Ochrona środowiska | Interpretacje podatkowe

Ochrona środowiska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ochrona środowiska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Gmina, której sołectwo jest jednostką pomocniczą w momencie powiadomienia jej przez powiat o przyznaniu sołectwu nagrody konkursowej, powinna naliczyć podatek dochodowy od tej nagrody i odprowadzić od niej podatek (której równowartość stanowi wydatek organizatora konkursu-powiatu)?
Fragment:
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672; dalej: Prawo ochrony środowiska), do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. W myśl ust. 3 art. 403 Prawa ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6. Jak wynika z opisanego zdarzenia przyszłego sołectwo należące do Wnioskodawcy otrzymało od powiatu nagrodę rzeczową w konkursie z zakresu ochrony środowiska. Otrzymana nagroda mieści się w dochodach należnych gminie z tytułu ochrony środowiska czyli wskazanych w art. 4 ust. 12 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. zawiera się w katalogu innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów. Kwota równoważna przedmiotowej nagrodzie rzeczowej, jako dochód określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, mieści się w zakresie dochodów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
11
lut

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla usług związanych z wykonaniem opaski brzegowej
Fragment:
Nie można zatem oddzielać w procesie stosowania prawa ochrony wód morskich od ochrony brzegów twierdząc, iż ochrona brzegów nie mieści się w kategorii ochrona środowiska morskiego. Takie stanowisko jest całkowicie błędne i nie uwzględnia zasady kompleksowej (integralnej) ochrony środowiska. Zwrócić też należy uwagę, że zasady prawa ochrony środowiska są w piśmiennictwie traktowane jako po pierwsze, aksjologiczne fundamenty prawa ochrony środowiska, a po drugie, jak reguły (dyrektywy wykładni) przepisów prawa ochrony środowiska. Tym samym w wykładni tych przepisów należy poszukiwać takiego znaczenia pojęcia „ ochrona środowiska morskiego ”, aby można było z jednakowym zaangażowaniem chronić środowisko wód morskich i jednocześnie chronić brzegi jako część powierzchni ziemi. Doktryna prawa ochrony środowiska wskazuje, że podstawową funkcją współczesnego prawa ochrony środowiska jest zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na to środowisko (Bukowski Zbigniew, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, LexisNexis 2013). Zgodnie z art. 6 ust. 1 poś kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. Na podstawie art. 6 ust. 2 poś kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.
2016
10
cze

Istota:
Prawo do zastosowania stawki 0% do usług opracowywania dokumentacji, prowadzenia badań, przygotowania map, programów komputerowych i stron internetowych oraz dokumentów wynikających z zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska morskiego.
Fragment:
(...) ochrony środowiska morskiego. Artykuł 83 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) określa szeroki katalog przypadków, w których zastosowanie ma stawka 0%. Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11, stawka 0% ma zastosowanie do usług związanych z ochroną środowiska morskiego. Powołując się zatem na literalne brzmienie tego przepisu I. przysługuje prawo naliczenia stawki 0% VAT przy świadczeniu usług w zakresie opracowywania dokumentacji niezbędnej do planowania i realizacji przedsięwzięć w środowisku morskim oraz dokumentów wynikających z zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska morskiego, albowiem ponad wszelką wątpliwość są to dokumenty związane z ochroną środowiska morskiego. Jedną z nadrzędnych przyczyn przygotowywania takich dokumentów jest właśnie ochrona środowiska morskiego. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj fakt, że ustawodawca nie odnosi się bezpośrednio do usług ochrony środowiska ale wspomina wyraźnie o usługach związanych z ochroną środowiska. Pojęcie usług związanych z ochroną środowiska jest więc „ znamienicie ” szersze, niż samo pojęcie usług ochrony środowiska (...)
2016
4
lut

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop
Fragment:
Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy wskazać należy, że ustawy podatkowe nie definiują pojęć: „ ochrona środowiska ”, „ dobroczynność ” i „ działalność oświatowa ”. Uzasadnione jest zatem, sięgnięcie do definicji tych pojęć na gruncie innych ustaw regulujących te zagadnienia bądź reguł wykładni gramatycznej (powoływanie się na językowe znaczenie wyrazów). Stosownie do art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasa-dą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Natomiast powołując się na językowe znaczenie wyrazów „ dobroczynny ”, oznacza przynoszący korzyść lub ulgę, niosący pomoc (Słownik Języka Polskiego PWN - http:// sjp.pwn.pl). Natomiast „ oświata ” to proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie czyli działalność oświatowa to czynności w zakresie kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie (Słownik Języka Polskiego PWN - http:// sjp.pwn.pl).
2015
29
kwi

Istota:
Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
Fragment:
(...) ochrona środowiska... Zdaniem Wnioskodawcy, dochód w brzmieniu przepisów uPDOP, osiągnięty przez park narodowy, w części przeznaczony na realizację celów związanych z ochroną przyrody będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 uPDOP, albowiem pojęcie „ ochrony przyrody ” jest częścią pojęcia „ ochrony środowiska ” („ ochrona środowiska ” jest pojęciem szerszym od pojęcia „ ochrony przyrody ”). I. Pojęcie „ przyroda ” mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia „ środowisko ”. Zgodnie z art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm., dalej „ uOS ”), przez pojęcie „ środowiska ” rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. II. Pojęcie „ ochrona przyrody ” mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia „ ochrony środowiska ” Przez pojęcie ochrony środowiska (...)
2015
22
sty

Istota:
Jaką stawką podatku od towarów i usług będzie opodatkowane wykonanie robót budowlanych wynikających z zamówienia?
Fragment:
Analizując zapis powołanego wyżej przepisu art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy należy stwierdzić, że aby zastosować obniżoną, 0% stawkę podatku do usług związanych z ochroną środowiska morskiego, łącznie spełnione muszą być: kryterium rodzaju usług, tj. muszą one być związane z ochroną tego środowiska oraz kryterium ekosystemu, którego dotyczą – muszą dotyczyć środowiska morskiego. Z kolei aby zastosować obniżoną, 0% stawkę podatku do usług polegających na utrzymaniu akwenów portowych i torów podejściowych, łącznie muszą być spełnione: kryterium rodzaju robót, tj. prace muszą polegać na utrzymaniu tych obiektów oraz kryterium miejsca, gdzie prace te są wykonywane. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują jakie czynności mieszczą się pod pojęciem „ ochrona środowiska ”. Według „ Słownika Języka Polskiego ” PWN „ ochrona ” oznacza „ zabezpieczenie, opiekę, osłonę przed zanieczyszczeniem, szkodą, skrzywdzeniem, niebezpieczeństwem ”. Zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
2013
17
gru

Istota:
Prawo do zastosowania 0% stawki podatku dla usług związanych z budową elementów systemu ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego
Fragment:
Spółka uważa, że art. 1 konwencji sporządzonej w Helsinkach z dnia 09 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz.U. z 2000 r. nr 28 poz. 346) nie ma w tej sprawie zastosowania, bowiem w przywołanej konwencji nie ma definicji legalnej ochrony środowiska morskiego. Konwencja określa jedynie zakres przedmiotowy jej działania. Niezasadne jest również powoływanie się na art. 194 ust. 3 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzonej w Montego Bay 10 grudnia 1982 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 59, poz. 543), bowiem przepis ten określa jedynie środki zmierzające do zapobiegania, zmniejszenia i kontroli zanieczyszczenia środowiska morskiego. Ochrona przed tymi zanieczyszczeniami jest tylko jednym z elementów ochrony środowiska naturalnego. Wobec powyższego nie możliwe jest zdefiniowanie na gruncie tej konwencji pojęcia ochrony środowiska morskiego. Spółka stoi na stanowisku, że nie można nadawać charakteru definicji przepisom określającym zakres i środki stosowania ochrony na potrzeby ww. konwencji, nie definiując pojęcia ochrony środowiska morskiego, dochodząc do błędnego stwierdzenia, że ochrona środowiska morskiego odnosi się wyłącznie do obszarów morskich, aż do granicy lądowej i obejmuje florę, faunę i inne formy życia w morzu.
2013
24
wrz

Istota:
Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z uPDOP może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 uPDOP w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z uPDOP może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 uPDOP w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska... Zdaniem Wnioskodawcy, dochód w brzmieniu przepisów uPDOP, osiągnięty przez park narodowy, w części przeznaczony na realizację celów związanych z ochroną przyrody będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 uPDOP, albowiem pojęcie „ ochrony przyrody ” jest częścią pojęcia „ ochrony środowiska ” („ ochrona środowiska ” jest pojęciem szerszym od pojęcia „ ochrony przyrody ”). Uzasadnienie Pojęcie „ przyroda ” mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia „ środowisko ”. Zgodnie z art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), przez pojęcie „ środowiska ” rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami. Pojęcie „ ochrona przyrody ” mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia „ ochrony środowiska ”. Przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego (art. 3 pkt 13 uOS).
2013
16
cze

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy
Fragment:
Pojęcie „ ochrony środowiska ” obejmuje, jako część składową, pojęcie „ ochrony środowiska przyrodniczego ”. „ Aby ochrona środowiska przyrodniczego realizowana była w sposób skuteczny, powinna ona mieć charakter planowy. Dlatego też w ustawie został przewidziany cały szereg planów mających na celu racjonalną ochronę przyrody. Będą one w sposób szczegółowy rozważane przy poszczególnych formach ochrony ” <Artur Gruszecki, Komentarz do art. 3 ustawy o ochronie przyrody, Wydanie II, Wydawnictwo ABC, 2010 r.> - do których zaliczyć trzeba parki narodowe (por. art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody). W konsekwencji, prawo ochrony środowiska niewątpliwie ma w tym zakresie najszerszy zakres przedmiotowy. Reguluje ono bowiem zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska (Artur Gruszecki, Komentarz do ustawy o ochronie przyrody, op. cit). „ Na środowisko składa się ogół elementów przyrodniczych, przy czym ustawa o ochronie środowiska wymienia następnie ich katalog <...>. Wyliczenie elementów przyrodniczych określone w art. 3 pkt 39 ustawy o ochronie środowiska ma charakter jedynie przykładowy, ukierunkowujący jedynie rozumienie pojęcia w ramach, rzecz jasna, zakresu "elementów przyrodniczych ” <zob.
2013
21
mar

Istota:
Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy przez park narodowy.
Fragment:
Pojęcie „ ochrony środowiska ” obejmuje, jako część składową, pojęcie „ ochrony środowiska przyrodniczego ”. „ Aby ochrona środowiska przyrodniczego realizowana była w sposób skuteczny, powinna ona mieć charakter planowy. Dlatego też w ustawie został przewidziany cały szereg planów mających na celu racjonalną ochronę przyrody. Będą one w sposób szczegółowy rozważane przy poszczególnych formach ochrony ” <Artur Gruszecki, Komentarz do art. 3 ustawy o ochronie przyrody, Wydanie II, Wydawnictwo ABC, 2010 r.> - do których zaliczyć trzeba parki narodowe (por. art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody). W konsekwencji, prawo ochrony środowiska niewątpliwie ma w tym zakresie najszerszy zakres przedmiotowy. Reguluje ono bowiem zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska (Artur Gruszecki, Komentarz do ustawy o ochronie przyrody, op. cit). „ Na środowisko składa się ogół elementów przyrodniczych, przy czym ustawa o ochronie środowiska wymienia następnie ich katalog <...>. Wyliczenie elementów przyrodniczych określone w art. 3 pkt 39 ustawy o ochronie środowiska ma charakter jedynie przykładowy, ukierunkowujący jedynie rozumienie pojęcia w ramach, rzecz jasna, zakresu "elementów przyrodniczych ” <zob.
2012
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.