj. ochrony zdrowia, dochody przeznacza na cele statutowe określone w tym przepisie tj. na cele ochrony zdrowia, dochody bez względu na termin będą wydatkowane na cele ochrony zdrowia, w tym także na nabycie środków trwałych służących ochronie zdrowia, Konfederacja nie jest podatnikiem o którym mowa w art. 17 ust. 1c - wśród wymienionych w tym przepisie podmiotów brak jest związków zawodowych, co oznacza, że związki zawodowe nie zostały podmiotowo wyłączone z możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4, dochód przeznaczony na cele statutowe (ochrona zdrowia) nie pochodzi, ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a updop. (tj. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, wyrobów z metali szlachetnych).
2016
15
gru

Istota:
Czy dochód uzyskiwany przez Konfederację z tytułu prowadzonej działalności leczniczej - ochrony zdrowia będzie korzystał ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Konfederacja deklarowany dochód zamierza przeznaczyć na cele ochrony zdrowia, w tym na modernizacje nieruchomości służących, działalności leczniczej, na zakup środków trwałych służących działalności leczniczej a także w przyszłości na budowę krytego basenu. Zdaniem Konfederacji może ona skorzystać ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, gdyż łącznie spełnia następujące przesłanki: prowadzi działalność statutową w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 tj. ochrony zdrowia, dochody przeznacza na cele statutowe określone w tym przepisie tj. na cele ochrony zdrowia, dochody bez względu na termin będą wydatkowane na cele ochrony zdrowia, w tym także na nabycie środków trwałych służących ochronie zdrowia, Konfederacja nie jest podatnikiem o którym mowa w art. 17 ust. 1c - wśród wymienionych w tym przepisie podmiotów brak jest związków zawodowych, co oznacza, że związki zawodowe nie zostały podmiotowo wyłączone z możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4, dochód przeznaczony na cele statutowe (ochrona zdrowia) nie pochodzi, ze źródeł wskazanych w art. 17 ust. 1a updop. (tj. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, wyrobów z metali szlachetnych).
2016
15
gru

Istota:
Ustalenie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej
Fragment:
(...) ochrony zdrowia ludzkiego w warunkach określonych w części VIII tabeli, stanowiących załącznik nr 3 do ustawy. zgodnie z przepisem art. 25 ww. ustawy, Wnioskodawca spełnia wymogi zawarte w ust. 1 pkt 1-7, a tym samym podlega opodatkowaniu w formie karty podatkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli. W myśl art. 4 ust. (...)
2016
19
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług wskazanych we wniosku – badań DNA
Fragment:
Przewidywana struktura jednostki lokalnej, utworzona na podstawie pól wyboru dostępnych w kreatorze wniosku: (1) Nazwa komórki w obrębie jednostki lokalnej oraz Kod specjalności komórki organizacyjnej (VIII kod resortowy) (1.1) Funkcja ochrony zdrowia, (1.1.1) Dział medycyny. (1) 011 Laboratoryjna Genetyka Sądowa; Kod: 7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) (1.1) HC.4.1 Badania laboratoryjne (1.1.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (1.2) HC.4.8.4 Badania molekularne, (1.2.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (1.3) HC.4.8.3 Techniki specjalne (1.3.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (2) 012 Laboratoryjna Biologia Medyczna; Kod: 7100 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) (2.1) HC.4.1 Badania laboratoryjne (2.1.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (2.2) HC.4.8.4 Badania molekularne (2.2.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (2.3) HC.6 Profilaktyka i zdrowie publiczne (2.3.1) 78 Zdrowie publiczne (3) 013 Biochemia i Biotechnologia Medyczna; Kod: 9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej (3.1) HC.5.2 Wyroby (Funkcja ochrony zdrowia) (3.1.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (dział medycyny) (3.2) HC.6.9 Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego (3.2.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (3.3) HC.R.3 Badania i rozwój w ochronie zdrowia (3.3.1) 10 Diagnostyka laboratoryjna (3.4) HC.R.3 Funkcje powiązane z ochroną zdrowia (3.4.1) 78 Zdrowie publiczne (3.5) HC.R.3 Badania i rozwój w ochronie zdrowia (...)
2015
11
mar

Istota:
Opodatkowanie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz badań lekarskich i psychologicznych związanych z pozwoleniem na broń.
Fragment:
Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że badanie lekarskie i psychologiczne wykonywane w związku z wymogami dotyczącymi pozwoleniem na broń nie są prowadzone w celu ochrony zdrowia pracowników lecz w celu uzyskania lub kontynuowania określonych uprawnień. Głównym celem ww. usług świadczonych przez Wnioskodawcę jest wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia, które to jest wymagane przez osobę trzecią jako warunek poprzedzający wykonywanie przez osobę zainteresowaną określonej działalności zawodowej lub wykonywanie określonej czynności zależnej od pełnej fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby. Stąd efektem usługi świadczonej przez Wnioskodawcę jest dostarczenie osobie trzeciej elementu koniecznego dla podjęcia decyzji pociągającej za sobą prawne konsekwencje dla osoby zainteresowanej lub innych osób. Taka usługa medyczna nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia stąd nie może być objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług. W świetle powołanych wyżej przepisów należy wskazać, że badania lekarski i psychologiczne wykonywane w oparciu o przepisy ustawy o broni i amunicji – nie korzystają ze zwolnienia wskazanego w powołanym wyżej przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. W tym przypadku, nie jest bowiem spełniona przesłanka przedmiotowa warunkująca zwolnienie – badania te nie służą bowiem bezpośrednio leczeniu lub profilaktyce, ich głównym celem nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia.
2014
14
gru

Istota:
Czy środki odkażające muszą być zbywane bezpośrednio podmiotom na cele związane z ich działalnością polegającą na świadczeniu usług ochrony zdrowia, czy też stawką podatku w wysokości 8% przewidzianą dla towarów wymienionych w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT będzie objęta również sprzedaż środków odkażających dokonywana przez ich producenta podmiotom zajmującym się działalnością handlową (pośrednikom) wykorzystującym te środki w celu dalszej odsprzedaży podmiotom zużywającym je przy czynnościach ochrony zdrowia oraz czy odbiorcą może być osoba nie prowadząca działalności gospodarczej (osoba fizyczna), która zużywa środek odkażający na potrzeby własne?
Czy kryterium zastosowania środka odkażającego „wyłącznie w ochronie zdrowia”, które zostało przewidziane dla towarów wymienionych w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT, należy rozumieć w ten sposób, że dany środek musi faktycznie znaleźć zastosowanie w ochronie zdrowia, a na podatniku ciąży obowiązek sprawdzenia, czy nabywca spełnił ten warunek? Jeśli tak, to w jaki sposób podatnik miałby weryfikować czy nabywca faktycznie wykorzystał środek odkażający w ochronie zdrowia i co należy rozumieć przez pojęcie „ochrona zdrowia”?
Fragment:
(...) ochrony zdrowia oraz czy odbiorcą może być osoba nie prowadząca działalności gospodarczej (osoba fizyczna), która zużywa środek odkażający na potrzeby własne... Czy kryterium zastosowania środka odkażającego „ wyłącznie w ochronie zdrowia ”, które zostało przewidziane dla towarów wymienionych w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT, należy rozumieć w ten sposób, że dany środek musi faktycznie znaleźć zastosowanie w ochronie zdrowia, a na podatniku ciąży obowiązek sprawdzenia, czy nabywca spełnił ten warunek... Jeśli tak, to w jaki sposób podatnik miałby weryfikować czy nabywca faktycznie wykorzystał środek odkażający w ochronie zdrowia i co należy rozumieć przez pojęcie „ ochrona zdrowia ”... Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego: Ad. 1 Katalog podmiotów uprawnionych do stosowania stawki podatku w wysokości 8% w obrocie środkami odkażającymi wymienionymi w poz. 83 załącznika nr 3 do ustawy VAT ma charakter otwarty. W związku z tym dostawa przedmiotowych środków na rzecz pośredników wykorzystujących te preparaty w celu dalszej odsprzedaży podmiotom zużywającym je przy czynnościach ochrony zdrowia oraz dostawa takich środków odbiorcom końcowym nie prowadzącym działalności gospodarczej (osobom fizycznym), którzy zużywają środki odkażające na potrzeby własne, korzysta z obniżonej stawki podatku.
2014
28
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług z zakresu chirurgii plastycznej służącej przywracaniu i poprawie zdrowia oraz profilaktyce
Fragment:
Zatem czynności, których celem nie jest ochrona zdrowia nie mogą być uznane za świadczenia opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Stanowisko takie wynika z wyroku w sprawie C-212/01 Margarete Unterpringer vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbiter. Na uwagę zasługuje również wyrok TS UE z dnia 21.03.2013 r. w sprawie C-91/12, w którym Trybunał wskazał, że „pojęcia „ opieki medycznej ” i „ świadczenia opieki medycznej ” użyte, odpowiednio, w art. 132 ust. 1 lit. b) i art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT, mogą obejmować świadczenia tego rodzaju, jak w sprawie głównej, jeżeli świadczenia te mają na celu leczenie osób, które w związku z chorobą, urazem lub wrodzoną niepełnosprawnością wymagają zabiegów o charakterze estetycznym. Natomiast działania służące wyłącznie celom kosmetycznym nie są objęte zakresem znaczeniowym owych pojęć. (...) Jednakże samo subiektywne postrzeganie zabiegu estetycznego przez osobę, która się temu zabiegowi poddaje, nie jest rozstrzygające dla ustalenia, czy zabieg jest wykonywany w celu terapeutycznym. Ocena taka ma bowiem charakter medyczny, powinna więc być dokonywana na podstawie kryteriów medycznych przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
2014
30
sty

Istota:
Szpital nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie mammografu cyfrowego, służącego do wykonywania usług zwolnionych z VAT
Fragment:
Zatem w związku z faktem, że zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi są związane wyłącznie z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności związanych z ochroną zdrowia, zwolnionych od podatku VAT, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na fakturach dokumentujących poniesione wydatki. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności medycznej związanej z ochroną zdrowia, gdyż nie było to przedmiotem wniosku, nie zadano pytania w tym zakresie. Powyższe przyjęto informacyjnie jako element opisu stanu faktycznego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.
2013
10
gru

Istota:
Czy w świetle zmiany przepisów w zakresie podatku VAT, Spółka powinna opodatkować wykonywane świadczenia zdrowotne zlecone przez Policję stawką podstawowa czy nadal stosować zwolnienie?
Fragment:
W tym samym wyroku Trybunał podkreślał również: „ Jednak w przypadku, gdy celem zaświadczenia dotyczącego kondycji fizycznej jest wyjaśnienie osobie trzeciej, iż stan zdrowia danej osoby nakłada ograniczenia na niektóre działania lub wymaga, aby były one realizowane pod określonymi warunkami, ochrona zdrowia tej osoby może być postrzegana jak podstawowy cel tej usługi. A zatem w odniesieniu do takiej usługi może być stosowane zwolnienie w ramach art. 13 część A ust. 1 lit. c Szóstej Dyrektywy VAT ”. (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c – pkt 65). Odnosząc powyższe wyjaśnienia do usług badań lekarskich zlecanych przez Policję w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczania w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, stwierdzić należy, że celem tych badań jest stwierdzenie, czy stan zdrowia osoby zatrzymanej umożliwia umieszczenie jej w takim pomieszczeniu; w szczególności stwierdzenie, czy umieszczenie osoby zatrzymanej w takim pomieszczeniu nie będzie się wiązało z zagrożeniem jej zdrowia. Celem jest więc szeroko rozumiana ochrona zdrowia osób zatrzymanych. Tym samym badania te podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie wyżej przytoczonych przepisów art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę (podmiot leczniczy) usługi dla Policji, tj. badania, których celem jest (...)
2012
28
lis

Istota:
Opodatkowanie usług medycznych świadczonych na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym.
Fragment:
Podstawowym celem tych usług nie jest zatem ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Biorąc powyższe pod uwagę Spółce nie przysługuje zwolnienie od podatku zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy zwrot (refundacja) kosztów wynagrodzeń lekarzy powołanych do powiatowej komisji lekarskiej nie stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązek udzielenia zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, lekarzom powołanym do pracy w powiatowej komisji lekarskiej wynika wprost z art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2012
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.