ITPP3/443-647/14/AT | Interpretacja indywidualna

Rozpoznanie WNT w przypadku nabycia towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
ITPP3/443-647/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. miejsce świadczenia
 2. ochrona przeciwpożarowa
 3. przemieszczanie towarów
 4. sprzęt pożarniczy
 5. stawka
 6. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -> Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -> Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów - przypadki szczególne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 8. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wyłączenia
 9. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 19 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku dla czynności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ogłosił przetarg na dostawę ... nośników kontenerowych (samochody ciężarowe z urządzeniami załadowczymi), sprawa o sygn. .... Przewiduje, że może zaistnieć sytuacja, w której powstanie obowiązek podatkowy zamawiającego w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zamawiający będzie musiał podjąć decyzję, jaką stawkę VAT doliczyć do oferty wykonawcy, podstawową czy preferencyjną.

Stanowisko organów podatkowych wyrażone w indywidualnych interpretacjach podatkowych (źródło Internet) dotyczących nabywania pojazdów pożarniczych w większości przypadków skłania się do przyjęcia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów stawki podatku w wysokości podstawowej, tak: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów sygn. ILPP2/443-842/08/EWW, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie sygn. US-III-443/23/2004, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w imieniu Ministra Finansów sygn. IPTPP2/443-456/12-4/KW, jednak odmiennie: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w imieniu Ministra Finansów ITPP2/443-1467/13/AK.

Stanowisko ... (opinia prawna z ... 2014 r. sygn. ...) stwierdza, że prawidłowa jest stawka podstawowa, jednak z zaleceniem uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej stosownego organu, o co Wnioskodawca zabiega.

Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy. Na dzień dzisiejszy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT dla celów wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca w przyszłości będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT dla celów wewnątrzwspólnotowych, o ile taki obowiązek będzie wynikał z przepisów ustawy. Wartość nabyć wewnątrzwspólnotowych wyniosła w roku 2013, jak też w roku 2014 – ... złotych.

Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że w ... 2011 r. nastąpiło pierwsze zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT (VAT-R) w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, co skutkowało zarejestrowaniem jako podatnik VAT UE.

Deklaracje podatkowe składano comiesięcznie. W ... 2014 r. w zgłoszeniu (VAT-R) określono, iż data ... 2014 r. jest datą zaprzestania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

W rozstrzygniętym przetargu na nośniki kontenerowe sygn. ... nie wystąpiła sytuacja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że ... realizuje aktualnie bardzo duże zakupy sprzętu i prawidłowe określenie stawki podatku jest koniecznością, każdy indywidualny przetarg może skutkować koniecznością doliczenia do ceny podanej przez wykonawcę VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w konsekwencji wpłaty należnej kwoty podatku na rachunek US – dlatego wobec rozbieżności interpretacyjnych Wnioskodawca wniósł o indywidualna interpretację podatkową (na wniosek).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka jest prawidłowa stawka VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, preferencyjna 8%, czy podstawowa 23%...

Wnioskodawca wskazuje na przepis art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki podatku są wskazane w art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa VAT). Stawka podstawowa wynosi 23%, zaś stawka preferencyjna 8%.

Stawkę preferencyjną, jako wyjątek od reguły, stosuje się zgodnie z zapisem art. 41 ust. 10 ustawy o VAT do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Należy mieć również na uwadze, że ustawa o VAT wskazuje i rozróżnia w art. 5 ust. 1 czynności podlegające opodatkowaniu. Wyszczególnione jest pięć czynności, w tym: „odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju” oraz jako odrębna czynność „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju”.

Zostało to przedstawione klarownie np. w treści powołanej niżej interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie:

Uzasadnieniem tego twierdzenia jest treść przedstawionego wyżej przepisu art. 41 ust. 10 ustawy zgodnie, z którym towary wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy korzystają z opodatkowania stawką 7-procentową tylko wtedy, gdy ich dostawa dokonywana jest na terenie kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej. Dokonanie przez ustawodawcę w przepisie art. 41 ust. 10 ustawy zawężenia katalogu czynności podlegających opodatkowaniu stawką 7-procentową, dotyczących towarów wymienionymi w załączniku nr 3 poz. 129 - 137, jedynie do czynności polegającej na dostawie tych towarów na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej powoduje, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako czynność niebędąca odpłatną dostawą towarów na terytorium kraju nie może korzystać z preferencyjnego opodatkowania podatkiem VAT i zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu stawką 22-procentową”.

Podobnie argumentuje w treści powołanej wyżej interpretacji w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi:

„Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Według natomiast art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 129-134 wymieniono towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. W poz. 129 ww. załącznika został wymieniony sprzęt przewozowo-samochodowy:

 • pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej,
 • sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

Jednocześnie art. 41 ust. 10 ustawy wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Zatem, z powyższych przepisów wynika, że stosowanie obniżonej 8% stawki podatku, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 • dostawa musi odbywać się na terytorium kraju,
 • dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129-134 załącznika do ustawy.

Niespełnienie którejkolwiek z wymienionych wyżej przesłanek skutkuje brakiem możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku VAT na podstawie przepisu art. 41 ust. 10 ustawy. W przedmiotowej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowy pojazd został przemieszczony z Niemiec na terytorium Polski, z związku z czym nie został spełniony pierwszy z wymienionych powyżej warunków art. 41 ust. 10 ustawy.

Mając zatem na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nabył przedmiotowy samochód pożarniczy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to wówczas czynność tę należy opodatkować według podstawowej 23% stawki podatku VAT”.

Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy:

Wnioskodawca zgadza się z powyższą argumentacją organów skarbowych, z której wynika obowiązek stosowania stawki podstawowej podatku. Do przyjęcia, jako właściwej obniżonej stawki podatku VAT, czyli w wysokości 8 %, konieczne jest stwierdzenie, że mamy do czynienia z dostawą na terytorium kraju. Odczytuje literalnie zapis art. 41 ust. 10 ustawy o VAT w ten sposób, że nie jest spełniona przesłanka do zastosowania preferencyjnej stawki podatku. Niniejsze potwierdza opinia ... z dnia ... 2014 r. sygn. ... (kopia w załączeniu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju – zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Przez terytorium państwa członkowskiego rozumie się terytorium państwa wchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 4).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy – rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl ust. 2 powołanego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:

 1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
 2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
 • z zastrzeżeniem art. 10;

 1. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Jak stanowi ust. 3 tego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:

 1. nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,
 2. dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2
 • jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

W art. 10 ust. 1 ustawy wskazano, przypadki, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje.

Zaznaczyć należy przy tym, że szczegółowe zasady obowiązujące w tym zakresie określone zostały jednocześnie w przepisach ust. 2-8 tego artykułu.

W tym miejscu podkreślić należy, że podatek od towarów i usług jest daniną o charakterze terytorialnym. Opodatkowaniu nim w danym państwie podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane – na tle przepisów o miejscu świadczenia – za wykonane w tym państwie. Zatem określenie miejsca świadczenia determinuje miejsce opodatkowania.

Wskazać należy na regulacje prawne zawarte w rozdziale 2 (Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów) działu V ustawy.

I tak, co do zasady, w myśl art. 25 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Szczególne postanowienia w tym zakresie wskazane zostały również w art. 25 ust. 2 i art. 26 ustawy.

Stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 10 ustawy, Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, w części dotyczącej towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, w poz. 129-134, wymieniono enumeratywnie towary, których dostawa korzysta z obniżonej stawki podatku w wysokości 8%.

Stosowanie obniżonej, 8% stawki podatku dla dostawy towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
  1. jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
 2. zakładowa straż pożarna,
 3. zakładowa służba ratownicza,
 4. gminna zawodowa straż pożarna,
  1. powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 5. terenowa służba ratownicza,
 6. ochotnicza straż pożarna,
 7. związek ochotniczych straży pożarnych,
 8. inne jednostki ratownicze.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca ogłosił przetarg na dostawę ... nośników kontenerowych (samochody ciężarowe z urządzeniami załadowczymi), sprawa o sygn. .... Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy. Na dzień dzisiejszy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT dla celów wewnątrzwspólnotowych. Wnioskodawca w przyszłości będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT dla celów wewnątrzwspólnotowych, o ile taki obowiązek będzie wynikał z przepisów ustawy. Wartość nabyć wewnątrzwspólnotowych wyniosła w roku 2013, jak też w roku 2014 – ... złotych. Wnioskodawca dodatkowo wskazał, że w ... 2011 r. nastąpiło pierwsze zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT (VAT-R) w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru, co skutkowało zarejestrowaniem jako podatnika VAT UE. Deklaracje podatkowe składano comiesięcznie. W ... 2014 r. w zgłoszeniu (VAT-R) określono, iż data ... 2014 r. jest datą zaprzestania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia zastosowania prawidłowej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Przy czym wskazano, że w rozstrzygniętym przetargu na nośniki kontenerowe sygn. ... nie wystąpiła sytuacja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zaznaczono jednak, że ... realizuje aktualnie bardzo duże zakupy sprzętu i prawidłowe określenie stawki podatku jest koniecznością, każdy indywidualny przetarg może skutkować koniecznością doliczenia do ceny podanej przez wykonawcę VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w konsekwencji wpłaty należnej kwoty podatku na rachunek US.

Analiza powołanych przepisów prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym pozwala stwierdzić, że skoro w rozstrzygniętym przetargu – zgodnie ze wskazaniami Wnioskodawcy – nie wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, po stronie Wnioskodawcy nie leży obowiązek rozpoznania i stosownego opodatkowania tej czynności. Niemniej jednak wskazuje się, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które wymienione są w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, i które wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, nie zostaną spełnione warunki określone w art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ustawy, w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy. Oczywiście wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów podlegać będzie opodatkowaniu, o ile spełnione zostaną ustawowe warunki wskazane w art. 9 ustawy i nie wystąpią przesłanki wyłączające (art. 10 ust. 1 ustawy oraz zasady wskazane w art. 10 ust. 2-8 ustawy), natomiast nabycie takie będzie miało miejsce na terytorium kraju (art. 5 pkt 4 ustawy w stosownym powiazaniu z art. 25 i 26 ustawy). Tym samym Wnioskodawca dokonując tak rozumianego wewnątrzwspólnotowego nabycia takich towarów winien zastosować 23% stawkę podatku.

Z tych względów stanowisko Wnioskodawcy, sprowadzające się w swym całokształcie do poglądu, że w przypadku przedmiotowych nabyć nie są spełnione przesłanki do zastosowania preferencyjnej stawki podatku i należy zastosować stawkę podstawową, uznano za prawidłowe.

Końcowo zaznacza się, że analiza załączonych do wniosku dokumentów wykracza poza dyspozycję art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznego rozpoznania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.