ITPP2/4512-194/15/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawka podatku na sprzedaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 8% dostawy agregatu gaśniczego na rzecz spółki, która przekaże go nieodpłatnie straży pożarnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką 8% dostawy agregatu gaśniczego na rzecz spółki, która przekaże go nieodpłatnie straży pożarnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej jest między innymi produkcja sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej. W firmie ... S.A. z udziałem Skarbu Państwa został ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Wyprodukowała Pani agregat gaśniczy samojezdny zdalnie sterowany i zgłosiła go do przetargu.Spółka ... S.A. realizuje na terenie miasta Ś. inwestycję polegającą na budowie, a w przyszłości eksploatacji, terminalu do odbioru i regazyfikacji skraplanego gazu ziemnego, która to inwestycja wymaga spełnienia specjalnych wymogów bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej. Realizując te wymogi Spółka powierzy obowiązki związane z zapewnieniem ochrony ppoż. jednostce Państwowej Straży Pożarnej, która zastąpiłaby w działaniach zakładową straż pożarną. Przejęcie przez PSP obowiązków zakładowej straży pożarnej Spółki, wymagać będzie utworzenia przez PSP jednostki ratowniczo-gaśniczej w pobliżu realizowanej przez Spółkę inwestycji. Jednocześnie z uwagi na fakt, że PSP nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup niezbędnego wyposażenia, Spółka będzie zobowiązana do zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, a następnie przekazania go nieodpłatnie ww. jednostce PSP na podstawie protokołu przekazania, na którym będzie zapis komendanta, że odebrany sprzęt będzie środkiem trwałym PSP i będzie służył celom ochrony przeciwpożarowej.

Spółka ... S.A. realizuje na terenie miasta Ś. inwestycję polegającą na budowie, a w przyszłości eksploatacji, terminalu do odbioru i regazyfikacji skraplanego gazu ziemnego, która to inwestycja wymaga spełnienia specjalnych wymogów bezpieczeństwa, w tym ochrony przeciwpożarowej. Realizując te wymogi Spółka powierzy obowiązki związane z zapewnieniem ochrony ppoż. jednostce Państwowej Straży Pożarnej, która zastąpiłaby w działaniach zakładową straż pożarną. Przejęcie przez PSP obowiązków zakładowej straży pożarnej Spółki, wymagać będzie utworzenia przez PSP jednostki ratowniczo-gaśniczej w pobliżu realizowanej przez Spółkę inwestycji. Jednocześnie z uwagi na fakt, że PSP nie posiada wystarczających środków finansowych na zakup niezbędnego wyposażenia, Spółka będzie zobowiązana do zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, a następnie przekazania go nieodpłatnie ww. jednostce PSP na podstawie protokołu przekazania, na którym będzie zapis komendanta, że odebrany sprzęt będzie środkiem trwałym PSP i będzie służył celom ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka stawka VAT będzie właściwa dla dostawy do Spółki z udziałem Skarbu Państwa sprzętu ochrony przeciwpożarowej, który zostanie przez nią nieodpłatnie przekazany Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Terminala...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Wskazała Pani, że wyprodukowany agregat gaśniczy samojezdny zdalnie sterowany nadaje się tylko do celów ratowniczo-gaśniczych. Na fakturze płatnikiem i odbiorcą będzie Spółka z udziałem Skarbu Państwa, ale ostatecznym odbiorcą i użytkownikiem, mającym ww. agregat w swojej ewidencji środków trwałych, będzie PSP, co będzie potwierdzone stosowną dokumentacją.

W Pani ocenie, w przypadku dostawy do Spółki agregatu gaśniczego, który zostanie przez nią nieodpłatnie przekazany Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej, zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku, tj. 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie zgodnie z art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Treść art. 41 ust. 10 ustawy stanowi, że stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Z powyższej regulacji wynika, że stosowanie obniżonej 8% stawki podatku dla dostawy towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

W poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono towary pod ogólnym tytułem „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”.

W pozycji 131 ww. załącznika, zostały wymienione materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:

 1. sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary,
 2. aparaty oddechowe z maskami,
 3. sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy,
 4. zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem,
 5. wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne,
 6. urządzenia oddymiające i zadymiające,
 7. wytwornice, agregaty i generatory pianowe,
 8. prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,
 9. podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe,
 10. węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące,
 11. drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane,
 12. sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych,
 13. sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków,
 14. chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,
 15. sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,
 16. pompy i autopompy pożarnicze,
 17. agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne,
 18. sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

W pozycji 132 cyt. załącznika, wymieniono wyposażenie zabezpieczające:

 1. pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,
 2. polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki,
 3. wyposażenie samochodów sanitarnych.

Pozycja 133 ww. załącznika, zawiera materiały pędne i smary: paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Natomiast w pozycji 134 cyt. załącznika, są wymienione pozostałe towary:

 1. urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych,
 2. umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,
 3. wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych,
 4. urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych,
 5. podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

2) zakładowa straż pożarna,

3) zakładowa służba ratownicza,

4) gminna zawodowa straż pożarna,

4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

5) terenowa służba ratownicza,

6) ochotnicza straż pożarna,

7) związek ochotniczych straży pożarnych,

8) inne jednostki ratownicze.

Jak stanowi art. 29 powołanej ustawy, koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

 1. budżetu państwa;
 2. budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne;
 4. środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ww. ustawy, instytucje, organizacje, osoby prawne lub fizyczne mogą, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, tworzyć, przekształcać lub likwidować zakładowe straże pożarne, zakładowe służby ratownicze, gminne (miejskie) albo powiatowe (miejskie) zawodowe straże pożarne, terenowe służby ratownicze lub inne jednostki ratownicze, uwzględniając częstotliwość występowania pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz potrzeby w zakresie zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej na danym terenie.

W myśl art. 32 ust. 1 cyt. ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki.

Z powyższych regulacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednoznacznie wynika, że jednostką ochrony przeciwpożarowej są m.in. zakładowe straże pożarne, a koszty funkcjonowania, w tym wyposażenia, jednostki ochrony przeciwpożarowej mogą być pokrywane ze środków własnych podmiotów (m.in. osób prawnych), które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie takiej jednostki.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w świetle cytowanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że dostawa agregatu gaśniczego samojezdnego nie będzie dokonana bezpośrednio dla jednostki ochrony przeciwpożarowej, ani dla podmiotu, który na podstawie odrębnych przepisów zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z funkcjonowaniem takiej jednostki. Skoro bowiem agregat zostanie sprzedany Spółce, która nie będzie tworzyła zakładowej straży pożarnej, gdyż – jak wskazano we wniosku – funkcję tej straży będzie pełniła jednostka ratowniczo-gaśnicza utworzona przez Państwową Straż Pożarną, oznacza to, że ww. Spółka – uwzględniając przywołane przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej – nie będzie zobligowana do ponoszenia kosztów funkcjonowania i wyposażenia ww. jednostki ratowniczo-gaśniczej. W związku z tym, sprzedaż na rzecz Spółki przedmiotowego agregatu gaśniczego nie będzie mogła korzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 10 ustawy.

Ponadto należy podkreślić, że w dniu 18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-639/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uznał, że zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług do dostaw towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, jest niezgodne z zobowiązaniami ciążącymi na Polsce na mocy art. 96-98 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z późn. zm.) w związku z Załącznikiem III do tej dyrektywy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.