IBPBI/2/4510-36/15/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku, który wpłynął do Organu 7 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie (dalej: „Wnioskodawca”) rozpoczęło działalność 29 października 2014 r. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, uzyskuje przychody ze składek członkowskich i darowizn, które w całości przeznacza na działalność statutową.

W statucie Stowarzyszenia ujęto następujące cele:

1.Działanie na rzecz ochrony zwierząt i praw zwierząt poprzez:

 1. niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym:
  • wolnożyjącym - potrzebującym pomocy z powodu choroby, braku pożywie-nia lub innych przyczyn,
  • pozostającym czyjąś własnością, lecz traktowanych w sposób niehumanitarny,
  • przebywającym w schroniskach dla bezdomnych zwierząt,
 2. przeciwdziałanie wszelkim przejawom okrucieństwa wobec zwierząt,
 3. kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt i upowszechnianie wiedzy o odpowiedzialności człowieka za byt zwierząt domowych - zwłaszcza kotów.

2.Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

3.Prowadzenie działalności edukacyjnej.

4.Pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich.

5.Propagowanie postaw proekologicznych.

6.Działanie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym.

7.Wspieranie działań środowisk lokalnych wzmacniających mechanizmy demokratyczne.

8.Stymulowanie i wspieranie aktywności w środowiskach młodzieżowych.

9.Inspirowanie społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej.

10.Profilaktyka patologii społecznej.

11.Działalność kontrolna i monitoringowa.

12.Działalność kulturalna, wspieranie środowisk twórczych oraz propagowanie kultury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy cele działalności Wnioskodawcy można uznać za zbieżne z celami statutowymi określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które uprawniają do zwolnienia dochodu podatnika od podatku...

W szczególności chodzi o wyszczególnione w wyżej wymienionym przepisie: działalność oświatową, ochrony środowiska i dobroczynności.

Zdaniem Wnioskodawcy, cele statutowe Stowarzyszenia można zakwalifikować do trzech kategorii celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mianowicie:

1.Dobroczynność - zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (http:// sjp.pwn.pl) dobroczynny = przynoszący korzyść lub ulgę, niosący pomoc potrzebującym.

Działalność Stowarzyszenia polega przede wszystkim na niesieniu pomocy potrzebującym zwierzętom, głównie kotom. Prowadzona jest wyłącznie w ramach wolontariatu - nikt zaangażowany w tę działalność nie pobiera wynagrodzenia. Wolontariusze poświęcają czas i środki materialne na pomoc kotom, które zostały porzucone lub straciły z różnych przyczyn swoich dotychczasowych opiekunów, jak również dziko żyjącym - poprzez ich leczenie, sterylizację i kastrację, a następnie działania mające na celu adopcję zwierząt. Stowarzyszenie przeznacza na to składki członkowskie oraz darowizny. W przyszłości spodziewa się również uzyskać zgodę na przeprowadzanie zbiórek publicznych. W Statucie Stowarzyszenia ujęto te cele w punkcie 1 lit. a i b.

Sposób realizacji tego celu ujęto w Statucie w następujący sposób:

 • tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt domowych we własnym zakresie,
 • organizowanie domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt poprzez poszukiwanie osób chętnych do ich pro-wadzenia i udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy tymczasowym opiekunom w wykonywaniu tej działalności,
 • podejmowanie działań mających na celu adopcję zwierząt bezdomnych oraz wspomaganie schronisk w przeprowa-dzaniu adopcji,
 • leczenie i rehabilitację zwierząt przebywających we wszelkiego typu schroniskach, u tymczasowych opiekunów, a także zwierząt wolnożyjących,
 • działanie na rzecz poprawy warunków bytu w schroniskach dla bezdomnych zwierząt we współpracy z właścicie-lami tych schronisk lub osobami zarządzającymi,
 • wspieranie działań osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek funduszy na rzecz pro-wadzonej przez nie działalności oraz pomoc w pozyskiwaniu przez te osoby sponsorów,
 • współpraca z wszelkimi organami upoważnionymi z mocy prawa do egzekwowania przestrzegania przez ogół spo-łeczeństwa przepisów dotyczących ochrony praw zwierząt,
 • aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt,
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt w tym także zagranicznymi,
 • działania kontrolne i monitoringowe prowadzone samodzielnie lub przy pomocy ekspertów.

2.Działalność oświatowa: zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (http:// sjp.pwn.pl) to proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie.

Cele wymienione w pkt 1c, 3-10,12 przytoczonego wyżej fragmentu Statutu Stowarzyszenia można uznać za działalność oświatową. Cele te realizowane są jak określono w Statucie Stowarzyszenia poprzez:

 • działania w zakresie rozpowszechniania w społeczeństwie wiedzy o przepisach zobowiązują-cych do humanitarnego traktowania zwierząt,
 • rozpowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o szkodliwości rozmnażania zwierząt niegospo-darczych w celach zarobkowych bez przewidzianej prawem koncesji, t.j. o szkodliwości tzw. pseudo hodowli,
 • propagowanie wśród właścicieli zwierząt domowych wiedzy o celowości stosowania antykon-cepcji, sterylizacji i kastracji jako metod prowadzących do ograniczenia liczby zwierząt pozba-wionych opieki człowieka,
 • wydawanie i kolportowanie materiałów i wydawnictw związanych z działalnością stowarzysze-nia oraz innych,
 • współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi i samorządowymi w celu upowszech-niania w społeczeństwie wiedzy o prawnym statusie zwierząt,
 • propagowanie w społeczeństwie idei wolontariatu,
 • edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez seminaria, konkursy, warsztaty, happeningi i inne formy działania,
 • pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, popularyzowanie kultury europej-skiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie kontaktów bezpośrednich dla wzajemnego poznania się różnych środowisk, pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji w zakresie bezpiecznej opieki nad zwierzętami domowymi,
 • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, wystaw, koncertów, prezentacji programów edu-kacyjnych, warsztatów artystycznych, plenerów, przedstawień teatralnych i ulicznych oraz in-nych form poszerzania wiedzy służących promocji programu stowarzyszenia,
 • organizowanie aktywnych form wypoczynku (biwaki, spływy kajakowe, obozy i inne),
 • tworzenie programów edukacyjnych.

3.Ochrona środowiska - Stowarzyszenie otacza opieką także koty wolnożyjące, które nie są w stanie przetrwać samodzielnie w naturalnym środowisku - poprzez leczenie chorych oraz sterylizację i kastrację w celu ograniczenia ich populacji.

Stowarzyszenie krzewi także ideę umiłowania przyrody i ochrony środowiska, zwłaszcza świata zwierząt - cel ten jest ujęty w pkt 2 przytoczonego wyżej fragmentu Statutu i zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:

 • leczenie i rehabilitację zwierząt przebywających we wszelkiego typu schroniskach, u tymcza-sowych opiekunów, a także zwierząt wolnożyjących,
 • sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych w celu ograniczenia ich populacji,
 • aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom okrucieństwa wobec zwierząt,
 • współpraca z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt w tym tak-że zagranicznymi,
 • występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych regulujących te kwestie,
 • udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych, w których obowiązujące przepisy pra-wa dopuszczają udział organizacji ekologicznych,
 • promocję ludzi młodych w ich działaniu na rzecz środowiska,
 • promocję kadr specjalistów z dziedziny ochrony środowiska, zdrowia, edukacji i innych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

W myśl art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.
Z treści art. 17 ust. 1a updop, wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektro-nicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozosta-łych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szla-chetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnie-niem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu od-rębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elek-tronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z ww. zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c updop tj.:

 1. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki;
 2. przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założyciel-skiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowe zakłady budżetowe oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym wskazać należy, że organ wydający interpretację indywidualną analizując, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły niebudzący wątpliwości tak by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest on do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celem działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby ich osiągnięcia.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy wskazać należy, że ustawy podatkowe nie definiują pojęć: „ochrona środowiska”, „dobroczynność” i „działalność oświatowa”. Uzasadnione jest zatem, sięgnięcie do definicji tych pojęć na gruncie innych ustaw regulujących te zagadnienia bądź reguł wykładni gramatycznej (powoływanie się na językowe znaczenie wyrazów).

Stosownie do art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

 1. racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasa-dą zrównoważonego rozwoju,
 2. przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
 3. przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Natomiast powołując się na językowe znaczenie wyrazów „dobroczynny”, oznacza przynoszący korzyść lub ulgę, niosący pomoc (Słownik Języka Polskiego PWN - http:// sjp.pwn.pl).

Natomiast „oświata” to proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie czyli działalność oświatowa to czynności w zakresie kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie (Słownik Języka Polskiego PWN - http:// sjp.pwn.pl).

Podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej, powszechności i równości podatkowej – toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że przedstawione we wniosku cele statutowe Stowarzyszenia określone w pkt 1-10 i 12, tj. z wyjątkiem działalności kontrolnej i monitoringowej mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, a opisane we własnym stanowisku w sprawie działania podejmowane przez Wnioskodawcę, pokrywają się z celami statutowymi Stowarzyszenia mieszczącymi się w dyspozycji ww. przepisu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli dochody Wnioskodawcy zostaną przeznaczone i wydatkowane na działania opisane we własnym stanowisku w sprawie, to będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.